Шяхси щейяти сырадан чыхарылыбYüklə 407,54 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.09.2017
ölçüsü407,54 Kb.
#29106

3

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

7 ôåâðàë 2016-úû èëÃîøóíëàðûí òÿìàñ õÿòòèíäÿ 

åðìÿíèëÿðèí òÿõðèáàò 

úÿùäëÿðèíèí ãàðøûñû 

ãÿòèééÿòëÿ àëûíûð

Гошунларын  тямас  хяттиндя  ермянилярин

тяхрибат  ъящдляринин  гаршысы  даща  гятиййятля

алыныр.


Мцдафия Назирлийинин мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а  билдирибляр  ки,  яввялъядян  мц-

яййян едилмиш координатлара ясасян дцшмя-

нин  ъямляшдийи  нюгтяляря  вурулан  зярбяляр

нятиъясиндя  ермяни  тяряфинин  техникасы  вя

шяхси щейяти сырадан чыхарылыб. Ещтимала эюря

ян  азы  дцшмян  тяряфдян 2 щярби  техника  вя

ъанлы гцввя мящв едилиб.ÀÇßÐÒÀÚ

Дювлят Сярщяд Хидмятинин

ряиси Лянкяранда

вятяндашлары гябул едяъяк

Дювлят Сярщяд Хидмятинин (ДСХ) ряиси - Сярщяд Гошун-

ларынын команданы, эенерал-полковник Елчин Гулийев тяряфин-

дян февралын 19-да саат 11:00-да Лянкяран Сярщяд Дястя-

синдя Астара, Лерик, Лянкяран вя Йардымлы районларынын са-

кинляринин гябулу кечириляъяк.

Гябулда иштирак етмяк истяйянлярдян хащиш олунур ки, он-

лары  марагландыран  суаллары  февралын 16-дяк  Дювлят  Сярщяд

Хидмятинин www.дсх.эов.аз адлы рясми сайтында йерляшдир-

синляр.


ДСХ-нын  мятбуат  мяркязиндян  АЗЯРТАЪ-а  билдирибляр

ки, гейдиййат цчцн 012-498-01-55 вя 012-498-01-69 нюм-

ряли телефонларла ялагя сахланылмасы вя йа Лянкяран Сярщяд

Дястясиня мцраъият едилмяси хащиш олунур.ÀÇßÐÒÀÚ

Бакыдакы  даь  йящудиляри

синагогунда  Азярбайъан

даь  йящудиляри  дини  иъмасы-

нын башчысы Миних Йевдайев-

ля Молдова Республикасынын

сабиг  омбудсманы,  Иътимаи

Палатанын  сядри  Аурелийа

Григориу  вя  Исраилдяки  “Ъя-

миййят  цчцн  бейнялхалг  ла-

йищяляр”  гейри-щюкумят  тяш-

килатынын  рящбяри,  бейнялхалг

мцнасибятляр  сащясиндя  ис-

раилли експерт Арйе Гутун эю-

рцшц олуб. 

Милих Йевдайев гонаглары

сямими  гаршылайараг  Азяр-

байъанда мултикултурализмин

вя  толерантлыьын  йцксяк  ся-

виййядя  олдуьуну  гейд

едиб. Милих Йевдайев дейиб:

“Азярбайъаны  бярбад  вя

асылы  вязиййятдя  эюрмяк  ис-

тяйян  гцввяляр  гулагларыны

ачыб  ешитсинляр  ки,  Азярбай-

ъанда  дини  зяминдя  гаршы-

дурма щеч вахт олмайыб вя

олмайаъаг.  Она  эюря  ки,

динъ  йанашы  йашамаг  бизим

ганымыздадыр.  Билдийиниз  ки-

ми, юлкямиздя мцхтялиф кон-

фессийаларын  вя  миллятлярин

нцмайяндяляри  бир  аиля  кими

йашайыр.  Бу  эцн  дцнйада

гяддарлыг  вя  нифрят  мцшащи-

дя едирик. Ейни бир динин нц-

майяндяляри  йалныз  щямин

динин мцхтялиф мязщябляриня

мянсуб  олдугларына  эюря

бир-бирини  юлдцрцр,  Азярбай-

ъан  ися  бцтцн  дцнйа  бирлийи

цчцн эюзял нцмунядир”. 

Иътимаи  Палатанын  сядри

Аурелийа  Григориу  Азярбай-

ъанда  синагога  илк  дяфя

эетдийини гейд едяряк дейиб:

“Бакынын  мяркязиндя  Азяр-

байъанын  дювлят  бцдъясинин

щесабына бу ъцр эюзял сина-

гогун  тикилмяси  Азярбайъа-

нын  мултикултурал  стратеэийа-

сынын дцзэцн олмасына даща

бир  сцбутдур.  Азярбайъан

бу  сащядя  дя  габагъыл

мювгедядир.  Бу  сащядя

ясасы  Азярбайъан  халгынын

цмуммилли лидери Щейдяр Яли-

йев  тяряфиндян  гойулмуш

Азярбайъанын  тяърцбясини

юйрянмяк вя эениш йаймаг

лазымдыр.  Бу  дащи  сийасятчи-

нин  узагэюрянлийи  вя  мцд-

риклийи инсаны щейран едир. Си-

зин  юлкяниздя  мултикултура-

лизмин  ясасы  узун  илляр  бун-

дан  яввял,  дцнйада  бу  ба-

рядя  щяля  дцшцнмядикляри

бир вахтда гойулуб. Бу, йал-

ныз  о  щалда  мцмкцндцр  ки,

дювлят  мултикултурализмин  ин-

кишафында  мараглы  олсун.  Бир

яразидя  вя  бир  ъямиййятдя

мцхтялиф  мядяниййятлярин

тящриф  олунмадан  вя  онлара

хялял  вурулмадан  инкишафы

йалныз  дювлятин  дястяйи  иля

мцмкцндцр”. 

Ъянуби Гафгаз цзря исра-

илли експерт Арйе Гутун сюз-

ляриня  эюря,  Азярбайъан  бир

сыра динлярин вя халгларын нц-

майяндяляри  цчцн  вятян

олуб  вя  бу  эцн  дя  белядир.

Гядим  Азярбайъан  торпа-

ьында  йящуди  дини  вя  Ислам,

атяшпярястлик  вя  христианлыг

бирэя  мювъуд  олуб.  Арйе

Гут  дейиб: “Азярбайъанда

толерантлыьа  вя  дини  дюзцм-

лцлцйя  инанылмаз  дяряъядя

эцълц  мейил  бу  эцн  дя  да-

вам едир. Юлкянин йящуди иъ-

масынын  нцмайяндяляриня

гардашъасына  сямими  мц-

насибят  Азярбайъан  толе-

рантлыьынын парлаг нцмуняси-

дир. Бир факты хцсуси гейд ет-

мяйя дяйяр ки, Азярбайъан-

да щеч вахт антисемитизм ол-

майыб, йящудиляр бурада юз-

лярини щеч вахт гяриб щисс ет-

мяйибляр”. 

Експертин  фикринъя,  Совет

Иттифагынын  даьылдыьы  дюврдя

баш  вермиш  щадисяляр  Азяр-

байъанда  дини  вя  милли  толе-

рантлыг  яняняляри  цчцн  ян

бюйцк сынаг олуб. Арйе Гут

гейд едиб ки, щямин дюврдя

Ермянистан  Республикасы

Азярбайъан  яразисинин 20

фаизини  ишьал  едиб,  етник  тя-

мизлямя  сийасяти  йцрцдяряк

1 милйон гачгын вя мяъбури

кючкцн проблеми йарадыб. 

Арйе  Гут  сонда  дейиб:

“Азярбайъанын  динъ  ящалиси-

нин  Ермянистан  тяряфиндян

кцтляви  шякилдя  гятля  йетирил-

мясиня  вя  говулмасына

бахмайараг  динъ  йанашы

йашама  принсипи  Азярбай-

ъан  ъямиййятинин  сяъиййяви

ъящяти  кими  галыб.  Щятта  Ер-

м я н и с т а н - А з я р б а й ъ а н ,

Даьлыг  Гарабаь  мцнагишя-

синин  башланмасындан 23 ил

сонра  да  Азярбайъан  ъя-

миййяти дини вя етник груплар

арасында  щармонийаны  дяс-

тяклямякдя  давам  едир.

Мян  бир  Исраил  вятяндашы  вя

Исраилдяки 

гейри-щюкумят

тяшкилатынын  рящбяри  кими  гц-

рурла  гейд  етмяк  истяйирям

ки, Азярбайъан рящбярлийи юл-

кядяки йящуди иъмасына щяр-

тяряфли  дястяк  верир.  Бейнял-

халг Щолокост эцнц мцнаси-

бятиля  Азярбайъанда  щяр  ил

ян йцксяк сявиййядя дювлят

сявиййясиндя конфранс кечи-

рилир. Бу ил щямин конфрансда

мян дя иштирак етмишям. Щя-

мин  эцн  дцнйа  бирлийи  Щоло-

косту йад едир, лакин бу эцн

ян дящшятли щадисяляр башга

юлкяляря толерантлыг дярси ке-

чян, антисемитизмин вя ксе-

нофобийанын  тцьйан  етдийи

Авропада баш верир. Бязи юл-

кялярдя  ися  Щолокост  мюв-

зусунда карикатура мцсаби-

гяляри  кечирилир.  Тяяссцф  ки,

онларын  щярясинин  юз  яхлагы

вар - бу  яхлаг  нифрятдян  вя

сийаси  мараглардан  иряли  эя-

лир. Биз ися бу эцн мултикулту-

рализмин щяйат тярзиня чеврил-

дийи,  мцстягил  вя  дцнйяви

Азярбайъанда  бу  гяддар

дцнйайа бир даща сцбут еди-

рик ки, Авропада йящудилярин

цзляшдийи  фялакятин  аьры  вя

язаблары  тякъя  йящуди  халгы

цчцн дейил, гардаш Азярбай-

ъан  халгы  цчцн  дя  аьры  де-

мякдир.  Она  эюря  ки,  йящу-

диляр  Азярбайъан  яразисиня

бу  эцн  эялмяйибляр,  онлар

гядим  дюврлярдян  бурада

йашайырлар  вя  бурада  щеч

вахт  юзэя  олмайыблар.  Мян

гцрур щисси иля демяк истяйи-

рям: юзлярини сивил адландыран

бир сыра Авропа юлкяляриндян

вя халгларындан фяргли олараг

азярбайъанлылар щеч вахт йя-

щудиляря  гаршы  сатгынлыг  ет-

мяйибляр,  йящудиляр  дя  щеч

вахт  азярбайъанлылара  гаршы

сатгынлыг етмяйибляр”.

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанда дини зяминдя 

гаршыдурма олмайыб вя олмайаъаг 

Äàü éÿùóäèëÿðè ñèíàãîãóíäà Àçÿðáàéúàí ìóëòèêóëòóðàëèçìèíÿ ùÿñð åäèëìèø ýþðöø îëóá

Товуз  районунда 2015-ъи

илин  йекуну, 2016-ъы  илдя  гар-

шыда дуран вязифяляря даир эе-

ниш  щесабат  йыьыъаьы  кечирил-

мишдир.  Мядяниййят  евиндя

баш тутан тядбирдя район иъра

апаратынын  ишчиляри,  щцгуг-

мцщафизя  органлары,  идаря,

мцяссися  рящбярляри,  иътима-

иййят  нцмайяндяляри,  гонаг-

лар вя КИВ нцмайяндяляри ишти-

рак едирдиляр. Тядбири район иъ-

ра щакимиййятинин башчысы То-

фиг  Зейналов  ачараг  эениш

мярузя иля чыхыш етди. 

Башчы  деди  ки,  дювлятимизин  рящ-

бяри  ъянаб  Илщам  Ялийев  Назирляр

Кабинетинин  иъласында  эениш  вя

ящатяли  нитг  сюйляйяряк  юлкянин

2015-ъи илдя ялдя етдийи наилиййятля-

ри дольун ифадя етмиш, 2016-ъы илдя

гаршыда  дуран  вязифяляри  дягиг

мцяййянляшдирмиш вя онларын йери-

ня  йетирилмяси  цчцн  ъидди  тапшырыг-

лар  вермишдир.  Тящлилляр  эюстярир  ки,

Азярбайъан  давамлы  инкишаф  кур-

суну  йени  сявиййяйя  галдырмаг

язминдядир.

Назирляр  Кабинетинин  иъласында

ъянаб Президентин юлкядахили соси-

ал-игтисади мясялялярля йанашы гло-

бал мигйасда ъяряйан едян эео-

сийаси  просесляря  дя  гиймят  вер-

мяси Азярбайъанын мцстягил сийа-

сят  курсуну  бир  даща  тясдиг  етди.

Хцсусиля  бцтювлцкдя  дцнйада

мцряккяб игтисади, малиййя вя эе-

осийаси  дурумун  йаранмасы  ас-

пектиндя бу мягам бюйцк юням

кясб едир. 

“Азярбайъан Республикасы реэи-

онларынын 2014-2018-ъи  иллярдя  со-

сиал-игтисади инкишафы Дювлят Програ-

мы”нда Товуз району цзря нязяр-

дя  тутулмуш  ишляр  мцвафиг  иъра

мцддятляриндя  йериня  йетирилир.

Програмын  иърасынын  икинъи  илдюнц-

мц 


иля 

ялагядар 

кечирилян

конфрансда  ъянаб  Президент  бу

сащядя  вязиййяти  ятрафлы  тящлил  ет-

миш вя гаршыйа йени вязифяляр гой-

мушдур.  Тябии  ки,  биз  юз  нювбя-

миздя  бцтцн  имканларымызы  сяфяр-

бяр  етмякля  ишимизи  йени  тялябляря

уйьун шякилдя гураъаьыг. 

Мялум  олдуьу  кими,  ютян  ил  ъя-

наб  Президентин  Сярянъамы  иля

“Кянд Тясяррцфаты или” елан едилмиш-

дир. Ютян ил районда аграр бюлмя-

нин инкишафы сащясиндя хейли иш эю-

рцлмцшдцр.  Кянд  тясяррцфатынын

цмуми  мящсулу 5.7 фаиз  артмыш,

фактики гиймятлярля 170 милйон 845

мин манатлыг мящсул истещсал едил-

мишдир. 2014-ъц  илля  мцгайисядя

167  тон  буьда, 9323 тон  картоф,

760  тон  тярявяз, 30 тон  бостан,

581 тон мейвя, 268 тон цзцм чох

истещсал олунмушдур.

Районда тахылчылыьын инкишаф етди-

рилмяси хцсуси ящямиййятли мясяля

кими  щямишя  диггят  мяркязиндя

сахланылыр.  Кечян  ил  пайызлыг  дянли-

лярин  якин  сащяляри 9855 щектар

тяшкил  етмиш,  щяр  щектардан 31.9

сентнер  мящсул  эютцрцлмцшдцр.

Яввялки  илля  мцгайисядя  мящсул-

дарлыг 1.6 фаиз  артмышдыр.  Кечян  ил

тохумчулуг  тясяррцфаты  кими  гей-

диййатдан кечмиш физики шяхсляр тя-

ряфиндян 315 тон  йцксяк  репро-

дуксийалы  тохум  йетишдириляряк  фер-

мерляря  сатылмышдыр.  Щазырда  Ъей-

ранчюл  гышлагларынын  яразисиндя,

тяхминян 12 мин  щектар  сащядя

тахылчылыг тясяррцфатынын йарадылмасы

истигамятиндя щцгуги ишляр апарылыр.

Йягин ки, бу лайищянин щяйата ке-

чирилмяси юлкямиздя ярзаг тящлцкя-

сизлийинин  тямин  олунмасына  сан-

баллы тющфя веряъякдир.

Мялумдур  ки,  Товуз  району

вахтиля республиканын бюйцк цзцм-

чцлцк районларындан бири олмушдур.

Щазырда районда ъями 649 щектар

цзцм баьы вардыр. Бунун 18 щек-

тары 2015-ъи  илдя  салынмышдыр.  Йени

цзцмлцкляр  салынмасы  цчцн  ишляр

давам етдирилир. Ютян ил мящсул ве-

рян  баьларын  щяр  щектарындан 182

сентнер  мящсул  эютцрцлмякля  ъя-

ми 9828 тон мящсул истещсал едил-

мишдир.  Истещсал  олунмуш  мящсу-

лун  емалы  вя  сатышы  иля  баьлы  чятин-

ликляр  щяля  дя  галмагдадыр.  Мящ-

сулун сойудуъулара гойулмасы да

бу  проблеми  бцтцнлцкля  арадан

галдырмыр. 

Кечян  ил  районда  щейвандарлы-

ьын  инкишафы  сащясиндя  дя  мцяй-

йян ишляр эюрцлмцшдцр. Бунун ня-

тиъясиндя 2014-ъц илля мцгайисядя

кечян  ил  ят  истещсалы 4.2 фаиз,  сцд

истещсалы 2.1 фаиз,  йумурта  истещ-

салы 4.8 фаиз, йун истещсалы 5.1 фаиз

артмышдыр.

Хырда пай торпагларына малик аи-

ля  тясяррцфатларында  сахланылан  аз

мящсулдар  щейванларын  йцксяк

мящсулдар щейванларла явяз едил-

мяси  цчцн  ящали  иля  мцнтязям  иш

апарылыр. Индийя гядяр лизинг йолу иля

237  баш  ъинс  иняк  вя  дцйяляр  алы-

ныб тясяррцфатлара верилмишдир. 

Районда  щейвандарлыьын  йем

базасынын  мющкямляндирилмяси

тядбирляри 2015-ъи  илдя  дя  давам

етдирилмишдир. Кечян ил йем биткиля-

ринин якин сащяляри 362 щектар арты-

рылмыш,  яввялки  илля  мцгайисядя

3860  тон  чох  йем  истещсал  олун-

мушдур.

Азярбайъан Президентинин

“Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-

салчыларына  дювлят  дястяйи  щаггын-

да” 2007-ъи ил 23 йанвар тарихли Ся-

рянъамынын  иърасына  уйьун 2014-

ъц илдя 15726 истещсалчыйа 19 мин

щектар  якининя  эюря 760 мин 797

манат компенсасийа верилдийи щал-

да 2015-ъи илдя 20 мин 111 щектар

якиня  эюря 14972 истещсалчыйа  1

милйон 55 мин  манат  компенса-

сийа  верилмишдир.  О  да  гейд  олун-

малыдыр ки, ютян ил щяр щектар якиня

эюря  компенсасийанын  щяъми 25

фаиз артырылмышдыр ки, бу да кянд тя-

сяррцфатына дювлят гайьысынын бариз

нцмунясидир 

Товузчай  су  анбарынын  тикинтиси

баша чатдырылмышдыр ки, бунунла 20

мин  щектар  яразинин  су  тяминаты

йахшылашдырылаъаг  вя 1600 щектар

йени  сащялярдя  суварма  апарыл-

масы  мцмкцн  олаъагдыр.  Бундан

башга ютян ил районда 15 субарте-

зиан гуйулары газылыб истисмара ве-

рилмиш, щазырда 5 ядяд субартезиан

гуйусунда газма ишляри эедир. 

2015-ъи  илдя  сащибкарлыг  фяалий-

йяти иля мяшьул олан щцгуги вя физи-

ки шяхслярин сайы 915 ядяд артараг

10560 няфяря йцксялмишдир. Бу ар-

тым  даща  чох  кянд  тясяррцфаты  вя

хидмят  сащяляри  цзря  фяалиййят

эюстярян  сащибкарлыг  субйектляри-

нин  сайында  мцшащидя  едилир.

Цмуми мящсул бурахылышында гей-

ри-дювлят секторунун хцсуси чякиси

эетдикъя артмагдадыр.

Ютян ил Сащибкарлыьа Кюмяк Мил-

ли  Фонду  тяряфиндян  сащибкарлара

88  лайищя  цчцн 1 милйон 366 мин

манат вясаит айрылмышдыр ки, бу ла-

йищялярин иърасы иля 177 йени иш йери-

нин  ачылмасы  нязярдя  тутулур.

Банклар вя кредит тяшкилатлары тяря-

финдян  сащибкарлыьын  инкишафы  цчцн

18484  няфяря 33 милйон 106 мин

манат кредит верилмишдир.

Районда  сянайе  мящяллясинин

йарадылмасы цчцн ютян ил 15 щектар

ярази айрылмыш вя мящяллянин йара-

дылмасы цчцн Игтисадиййат Назирлийи

гаршысында мясяля галдырылмышдыр. 

Азтяминатлы вятяндашларын сосиал

мцдафиясини  эцъляндирмяк  цчцн

ютян  ил 2040 аилянин 9715 цзвцня

цнванлы дювлят сосиал йардымы тяйин

едилмишдир ки, бунунда айлыг мяб-

ляьи 349 мин 820 манат тяшкил ет-

мишдир. Щазырда  район цзря 2 мин

40  аилянин 9 мин 715 цзвцня  цн-

ванлы  сосиал  йардым  тяйин  едилиб

юдянилир  ки,  бунун  айлыг  мябляьи

349 мин 820 манат тяшкил едир.

Илкин статистикайа эюря 2016-ъы ил

йанвар айынын 1-и вязиййятиня яща-

линин сайы кечян илин яввяли иля мц-

гайисядя 1892 няфяр вя йахуд 1,1

фаиз  артараг 170,3 мин  няфяр  ол-

мушдур. Район цзря ишляйян вя иш-

сиз ящалини ящатя едян игтисади фяал

ящалинин сайы 88,3 мин няфяря чат-

мышдыр.

Ящалинин  газла  тяминаты  сащя-синдя ютян ил мцяййян ишляр эюрцл-

мцш,  мцасир  лайищя  ясасында  Бю-

йцк Гышлаг, Гарадаш, Гайадиби вя

Моллаайрым кяндляриня газ чякилиши

баша  чатмыш  вя  артыг  щямин

кяндлярдя евлярдя мави газ шюля-

лянир. Щазырда Щаъыщясянли кяндин-

дя газ чякилиши давам едир.

Товуз шящяри цзря щяйата кечи-

рилян лайищялярин ян юнямлиси ялбят-

тя  ки,  шящярин  су  вя  канализасийа

системляринин  йенидян  гурулмасы

лайищясидир. Лайищянин иърасындан 8

мин абонент файдаланыр. Бу ил То-

вуз шящяриня йахын яразилярдя йа-

шайан  даща 800 аилянин  лайищяйя

гошулаъаьы  эюзлянилир. 2016-ъы  илин

сонуна  кими  лайищя  цзря  Ялимяр-

данлы  кянди  яразисиндя  тямизляйиъи

гурьунун тикинтисинин баша чатдырыл-

масы  вя  истисмара  верилмяси  ня-

зярдя тутулур.

Рабитя вя информасийа хидмятля-

ринин  йахшылашдырылмасы  сащясиндя

хейли ишляр эюрцлмцшдцр.

Щейдяр  Ялийев  Фондунун  дяс-

тяйи  иля  Товуз  вя  Говлар  шящярля-

риндя  щяр  бири 100 йерлик  ики  ушаг

баьчасынин  тикинтиси  баша  чатдырыл-

мышдыр. 


Щейдяр  Ялийев  паркында  Товуз

чайынын саь сащилиндя район ящали-

синин вя гонагларын истиращят вахты-

нын  даща  сямяряли  кечмяси  цчцн

бир ядяд фявваряли эюл вя эениш яй-

лянъя  мяркязинин  тикинтиси  баша

чатдырылыб, ящалинин истифадясиня ве-

рилмишдир. 

1176  шаэирд  йерлик  Дцз  Гырыглы

кянд там орта мяктябин ясаслы тя-

мири ишляри баша чатдырылмышдыр.

Товуз 


шящяринин 

эиришиндя

“Олимпийа зирвясиндя” байраг гцл-

ляси уъалдылмышдыр.

Товуз  шящяринин  Ашыг  Мирзя

Байрамов, Щ. Асланов. С. Вурьун

кцчяляриндя  эениш  мигйаслы  абад-

лыг  ишляри  эюрцлцр.  Диварлара  йени

даш цзлцкляр вурулур, сякиляр гуру-

лур, кцчяляря асфалт юртцк салыныр.

Яразилярин  Бярпасы  вя  Йенидян

Гурулмасы  цзря  Дювлят  Аэентлийи-

нин  дястяйи  иля  районун  сярщяд

кяндляриндя  мцнагишядян  зяряр

чякмиш  вя  тямас  хяттиндян 3 км

мясафядя олан йашайыш мянтягя-

ляриндя  хейли  бярпа-тикинти  ишляри

апарылмышдыр. Беля ки, Ялибяйли, Ща-

ъаллы, Аьдам, Коха Няби вя Аьбу-

лаг кяндляриндя цмумиликдя 1411

метр узунлуьунда истинад-мцщафи-

зя  диварлары  тикилмиш, 20 йашайыш

евинин  йенидян  тикилмяси  цчцн  ин-

шаат  материаллары  верилмиш, 1350

няфяря  йашайыш  евляринин  бярпасы

цчцн  йардым  эюстярилмиш,  Щаъаллы

кяндиндя кющня мяктяб бинасынын

дам  юртцйц  дяйишдирилмиш,  Коха

Няби  кяндиндя  ичмяли  су  кямяри

чякилмишдир. Бундан ялавя Гырмызы

Хач вя Гызыл Айпара Ъямиййятинин

дястяйи  иля  сярщяд  кяндляриндя

250-дян  чох  аиляйя  фярди  тясяррц-

фатларынын  инкишаф  етдирилмяси  мяг-

сядиля мадди йардым верилмиш, ай-

ры-айры  хейриййячи  иш  адамларынын

тяшяббцсц  иля  ярзаг  йардымлары

эюстярилмишдир. 

Тящсил  сащясиндя  апарлан  ишляр

щямишя  район  иъра  щакимиййятинин

диггятиндя сахланылыр.

Кечян ил ящалийя эюстярилян тибби

хидмятин  йахшылашдырылмасы  истига-

мятиндя мцяййян ишляр эюрцлмцш,

сящиййя  мцяссисяляри  хейли  миг-

дарда  йумшаг  вя  бярк  инвентар-

ларла,  мцасир  тибби  аваданлыгларла

тямин  олунмуш,  сакинляримизин

саьламлыг дурумунун даим няза-

рятдя  сахланылмасы  истигамятиндя

тядбирляр  давам  етдирилмишдир.

2006-2015-ъи ил тявяллцдлц ушагла-

ра  електрон  саьламлыг  картынын  ве-

рилмяси  уьурла  давам  етдирилир.  Бу

йаш групуна аид 24521 ушаг кон-

тинэенти вардыр ки, онлардан 17989

няфяри  електрон  саьламлыг  карты  иля

тямин олунмушдур. Район иъра ща-

кимиййяти башчысынын сярянъамы иля

2  феврал-31  апрел  тарихиндя 106

мин 342 няфяр  тибби  мцайинядян

кеширилмишдир. 

Ютян ил ярзиндя район иъра щаки-

миййяти  башчысы  тяряфиндян  йерляр-

дя 45 сяййар  эюрцш-гябул  кечирил-

мишдир. 


Йерлярдя  галдырылан  мясялялярин

яксяриййяти яразилярин сосиал-игтиса-

ди  инкишафы  иля  баьлыдыр  вя  онларын

щялли  иля  ялагядар  тядбирляр  эюрцл-

мцш вя эюрцлмякдядир. 

Тядбирдя иштирак едян Президент

Админстрасийасынын  мясул  ишчиси

Ялибала  Ялийев,  Милли  Мяълисин  де-

путатлары  Гяниря  Пашайева  вя  Цл-

вийя Аьайева чыхыш етдиляр.

Сонда  юлкя  Президенти  ъянаб

Илщам  Ялийевя  мцраъият  гябул

едилди.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”. 

Òîâóç òÿðÿããè âÿ èíêèøàô éîëóíäà

2 феврал Эянъляр Эцнц вя

Азярбайъан  эянъляринин  Ы

Форумунун 20 иллийи мцнаси-

бяти иля Азярбайъан Респуб-

ликасы  Мцдафия  Назирлийи  вя

Тяртяр  Район  Иъра  Щакимий-

йяти  Щейдяр  Ялийев  адына

паркда  “Ордуда  эянъляр

ясас гцввядир” мювзусунда

эянълик  вя  вятянпярвярлийя

щяср  олунмуш  тядбир  кечирил-

мишдир.

Тядбир  иштиракчылары  яввял-ъя улу юндярин адыны дашыйан

мейданда уъалдылмыш абидя-

си  юнцня  эцл-чичяк  дястяляри

дцздцляр. 

Издищамлы  тядбир  район

паркында  давам  етдирилди.

Бурада  Азярбайъан  Орду-

сунун  арсеналында  олан  си-

лащлара бахыш кечирилди. 

Щярби хидмятчилярин, Гара-

баь  мцщарибяси  ветеранлары-

нын, шящид аиляляринин, иътима-

иййят  нцмайяндяляринин  вя

эянълярин  иштирак  етдийи  тяд-

бирдя Дювлят Щимни сяслянди-

рилди. 


Мцдафия  Назирлийинин  мя-

сул  ишчиси,  полковник  Абдулла

Гурбани  тяртярлиляри  саламла-

йараг,  орду  иля  халгын  бирли-

йиндян  данышды.  Щярбчиляр

мцхтялиф  дюйцш  щазырлыгларыны

нцмайиш  етдирдиляр.  Силащлы

Гцввялярин  мащны  вя  рягс

ансамблынын, 

щярби 


ор-

кестрин, Эянъя Дювлят Драм

Театрынын  вя  Тяртяр  район

Мядяниййят  Евинин  юзфяалий-

йят  коллективляринин  ифасында

вятянпярвярлик  мащнылары  вя

рягсляр тягдим едилди.

Сонра район иъра щакимий-

йятинин  башчысы  Мцстягим

Мяммядов  чыхыш  едяряк

гящряман  тяртярлилярин  дю-

йцшлярдя  эюстярдикляри  сцъа-

ятдян, Тяртяр эянъляринин вя-

тянпярвярлийиндян  сющбят

ачды. Билдирди ки, район ярази-

си 48 километр  мясафядя

дцшмянля  тямас  хяттиндя

йерляшир. Гарабаь мцщарибя-

си  заманы  минлярля  тяртярли

Вятянин  мцдафиясиня  галх-

мыш, онлардан 300 няфярдян

чоху  шящид  олмуш,  йцзлярля

инсан  саьламлыьыны  итирмишдир.

Торпагларымызын  мцдафияси

уьрунда  фядакарлыг  эюстяр-

миш  тяртярлилярдян 2 няфяри

Азярбайъанын  Милли  Гящря-

маны  адына  лайиг  эюрцлмцш-

дцр.

Яфсаняви  гящряман  Мц-бариз Ибращимов мящз Тяртя-

рин Чайлы кяндиндя дцшмяня

аьыр зярбяляр вурараг гящря-

манлыг салнамяси йазмышдыр.

Тяртярдя еля кцчя, еля ев та-

пылмаз  ки,  орадан  ъябщяйя

оьул  йола  салынмасын.  Тяр-

тярли  эянълярдя  вятянпярвяр-

лик щиссляри эцълцдцр. Щям дя

она эюря ки, эянълярин ушаг-

лыьы топ-тцфянэ сядасы алтында

кечиб, мцщарибянин ня олду-

ьуну, онун тюрятдийи фялакят-

ляри йахшы билирляр. Гящряман

тяртярлиляр дцшмяня бир гарыш

беля торпаг вермямишляр. 

Мцдафия  Назирлийинин  эе-

нераллары  Расим  Ялийев  вя

Щикмят  Щясянов  чыхыш  едя-

ряк,  Азярбйъанда  орду  гу-

руъулуьундан,  Силащлы  Гцв-

вялярин  тякмилляшдирилмяси  вя

мадди-техники 

базасынын

эцъляндирилмясиндя  улу  юн-

дяр Щейдяр Ялийевин мисилсиз

хидмятляриндян  данышдылар.

Билдирилди  ки,  улу  юндяр

Щейдяр  Ялийевин  орду  гуру-

ъулуьу истигамятиндя эюрдц-

йц мцщцм ишляр бу эцн Пре-

зидент,  Али  Баш  Командан

Илщам  Ялийев  тяряфиндян

уьурла давам етдирилир. Силащ-

лы  Гцввяляря  эюстярилян  хц-

суси  гайьынын  нятиъясидир  ки,

Азярбайъан  ордусу  бу  эцн

реэионун ян эцълц ордусуна

чеврилиб.  Ъябщя  хяттиндя  ер-

мяни силащлыларынын бцтцн тях-

рибат  ъящдляринин  гаршысы  гя-

тиййятля  алыныр,  дцшмяня  ла-

йигли ъаваб верилир. 

Тядбирдя  Азярбайъанын

паралимпийачысы,  икигат  пара-

лимпийа,  бешгат  Авропа  вя

дцнйа чемпиону, биринъи Ав-

ропа  Ойунларынын  гызыл  ме-

далчысы  Илщам  Зякийевя  Тяр-

тяр  Район  Иъра  Щакимиййяти

тяряфиндян  гиймятли  щядиййя

тягдим едилди.

Сонра  тядбир  иштиракчылары

Щейдяр  Ялийев  Мяркязиндя

улу  юндярин  щяйат  вя  фяалий-

йятини якс етдирян експонат-

ларла таныш олдулар.

Мяркяздя  республиканын

мцхтялиф бюлэяляриндя хидмят

едян 60 няфяр  щярби  гуллуг-

чуйа  “Щярби  хидмятдя  фярг-

лянмяйя  эюря” III дяряъяли

медал,  гиймятли  щядиййяляр

вя  Фяхри  фярманлар  тягдим

едилди. 

Азярбайъан 

Гарабаь

Мцщарибяси  Ветеранлары  вяШящид  Аиляляри  Иътимаи  Бирлийи

тяряфиндян тясис едилмиш “Фя-

даи”  медалы  ися  илк  дяфя  ола-

раг, Тяртяр Район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Мцстягим

Мяммядова тягдим едилди. Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Вятянпярвярлик мювзусунда тядбир

Yüklə 407,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə