Selülit-Lenfanjit Bir Vaka Sunumu 11 ÖzetYüklə 35,09 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix24.03.2017
ölçüsü35,09 Kb.
#12254

Selülit-Lenfanjit - Bir Vaka Sunumu

11

Özet 

Deri ve yumuflak doku enfeksiyonlar› polikliniklerde

s›k karfl›lafl›lan, genellikle ayaktan tedavi edilebilen

hastal›klard›r. Düflme sonras›, toplum kaynakl›

Staphylococcus aureus etkenine ba¤l› geliflen, gürül-

tülü seyire ra¤men enfeksiyon belirteçleri normal bu-

lunan sekiz yafl›nda bir selülit-lenfanjit olgusu sunul-

mufltur. Direk yaymada bakteri tespit edilemeyen ol-

guya 100mg./kg.gün ampisilin intravenöz 4 dozda

bafllanm›fl, klini¤inin kötüleflmesi üzerine yat›fl›n›n

ikinci günü  ampisilin kesilerek sefuroksim-klindami-

sin kombinasyonu ile tedaviye devam edilmifltir. Püy

kültüründe 

S.aureus-metisiline hassas- üreyen olgu-

nun bulgular› giderek düzelmifl, tedavinin dördüncü

gününde a¤›zdan sefuroksime geçilmifltir. Tedavisi on

güne tamamlan›p kesilen hastan›n takibinin dördüncü

ay›nda herhangi bir tekrarlama bulgusuna rastlanma-

m›flt›r. (Çocuk Enf Derg 2008; 2: 67-9)

Anahtar kelimeler: Selülit, lenfanjit

Summary 

Skin and soft-tissue infections are widespread and can

generally be treated on an outpatient basis.Here we 

present an eight-year old boy with community-associated

Staphylococcus aureus infection which developed after

falling on his left knee. Although the infection progressed

rapidly with high fever, infection markers such as  white

blood cell count, erythrocyte sedimentation rate, and 

C-reactive-protein level showed normal results. On 

arrival treatment with ampicillin 100 mg./kg.day in 

four-divided doses was started. On the second day the

patient worsened physically and ampicillin therapy was

changed to cefuroxim plus clindamycin. Fever subsided

and clinical findings regressed. On the fourth day 

meticillin susceptible - 

S.aureus was isolated from the pus

culture. Clindamycin was stopped and cefuroxim was

continued for ten days. At the fourth month of follow-up

no recurrence was seen.  (J Pediatr Inf 2008; 2: 67-9)

Key words: Cellulitis, lymphangitis

Girifl

Selülit, deri ve derialt› ya¤ dokusunu tutan, ani

bafllay›p h›zla yay›l›m gösteren bir enfeksiyondur. 

Etken genellikle 

Streptococcus pyogenes ve

Staphylococcus aureus dur. Travma, egzama, su-

çiçe¤i lezyonlar› gibi deri bütünlü¤ünün bozuldu¤u

bölgeler enfeksiyonun bafllang›ç yeri olabilece¤i gi-

bi baz›lar›nda hiçbir girifl noktas› bulunamaz.Ayak

parmaklar›ndaki mantar enfeksiyonlar› sonras›, ikin-

cil enfeksiyon tarz›nda da s›k görülür (1,2).

Deride bölgesel flifllik,k›zar›kl›k, a¤r› ve ›s› art›-

fl›yla bafllay›p, lenfatik boflal›m yolu boyunca yay›-

l›m gösterirse lenfanjit düflünülür. Bölgesel lenf

nodlar› büyür ve hassaslafl›r. Atefl ve genel durum

bozuklu¤u tabloya efllik edebilir (1,2).

Düflme sonras› sol diz üzerinde selülit tarz›nda

bafllayan, enfeksiyon belirteçleri negatif olan, gi-

derek ilerleyip lenfanjite dönüflen bir deri ve yumu-

flak doku enfeksiyonu vakas› sunulacakt›r. Vaka Sunumu

Sekiz yafl›nda erkek hasta, üç gün önce yürür-

ken düfltü¤ü, sol dizini tafla çarpt›¤›, iki gün sonra

sol dizi üzerinde mercimek kadar iltihap olufltu¤u

ve etraf›n›n k›zard›¤›, gittikleri ortopedi doktorunun

filmlerinde bir anormallik görmedi¤i, yaras›n›n yü-

rümesini engellemedi¤i ö¤renildi.

Ertesi gün ateflinin bafllamas›, diz a¤r›s›n›n art-

mas› ve ayn› tarafta kas›¤›nda flifllik, a¤r› ve k›za-

r›kl›k olmas› nedeniyle hastanemize baflvurdu.Gelifl Tarihi: 08.05.2008

Kabul Tarihi: 11.06.2008

Yaz›flma Adresi

Correspondence Address

Dr. ‹brahim Topal

Hastane Caddesi No: 25 

20150 Denizli, Türkiye

Tel.:+90 258 262 01 13

Gsm.:+90 532 655 63 53

Faks.:+90 258 264 46 36

E-posta:


itopal20@gmail.com

ibrahimtopal@ttmail.comCellulitis-Lymphangitis - A Case Report

O

Ollggu

u  S


Su

un

nuum

mu

u  //C

Ca

asse

e  R


Re

ep

poorrtt

67

‹brahim Topal, Emel YolsalEr-Pa Hastanesi, Denizli, Türkiye

Öz geçmiflinden s›k hastalanmad›¤›, anne baba akraba-

l›¤›n›n olmad›¤› ö¤renildi.

Fizik bak›s›nda vücut ›s›s› 38.5 derece, nab›z 124/dakika,

solunum 28/dakika, kan bas›nc› 100/60 mm c›va ölçüldü.

Sol dizin ön k›sm›nda bir cm. çapl› ortas› püy dolu bir odak

ve etraf›nda 5 cm. çapl› deriden kabar›k, hassas, s›cak k›r-

m›z› bölge mevcuttu. Sol kas›k ön-iç k›sm›nda hassas k›za-

r›kl›k ve 0.5x1 cm.lik lenf nodlar› ele geliyordu. Beyaz küre

(BK): 8600/dL., k›rm›z› küre çökme h›z› (KKÇH): 

8 mm/saat, C-reaktif-protein (CRP): 0.45 mg/dL(N: 0.5

mg/dL).bulundu. Püy den yap›lan Gram yaymada bakteri

görülmedi. Yat›r›larak sol alt ekstremite kalp seviyesinden

yukar› kald›r›ld›. 

Ampicillin 100mg/kg. gün intravenöz 4 dozda baflland›.

Ertesi gün, dizdeki lezyonla kas›kdaki bölge aras› lenfatik

boflal›m yolu boyunca hassas k›zar›kl›k yay›ld› (Resim 1).

Genel durumu bozuldu. Atefli devam eden hastada toplum

kaynakl› metisilin duyarl›

S.aureus enfeksiyonu olabilece¤i

düflünüldü. Ampisilin kesilerek sefuroksim 100mg/kg/gün,

klindamisin 40mg/kg/gün damardan 3 doza bölünerek bafl-

land›. Tedavinin ikinci günü atefli düfltü, k›rm›z›l›k azalmaya

bafllad›. Ateflsiz 48 saat geçince damar yolu c›kar›ld›. Kültür-

de 


S.aureus-metisilin, sefuroksim ve klindamisine hassas-

üredi. Klindamisin kesildi. Sefuroksim aksetil olarak a¤›zdan

iki doza geçilerek tedavi 10 güne tamamland›. Dört ayl›k iz-

leminde tekrarlama olmad›.Tart›flma

Lenfatik sistem ba¤›fl›kl›kl›k sistemimizin bir parças›d›r.

Vücuda d›flar›dan giren bakteri, virus gibi yabanc› ajanlar

lenf s›v›s› arac›l›¤›yla lenf bezlerine tafl›n›rlar. Lenf bezlerinde

bir ba¤›fl›kl›k cevab› oluflur ve yabanc› maddeler temizlenir.

Bu esnada oluflan iltihabi reaksiyona lenfanjit denir. Görül-

me s›kl›¤› konusunda uluslararas› kabul görmüfl bir veri yok-

tur. Çocuklarda görülen olgular›n üçte ikisi erkek cinsdir. Be-

lirli bir yafl seçimi bulunmamaktad›r.

En s›k etken A grubu beta hemolitik streptokoklard›r.

Bunlar salg›lad›klar› fibrinolizin ve hyalurinidaz enzimleriyle

dokuda yay›l›p lenf kanallar›na girer ve h›zla ilerliyerek lenfa-

denit, bakteremi ve sepsise yolaçabilirler (1,3).

Atefli ve toksik görünümü olmayan üç yafl›n üzerindeki

çocuklar a¤›zdan antimikrobial tedaviye al›n›p izlenebilirler.

Ancak yüksek ateflli ve ciddi selülit sonras› geliflen lenfanjit

olgular›n›n yat›r›larak 

parenteral antibiyotik tedavisi almas›

önerilmektedir (1,3). 

Düflme sonras› deri bütünlü¤ünün bozulmas› sonucu

geliflen hastam›zdaki enfeksiyon öncelikle selülit olarak

de¤erlendirildi. BK, KKÇH, CRP negatif olmas›na ra¤men,

yüksek atefl ve bölgesel lenf nodlar›n›n olaya kat›lmas› ne-

deniyle yat›r›larak damardan antibiyotik tedavisi verilmesi

planland›. 

Yüksek doz-100mg/kg.gün- ampisilin dört doza bölüne-

rek damar yoluyla baflland›. Yat›fl›n›n ikinci günü verilen am-

pisiline ra¤men durumunun kötüleflmesi ve lenfanjit bulgula-

r›n›n belirginleflmesi nedeniyle etkenin bir 

S.aureus suflu

olabilece¤i düflünüldü. Bu olgularda önerilen sefuroksim ve

klindamisin kombinasyonuna geçildi (2,4,5,6,7).

Hastam›zda enfeksiyonun bafllad›¤› bölgeden al›nan

püy kültüründe 

S.aureus üredi. Girifl yeri belirsiz olgularda

yap›lan i¤ne aspirasyon örneklerinde etkenin üretilebilme

olas›l›¤› yüzde befle, deri biopsi örneklerinde yüzde yirmi-

lere kadar düflmektedir (2). Bu sebeple selülit olgular›nda

tedavi genellikle olas› etkenlere

-S.aureus ve S.pyogenes-

karfl› ampirik olarak düzenlenmektedir. ‹mmün sistemi

bask›lanm›fl olanlarda ve diyabetiklerde tedavinin psödo-

monas, enterobakter, kriptokok ve mantarlar› da kapsa-

mas› gereklidir (1).

Stafilokok enfeksiyonlar›nda metisilin direnci çok önem-

lidir. 1960 larda baz› stafilokok sufllar›nda penisiline kars› di-

rencin afl›r› art›fl› nedeniyle bu sufllara etkin metisilin kullan›l-

maya bafllanm›flt›r. 

Bafllang›çta gerçekten çok etkin olan bu antibiyoti¤e

karfl› hastanede tedavi gören hastalarda direnç geliflmifl ve

giderek artm›flt›r. 1990 lara kadar sadece hastanede tedavi

görenlerde tespit edilen metisilin direnci daha sonra hasta-

ne ile iliflkisi olmayan toplum kaynakl› stafilokok olgular›nda

da görülmeye bafllanm›flt›r. Bugün birçok bölgede stafilo-

koklarda metisilin direnci yüzde 10 lar› geçmifltir. Bu olgular-

da, vankomisin kullan›lmakta, gerekli durumlarda linezolid,

tigesiklin, daptomisin,quinopristin gibi yeni ilaçlara geçil-

mektedir (5,6,7). 

Klinikte di¤er önemli bir nokta, ilk lezyonda, yüzeyel nek-

rotik bölgenin olup olmamas›d›r. Nekrotik, kurutlu kabuk olan-

larda ilk planda toplum kaynakl› metisilin dirençli 

S.aureus en-

feksiyonu akla gelmeli ve tedaviye uygun antibiyotikler eklen-

melidir. Çünkü bu etkenler Panton-Valentine lökosidin denen

bir ekzotoksini kodlayan genlere sahiptir. Bu ekzotoksin, sa-

l›nd›¤› bölgede fliddetli nekroz yapmaktad›r. Böylece nekrotik

deri lezyonlar›, nekrotizan pnömoni, derin doku abseleri olufl-

maktad›r (4,6,7).Resim 1. Yat›fl›n›n ikinci gününde olgunun görünümü

Topal ve ark.

Selülit-Lenfanjit-Bir Vaka Sunumu

Çocuk Enf Derg 2008; 2: 67-9

J Pediatr Inf 2008; 2: 67-9

68


Hastam›z›n resminde görülen kurut al›nan kültüre ba¤l›

geliflmifltir. Geldi¤inde nekrotik materyali düflündürecek bir

kurut bulunmamaktayd›. Bu sebeple ilk görüldü¤ünde etken

olarak stafilokok düflünülmedi ancak klinik gidiflin kötülefl-

mesi uyar›c› oldu. Benzer vakalarla karfl›lafl›ld›¤›nda bafllan-

g›çta genifl etkili, stafilokoku da içerecek bir tedavi planlan-

mas› uygun olacakt›r. 

Sonuç

Deri ve yumuflak doku enfeksiyonlar›nda laboratuvar

bulgular›n›n klinik bulgular› her zaman desteklemeyebilece-

¤i, tedavinin klini¤e göre ve s›k görülen ajanlar› kapsayacak

flekilde bafllanmas› çok önemlidir. Bölgenin enfeksiyon ajan

ve antibiyotik direnç patternlerinin saptanmas› amac›yla kül-

tür ve antibiyotik hassasiyet testlerinin üzerinde daha fazla

durulmas› gereklidir. Kaynaklar

1.  Yalç›n I, Salman N, Somer A. Çocuk Enfeksiyon Hastal›klar›.

1.Bask› ‹stanbul; Medya-Tower Yay›nc›l›k, 2007, s. 202-3.

2.  Hirshmann JV. Fungal, Bacterial, and Viral Infections of the Skin:

Bacterial Infections. ACP Medicine Online. 2002.

3.  eMedicine - Lymphangitis : Article by Raymond D Pitetti-

http://www.emedicine.com/ped/topic1336.htm 

4.  Daum RS. Skin and Soft-Tissue Infections Caused by Methicillin-

Resistant 

Staphylococcus aureus

. N Engl J Med 2007; 357: 380-9.

5.  Ladhani S, Garbash M. Staphylococcal Skin Infections in 

Children: Rational Drug Therapy Recommendations. Paediatr

Drugs 2005; 7: 77-102.

6. Pong AL, Bradley JS. Guidelines for the Selection of Antibacterial

Therapy in Children.   Microbiology. Pediatr Clin N Am 2005; 52:

869-72.

7.  American Academy of Pediatrics. (Staphylococcal Infections) In:Pickering LK, Baker CJ, Long SS, Mc Millian JA, eds. Red 

Book.2006 Report of the Commitee on Infectious Diseases.

27th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics;

2006: 598-629.

Topal ve ark.

Selülit-Lenfanjit-Bir Vaka Sunumu

Çocuk Enf Derg 2008; 2: 67-9

J Pediatr Inf 2008; 2: 67-969


Yüklə 35,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə