Secondary cataract and neodymium: yag laser capsulotomyYüklə 171,25 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü171,25 Kb.

konferencijos medþiaga 

36

 

  teorija ir praktika 2010 - T. 16 (Nr. 1) 36–40 p.ANTRINĖ KATARAKTA IR NEODIMIO:YAG LAZERINĖ KAPSULOTOMIJA

SECONDARY CATARACT AND NEODYMIUM:YAG LASER CAPSULOTOMY

Loreta Kuzmienė

¹, Vilma Jūratė Balčiūnienė¹, Paulius Rudalevičius¹, Lina Šiaudvytytė², Rūta Baršauskaitė²

¹Kauno medicinos universiteto Akių ligų klinika 

²Kauno medicinos universitetas

¹Clinic of Eye Diseases of Kaunas University of Medicine

²Kaunas University of MedicineSANTRAUKA

Reikšminiai žodžiai: antrinė katarakta, intraokulinis lęšis, Nd:YAG lazerinė kapsulotomija.

Darbo tikslas. Įvertinti pacientų, kuriems buvo atlikta lazerinė kapsulotomija, antrinės kataraktos ryšį su amžiumi, lytimi, 

implantuoto intraokulinio lęšio tipu, kitomis akių ligomis.Metodai. Į retrospektyvų tyrimą įtraukti 237 pacientai, kuriems 2008–2009 m. Kauno medicinos universiteto Akių ligų 

klinikoje dėl antrinės kataraktos buvo atlikta kapsulotomija neodimio:YAG (Nd:YAG) lazeriu. Surinkti duomenys apie pa-

cientų amžių, lytį, implantuotus intraokulinius lęšius, laiką nuo kataraktos operacijos iki lazerinės kapsulotomijos, regėjimo 

aštrumą po kataraktos operacijos ir prieš lazerinę kapsulotomiją, pacientų gretutines akių ligas.Rezultatai ir išvados. Antrinė katarakta sukėlė reikšmingą regėjimo aštrumo pablogėjima, kuris labai pagerėjo atlikus Nd:YAG 

lazerinę kapsulotomiją. Dažniausiai lazerinė kapsulotomija buvo atliekama praėjus daugiau kaip dvejiems metams po kata-

raktos operacijos – 68,3 proc. (p<0,005), o vidutinė trukmė iki kapsulotomijos buvo 41,5±14,26 mėnesių. Pacientų dažnis 

su  implantuotais hidrofobiniais ir hidrofi liniais akriliniais intraokuliniais lęšiais reikšmingai nesiskyrė, tačiau pacientams su 

PMMA intraokuliniu lęšiu Nd:YAG lazerinė kapsulotomija buvo atliekama beveik dvigubai dažniau. Lazerinė kapsulotomija 

buvo dažniau atliekama vyresniems nei 71 metų pacientams, nuo lyties nepriklausė, dažniau buvo atliekama esant gretuti-

nėms akių ligoms, turinčioms įtakos regėjimo aštrumui.

ABSTRACT

Key words: secondary cataract, intraocular lens, Nd:YAG laser capsulotomy.

Th e aim of the study was to evaluate relation between secondary cataract and age, sex, intraocular lens type, other eye diseases 

in patients after Nd:YAG laser capsulotomy.

Methods. 237 patients with Nd:YAG laser capsulomy were involved into the study and the relation between patients age, sex, 

intraocular lens type, period between cataract surgery and Nd:YAG laser capsulotomy, visual acuity after cataract surgery and 

before Nd:YAG laser capsulotomy, other eye diseases was evaluated.

Results and conclusions. Visual acuity was signifi cantly reduced by secondary cataract and signifi cantly improved after Nd:YAG 

laser capsulotomy. Th e rate of Nd:YAG laser capsulotomy signifi cantly increased two years after cataract surgery – 68,3 % 

(p<0,005), average period between the cataract surgery and Nd:YAG laser capsulotomy was 41,5±14,26 months. Th ere was 

no signifi cant diff erence in secondary cataract rate between the eyes with hydrophobic and hydrophilic acrylic intraocular 

lenses and, but it was twice higher in the eyes with PMMA intraocular lens in the period over two years after surgery. Laser 

capsulotomy was higher in patients over 71 year of age, was not related to sex. Rate of patients with other eye diseases was 

signifi cantly higher in the whole patients group.

Loreta Kuzmienė, 

Kauno medicinos universiteto Akių ligų klinika, 

Eivenių g. 2, Kaunas 

loreta.kuzmiene@kmuk.lt 

ĮVADAS

Svarbiausias  šiuolaikinio  paciento  lūkestis  operuojant 

kataraktą – maksimalus kokybiško regėjimo atkūrimas. Pas-

taraisiais  metais  tobulėjanti  kataraktos  chirurgijos  techni-

ka leidžia pasiekti puikių pooperacinio regėjimo rezultatų. 

Pašalinus drumstą lęšiuką ne tik atkuriamas optinių terpių 

skaidrumas,  bet,  implantuojant  dirbtinį  lęšį,  ištaisomos 

refrakcijos ydos. Katarakta operuojama jaunesnio amžiaus 

asmenims, todėl daugėja pacientų su pseudofakija ir ilga ti-

kėtina gyvenimo trukme. 

Pacientai, kuriems atliekama kataraktos operacija, tikisi 

labai gerų rezultatų, todėl jų lūkesčiai gali būti prilyginami 

pacientų, kuriems atliekama lazerinė refrakcijos ydų korek-

cija, lūkesčiams [1]. 

Copyright © 2010 MEDICINOS TEORIJA IR PRAKTIKA. ISSN 1392-1312. All rights reserved.


konferencijos medþiaga

37

 

  teorija ir praktika 2010 - T. 16 (Nr. 1)Antrinė  katarakta  –  viena  nepageidaujamų  problemų 

pooperaciniu laikotarpiu, sutrikdančių regėjimo aštrumą ir 

kontrastinį jautrumą. Antrinė katarakta yra daugiafaktori-

nė problema, o ją sukeliančias priežastis galima suskirstyti 

į tris grupes: nuo paciento priklausantys veiksniai (jaunas 

amžius, sisteminės ar kitos akių ligos, kt.), operacijos tech-

nikos  sąlygojami  veiksniai  (hidrodisekcija,  žievinių  masių 

pašalinimas, kapsuloreksio dydis, kt.), nuo dirbtinio lęšio 

(IOL) priklausantys veiksniai (medžiaga, iš kurios IOL pa-

gamintas, jo dizainas, kt.) [1]. 

Efektyviausias  antrinės  kataraktos  gydymo  būdas  – 

lazerinė  kapsulotomija  neodymium:YAG  lazeriu.  Tai 

greita, neskausminga procedūra, tačiau galinti sukelti kai 

kurių komplikacijų – cistinį geltonosios dėmės paburki-

mą, akispūdžio padidėjimą, intraokulinį uždegimą, IOL 

optinės dalies pažeidimą, tinklainės plyšimus ar tinklai-

nės atšoką [2]. 

Gerėjanti  mikrochirurginė  fakoemulsifi kacijos  techni-

ka, tobulinamos IOL savybės mažina lazerinių kapsuloto-

mijų poreikį, tačiau nustatyta, kad iki 20–40 proc. operuo-

tų pacientų per dvejus–penkerius metus po operacijos dėl 

antrinės kataraktos pablogėja regėjimo aštrumas [3]. Apie 

20 proc. operuotų pacientų, vyresnių nei 65 m., ir apie 37 

proc., jaunesnių nei 65 m., per 10 m. po operacijos gali būti 

reikalinga lazerinė kapsulotomijos procedūra [4]. 

Šio darbo tikslas buvo įvertinti pacientų, kuriems buvo 

atlikta  lazerinė  kapsulotomija,  antrinės  kataraktos  ryšį  su 

amžiumi,  lytimi,  implantuoto  IOL  tipu,  sisteminėmis  ir 

kitomis akių ligomis, trukme nuo kataraktos operacijos iki 

lazerinės kapsulotomijos.TYRIMAI IR METODAI 

Į tyrimą atsitiktinės atrankos būdu įtraukti pacientai, ku-

riems 2008 m. KMUK Akių ligų klinikoje dėl antrinės kata-

raktos buvo atlikta kapsulotomija neodimio:YAG (Nd:YAG) 

lazeriu. Visiems pacientams kataraktos operacija buvo atlikta 

taip pat KMUK Akių ligų klinikoje. Retrospektyviai surinkti 

duomenys apie pacientų amžių operacijos metu, implantuo-

tus  IOL  –  medžiagą,  iš  kurios  pagamintas  IOL  –  polime-

tilmetakrilatas (PMMA), hidrofi linis akrilas ar hidrofobinis 

akrilas, laiką nuo kataraktos operacijos iki lazerinės kapsulo-

tomijos, operuotos akies ašies ilgį, regėjimo aštrumą po ka-

taraktos operacijos ir prieš lazerinę kapsulotomiją, pacientų 

gretutines akių ligas ir cukrinio diabeto anamnezę. 

Statistinė  duomenų  analizė  atlikta  naudojantis  SPSS 

v.17 statistiniu paketu. Tiriamose grupėse įvertinta kieky-

binių duomenų vidutinė reikšmė ir standartinis nuokrypis. 

Atlikta  variacijų  analizė  (ANOVA)  siekiant  įsitikinti,  kad 

skirtumai tarp tiriamųjų grupių statistiškai patikimi (skirtu-

mas laikomas statistiškai patikimu, kai p<0,05). Kintamųjų 

pokyčiams įvertinti kiekvienoje grupėje taikytas priklauso-

mų kintamųjų testas T-test (Paired-Sample Test).

REZULTATAI

Į tyrimą įtraukti 237 pacientai – 162 (68,4 proc.) mo-

terys ir 75 (31,6 proc.) vyrai, kuriems KMUK Akių ligų kli-

nikoje buvo atlikta kataraktos pašalinimo operacija su dirb-

tinio lęšio implantacija ir kuriems dėl antrinės kataraktos 

buvo atlikta lazerinė kapsulotomija neodimio:YAG lazeriu. 

 Pacientų amžiaus vidurkis atliekant lazerinę kapsuloto-

miją buvo 74,6±10,5 metų. Moterų – 74,8±10,73, vyrų – 

0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

25,0


30,0

35,0


40,0

45,0


50,0

iki 60m.


61–70m.

71–80m.


>80m.

operacija

kapsulotomija

13,0


26,2

43,5


17,3

8,9


18,1

41,4


31,6

1 pav. 

Pacientų, kuriems dėl antrinės kataraktos buvo atlikta lazerinė kapsulotomija, pasiskirstymas pagal amžių (proc.)konferencijos medþiaga 

38

 

  teorija ir praktika 2010 - T. 16 (Nr. 1)74,16±9,8 (p>0,05). Dažniausiai operuoti buvo 61–70 ir 

71–80 m. pacientai, kai tuo tarpu lazerinė kapsulotomija 

dažniau buvo atliekama 71 m. ir vyresniems pacientams (1 

pav.). Atskirose amžiaus grupėse vyrų ir moterų dažnis ne-

buvo statistiškai reikšmingas (1 lentelė). 

Pacientų regėjimo aštrumas po kataraktos operacijos ir 

prieš lazerinę kapsulotomiją pateiktas 2 pav. Po kataraktos 

operacijos 68,8 proc. pacientų regėjimo aštrumas buvo ≥0,5. 

Prieš kapsulotomiją reikšmingai padidėjo pacientų grupė, 

kurių regėjimo aštrumas buvo 0,1–0,4 ir <0,1. Dažniausiai 

lazerinė  kapsulotomija  buvo  atliekama  esant  regėjimo  aš-

trumui 0,1–0,4. Pažymėtina, kad net 23,6 proc. pacientų 

prieš procedūrą regėjimo aštrumas buvo 0,5 ir geresnis. Po 

lazerinės kapsulotomijos 92 proc. pacientų regėjimo aštru-

mas pagerėjo ir pasiekė pooperacinį regėjimo aštrumą arba 

buvo geresnis, 9 (3,8 proc.) regėjimo aštrumas nepakito, 10 

(4,2 proc.) akių buvo blogesnis nei po kataraktos operaci-

jos. Šiems pacientams nustatytos gretutinės ligos – amžinė 

geltonosios  dėmės  degeneracija  (AGDD)  (3  akyse),  glau-

koma (6 akyse), trumparegystė su tinklainės centrinės da-

lies pakitimais (3 akyse), diabetinė makulopatija (3 akyse), 

tinklainės atšoka (1 akyje), 3 akyse gretutinių ligų nurodyta 

nebuvo. 

58 pacientams (24,5 proc.) operacijos metu buvo im-

plantuoti  sulankstomi  hidrofobiniai  akriliniai  IOL,  63 

(26,5  proc.)  –  sulankstomi  hidrofi liniai  akriliniai  IOL, 

116  pacientų  (49  proc.)  –  kietieji  polimetilmetakrilato 

IOL. Dažniausiai lazerinė kapsulotomija buvo atlikta pra-

ėjus daugiau kaip dvejiems metams po kataraktos opera-

cijos – 68,3 proc. (p<0,005), o vidutinė trukmė iki kap-

sulotomijos  buvo  41,5±14,26  mėnesių.  Pacientų  dažnis 

su implantuotais hidrofobiniais ir hidrofi liniais akriliniais 

IOL reikšmingai nesiskyrė, tačiau pacientams su PMMA 

IOL lazerinė kapsulotomija buvo atliekama beveik dvigu-

bai dažniau (p<0,005) (2 lentelė). Laikotarpiu iki 2 metų 

po operacijos tarp pacientų, kuriems buvo atliktos lazeri-

nės kapsulotomijos ir implantuoti akriliniai hidrofobiniai 

ir PMMA IOL, statistiškai reikšmingo skirtumo nebuvo 

(atitinkamai 7,7 proc. ir 14 proc.), tačiau vėlesniu nei 2 

metų pooperaciniu laikotarpiu reikšmingai dažnesni buvo 

pacientai  su  PMMA  IOL  (35  proc.  ir  16,9  proc.)  –  3 

pav.


19,4 proc. pacientų nebuvo nurodyta jokių gretutinių 

akių ligų, jie nesirgo cukriniu diabetu. 28,7 proc. pacientų 

sirgo  atviro  ir  uždaro  kampo  glaukoma,  11,4  proc.  buvo 

trumparegiai, 10,1 proc. sirgo cukriniu diabetu. Pažymėti-

na, kad 14,5 proc. buvo nustatyta AGDD (4 pav.).

1 lentelė. 

Vyrų ir moterų, kuriems buvo atlikta kapsulotomija pasiskirstymas pagal amžių

Iki 61 m.

61–70 m.


71–80 m.

>80 m.


Iš viso

Vyrai N 


proc.

10

13,3 proc.22

29,3 proc.

35

46,6 proc.8

10,8 proc.

75

31,6 proc.Moterys N 

proc.


15

9,3 proc.

24

14,8 proc.75

46,3 proc.

48

29,6 proc.162

68,4 proc.

Iš viso N 

proc.


25

10,6 proc.

46

19,4 proc.110

46,4 proc.

56

23,6 proc.237

100 proc.

0,0

10,0


68,8

27,8


3,4

23,6


57,0

19,4


20,0

30,0


40,0

50,0


60,0

70,0


80,0

> 0,5


0,4 – 0,1

> 0,1


po operacijos (proc.)

prieš kapsulotomiją (proc.)2 pav. 

Pacientų regėjimo aštrumas po kataraktos operacijos ir prieš kapsulotomijąkonferencijos medþiaga

39

 

  teorija ir praktika 2010 - T. 16 (Nr. 1)2 lentelė. 

Pacientų pasiskirstymas pagal laiką iki kapsulotomijos ir implantuoto IOL tipą

IOL tipas

Laikas iki LK

Hidrofi linis IOL

Hidrofi linis IOL

PMMA IOL

Iš viso


Iki 6 mėn. N

proc.


8

3,4 proc.

4

1,7 proc.8

3,4 proc.

20

8,5 proc.6–12 mėn. N

proc.


3

1,3 proc.

6

2,5 proc.3

1,3 proc.

12

5,1 proc.13–24 mėn. N

proc.


7

3,0 proc.

14

5,9 proc.22

9,3 proc.

43

18,1 proc.>24 mėn. N

proc.


40

16,8 proc.

39

16,5 proc.83

35 proc.


163

68,3 proc.

Iš viso N

proc.


58

24,5 proc

63

26,5 proc.116

49 proc.


237

100 proc.

0,0

10,0


20,0

30,0


40,0

50,0


60,0

70,0


80,

Proc.


0

iki 6mėn.

6–12 mėn.

13–24 mėn

> 24 mėn.

8,4


5,1

18,1


68,4

3 pav. 

Pacientų pasiskirstymas pagal trukmę nuo kataraktos operacijos iki lazerinės kapsulotomijos (proc.)4 pav. 

Pacientų, kuriems buvo atlikta lazerinė kapsulotomija, kitos akių ligos

0

Glaukoma


Miopija

CD

AMDKitos ligos

Nenurodyta

5

10

1520

25

3035

28,7


11,4

10,1


14,5

16

19,4konferencijos medþiaga 

40

 

  teorija ir praktika 2010 - T. 16 (Nr. 1)APTARIMAS

Antrinė katarakta išlieka pagrindine pablogėjusio regė-

jimo  priežastimi  po  sėkmingos  kataraktos  operacijos. Yra 

žinoma,  kad  antrinę  kataraktą  sukelia  priekinės  lęšiuko 

kapsulės  epitelio  ląstelių  migracija  ir  proliferacija  ant  už-

pakalinės  kapsulės  centrinės  dalies  [1].  Pastaruoju  metu 

pastebima  lazerinių  kapsulotomijų  mažėjimo  tendencija. 

1980–1990 m. JAV jų dažnis siekė iki 30–50 proc., o apie 

2000 m. jų sumažėjo iki 10 proc. [1]. 

Kataraktos pašalinimo operacija dėl amžinės kataraktos 

dažniau  atliekama  moterims  nei  vyrams,  tačiau  vidutinis 

operuojamųjų  amžius  skiriasi  priklausomai  nuo  populia-

cijos.  Austrijoje  atliktas  tyrimas  nustatė,  kad  operuojamų 

vyrų  vidutinis  amžius  buvo  71  m.,  moterų  –  74  m.  [6], 

mūsų darbe analizuojami pacientai atitiktų dažniausiai ope-

ruojamų asmenų amžiaus grupes. 

Antrinė katarakta labai pablogina regėjimo funkcijas – 

regėjimo  aštrumą,  kontrastinį  jautrumą,  nepriklausomai 

nuo  užpakalinės  kapsulės  drumsčių  intensyvumo,  o  laze-

rinė kapsulotomija reikšmingai pagerina šias funkcijas [7]. 

Mūsų duomenimis, visų regėjimo aštrumo grupių pacientų 

regėjimo  aštrumas  prieš  kapsulotomiją  buvo  reikšmingai 

pablogėjęs. Po lazerinės kapsulotomijos 92 proc. pacientų 

regėjimo aštrumas pagerėjo ir pasiekė pooperacinį regėjimo 

aštrumą arba buvo geresnis, 9 (3,8 proc.) akyse nepakito, 

10 (4,2 proc.) akių buvo blogesnis nei po kataraktos ope-

racijos. Nepagerėjusias regėjimo funkcijas galėjo lemti gre-

tutinės  ligos  –  AMD,  diabetinė  makulopatija,  glaukoma, 

miopiniai tinklainės pakitimai. 

Lundquist ir Monestam [4], tyrę lazerinių kapsuloto-

mijų  dažnį  10  metų  po  operacijos,  nustatė,  kad  antrinės 

kataraktos ypač padažnėja praėjus 2,5 metų po operacijos, 

vėliau,  po  6  metų,  pastebima  mažėjimo  tendencija. Tarp 

mūsų tirtų asmenų 68,4 proc. lazerinė kapsulotomija buvo 

atlikta  praėjus  2  ir  daugiau  metų  po  operacijos,  vidutinė 

trukmė  –  41,5±14,26  mėnesių,  o  ilgiausias  laikotarpis  – 

106 mėnesiai. 

Hakashi H ir bendraautorių tyrime nurodoma, kad 2 

metai  po  operacijos  lazerinių  kapsulotomijų  dažnis  buvo 

2,7  proc.  implantavus  sulankstomus  hidrofobinius  akri-

linius IOL ir 30,4 proc. implantavus kietus PMMA IOL 

[7]. Mūsų duomenimis, iki 2 metų tarp pacientų, kuriems 

buvo atliktos lazerinės kapsulotomijos ir implantuoti akri-

liniai hidrofobiniai ir PMMA IOL, statistiškai reikšmingo 

skirtumo nebuvo (atitinkamai 7,7 proc. ir 14 proc.), tačiau 

vėliau reikšmingai dažnesni buvo pacientai su PMMA IOL 

(35 proc. ir 16,9 proc.). Vock ir bendraautoriai [8] nustatė, 

kad, nepaisant akrilinio hidrofobinio IOL savybių, per 10 

metų po operacijos lazerinė kapsulotomija buvo atlikta 42 

proc. pacientų. Jie teigia, kad, esant ilgai tikėtinai gyvenimo 

trukmei, užpakalinės kapsulės drumsčių rizika didėja nepai-

sant IOL dizaino ir savybių. 

Nd:YAG kapsulotomija reikšmingai pagerina regėjimo 

funkcijas – regėjimo aštrumą, kontrastinį jautrumą. Užpa-

kalinės kapsulės drumsčių intensyvumas prieš kapsulotomi-

ją reikšmingai koreliuoja su regėjimo aštrumu, mažiau – su 

kontrastiniu jautrumu [7]. Šiame tyrime buvo reikšmingai 

padaugėję pacientų, kurių regėjimo aštrumas buvo 0,1–0,4 

ir <0,1. Po kapsulotomijos 92 proc. pacientų regėjimo aš-

trumas reikšmingai pagerėjo, 8 proc. (19 akių) – nepage-

rėjo. Tam įtakos galėjo turėti gretutinės akių ligos (amžinė 

geltonosios dėmės degeneracija, diabetinė retinopatija, toli 

pažengusi glaukoma, trumparegystės sukelti tinklainės po-

kyčiai ar tinklainės atšoka). IŠVADA 

Lazerinė  kapsulotomija  Nd:YAG  lazeriu  dėl  antrinės 

kataraktos dažniau buvo atliekama pacientams, vyresniems 

nei 71 metų, tačiau nuo lyties nepriklausė. Lazerinės kap-

sulotomijos dažniau buvo atliekamos praėjus 2 ir daugiau 

metų po kataraktos operacijos ir tose akyse, į kurias operaci-

jos metu buvo implantuotas PMMA IOL. Antrinė katarak-

ta sukėlė regėjimo aštrumo pablogėjimą, kuris reikšmingai 

pagerėjo atlikus kapsulotomiją. Pacientams su gretutinėmis 

akių  ligomis  lazerinė  kapsulotomija  buvo  atliekama  daž-

niau. 

LITERATŪRA

1.  Apple. Posterior capsule opacifi cation. Surv Ophthalmol 2000; 

45(1): S100–S129.

2.  Burq MA, Taqui AM. Frequency of retinal detachment and ot-

her  complications  after  neodymium: Yag  laser  capsulotomy.  J 

Pak Med Assoc 2008; 58: 550–552. 

3.  Spalton DJ. Posterior capsular opacifi cation after cataract surge-

ry. Eye. 1999; 13 (pt 3b): 489–492.

4.  Lundqvist B, Monestam. Ten-Year Longitudinal Visual Func-

tion and Nd: YAG Laser Capsulotomy Rates in Patients Less 

Th an 65 Years at Cataract Surgery.Am J Ophthalmol 2010; 149: 

238–244.


5.  Cheng JW, Wei RL, Cai JP, Xi GL et al. Effi  cacy of Diff erent 

Intraocular Lens Materials and Optic Edge Designs in Preven-

ting Posterior Capsular Opacifi cation: A Meta Analysis. Am J 

Opthalmol 2007; 143: 428–436.

6.  Richter – Mueksch S, Zhetmayer M, Radner W et al. Infl uence 

of sex, visual acuity and systemic disease on delayed presentati-

on for cataract surgery in Austria. J Catarct Refract Surg 2001; 

27(12): 1999–2005.

7.  Hayashi H, Hayashi K, Nakao F, Hayashi F. Quantitative com-

parison of posterior capsule opacifi cation after polymetilmeta-

crylate, silicone and soft acrylic intraocular lens implantation. 

Arch Ophthalmol 1998; 116(12): 1579–1582.

8.  Vock  L,  Menapace  R,  Stifter  E,  Georgopoulos  M,  Sacu  S  et 

al.  Posterior  capsule  opacifi cation  and  neodymium:  Yag  laser 

capsulotomy rates with rounded edge silicone and shapr edge 

hydrophobic acrylic intraocular lens 10 years after surgery. J Ca-taract Refract Surg 2009; 35: 459–465.

Gautas 2010 m. vasario 25 d., aprobuotas 2010 m. vasario 26 d.

Submitted February 25, 2010, accepted February 26, 2010.


Yüklə 171,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə