Октябрь Мультимедиа (Норевматик кардитлар- наврузова)Yüklə 1,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix27.02.2020
ölçüsü1,05 Mb.
  1   2   3   4   5
Октябрь  Мультимедиа  (Норевматик кардитлар- Наврузова)

Норевматик

Норевматик

кардитлар

кардитлар

БухМИБухМИ«

«

БолаларБолалар

касалликлари

касалликлари

ва

ванеонатология

неонатология

»

»

кафедрасикафедрасиТузувчи

Тузувчи


тт

.

.ф

ф

..

д

д.,

.,

доцентдоцент

Наврузова

Наврузова

Ш

Ш.

.

ИИ

.

.Маъруза

Маъруза


режаси

режаси


:

:Кардит


Кардит

т

тўғрисида

ўғрисида


тушунча

тушунча


ЭтиологиясиЭтиологиясиПатогенези

Патогенези

КлиникКлиник

манзараси

манзарасиДиагностика

Диагностика

ва

ва

киёсийкиёсий

ташхисоти

ташхисотиДаволаш

Даволаш


ва

ва

олдиниолдини

олиш


олиш

КардитКардитбу

бу

юракнингюракнинг

турли


турли

этиологияли

этиологияли

ялли


ялли

ғ

ғланиши

ланиши


б

б

ўў

либ


либ

,1 


,1 

ёшгача


ёшгача

болаларда

болаларда

к

кў

ў

пп

учрайди


учрайди

.

.КК

ў

ўпинча

пинча


ўғ

ўғ

илил

болалар


болалар

касалланади

касалланади

(2/3)


(2/3)

КардитКардит

нинг


нинг

турли


турли

хил


хил

ю

юқ

қ

умлиумли

касалликларнинг

касалликларнинг

қў

қўз

з

ғғ

атувчисига

атувчисига

бо

боғ

ғ

лили

қ

қб

б

ўў

лмаган


лмаган

асорати


асорати

ҳ

ҳам

ам

бб

ў

ўлиши

лиши


мумкин

мумкин


.

.К

Кў

ў

пгинапгина

авторлар


авторлар

кардитнинг

кардитнинг

к

кў

ў

пп

тар


тар

қ

қалган

алган


сабаби

сабаби


вирус

вирус


деб

деб


ҳ

ҳ

исоблайдиисоблайди

.

.Юрак

Юрак


анатомик

анатомик


кўриниши

кўриниши


Этиологияси

Этиологияси

ЭнтеровирусЭнтеровирус

Коксаки


Коксаки

А

Ава

ва

ВВЕСНО

ЕСНО


(

(

полиомиелитполиомиелит

вируси


вируси

)

)ЦитомегаловирусЦитомегаловирусОддий

Оддий


герпес

герпес


СувСув

чечак


чечак

вируси


вирусиГрипп

Грипп


аденовирусаденовирускизилча

кизилча


вируси

вируси


СтрептококкСтрептококк

,

,стафилококк

стафилококк

,

,

протеяпротеяСальмонелла

Сальмонелла

ТоксоплазмаТоксоплазмаЗамбуруглар

Замбуруглар

ИерсинияларИерсинияларДорилар

Дорилар


зардобзардобвакциналар

вакциналар

ФизикФизикхимик

химик


биологикбиологиктермик

термик


агентлар

агентлар


Купинча

Купинча


аралаш

аралаш


инфекция

инфекция


вирусвирус

-

-бактериал

бактериалвава

вирус


вирус

-

-вирусли

вирусли


кузатилади

кузатилади

ИнфекционИнфекцион

кардитлардан

кардитлардан

ташкари


ташкариаллергик

аллергик


токсиктоксик

(

(бугма

бугма


), 

), 


токсик

токсик


-

-

аллергикаллергикпрогрессияланувчи

прогрессияланувчи

мушак

мушак


-

-

ларлар

дистрофиясида

дистрофиясидаколла

колла


-

-

генозлардагигенозлардаги

кардит


кардитфизик

физик


химикхимикбиологик

биологик


агентлар

агентлар


таъсирида

таъсирида

миокард

миокард


жарохат

жарохат


-

-

ланишиланиши

окибатидаги

окибатидаги

кардит


кардит

-

-лар

лар


ва

ва

идиопатикидиопатик

кардитлар

кардитлар

мавжуд


мавжудИрсият

Ирсият


хам

хам


диккатни

диккатни


талаб

талаб


этади

этади


купинчакупинча

юрак


юрак

хасталиги

хасталиги

хавфи


хавфи

огир


огир

ирсияти


ирсияти

булган


булган

оилаларда

оилаларда

учрайди


учрайдиБу

Бу

генетикгенетик

алмашинувнинг

алмашинувнинг

бузилиши


бузилиши

окибатида

окибатидабанал

банал


инфекцияга

инфекцияга

патологик

патологик

реакция

реакция


учун

учун


шароит

шароит


яратади

яратади


КардитКардит

асосида


асосида

вирусга


вирусга

карши


карши

иммунитетнинг

иммунитетнинг

генетик


генетик

детерминацияланган

детерминацияланган

нуксони


нуксони

булиши


булиши

мумкин


мумкин

патогенези

патогенези

ПатогенезПатогенез

куйидаги


куйидаги

омилларга

омилларга

боглик


боглик

:

:ВируснингВируснинг

мойиллиги

мойиллиги

(

(тропность

тропность

)

)Бемор


Бемор

ёши


ёшиИммун

Иммун


реакцияларнинг

реакцияларнинг

генетик

генетик


характери

характери

УткирУткир

ва

васурункали

сурункали

кардитнинг

кардитнинг

патогенези

патогенези

хар

хар


хил

хил


Уткир

Уткир


кардит

кардит


патогенези

патогенези

ИнфекционИнфекцион

омилнинг


омилнинг

таъсири


таъсири

(

(пусковой

пусковой


механизм

механизм


), 

), 


яллигланиш

яллигланиш

медиаторларининг

медиаторларининг

чикарилиши

чикарилиши

(

(

брадикининбрадикинингистамин

гистамин


серотонинсеротонинпростогландин

простогландин

ва

ва

бошкбошк

.), 


.), 

гиперсезгирликнинг

гиперсезгирликнинг

тез


тез

туридаги


туридаги

реакцияси

реакцияси

(

(иммун

иммун


комплекслар

комплекслар

таъсирида

таъсирида

уткир

уткир


иммун

иммун


яллигланиш

яллиглаништомирлартомирлар

утказувчанлигининг

утказувчанлигининг

ошиши


ошиши

ва

вахужайра

хужайра


инфильтрацияси

инфильтрацияси

билан

билан


купинчакупинча

томирлар


томирлар

девори


девори

жарохати


жарохати

билан


билан

(

(Артюс

Артюс


феномени

феномени


кузатиладикузатиладиАутоаллергия

Аутоаллергия

асосий

асосий


механизм

механизм


булмайди

булмайди


факатфакат

бир


бир

компонент

компонент

булиши


булиши

мумкин


мумкин

Infekcion omilYallio’lanish

mediatorlari

Gipersezgirlik

tez


turi

Tomirlar


o’tkazuvchanligi

oshadi


Hujayra

iniltrasiyasi

Artyus

fenomeni


ИммунИммун

комплексларнинг

комплексларнинг

тузилиши


тузилиши

турличалиги

турличалигиуларнинг

уларнинг


хажми

хажми


туплангантупланган

жойи


жойи

ва

варепаратив

репаратив

реакция

реакция


характерига

характерига

кура

кура


уткир

уткир


кардит

кардит


окибати

окибати


яхши

яхши


ёки

ёки


хавфли

хавфли


булиши

булиши


мумкин

мумкин


СурункалиСурункали

кардит


кардит

кечишида


кечишида

кузгатувчи

кузгатувчи

хал


хал

этувчи


этувчи

урин


урин

эгалламайди

эгалламайдичунки

чунки


касаллик

касаллик


асосида

асосида


аутоиммун

аутоиммун

механизм

механизм


ётади

ётади


Болаларда

Болаларда

барча

барча

кардитлар

кардитлар

та

та

катта

катта

гурухга

гурухга

тугма

тугма

ва

ва

орттирилган

орттирилган

кардитга

кардитга

булинади

булинадиТугма

Тугма


кардит

кардит


диагнози

диагнози


«

«

аниканик

»

»хисобланади

хисобланадикачонкимкачонким

юрак


юрак

патологияси

патологияси

симптомлари

симптомлари

хомила


хомила

ичи


ичи

даврида


даврида

ёки


ёки

тугрукхонада

тугрукхонада

аникланса

аникланса

;

;««

Эхтимоли


Эхтимоли

бор


бор

»

»деб

деб


-

-

агарагар

белгилар


белгилар

бола


бола

хаётининг

хаётининг

1

1-

-

ойларидаойларидаилгариги

илгариги


интеркуррент

интеркуррент

хасталикларнинг

хасталикларнинг

йуклиги

йуклиги


ва

ва

//

ёки


ёки

хомиладорлик

хомиладорлик

даврида


даврида

онанинг


онанинг

касалликлари

касалликлари

анамнестик

анамнестик

маълумотлар

маълумотлар

борлиги


борлиги

билан


билан

аникланганда

аникланганда

,

,-

-

хисобланадихисобланади

.

.Тугма

Тугма

кардитлар

кардитларЁки

Ёки

антенатал

антенатал

кардитлар

кардитлар

-

-

хомиладорлик

хомиладорлик

даврининг

даврининг

турли

турли

муддатида

муддатида

инфекцион

инфекцион

омилларнинг

омилларнинг

жарохатлантирувчи

жарохатлантирувчи

таъсири

таъсири

натижасидир

натижасидир

;

;Улар

Улар

эрта

эрта

ва

ва

кечки

кечки

булиши

булиши

мумкин

мумкин

.

.Эрта

Эрта

тугма

тугма

кардитли

кардитли

беморлар

беморлар

гурухига

гурухига

асосий

асосий

морфологик

морфологик

субстрат

субстрат

эндомиокарднинг

эндомиокарднинг

фиброэластози

фиброэластози

эластик

эластик

тукима

тукима

устунлик

устунлик

килади

килади

ёки

ёки

эластофибрози

эластофибрози

(

(

фиброз

фиброз

тукима

тукима

куп

куп

булган

булган

беморлар

беморлар

киради

киради

кечки

кечки

кардит

кардит

гурухига

гурухига

-

-

курсатилган

курсатилган

белгилар

белгилар

булмаган

булмаган

беморлар

беморлар

киради

киради

.

.

ЭртаЭрта

фетал


фетал

даврда


даврда

(

(эрта

эрта


фетопатия

фетопатия

-

-

44

-

-ойойхомила

хомила


тукимаси

тукимаси


жарохатлантирувчи

жарохатлантирувчи

агентлар

агентлар


(

(

вирусвирусбактериялар

бактериялартаъсиригатаъсирига

яллигланишнинг

яллигланишнинг

кетма


кетма

-

-кет

кет


боскичи

боскичи


билан

билан


жавоб

жавоб


бера

бера


олмайди

олмайди


БуБу

эса


эса

фиброз


фиброз

ёки


ёки

эластик


эластик

тукима


тукима

шаклланиши

шаклланиши

билан


билан

намоён


намоён

булади


булади

.

.КечкиКечки

кардитда


кардитда

(

(кечки

кечки


фетопатия

фетопатия

-

-

77

-

-ой

ой

вава

ундан


ундан

кейин


кейинодатдаги

одатдаги


яллигланиш

яллигланиш

жараёни

жараёни


бошланади

бошланади

.

.

ЭндомиокардЭндомиокард

эластофибрози

эластофибрози

фиброэластоздан

фиброэластоздан

фаркли


фарклиодатда

одатда


юракдаюракда

яллигланиш

яллигланиш

белгилари

белгилари

билан


билан

биргаликда

биргаликда

кузатилади

кузатилади

ва

ваэрта

эрта


ва

ва

кечкикечки

кардитнинг

кардитнинг

оралигида

оралигида

булади


буладибу

бу

инфекционинфекцион

омилнинг


омилнинг

персистланувчи

персистланувчи

таъсирига

таъсирига

боглик


боглик

булиши


булиши

мумкин


мумкин

.

.Эрта

Эрта


тугма

тугма


кардитлар

кардитлар

КлиникасиКлиникаси

:

:КардиалКардиалэкстракардиал

экстракардиал

белгилар

белгилар


кузатилади

кузатиладиЭртаЭрта

тугма


тугма

кардитнинг

кардитнинг

бошлангич

бошлангич

даврида


даврида

экстракардиал

экстракардиал

белгилар


белгиларавж

авж


олиш

олиш


даврида

даврида


кардиал

кардиал


белгилар

белгилар


намоён

намоён


булади

булади


.

.Кардиал

Кардиал

белгилар

белгилар

:

:Цианоз

Цианоз


ЮракЮрак

буртиги


буртиги

(

(горб

горб


)

)Нисбий


Нисбий

чегараси


чегараси

кенгайиши

кенгайишиЧукки

Чукки


турткиси

турткиси


аникланмайди

аникланмайди

ёки

ёки


пасайган

пасайган


ТонларТонлар

бугик


бугикШовкин

Шовкин


булмайди

булмайди


ЭкстракардиалЭкстракардиал

белгилар

белгилар

:

:Тана

Тана


вазнининг

вазнининг

камлиги

камлиги


РангинингРангининг

окариши


окаришиБехоллик

Бехоллик


КупКуп

терлаш


терлашЭмишдан

Эмишдан


бош

бош


тортиш

тортиш


ёки

ёки


чарчаб

чарчаб


колиш

колиш


ЦианозЦианозИнжиклик

Инжиклик


афонияафония

РитмнингРитмнинг

бузилиши


бузилиши

характерли

характерли

эмас


эмас

;

;ДоимийДоимий

белги


белги

-

-юрак

юрак


-

-

томиртомир

етишмовчилиги

етишмовчилиги

(

(тотал

тотал


чапчап

коринча


коринча

етишмовчилиги

етишмовчилиги

устунлиги

устунлиги

билан


билан

);

);ТовушнингТовушнинг

афонияси


афонияси

юрак


юрак

чап


чап

камерасининг

камерасининг

дилятацияси

дилятацияси

билан


билан

боглик


боглик

(

(кайтар

кайтар


нерв

нерв


босилади

босилади


);

);ЭКГ


ЭКГ

-

-электр

электр


чизик

чизик


нормал

нормал


холатда

холатда


тишчалартишчалар

волтажи


волтажи

юкори


юкориригид

ригид


тез

тез


ритм

ритм


(

(

аритмиясизаритмиясиз

ва

ваутказувчанликнинг

утказувчанликнинг

бузилишисиз

бузилишисиз

),

),

чапчап

коринча


коринча

миокарди


миокарди

гипертрофияси

гипертрофиясиQRS 

QRS 


комплекслар

комплекслар

киска

киска


.

.


Рентген

Рентген


суратда

суратда


ЮракЮрак

сояси


сояси

шакли


шакли

хар


хар

хил


хилФЭда

ФЭда


шарсимон

шарсимон


-

-

барчабарча

камералар

камералар

дилятацияси

дилятацияси

окибатида

окибатидаЭФ

ЭФ

дада

трапециясимон

трапециясимон

шаклда


шаклда

ёки


ёки

чап


чап

коринча


коринча

тортилган

тортилган

булади


булади

.

.Эрта

Эрта


тугма

тугма


кардитлар

кардитлар

хусусиятлари

хусусиятлари

ОО

ғ

ғир

ир

кечадикечади

;

;УзокУзок

вакт


вакт

симптомсиз

симптомсиз

(

(кам

кам


вава

истикболли

истикболли

кечиши


кечиши

мумкин


мумкин

(

(ЭФ

ЭФ

););О

О

ғғ

ирлик


ирлик

даражаси


даражаси

критерийлари

критерийлари

-

-гипотрофия

гипотрофия

даражаси

даражаси


,

,

юракюрак

ва

ваюрак

юрак


бурти

бурти


ғ

ғ

ии

хажми


хажмитонлар

тонлар


бу

бу

ғғ

и

иқ

қ

лигилигичу

чу

ққ

ур

ур(

(

--Т

Т

тишчалартишчалар

ва

ваS

S

ТТ

сегментнинг

сегментнинг

изолиниядан

изолиниядан

пастга


пастга

силжиши


силжиши

,

,чап

чап


қ

қ

оринчаоринча

етишмовчилиги

етишмовчилиги

устунлиги

устунлиги

.

.Кечки

Кечки


тугма

тугма


кардитлар

кардитлар

ХомиладорликнингХомиладорликнинг

охирги


охиргиойида

ойида


бошланган

бошланган

(

(

кечкикечки

фетопатия

фетопатиякардитлар

кардитлар

кечки

кечки


тугма

тугма


кардит

кардит


хисобланади

хисобланади

.

.


Кечки

Кечки


тугма

тугма


кардит

кардит


диагнози

диагнози


-

-Аник


Аник

хисобланади

хисобланадиагар

агар


:

:А

А)

)

юракюрак

патологияси

патологияси

симптомлари

симптомлари

она


она

корнида


корнида

ёки


ёки

тугрукхонада

тугрукхонада

аникланса

аникланса

;

;ББ

)

)клиник

клиник


-

-

инструменталинструментал

текширишда

текширишда

ФЭ

ФЭёки

ёки


ЭФ

ЭФ

хакидагихакидаги

маълумотлар

маълумотлар

булмаса


булмаса

;

;ВВ

)

)морфологик

морфологик

текширишда

текширишда

миокарддаги

миокарддаги

узгаришлар

узгаришлар

боланинг

боланинг


ёшидан

ёшидан


катта

катта


ва

ваёки


ёки

касаллик


касаллик

мухлатидан

мухлатидан

ошса


ошса

,

,эндо

эндо


ва

ва

миокарддамиокардда

эса


эса

эластик


эластик

тукиманинг

тукиманинг

куп


куп

микдорда


микдорда

йуклиги


йуклиги

аникланса

аникланса

.

.Биринчи

Биринчи


кардиал

кардиал


симптомлар

симптомлар

ХансирашХансирашту

ту

ғғ

илганидан

илганидан

буён


буён

;

;ТахиТахи

ёки


ёки

брадикардия

брадикардиятахи

тахи


ёки

ёки


брадиаритмия

брадиаритмия

;

;Интеркуррент

Интеркуррент

касалликлар

касалликлар

ёки


ёки

проф


проф

.

.эмлашлар

эмлашлар


асосида

асосида


уткир

уткир


юрак

юрак


-

-

томиртомир

етишмовчилиги

етишмовчилиги

;

;КардиомегалияКардиомегалия

(

(тусатдан

тусатдан


рентгенда

рентгенда

аникланади

аникланади

).

).


Ритмнинг

Ритмнинг


бузилиши

бузилиши


бу

бу

кечкикечки

ту

туғ

ғ

мама

кардитга


кардитга

хос


хос

.

.БарчаБарча

беморларда

беморларда

юрак


юрак

етишмовчилиги

етишмовчилиги

тотал


тотал

характерда

характерда

булади


булади

.

.ЭКГдагиЭКГдаги

белгилар


белгилар

ЭФдаги


ЭФдаги

узгаришларни

узгаришларни

эслатади


эслатади

Тугма

Тугма


кардитлар

кардитлар

о

о

ққ

ибати


ибатиЭрта

Эрта


тугма

тугма


кардитлар

кардитлар

о

о

ққ

ибати


ибати

ёмон


ёмонк

к

ўў

пгина


пгина

болалар


болалар

хаётининг

хаётининг

биринчи


биринчи

йилида


йилида

ў

ўлади

лади


(

(

интенсивинтенсив

давога


давога

қ

қарамай

арамай


).

).Тугма


Тугма

ФЭда


ФЭда

уртача


уртача

хаёт


хаёт

куни


куни

1

1ёш

ёш

44

ой

ойпостмиокардитлипостмиокардитли

ЭФда


ЭФда

-

-3

3

ёшёш

3

3ой

ой

((

баъзан


баъзан

10

10-

-

12 12 

ёш

ёш).

).Бола


Бола

хаётининг

хаётининг

биринчи


биринчи

ойларида


ойларида

даволанмаганлари

даволанмаганлари

улади


улади

.

.КолганКолган

холларда


холларда

кардит


кардит

сурункалига

сурункалига

утиб


утиб

клиник


клиник

симптомлар

симптомлар

стабиллашади

стабиллашади

,

,тулик

тулик


согайиш

согайиш


хам

хам


мумкин

мумкин


.

.


Орттирилган

Орттирилган

кардитлар

кардитлар

ЭртаЭрта

ёшдаги


ёшдаги

ва

ваёшданёшдан

катта


катта

болалар


болалар

орасида


орасида

куп


куп

учрайди


учрайдиУгил

Угил


ва

ва

кизкиз

болаларда

болаларда

хусусияти

хусусияти

йук


йукКардит

Кардит


миокарднинг

миокарднинг

диффуз

диффуз


яллигланиши

яллигланиши

билан

билан


КардитКардит

асосан


асосан

юрак


юрак

утказувчанлик

утказувчанлик

тизими


тизими

жарохатланиши

жарохатланиши

билан


билан

учрайди


учрайди

.

.Орттирилган

Орттирилган

кардит

кардит


клиникаси

клиникаси

УРВИУРВИ

асосида


асосида

ёки


ёки

УРВИдан


УРВИдан

1

1-

-хафта


хафта

утгач


утгач

пайдо


пайдо

булади


буладиУРВИ

УРВИ


билан

билан


бир

бир


вактда

вактда


стафилококк

стафилококк

ёки

ёки


стрептококк

стрептококк

инфекцияси

инфекцияси

аникланади

аникланадиУткир

Уткир


кардит

кардит


клиникаси

клиникаси

ПолиморфизмПолиморфизм

билан


билан

фаркланади

фаркланадиАсосан

Асосан


УРВИ

УРВИ


белгилари

белгилари

ва

ва

экстакардиалэкстакардиал

белгилар


белгилар

кузатилади

кузатиладиДаставвал

Даставвал

уткир

уткир


кардит

кардит


чап

чап


коринча

коринча


етишмовчилиги

етишмовчилиги

белгилари

белгилари

билан

билан


намоён

намоён


булади

булади


:

:

--

хансираш


хансираш

,

,шовкинли

шовкинли


нафас

нафас


юракюрак

ритмининг

ритмининг

бузилиши


бузилишитахикардия

тахикардиябрадибради

ёки


ёки

тахиаритмия

тахиаритмиядиурез

диурез


камаяди

камаяди


тукималардатукималарда

шиш


шиш

пайдо


пайдо

булади


буладижигар

жигар


кенгаяди

кенгаяди


упкадаупкада

турли


турли

калибрли


калибрли

хул


хул

ва

вакурук

курук


хуштаксимон

хуштаксимон

хириллашлар

хириллашлар

эшитилади

эшитиладиЮракЮрак

сохаси


сохаси

узгармаган

узгармаган

.

.ЮракЮрак

буртиги


буртиги

булмаслиги

булмаслиги

касалликнинг

касалликнинг

уткир


уткир

табиатидан

табиатидан

дарак


дарак

беради


берадиПульс

Пульс


паст

паст


ёки

ёки


коникарли

коникарли

туликликда

туликликда

АртериалАртериал

босим


босим

меъёрда


меъёрда

ёки


ёки

гипотонияга

гипотонияга

мойиллиги

мойиллиги

бор


борЧукки

Чукки


турткиси

турткиси


суст

суст


резистентликда

резистентликда

ёки

ёки


умуман

умуман


аникланмайди

аникланмайдиYüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə