Refleks sözünün mənasıYüklə 112.91 Kb.
Pdf просмотр
tarix14.01.2017
ölçüsü112.91 Kb.

s

sual


TRUE

#VALUE!


Ss

#VALUE!


1

Refleks sözünün mənası: 

2

Neyrit nədir? 3

Mielin qişa ilə örtülən neyron hissəsi: 

4

Onurğa beynindən neçə cüt sinir çıxır? 5

Vegetativ sinir sistemi hansı hissələrdən ibarətdir? 

6

Onurğa beyninin əsas kütləsini təşkil edir: 7

Görmə qabarları (talamus), qabarüstü, qabararxası va qabaraltı 

(hipotalamus) şöbələri beyinin hansı hissəsinə aiddir? 

8

Sada refleks qövsündə hansı neyronlar iştirak edir? 9

Böyük yarımkürələr qabığının bilavasitə hansı nahiyəsi zədələn -dikdə dad 

hissiyyatı itə bilər? 

10

İnsanda hansı orqanın işi sinir sisteminin daha çox şöbəsi tərəfindən tənzim olunur? 

11

İnsan orqanizmində neçə cür əzələ toxuması var? 12

Birnüvəlidir, yavaş yığılır, qeyri-iradidir,daxili orqanların divarını əmələ 

gətirir, bu əzələ toxumasının hansı növüdür? 

13

Yerləşməsinə görə vegetativ sinir sistemi neçə hissəyə bölünür? 14

Zədələnməmiş damardakı qanın tərkibində bunlardan hansı olmur? 

15

...+ antitel = immunitet 16

Yeni doğulmuş körpənin ümumi bədən kütləsinin neçə faizini qan təşkil 

edir? 

17

Hemoqlobinin miqdarının aşağı düşməsi necə adlanır? 18

Leykositlər quruluş və funksiyasına görə hansı qruplara bölünürlər? 

19

İnsan qanında qlükoza nə qədər olmalıdır? 20

Ürəyin ritminin aparıcısının yerləşdiyi yer  haradır? 

21

Qan zərdabı nəyə deyilir? 22

Nəbzin sayı dəqiqədə 150 olanda qulaqcıqların və mədəciklərin ümumi 

diastolasınin vaxtı necə dəyişir? 

23

Qan qrupları kəşfinə görə Nobel mükafatına hansı alim layiq görülmüşdür? 

24

Hansı qan qrupunda aqlütinogen olmur? 25

Ürək fəaliyyətinə qüvvətləndirici və sürətləndirici təsir edən amilləri seçin: 

1) simpatik sinirlər 2) parasimpatik sinirlər 3) K+ ionları 4) Ca+ ionları 5) 

adrenalin 

26

Immunitetin neçə növü var? 27

Sağ mədəcikdən çıxan qan dövr edərək ürəyin hansı şöbəsinə qayıdır? 

28

Ürək tsikli neçə fazadan ibarətdir? 29

Taylı qapaqlar ürəyin hansı hissələri arasında olur? 

30

Ürək avtomatizmini yaradan hüceyrə qrupu: 31

Limfa mayesi öz başlanğıcını haradan götürür? 

32

Limfanın hərəkətinə səbəb nədir? 33

Tənəffüs yoluna aid deyil: 

34

Tənəffüs mərkəzi harada yerləşir? 35

Ağciyərlərdə cəmi neçə pay var? 

36

Sakit vəziyyətdə səs tellərinin durma forması: 37

Ağciyərlərin həyat  tutumunu nə ilə ölçürlər? 

38

Tənəffüs mərkəzindən gələn sinir impulsları sinir lifləri ilə bilavasitə olaraq hara ötürülür? 

39

Hansı maddənin miqdarı qanda artarkən tənəffüs hərəkətlərinin tezliyi artar? 

40

Qana keçən CO-nun birləşdiyi: 41

Azan  siniri iki tərəfdən  kəsdikdə tənəffüs necə dəyişir? 42

Kişilərdə ağciyərlərin həyat tutumu nəyə bərabərdir? 

43

Tənəffüs hərəkətlərini qeyd etmək üçün hansı cihazdan istifadə edilir? 44

Əsas  tənəffüs  əzələləri hansılardır?  

45

İnsanda sakit halda dəri tənəffüsü neçə faiz təşkil edir? 46

Barometrik təzyiqin yüksək olması ilə əlaqədar olaraq əmələ gələn xəstəlik 

necə adlanır? 

47

Burun boşluğunun selikli qişasında olur: 1) kirpikcik 2) əzələ 3) vəzi 4) damar 5) alveol 

48

Həzm aparatının vəzifələri hansılardır? 49

Həzm orqanlarına aid deyil: 

50

Bağırsaqaltı venada hansı maddənin miqdarı minumum olar? 51

Yağda (I) və suda (II) həll olan  vitaminlər: 

52

Həzm kanalını hansı üsullarla öyrənirlər? 1) rentgen  2) radiohəb 3) zondlama 4) tanometriya 5) spirometriya 

53

İnsanın ağzında hansı ferment qidanı sürüşkən hala salır? 54

A vitamini hansı qidaların tərkibində olur? 

55

Orqanizmdə vitamin çatışmaması nəticəsində əmələ gələn xəstəlik necə adlanır? 

56

İnsan orqanizmində K və B qrupu vitaminləri harada sintez olunur? 57

Qidanın əsas kütləsi sorulan həzm kanalı hissəsi hansıdır? 

58

Bədəndə ən böyük vəzili üzv hansıdır? 59

Mürəkkəb zülalları sadə zülallara parçalayan ferment və mühit hansıdır? 

60

Bağırsaq xovlarının qoruyucu rolu nədən ibarətdir? 61

Zülalları parçalayan mədə şirəsinin fermentləri hansılardır? 

62

Nazik bağırsağın hissələri hansılardır? 1) onikibarmaq 2) kor 3) çənbər 4) acı 5)qalça 

63

Yoğun bağırsağın hissələri hansılardır? 1) kor 2) acı  3) qalça 4) çənbər 5) düz 

64

Hemorragiya hansı vitamin çatışmadıqda əmələ gəlir? 65

Kollektiv həzm hansı canlılarda olur? 

66

Aşağıdakılardan hansılar mədə şirəsinin sekresiyasını artırır? 1) qastirin 2) qastron 3) adrenalin 4) enteroqastirin 5) histamin 

67

Mədənin çox hissəsi harada yerləşir? 68

Tüpürcəkdə olan fermentlər hansılardır? 

69

Ağız suyu şirəsində olur: 1) ptialin 2) pepsin 3) mutsin 4) maltaza 5) lipaza 70

Qaraciyərin hazırladığı maddə: 

71

Lipazanın faaliyyətini artırır: 72

Dişin qan damarları və sinirlər yerləşən hissəsi: 

73

Dissimilyasiya prosesi nəticəsində aşağıdakı maddələrdən hansı yaranmır? 

74

Hansı vitamin çatışmadıqda sümüklər əyilir? 75

Süd dişlərinin sayı nə qədərdir? 

76

Fermentlər hansı maddələrə aiddir? 77

Hansı vitamin damar kapilyarları divarının rezistentliyini artırır?  

78

Nefronlar hansı orqanın funksional vahididir? 79

Sidiyin əmələ gəlməsi -diurez neçə mərhələdə gedir? 

80

İlk sidik harada əmələ gəlir? 81

Reabsorbsiya sidiyin əmələ gəlməsinin hansı mərhələsinə aiddir? 

82

Böyrək venaları hara açılır? 83

İnsanın böyrəyinin forması və yerləşdiyi  yer hansı cavabda düzgün 

verilmişdir? 

84

Böyrəklərin ekskresiya prosesində hansı azot tərkibli maddələr orqanizmdən xaric olunur? 

85

Sidik cövhərinin əmələ gəldiyi orqan:86

Yumaqcıq filtirasiyasının əsas funksiyası: 

87

İnsanın böyrəklərində nefronların miqdarı nə qədərdir? 88

Qlükoza kanalların hansı hissəsində reabsorbsiya olunur? 

89

Böyrəklərdə hansı maddələr sintez olunur? 90

Antidiuretik (ADH) hormon reabsorbsiyaya necə təsir göstərir? 

91

Aldesteron hansı ionun reabsorbsiyasını sürətləndirir? 92

Böyrəklərin fəaliyyəti necə tənzim olunur? 

93

İnsan sutka ərzində neçə litr sidik ifraz edir? 94

Çift neçə ay daxili sekresiya vəzi rolunu oynayır? 

95

Ziqotun ilk əmələ gəldiyi yer: 96

Rüşeym ana orqanizmindən qida maddələrini bilavasitə necə alır? 

97

Hərəki mərkəzlər beyin yarımkürələrinin hansı hissələrində yerləşir? 98

Aşağıdakılardan hansı müdafiə refleksidir? 

99

Şərtsiz reflekslər üçün mərkəzi sinir sisteminin hansı şöbəsi vacib deyil? 100

Şərti reflekslərin reflektor qövsləri haradan keçir? 

101

Emosiyaların əmələ gəlməsində böyük yarımkürələr qabığının hansı hissələri daha böyük rol oynayır? 

102


Motivasiyalar neçə qrupa bölünür? 

103


Yuxugörmə yuxunun hansı fazasında baş verir? 

104


Dəridə hansı maddələrin sintezi işıq şüalarının təsirilə artır? 

105


Tük soğanaqları dərinin hansı qatında yerləşir? 

106


Dərinin daxili- III təbəqəsi hansıdır? 

107


Dəridə olan piy vəzilərinin axacaqları hara açılır? 

108


İnsan dərisində hansı növ hissiyyat yoxdur? 

109


Dərinin hansı təbəqəsində qan damarları yoxdur? 

110


Daxili sekresiya vəziləri hazırladıqları məhsulları bilavasitə haraya ifraz 

edirlər? 

111

Ayrıca axacaqları olmayan vəzilər aşağıdakılardan hansılardır? 112

Böyrəküstü vəzin beyin maddəsinin hormonu necə adlanır? 

113

Hansı vəzin hormonu suyun geriyə sorulmasını təmin edir, tonusu artırır, qan təzyiqini yüksəldir? 

114


İlk kəşf olunan hormonlar: 

115


Hüceyrənin daxilinə pis keçən hormonlar: 

116


Hipofiz vəzin ön payının qlikoprotein hormonlarının adları: 

117


Somatotropin (boy hormonu ) hormonunun təsirilə hansı proseslərdə 

dəyişiklikiər baş verir? 

118

Tireotrop hormonunun funksiyaları: 119

Oksitosinin təsirilə hansı funksiyalar dəyişilir? 

120

Antidiuretik hormonun (vozopressin) funksiyası: 121

Melatonin hormonu dəriyə necə təsir göstərir? 

122

Qalxanabənzər vəz hansı növ hormonları hazırlayır? 123

Qalxanabənzər ətraf vəzlərin hansı hormonları vardır? 

124

Aldosteron su, natrium mübadiləsinə necə təsir göstərir? 125

Qlükokortikoidlərə məxsus olan hormonlar: 

126

Analizatorlar neçə hissədən ibarətdir? 127

Parlaq işıqdan qıcıqlanan və rəngləri qəbul edən göz reseptorları olan 

sahə necə adlanır? 

128


Hissəvi rəng korluğunun hansı formaları olur? 

129


Gözlərin müxtəlif məsafələrdəki əşyaları aydın görməyə uyğunlaşması 

necə adlanır? 

130

Qulaq sümükcükləri necə adlanır? 131

Təbil pərdəsi eşitmə orqanının hansı hissələri arasında yerləşir? 

132

Qoxu reseptorları harada yerləşir? 133

Dilin hansı hissəsi şirin dadı daha yaxşı hiss edir? 134

İşıq şüaları təsirindən rodopsinin parçalanma məhsulları hansıdır? 1)A 

vitamini 2) retinal 3) D vitamini 4) opsin 5) mutsin 

135


İnsana xas olan toxuma qrupu deyil: 

136


Onurğa beynin ön buynuzlarından hansı sinirlər çıxır? 

137


Hipotalamus və onun 32 cüt nüvələri hansı beynin bir hissəsidir? 

138


MSS-nin hansı şöbələrində ləngidici sinapslar vardır? 

139


İnsanın onurğa beynini örtən qişalar hansı sırada düzgün verilib? 

140


Neyronun quruluşu: 

141


Saya əzələləri sinirləndirən sinirlər: 

142


Eşitmə itiliyi necə ölçülür? 

143


Elektromioqramma hansı prosesi əks etdirir? 

144


Dad tumurcuqları çox olan nahiyələr hansılardır? 1) qida borusunun divarı 

2) dilin üzəri 3) yumuşaq damağın divarı 4) udlağın divarı 5) bərk damağın 

divarı 

145


Təmas reseptorları harada yerləşir? 

146


Şərti refleksin hazırlanması üçün optimal şərtlər hansılardır? 

147


Şərtsiz refleksin fizioloji xususiyyətləri: 

148


Şərti refleksin fizioloji xususiyətləri: 

149


Onurğa beynindən neçə cüt sinir çıxır? 

150


İnsanın baş beynindən neçə cüt kəllə-beyin siniri xaric olur? 

151


Şərti reflekslərin yaranmasında MSS-in aparıcı şöbəsi: 

152


Müsbət emosiyaya aiddir: 

153


Bəbəyin böyüyüb-kiçilməsinə səbəb olan əzələlər hansılardır? 1) rombvari 

2) üçbaşlı 3) radial 4) dairəvi 5) ikibaşlı 

154

Yeni doğulmuş uşaqlarda ilk dəfə hansı şərtsiz qidalanma refleksi fəaliyyət göstərir? 

155


Təsir edən qıcıqlayıcının növünə görə reseptorlar necə təsnifatlandırdır? 

156


Aşağıdakılardan hansı yuxunun növünə aid deyil? 

157


İ.P.Pavlova görə şərtsiz reflekslərin neçə qrupu var? 

158


Dəri üzərində hansı duyğuları qəbul edən reseptorlar vardır? 

159


Hansı maddələrə qarşı dad adaptasiyası daha sürətli gedir? 

160


Korti orqanı harada yerləşir? 

161


İnsanın eşidə bildiyi maksimal səs ucalığı hansı duyğunu yaradır? 

162


Eşitmə və müvazinət orqanları harada yerləşir? 

163


Görmə itiliyi nəyə deyilir? 

164


Qəbul edilən qidada A vitamini çatmadıqda hansı xəstəlik baş verir? 

165


İnsanın gözündə olan kolbacıq və çöpcüklərin miqdarı: 

166


Göz almasının qişaları: 

167


İnsan neçə Hs tezlikli səs dalğalarını qavraya bilər? 

168


Xemoreseptorlar hansı qıcıqlandırıcıları qəbul edir? 

169


Optik sistemin şüanı sındırma qüvvəsi nə ilə ifadə edilir? 

170


Fotoreseptorlar gözün hansı qişasında yerləşir? 

171


Uzaqdan görmə necə adlanır? 

172


Bir neçə növ qıcığı qəbul edən reseptorlar adlanır: 

173


Qeyd olunan strukturlardan hansı aralıq beynə aiddir? 

174


Neyronlar quruluşlarına görə hansı tiplərə bölünür? 

175


Fotoreseptorlarda olan fotopiqmentin adı hansı variantda düzgün ifadə 

olunmuşdur? 

176

Görmə mərkəzi qabığın hansı sahəsində yerləşir? 177

Gözün hansı qişasında kolbacıqlar və çöpcüklər yerləşir?

178

Eşitmə sümükcüklərinin yerləşdiyi yer haradır? 179

Mərkəzi termoreseptorların yerləşdiyi yer? 

180

Beyincikdə hansı nüvələr yerləşir? 181

Orta beynin reflektor funksiyasını icra edən sərbəst törəmə: 

182

Hansı qidanın  dadı qəbul edilmir? 183

İnsan temperamentinin hansı tipləri vardır? 

184

İnsanların sutkalıq yağ tələbatı nə qədərdir? 185

Bədən temperaturunun tənzimi hansı yollarla həyata keçirilir? 

186

 Maddələr mübadiləsinin orqanizmdə neçə istiqaməti ayırd edilir? 187

Əzələnin quru maddəsində zülalın miqdarı nə qədərdir? 

188

Adi hərarət və nəmlikdə orqanizmin sutkalıq su balansı nə qədərdir? 189

Ağır fiziki  işlə məşğul olan insanların sutkalıq zülal ehtiyacı nə qədərdir? 

190

Əzələ işi zamanı maksimal miqdarda qlükozanı mənimsəyən üzv hansıdır? 

191


İstiliyin əmələ gəlməsi və tənzimində iştirak etmir? 

192


Mənfi emosiyaya aid deyil? 

193


Hansı şərtsiz refleks deyil? 

194


Dilin hansı nahiyələri 2 cür  dad  ayırd edir? 1) dilin arxası 2) dilin yanları 3) 

dilin ucu 

195

Ali sinir fəaliyyətini öyrənən alim: 196

Əzələnin uzunluğunu dəyişən təqəllüsün tipi hansıdır? 

197

Uzaqdan görmə necə adlanır? 198

II siqnal sisteminin xüsusiyyətləri: 

199

Əzələnin gərginliyi dəyişən təqəllüsün tipi hansıdır? 200

Əzələ təqəllüsünün enerji mənbəyi hansıdır? 

203

Vətəndaş cəmiyyəti səciyyələndirir:    204

Yunan dilindən tərcümədə “demoqrafiya ”sözü deməkdir  

205

 T. Hobbs:     206

 Dövlət ideyasını zəkanın təcəssümü kimi inkişaf etdirmişdir :  

207

Vətəndaş cəmiyyətinin funksiyası deyil:     208

 Kommunikasiyanı  bəşər fikrinin aktuallaşdınlmasının vasitəsi kimi 

nəzərdən keçirmişdir: 

209


 Kommunikasiya inqilabına aid deyil     

210


 “Kommunikasiya” anlayışının müasir interpretasıyaları   

211


 Başa düşən sosiologiyaya görə kommunikasiyanın əsas nəticəsi:     

212


 Kütləvi kommunikasiya və informasiya haqqında əsas nəzəriyyələrdən 

deyil:     

213

Əks əlaqə aşağıdakı halda mövcud olmur: 214

 Xəbər kommunikasiyanın elementi kimi deməkdir:    

215

 Kütləvi informasiya vasitələri:     216

   Kommunikasiyanın səviyyəsi deyil:     

217

Siyasi sosiologiya öyrənir:   218

  Siyasi sosiologiyanın başlıca tədqiqat obyekti:     

219

Siyasi sistemin sistemyaratma əlaməti:     220

 Siyasi sistemin elementlərindən deyil:   

221

 Siyasi münasibətlər aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır:   1)siniflər, iri sosial qruplar arasında münasibətlər;   2)siyasi təşkilatlar və idarələr arasında 

münasibətlər;  3)hakimiyyətin həyata keçirilməsi ilə bağlı münasibətlər; 

4)şəxslərarası istənilən münasibətlər.    

222


Siyasi sistemlər siyasi rejimin xarakterindən asılı olaraq aşağıdakılara 

bölünürlər:   1)totalitar;  2)demokratik;   3)unitar;  4)avtoritar;  5)federativ.   

223

Hakimiyyətin gücü:     224

 Siyasi hakimiyyətin əsas cəhətləri:   1)leqallıq;  2)qərarların aliliyi, 

məcburiliyi; rəhbərlik etmək bacarığı; 3)aşkarlıq;   4)vahidmərkəzçilik; 

5)özbaşınalıq.    

225

 Hakimiyyətin tipləri:   1)ənənəvi hakimiyyət; 2)irrasional hakimiyyət;   3)harizmatik hakimiyyət; 4)fərdi hakimiyyət. 5)rasional hakimiyyət;   

226


   Seçki hüququnun əsas prinsipləri:   1)ümumilik;  2)seçkilərin  sirri;   

3)bərabərlik;  4)müstəqim  səsvermə.   5)qardaşlıq;   227

 İctimai rəy nədir?:   

228

Etnoslararası inteqrasiya  229

 Öz mahiyyətinə görə ictimai rəy hansı amillə bağlıdır  

230

Sosioloji informasiyanın toplanmasının metodlarına aid deyil  231

İqtisadi davranış deməkdir:     

232

 İqtisadi davranışın tərkib hissələri: 1)tələbatlar;  2)davranış normaları və qaydaları;   3)iqtisadi resurslar; 4)fəaliyyətdə olan subyektlər; 5)iqtisadi 

mühit; 


233

İşsiz -   

234

 “Sosiologiya"  dedikdə nə başa düşülür:  235

Ekosistem bu deməkdir:   

236

İdarəetmə qərarına daxildir:   237

 Sosial əlaqənin strukturu ibarətdir:   1)əlaqənin subyektlərindən;   

2)subyektlərin tələbatlarından; 3)əlaqənin predmetindən;  4)“oyun 

qaydalarından”.   

238

 Əlaqəyə əks durur:     239

Sosial proqnozlaşdırma:   

240

Sosial struktur nədir? 241

 P. Sorokinə görə qarşılıqiı mübadilənin üç əsas prosesi:  1)müxtəlif 

ideyaların mübadiləsi; 2)idealların mübadiləsi;3)iradi impulsların 

mübadiləsi; 4)hisslərin mübadiləsi.   

242

Sosial fərqlərin mənbəyi  243

 Ekoloji sosiologiya öyrənir:     

244

“Ekologıya” terminini elmi dövrəyə daxil etmişdir:     245

 Razılıq cəmiyyətdə müəyyən edir:   

246

 Razılığın tipi: 247

Sosial idarəetmə anlayışı sosioloqlar tərəfindən aşağıdakı kimi nəzərdən 

keçirilir:   

248


İdarəetmə:   

249


 İdarəetmədə elmi cərəyanın banisi:   

250


 F. Teylora görə idarəetmənin başlıca vəzifəsi:   

0

#VALUE!0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


#VALUE!Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə