Tarih : 26. 12. 2001 Sirküler : 2001-83Yüklə 85,98 Kb.
tarix06.12.2016
ölçüsü85,98 Kb.
#894

SOLMAZ GÜMRÜKLEME VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Rıhtım Cad. Denizciler Sok. No : 3

Solmaz İş Merkezi

80030 Karaköy / İSTANBUL
Tel : 0212 2494062-2939420 Fax : 0212 2433580-2931167

E-Mail : asimb@solmaz.com.tr Web : www.solmaz.com.tr

Tarih : 26.12.2001

Sirküler : 2001-83

Konu : Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ Hakkında.

Sektör : Genel


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 21.12.2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girecek olan tebliğ ile, 09/09/1995 tarih, 22399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Garanti Belgesi ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair TRKGM-95/116-117 sayılı Tebliğ" ile 02/09/1995 tarih, 22392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Sanayi Malları ve Bu Malların Arızalarının Tamiri İçin Gereken Azami Süreler Hakkında TRKGM-95/105-106 sayılı Tebliğ" yürürlükten kaldırılarak, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu, bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlemektir.
Bu Tebliğ hükümleri, doğrudan, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ve ekli listede yer alan sanayi mallarına uygulanacaktır.
Anılan Tebliğ’in gecici maddeleriyle de;
Tebliğ eki listeye ilk defa dahil olan sanayi mallarını imal veya ithal edenler, 31.03.2002 tarihine kadar durumlarını bu Tebliğ hükümlerine uydurmak zorunda oldukları,
Keza, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen malları ithal eden ve daha önce İl Müdürlüğü'nden garanti belgesi alan ithalatçıların, 31.03.2002 tarihine kadar belgelerini Genel Müdürlüğe yeniletmek zorunda oldukları,
Hüküm altına alınmıştır.
Tebliğ hükümlerine genel olarak bakıldığında , konular itibariyle, aşağıdaki tespitleri yapmak mümkündür;

Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

İmalatçı veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ilişik listede yer alan sanayi malları için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.


Bu Tebliğ hükümlerine göre; garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.
Garanti ve Tamir Süresi

Garanti süresi; sanayi malının tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az bir yıldır.


Sanayi malının arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Sanayi malının tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler

Garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:
 1. İmalatçı ve ithalatçı firmanın ünvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

 2. Satıcının ünvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

 3. Fatura tarih ve sayısı,

 4. Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

 5. Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

 6. Garanti süresi,

 7. Azami tamir süresi,

 8. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az bir yıl garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir ve değiştirme yükümlülüklerine ilişkin bu Tebliğ'de düzenlenen şartlar,

 1. Kullanım hataları,

 2. Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

 3. Bakanlık izin ve vize tarih ile sayıları,


İzin

İmalatçı veya ithalatçı firmalar, bu maddenin 2'nci fıkrasında belirtilen mallar haricinde, ürettikleri veya ithal ettikleri her sanayi malı için bu Tebliğ'de yer alan hususlara uygun olarak ayrı ayrı düzenledikleri garanti belgelerini merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü'ne onaylatmak zorundadırlar.


Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından her yıl İthalat Rejimine ek olarak yayımlanan, İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Sanayi Mallarına İlişkin Liste'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde isimleri yer alan sanayi mallarını ithal etmek isteyenlerin garanti belgeleri Genel Müdürlükçe onaylanır.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Tebliğ'de yer alan sanayi mallarına yönelik garanti belgeleri Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.
Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü'nün onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.
Başvuru

İmalatçı veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde ve Bakanlıkça bastırılan müracaat formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe veya merkezlerinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü'ne başvururlar.
 1. Bu Tebliğ'e uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği,

 2. Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri,

 3. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki liste aslının Bakanlık veya noter tasdikli bir örneği,

 4. Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu.

Sanayi malının bakım gerektirmemesi veya tamirinin mümkün olmaması ile yaygın olarak kullanılmaması durumlarında, kullanım ömrü süresince arızalanması halinde yenisi ile değiştirileceğinin imalatçı ve/veya ithalatçı tarafından taahhüt edilmesi ve ürüne ait garanti belgesi üzerinde açıkça belirtilmesi kaydıyla, bu Maddenin (c) fıkrasında belirtilen belge aranmayabilir. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.


Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler

Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğü'nce onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır.


Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, belgenin onay işleminin yapıldığı yerde, her yıl vize edilir.
Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi vizeli olmayan, tüketiciye verilen garanti belgesi örneklerini bu Tebliğ hükümlerine göre düzenlemeyen ve vize tarihi itibariyle değişen kural veya kriterlere uygun davranmayan firmaların vize işlemleri yapılmaz.
Garanti belgelerine yönelik vize işlemleri ile ünvan, adres değişikliği, model ilavesi ile bu Tebliğin 17'nci maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek İl Müdürlükleri'ne de bildirilir.
Garanti Belgesi İptali

Bu Tebliğ'e aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün veya İl Müdürlüğü'nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içeresinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.


Garanti belgeleri iptal edilen veya 10'ncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belgesi geçersiz sayılan imalatçı ve/veya ithalatçılara aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
İhtiyari Garanti Belgesi

Bu Tebliğe ekli listede yer almayan bir sanayi malı için yapılacak garanti belgesi başvurularında imalatçı veya ithalatçılar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü

Satıcı sanayi malını; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.


Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.
Değiştirme Yükümlülüğü

Sanayi malının;
 1. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

 2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

 3. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.


Hizmet Yükümlülüğü

İmalatçı veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları sanayi mallarının bakım onarım ve kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak zorundadır.


Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
Kullanım Hatası

Tüketicinin sanayi malını kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Tebliğ'in 13 ve 14 ncü madde hükümleri uygulanmaz.
Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir sanayi malının imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde bu Tebliğ hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.


Ceza

Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun'un idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.GARANTİ BELGESİ İLE SATILMAK ZORUNDA OLAN

SANAYİ MALLARI LİSTESİ
1- SAĞLIK SEKTÖRÜ

1-1 Anestezi, solunum ve reanimasyon cihaz ve ekipmanları

1-2 Tıbbi laboratuvar cihazları

1-3 Röntgen, EMC tomoğraf, ultrason, Radyografik ve diğer teşhis cihazları

1-4 Terapi cihazları

1-5 Cerrahi el aletleri

1-6 Oftalmik cihazlar

1-7 Diş hekimliği cihazları

1-8 Sterilizasyon cihazları

1-9 Bedensel özürlülere ait bisiklet ve arabalar ile benzeri araçlar

1-10 Dolap, yatak, sedye, ameliyat masası, pansuman arabası, bebek küvezi ve benzeri hastane mefruşatı ve ekipmanları

1-11 Suni uzuv, protez ve benzeri ekipmanlar

1-12 Tüketiciler tarafından kullanılabilen kan şekeri ve tansiyon ölçüm aletleri ile işitme cihazları ve benzerleri

1-13 Alkolmetreler

1-14 Yukarıda adı geçmeyen, teşhis, tedavi ve diğer maksatlı bütün cihazlar ve benzerleri
2- OPTİK ALET VE CİHAZLAR

2-1 Her türlü optik aletler, mercekler, lensler ve çerçeveler dahil gözlükler


3- YANGINDAN KORUNMA EKİPMANLARI

3-1 Her türlü arabalı veya arabasız yangın söndürme cihazları ve ekipmanları

3-2 İtfaiye eri kaskı, maske ve benzeri yangından koruyucu elbise ve ekipmanlar
4- GENEL AMAÇLI AKIŞKAN SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ ALET VE CİHAZLARI

4-1 Hidrofor ve benzeri sabit kaplar ve tanklar

4-2 Araçlara takılmış tanklar

4-3 Basınçlı kaplar ve gaz silindirleri, blower

4-4 LPG, doğalgaz ve bütün yanıcı ve uçucu gazları depolamak amacıyla kullanılan tüpler

4-5 Küresel, bilyeli, sürgülü, termostatik, konik ve benzeri valfler ile vanalar

4-5.1 Dedantörler dahil basınç regülatörleri

4-5.2 Selenoid ve benzeri otomatik kapama valfleri

4-5.3 Musluklar

4-5.4 Mutfak, banyo ve benzeri yerlerde kullanılan bataryalar, armatürler ve benzerleri

4-5.5 Rezervuar iç takımı dahil hela yıkayıcıları

4-6 Ultraviyole ekipmanları dahil su arıtma cihaz ve sistemleri

4-7 Su, yağ, akaryakıt ve benzerleri için pompa ve motorlar

4-8 Havalandırma ve klima sistemleri

4-8.1 Vantilatörler, davlumbazlı olsun olmasın aspiratörler

4-8.2 Fanlar

4-8.3 Nem ayarı olsun olmasın klimalar

4-8.4 Klima santralleri ve ekipmanları

4-8.5 Hava temizleyicileri ve nemlendiriciler

4-8.6 Hava perdeleri

4-9 Hermetik kompresörler dahil, diğer kompresörler, pnömatik makinalar ve benzerleri

4-10 Basınçlı hava kurutucular


5- İMALAT SANAYİ

5-1 Her türlü ağaç, metal, mermer, taş işleme ve benzeri takım tezgahları

5-1.1 Tornalar

5-1.2 Tornalama merkezleri dahil, metal işlemeye mahsus torna tezgahları

5-1.3 Kızaklı işlem üniteleri ve tornalama merkezleri dahil olmak üzere, metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları

5-1.4 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar

5-1.5 Delme ve freze makinaları

5-1.6 Planya makinaları

5-1.7 Tesviye makinaları

5-1.8 Matkap makinaları

5-1.9 Taşlama, perdahlama makinaları

5-1.10 Bıçkı makinaları

5-2 Talaşlı ve talaşsız çalışma makine ve ekipmanları

5-2.1 Dövme makinaları

5-2.2 Makaslar

5-2.3 Haddeleme ve kalıplama cihaz ve ekipmanları

5-2.4 Presler

5-2.5 Kenet makinası ve benzeri

5-3 Elde kullanılan elektrikli aletler ve benzerleri

5-3.1 Pnömatik aletler

5-3.2 Elektrikli aletler

5-3.3 Zincirli ve fırçalı testereler

5-4 Kaynak, lehimleme makinaları ve ekipmanları

5-5 Elektrikli, gazlı, sıvı veya katı yakıtlı endüstriyel fırınlar

5-6 Asfalt-beton kesme makinaları, çatlak derz genişletme makinaları, perdah makinaları, asfalt ve beton freze makinası, vibrasyonlu satıh mastarı, vakum pompası, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betoniyerler, beton test çekici ve benzerleri

5-7 Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar

5-8 Diğer sanayi makinaları: Yukarıda açıkça belirtilmeyen metal, taş, mermer, cam, plastik ve benzeri hammadde ve yarı mamülleri işlemeye mahsus cihaz, alet ve ekipmanlar
6- ENERJİ VE ISI TRANSFERİ MOTOR, CİHAZ VE ALETLERİ

6-1 İçten yanmalı motorlar

6-2 Gaz ve buhar türbinleri, buhar motorları

6-3 Brülör ve kazanlar

6-3.1 Gaz, sıvı ve çift yakıtlı brülörler

6-3.2 Kazanlar, boyler ve benzeri ısı eşanjörleri

6-3.3 Kat kaloriferi kazanı

6-3.4 Kombi

6-3.5 Elektrikli katı, sıvı gaz yakıtlı sobalar ile ısıtıcılar ve benzerleri

6-4 Isı pompaları

6-5 Termal güç santralleri dahil enerji santralleri

6-6 Radyan ısıtma sistemleri

6-7 Konveksiyonlu ısı sistemleri

6-8 Güneş enerjisi ısıtma, aydınlatma ve benzeri sistemleri

6-9 Kalorifer radyatörleri ve apareyleri
7- ELEKTRİKLİ ALET CİHAZLAR VE EKİPMANLARI

7-1 Döner makinalar

7-1.1 Jeneratörler ve benzeri elektrojen grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

7-1.2 Elektrik motorları

7-2 Transformatörler

7-3 Redresörler

7-4 Akümülatörler

7-5 Şalt cihazları, kontaktörler ve benzerleri

7-6 Kesintisiz güç kaynakları

7-7 Elektrikli panolar ve benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri


8- ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

8-1 Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar, kuranportörlü ve nümerik telekomünikasyon cihazları

8-1.1 Telefon santralları

8-1.2 Telli telefon cihazları

8-1.3 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

8-1.4 Alıcısı bulunan verici portatif (Celluar) telsiz telefon cihazları

8-1.5 Alıcısı bulunan verici araç (Celluar) telsiz telefon cihazları

8-1.6 Portatif uydu telsiz telefon cihazları

8-1.7 Telefon test cihazı, telefonla uzaktan kumanda cihazı, arayan numarayı gösteren cihazlar ve benzerleri

8-1.8 Şarj cihazları, bataryalar ve benzerleri

8-1.9 Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri

8-2 Teleks, telefaks, teletekst, data modem ve data terminal ara birim cihazları, network yan bişleşenleri, interaktif tele kontrol cihazları ve benzeri veri iletişim sistemleri

8-3 Telsizler

8-3.1 Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınlarını alıcı cihazlar

8-4 Çağrı cihazı

8-5 Bağımsız veya bir başka ürün üzerine monte edilmiş her türlü radyolar

8-6 Taşınabilir olanlar dahil kasetçalar, CD çalarlar müzik setleri ve benzerleri

8-7 Bağımsız veya bir başka cihaz üzerine monte edilmiş her türlü televizyonlar

8-8 Her türlü televizyon ve bilgisayar resim tüpü

8-9 Videolar, DVD, VCD ve benzeri cihazlar ile ev sinema ürünleri

8-10 Data ve video projeksiyon cihazı

8-11 Her türlü televizyon ve bilgisayara bağlanabilen oyun cihazları

8-12 Kumanda aletleri

8-13 Dijital ses kaydediciler dahil her türlü ses ve görüntü kayıt sistemleri

8-14 Amplifikatör, Equalizer, ses mikser cihazları ve benzerleri

8-15 Mikrofon, megafonlar, hoparlör, kulaklıklar ve benzerleri

8-16 Merkezi anons sistemleri

8-17 Uydu anten sistemleri

8-17.1 Uydu alıcıları

8-17.2 Antenler

8-18 Elektronik optik alet ve cihazlar

8-18.1 Her türlü kameralar

8-18.2 Fotoğraf makinaları

8-18.3 Mikroskoplar

8-18.4 Her türlü dürbün ve amatör teleskoplar

8-18.5 Sinema film makinaları

8-18.6 Fotokopi, teksir, ozalit, plan-kopya ve benzeri makinalar

8-18.7 Topografya ve fotogrametri cihazları

8-18.8 Tepegöz ve slayt makinaları

8-19 Fotograf baskı ve banyo makinaları

8-20 Bilgisayar sistemleri ve çevre birimleri

8-20.1 Otomatik bilgi işlem makinaları ile bunlara ait birimler; manyetik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ile merkezi işletim ünitesi (CPU), monitör, printer, klavye

8-20.2 Scaner, Plotter, mouse, hard disk, modem ve benzerleri

8-20.3 Digitizer, ışıklı kalem, el/araç terminali ve bunlara ait yazıcılar ile barkod yazıcıları

8-20.4 Manyetik teyp birimi ve benzerleri

8-20.5 Manyetik kod ve optik okuyucular ve benzerleri

8-20.6 Ses kartları, televizyon, oyun, radyo kartları ve benzerleri

8-20.7 Birleşik olsun yada olmasın CD ve DVD okuyucuları ve yazıcıları

8-20.8 T.V., bilgisayar ve benzerlerinde kullanılan arabirim cihazları

8-21 Paket programlar

8-22 Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları

8-23 Güvenlik sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan monitör, kamera ve kaydediciler

8-24 Frekans bozucular, bastırıcılar ve kripto cihazları

8-25 GSM ağ (Network) engelleyicisi

8-26 Ev içi dinleme ve izleme cihazları

8-27 Dedektörler

8-28 Işıklı, sesli ikaz ve yönlendirme sistemleri

8-29 GPS ve benzeri uydu yardımıyla konum belirleme cihazları

8-30 Görüntülü, sesli-görüntülü kapı, telefon ve aksesuarları
9- KARAYOLU TAŞITLARI

9-1 Kamyonlar

9-2 Kamyonetler

9-3 Otobüsler

9-4 Midibüsler

9-5 Minibüsler

9-6 Traktörler ve Remorkları

9-7 Otomobiller

9-8 Motosikletler, mopetler, triporterler, bisikletler ve benzerleri

9-9 Özel amaçlı taşıtlar

9-9.1 Çekiciler

9-9.2 İtfaiye araçları

9-9.3 Ambulans

9-9.4 Çöp temizlik araçları ve vidanjörler

9-9.5 Karla mücadele araçları ve kar motosikletleri

9-9.6 Karavanlar

9-9.7 Bedensel özürlüler için araçlar

9-9.8 Özel amaçlı taşıtlara ait üst yapı ekipmanları

9-10 Karayolu taşıtları için elektrikli, elektronik ve mekanik alet ve cihazları

9-10.1 Komple fren sistemi

9-10.2 Komple direksiyon sistemi

9-10.3 Cam silecek motor ve mekanizması

9-10.4 Aks ve dingiller

9-10.5 Süspansiyon sistemi

9-10.6 Farlar

9-10.7 Gösterge tablosu ve göstergeler

9-10.8 Merkezi kilit

9-10.9 Emniyet kemeri ve bağlantıları

9-10.10 Güvenlik camları

9-10.11 Egzoz susturucu ve boruları

9-10.12 Şarj dinamosu (Oto alternatörü)

9-10.13 Marş motoru

9-10.14 Jant

9-10.15 Katalitik konvertör

9-10.16 Rot, rotil

9-10.17 Amortisör

9-10.18 Otomobil komple kornaları

9-10.19 Rulmanlar hariç debriyaj baskı disk ve setleri

9-10.20 Motor gücünü arttırıcı cihazlar

9-10.21 Hidrolik silindirler

9-10.22 Tork konvertör

9-10.23 Şanzuman

9-10.24 Diferansiyel

9-10.25 Radyatör

9-10.26 Oto kaloriferi

9-10.27 Oto klimaları

9-11 Her türlü taşıt ve makinalar için iç ve dış lastikler

9-12 Motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler

9-13 LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri ve benzerleri

9-14 Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları


10- DENİZ MOTOSİKLETİ DAHİL DENİZ VE HAVA TAŞITLARI:
11- İNSAN VE YÜK TAŞIMA MAKİNE VE ALETLERİ

11-1 Kaldırma ekipmanları

11-1.1 Liftler, forkliftler

11-1.2 Vinçler

11-1.3 Asansörler

11-1.4 Yürüyen-merdiven ve platformlar

11-1.5 Krikolar

11-2 Endüstriyel kamyonlar ve treyler, semitreyler, dorse, karoser, konteyner ve benzerleri

11-3 İnşaat, tesviye ve kazı makinaları

11-3.1 Kendinden hareketli buldozerler, grayderler, dozer, loder, skreyper, silindir, toprak tesviyesine mahsus makinalar, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar, yol silindirleri, asfalt plenti, beton pompası, şap makinesi ve benzeri hafriyat ve inşaat makinaları ile yoldışı kaya kamyonu

11-4 Puset ve benzeri çocuk arabaları
12- GIDA, SÜT, İÇKİ SANAYİ MAKİNALARI VE BENZERLERİ
13- AMBALAJ SANAYİ MAKİNALARI VE BENZERLERİ

13-1 Etiketleme makinaları

13-2 İşaretleme, markalama ve kodlama makinaları

13-3 Daldırma, damgalama ve kapatma makinaları

13-4 Kağıt katlama ve kesme makinaları

13-5 Zımba


14- TEKSTİL SANAYİ

14-1 Tekstil makinaları

14-1.1 İplik makinaları

14-1.2 İplik bükme ve tekstüre makinaları

14-1.3 Sentetik ve rejenere liflerin imalinde kullanılan makinalar v.b.

14-2 Çözgü makinaları

14-3 Dokuma tezgahları

14-4 Dokuma makinaları

14-5 Evlerde kullanılan örgü makinaları dahil trikotaj makinaları

14-6 Tekstil terbiye makinaları

14-7 Evlerde kullanılan dikiş makinaları dahil konfeksiyon makinaları

14-8 Yaylı ve sünger yataklar (Bazalı ve bazasız)

14-9 Halı, kilim ve benzeri tekstil yer döşemeleri
15- DERİ VE KÜRK İŞLEME MAKİNALARI
16- EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ GAZLI ALET VE CİHAZLAR

16-1 Buzdolapları

16-2 Derin dondurucular

16-3 Mini barlar

16-4 Soğutucu cihazlar

16-5 Su sebilleri

16-6 Bulaşık makinaları

16-7 Çamaşır makinaları, çamaşır kurutma makinaları

16-8 Elektrikli ve gazlı fırın

16-9 Ocak ve fırınlı ocak

16-10 Mikrodalga fırınlar

16-11 Mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinası, mutfak robotu, eyve ve sebze presi ve benzeri besin hazırlayıcılar ile ekmek kızartma, tost, zgara, fritöz makinası ve benzeri mutfak gereçleri

16-12 Elektrik süpürgeleri

16-13 Merkezi yerleştirilmiş elektrik süpürgesi

16-14 Halı yıkama makineleri

16-15 Elektrikli ve gazlı termosifon

16-16 LPG, doğalgaz, elektrik ve benzeri yakıtlar ile çalışabilen ofbenler

16-17 Elektrikli, yağlı radyatörler

16-18 Elektrikli ütü makinaları

16-19 El ütüleri

16-20 Çöp öğütücüler

16-21 Elektrikli battaniye v.b.

16-22 Ani su ısıtıcıları

16-23 Elektrikli diş fırçası ve epilasyon aleti, el ve saç kurutma akinaları, elektrikli traş makinaları ve benzeri vücut temizlik ve bakım aletleri

16-24 Hidromasaj sistemleri, elektronik klozet kapakları ve benzeri elektronik ve elektromekanik banyo ve tuvalet ürünleri

16-25 Acil durum lambası ve benzerleri

16-26 Elektrikli alet ve cihazların motorlu taşıtlarda kullanılan benzerleri

16-27 Elektrikli alet ve cihazların sanayi tipi olanları

16-28 Elektrikli alet ve cihazların batarya ile kullanılabilenleri
17- TARIM VE HAYVANCILIK ALET VE MAKİNALARI

17-1 Ekim, dikim ve gübreleme makinaları

17-2 Biçerdöverler, hasat ve harman alet - makinaları

17-3 Hayvancılık makina ve ekipmanları

17-4 Tarımsal mücadele ekipmanları

17-5 Pulluk, çapa, kültüvatör ve benzeri toprak işleme alet ve makinaları

17-6 Çim biçme makinaları

17-7 Çalı budama makinası, zincirli testere, ağaç kesme ve benzerleri


18- MATBAA MAKİNALARI
19- SANAYİ VE EV TİPİ MUTFAK EŞYALARI

19-1 Tencere, tava, çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak takımı v.b.

19-2 Düdüklü tencereler
20- SERAMİK SANAYİ

20-1 Her türlü malzemeden yapılmış lavabo, küvet, klozet, duş teknesi ve benzerleri


21- ÖLÇME, TEST ALET VE CİHAZLARI

21-1 Uzunluk ve boyut ölçü aletleri (Metre, şerit, kumpas, mikrometre ve mercekli ölçme mikroskobu)

21-2 Hacim, kütle, yoğunluk mastarları, cetvelleri ve viskozite ölçüm aletleri (Havagazı sayacı, doğalgaz sayacı, hidrometre, su sayacı, elektrik sayaçları, basküller, PH metre v.b.)

21-3 Zaman, hız, ivme ve açısal hız ölçüm aletleri (Saat, takometre, v.b.)

21-4 Akışkanlık ölçü aletleri ve ekipmanları (Flowmetre v.b.)

21-5 Akustik ve ölçüm aletleri (Ses seviyesi ölçüm aletleri, desibelmetre v.b.)

21-6 Titreşim ve darbe ölçüm aletleri

21-7 Optik ölçüm aletleri (Spektroskoplar, jeodedit aletleri v.b.)

21-8 Sıcaklık ölçüm aletleri (Termometreler, kalorimetre termometreleri, klinik termometreler, termokupullar, termostatlar)

21-9 Elektriksel ve manyetik büyüklük ölçü aletleri (Ampermetre, voltmetre, birleşik multimetre, sayaçlar, köprüler v.b.)

21-10 Radyasyon ölçüm aletleri (Dozimetre, doz hızı ölçerler v.b.)

21-11 Basınç ve benzeri ölçü aletleri (Barometre, Manometre, Vakummetre v.b.)


22- OYUN, SPOR VE AV AMAÇLI ALET VE MAKİNELER
23- MÜZİK ENSTRÜMANLARI
24- BÜRO, MUHASEBE MAKİNELERİ

24-1 Yazar kasalar ve POS terminalleri

24-2 Hesap makineleri, data banklar, elektronik sözlükler ve benzerleri

24-3 Yazı makineleri ve benzerleri

24-4 Para sayma makineleri

24-5 Para kasaları

24-6 Evrak imha, laminasyon, ciltleme makinaları ve benzerleri
25- HERTÜRLÜ METAL, AHŞAP, PVC V.B. MALZEMELİ MOBİLYA

26- HERTÜRLÜ METAL, AHŞAP, PVC V.B. MALZEMELİ KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

26-1 Her türlü mekanik ve elektronik kapı kilitleri27- PLASTİK SANAYİ

(Şişme yatak, bot, cankurtaran yelekleri ve benzeri)


28- OTOMOTİV SANAYİ SERVİS HİZMETLERİ CİHAZ VE EKİPMANLARI

28-1 Elektrikli breyiz

28-2 Parça yıkama makinası

28-3 Avans tabancası

28-4 Buji temizleme ve kontrol cihazları

28-5 Akü şarj cihazı

28-6 Far ayar cihazı

28-7 Buharlı yıkama cihazı

28-8 Hidrolik pres

28-9 Motor yıkama cihazı

28-10 Gaz analiz cihazı

28-11 Ön düzen ayar cihazı

28-12 Sabit balans

28-13 Seyyar balans

28-14 Klima gaz dolum cihazları

28-15 Şasi doğrultma cihazları

28-16 Zımpara makinesi

28-17 Polisaj makinesi

28-18 Zımpara toz emici

28-19 Boya tabancası

28-20 Boya fırını

28-21 Zımpara motoru (Tezgah üstü)

28-22 Akü test cihazı

28-23 Enjektör test ve temizleme cihazı

28-24 Yakıt tüketimi ölçme cihazı

28-25 Fren hidrolik test cihazı

28-26 Fren test cihazı

28-27 Fren havası alma cihazı

28-28 Güç test cihazı

28-29 Avuç taşlama

28-30 Infrared panel kurutucu

28-31 Sıcak hava üfleyicisi

28-32 Boya mikser sistemi

28-33 Sıcak sulu yıkama

28-34 Sabit hava saati

28-35 Gaz kaçak dedektörü

28-36 Termik kesici

28-37 Havalı somun sıkma makinesi

28-38 Kompresör

28-39 Vakummetre

28-40 Lift

28-41 Akü hidrometresi

28-42 Antifriz hidrometresi

28-43 Yağ emme ve basma ekipmanları

28-44 Kriko

28-45 Komparatör takımı

28-46 Motor test cihazı

28-47 Ön düzen lifti

28-48 Oksiasetilen kaynak

28-49 Gazaltı (Argon) kaynak makinesi

28-50 Punto kaynak makinesi

28-51 Punto kaynak sökücü

28-52 Pnömatik saç testeresi

28-53 Takograf test cihazı

28-54 Yukarıda ifade edilmeyen ancak otomotiv sektöründe kullanılan tüm test alet ve cihazlar
29- EĞİTİM AMAÇLI ALET, CİHAZ VE SİSTEMLER:

Hidrolik, pnömatik, mekanik, elektromekanik, elektrik ve elektronik ve benzeri eğitim setleri ile eğitim amaçlı laboratuvar sistemleri ve benzerleri.


Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla.
SOLMAZ

Yüklə 85,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə