TÜrk nöroloji derneğİ yeterlik yazili sinavi soru ve yanitlari 14 Kasım 2008Yüklə 251,57 Kb.
səhifə1/3
tarix15.03.2017
ölçüsü251,57 Kb.
#11452
  1   2   3
TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

YETERLİK YAZILI SINAVI

SORU ve YANITLARI

14 Kasım 2008


1

İçe kilitlenme sendromlu bir hastanın bilinç durumu aşağıdakilerden hangisine uyar?

a) alert


b) koma

c) letarji

d) stupor

e) konfüzyon
2

İyi prognozlu epilepsi sendromu hangisidir?

a) Tuberoskleroz

b) West sendromu

c) Sturge Weber sendromu

d) Lennox Gastaut sendromu

e) Juvenil myoklonik epilepsi

f) Progresif myoklonik epilepsi


3

Miyelin Hastalıklarından vasküler orijinli olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alexander hastalığı

b) Binswanger hastalığı

c) Santral pontin miyelinolizis

d) Marchiafava-Bignami sendromu

e) Akut hemorajik lökoensefalopati
4

83 yaşında bağımsız yaşayabilen bir kadın hasta oturduğu yerde gelişen kol ve bacaklarda kasılma ve dil ısırma nedeni ile acil servise getiriliyor. Medikal öyküsünde olan Konjestif Kalp Yetmezliği ve HT nedeniyle her gün Furosemid 40 mg , ACE inhibitörü+ Hidroklorotiazid (12,5mg/25mg) ve ASA 100mg düzenli olarak kullanıyor. Ailesi son 3-4 gündür normale oranla daha durgun, yavaş ve donuk olduğunu ifade ediyor. Nörolojik muayenede post-iktal olarak değerlendirilen konfüzyon dışında lateralize edici bulgu yok.

Bu hastada en olası ön tanı nedir?

a) hipotermi

b) hipokalemi

c) hiponatremi

d) hipoalbüminemi

e) hipermagnezemi


5

52 yaşında erkek hasta; ani başlangıçlı, sol kolunu kontrol edememe ve şiddetli atmalar nedeni ile başvuruyor. Acil serviste omuzdan savurucu hareketler ve bu nedenle kolda çarpmaya bağlı laserasyonlar gözleniyor. Bu olguda en olası lezyon lokalizasyonu neresidir?

a) nukleus ruber

b) globus pallidus

c) substantia nigra

d) anterior talamus

e) subtalamik nukleus
6

Herediter Parkinson hastalığına yol açan mutasyonlar en sık hangi hücresel sistemdeki proteinleri etkilemektedir?

a) apoptozla ilişkili proteinler

b) ubiquitin proteozom sistemi

c) mitokondrial solunum zinciri kompleks I

d) mitokondrial solunum zinciri kompleks II

e) serbest radikallerin ortadan kaldırılmasıyla ilişkili proteinler (süperoksit dismutaz, katalaz gibi)
7

Subaraknoid kanama için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) BOS 6 saat içinde ksantokromik olur

b) BT ilk 48 saatte %85 tanı koydurucudur

c) MRG erken dönemde tanı için avantajlıdır

d) BT anjiyografi %90 vakada yeterli bilgi verir

e) Olabildiğince erken 4 damar anjiyografi yapılmalıdır
8

Son birkaç yıldır sağda daha fazla olmak üzere, ellerini kullanırken ortaya çıkan titremeden yakınan 20 yaşında erkek hastanın nörolojik muayenesi sağda baskın postural ve aksiyon tremoru dışında normaldir. Annesinde 60 yaşlarında başlayan benzer bir titreme tarif eden bu olguda en olası tanı hangisidir?

a) Wilson hastalığı

b) Esansiyel tremor

c) Parkinson hastalığı

d) Huntington hastalığı

e) Spino-serebellar ataksi
9

Sol kolunun ön kısmında ağrı, ve ilk iki parmağı ile ince işleri yapmada, cisimleri tutmada zorlanma şikayeti olan hastanın nörolojik muayenesinde duyu kaybı yok. Sol ön kol pronasyonu hafif kuvvetsizlik, 1. ve 2. parmakların distal falanksların fleksiyonunda kısmi zaaf saptanmıştır. Hasta 1 ve 2. parmakları ile “0” işaretini yapamamakta, üçgen oluşmaktadır.

Bu bulgular hangi sinirin etkilendiğini göstermektedir?

a) N. ulnaris

b) N. radialis

c) N. muskulokutaneus

d) N. anterior interosseus

e) N. posterior interosseus


10

Brakiyal pleksus posterior kordundan hangi sinirler çıkar?

a) Median ve ulnar

b) Radial ve aksiller

c) Radial ve median

d) Radial ve muskulokutanöz

e) Ulnar ve muskulokutanöz
11

45 yaşında kadın, çift görme şikayeti ile geliyor. Muayenede sol gözde içe kayma ve dışa bakışta kısıtlılık saptanıyor. Zaman zaman dışa bakabiliyor. Dışa bakış çabasında o gözde miyozis gözleniyor. Bu hastada en olası tanı nedir?

a) 6. sinir parezisi

b) miyastenia gravis

c) talamik esotropia

d) diverjans paralizisi

e) yakın refleks spazmı
12

10 yıl önce böbrek transplantasyonu yapılan 37 yaşında erkek hasta, 3 aydır devam eden baş ağrısı ve epileptik nöbetler ile başvuruyor. Kranial BT’de periventriküler, homojen kontrast tutan soliter bir kitle saptanan hastada öncelikle düşünülmesi gereken tanı hangisidir?

a) menenjiom

b) kavernöz anjiom

c) metastatik tümör

d) primer serebral lenfoma

e) glioblastoma multiforme
13

C2-3, T4-5, L5-S1 intervertebral aralıklarından hangi kökler çıkar?

a) C2, T4, S1

b) C2, T5, L5

c) C3, T4, L5

d) C3, T4, S1

e) C3, T5, S1
14

Lezyon düzeyinde radiküler belirtiler, spastik paraparezi, lezyon düzeyi altında seviye veren duyu kaybı, inkontinans tanımlayan hastada aşağıdaki incelemelerden hangisi öncelikle yapılmalıdır?

a) miyelografi

b) spinal anjiografi

c) elektromiyografi

d) servikal görüntüleme

e) torakal görüntüleme

f) direkt vertebra grafileri

g) lumbosakral görüntüleme

h) somatosensoriyel uyarılmış potansiyel


15

Aşağıdaki şekilde okla gösterilmiş arter hangisidir?

a) tuberotalamik arter

b) talamoperforan arter

c) talamogenikülat arter

d) anterior koroidal arter

e) posterior koroidal arter
16

Aşağıdakilerden hangisi hipertansif hemoraji için sık görülen bir lokalizasyon değildir?

a) Pons


b) Bulbus

c) Talamus

d) Putamen

e) Serebellum
17

Aşağıdakilerden hangisi üst servikal kordun (C4-5) travmatik kesisinde akut evrede görülen bir anormalliktir?

a) hipoglisemi

b) hiperhidrosis

c) hipertansiyon

d) 4 yanlı ekstensor rigidite

e) derin tendon reflekslerinde artma

f) plazma norepinefrin düzeylerinde azalma


18

Aşağıdakilerden hangisi Guillain-Barré varyantlarından biri değildir?

a) Miller-Fisher sendromu

b) multifokal motor nöropati

c) akut motor aksonal nöropati

d) akut sensori motor aksonal nöropati

e) akut inflamatuvar demiyelinizan poliradikülonöropati
19

Hangi vaskülit daha fazla kraniyal nöropati ile seyreder?

a) Churg-Strauss vasküliti

b) Romatoid artrit vasküliti

c) Hipersensitivite vasküliti

d) Wegener granulomatozisi

e) Santral sinir sistemi izole vasküliti
20

Epidural hematomların orijin aldığı vasküler yapıların tümü hangi seçenekte verilmiştir?
1. middle serebral arter

2. middle menengial arter

3. dural sinuslar
a) 1

b) 2


c) 3

d) 1, 3


e) 2, 3


21

Alzheimer hastalığında nörofibriler yumakların patolojisinde yer alan en önemli protein aşağıdakilerden hangisidir?

a) tau


b) galanin

c) substans P

d) nöropeptid Y

e) kalsitonin gen ilişkili peptid
22

Serebrovasküler olayın ilk saatlerinde çekilen beyin tomografisinde aşağıdakilerden hangisi akut dönem serebral iskeminin belirtisi değildir?

a) insuler şeridin kaybolması

b) serebral sulkusların silinmesi

c) hiperdens arteria serebri media belirtisi

d) kalsifiye arteria serebri anterior belirtisi

e) lentikuler nukleusun sınırlarının belirsizleşmesi
23

40 yaşında kadın hasta akut sağ hemiparezi nedeniyle getirildi. Öyküsünden 2 yıl önce strok geçirdiği, 20’li yaşlarda başlayan auralı migreni olduğu ve baba ile amcasında tekrarlayan stroklar olduğu öğrenildi. MR’da periventriküler beyaz cevherde; anterior temporal bölgede hiperintens lezyonlar görülen bu olguda öncelikle düşünülmesi gereken tanı hangisidir?

a) MELAS

b) CADASİL

c) vaskulit

d) multipl skleroz

e) amiloid anjiopati
24

Myastenia gravisli hastada yutma güçlüğü belirgin halde, katı yiyecekleri hiç çiğneyemez durumdayken aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) IVIg vermek

b) timektomi yapmak

c) plazmaferez yapmak

d) kortikosteroid vermek

e) antikolinesteraz vermek
25

N. fascialis’in motor çekirdeklerinin agenezisine ne denir?

a) Rett sendromu

b) Duane sendromu

c) Moebius sendromu

d) Bourneville hastalığı

e) Brown-Sequard sendromu
26

Beyin omurilik sıvısı dolaşımının doğru sırası hangi seçenekte verilmiştir?

1. Lateral ventriküller

2. Aquaductus Sylvii

3. Foramen Monro

4. Araknoid villuslar

5. Foramen Luschka


a) 1, 3, 2, 5, 4

b) 1, 5, 2, 3, 4

c) 1, 5, 3, 4, 2

d) 4, 1, 3, 2, 5

e) 4, 1, 5, 2, 3


27

Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ototoksik değildir?

a) furosemid

b) eritromisin

c) asetaminofen

d) aminoglikozid

e) etakrinik asid
28

Hipertansiyon ve proteinürisi olan 35 haftalık gebe kadında epileptik nöbetler başlıyor. Bu hastada öncelikle uygulanması gereken tedavi hangisidir?

a) magnezyum sülfat ile tedavi edilir

b) hemen genel anestezi uygulanır ve bebeğin sezeryanla doğurtulması sağlanır

c) tedaviye bilgisayarlı beyin tomografisi dahil detaylı incelemeden sonra başlanır

d) doğumla birlikte hipertansiyon düzelir, bu nedenle antikonvülzan vermeyip bebeğin doğurtulması önerilir

e) hasta tedavisiz gözlenir, çünkü henüz hiçbir ilacın nöbet riskini ve eklampsinin morbiditesini azalttığı ispatlanmamıştır
29

Multiple skleroz için erken evrede iyi prognoz anlamı taşıyan klinik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) motor bulgular

b) sensoryel bulgular

c) serebellar bulgular

d) primer progresyon

e) ilk bir yılda 2 atak
30

Başağrısı nedeni ile gelen ve 2 ay önce epidural anestezi ile doğum öyküsü olan bir hastanın MRG’sinde resimde görülen bulgular elde ediliyor. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu hastanın tanısı ile uyumludur?
a) epilepsi

b) sarkoidozis

c) tüberkuloz menenjit

d) karsinomatöz menenjit

e) intrakranial hipotansiyon

f) intrakranial hipertansiyon
31

50 yaşında erkek hasta, bir yıldan beri yürürken, merdiven çıkarken, oturup kalkarken zorlandığını, son aylarda yutma güçlüğünün eklendiğini belirtiyor. Muayenesinde boyun ve önkol fleksörlerinde ve uyluk kaslarında hafif kuvvetsizlik, kuadrisepslerde hafif atrofi saptanıyor. Kranyal kaslar, duyu ve derin tendon refleksleri normal, patolojik refleks yok. CPK sınırda yüksek, EMG’de sinir iletimleri normal, kas incelemesinde alt ekstremite proksimal kaslarında seyrek fibrilasyon ve pozitif keskin dalga, küçük ve polifazik motor ünit potansiyellerinin (MÜP) yanında, yer yer uzun süreli ve yüksek amplitüdlü MÜP’ler de saptanıyor. Bu olguda en olası tanı nedir?
a) polimiyozit

b) myastenia gravis

c) motor nöron hastalığı

d) inklüzyon cismi miyoziti

e) bulbospinal muskuler atrofi


32

Gün içinde yapılan kuvvet muayeneleri değişim gösteren bir hastada hangi hastalık düşünülmez?

a) polimyozit

b) myastenia gravis

c) periyodik paralizi

d) metabolik myopati

e) Lambert Eaton sendromu
33

Vasküler parkinsonizm için aşağıdakileren hangisi yanlıştır?

a) demans görülür

b) spastisite görülür

c) basamaklı bir seyir izler

d) Babinski pozitifliği görülür

e) kraniyal MRG’da multi-infarktlar görülür

f) dopaminerjik tedaviye genellikle iyi yanıt verir

g) bradikinezi ve rijidite bacaklarda daha belirgindir
34

Dopamin D1 reseptörlerine afinite göstermeyen ya da çok düşük afinite gösteren antiparkinson ilaçların tümü hangi seçenekte verilmiştir?
1. levodopa

2. bromokriptin

3. pergolid

4. ropinirol

5. pramipeksol
a) 3, 4

b) 3, 5


c) 4, 5

d) 1, 2, 5

e) 1, 3, 4


35

Beyin sapını posterior serebral arter ile superior serebellar arter arasından terk eden kranial sinir hangisidir?

a) N.fasialis

b) N.abdusens

c) N.trochlearis

d) N.hypoglossus

e) N.oculomotorius
36

Asperger sendromu nedir?

a) otizmin bir türüdür

b) kurşun entoksikasyonudur

c) bakır metabolizması bozukluğudur

d) MSS’yi tutan bir mantar hastalığıdır

e) fenilketonüri metabolizma bozukluğudur
37

Aşağıdakilerden hangisi toksik madde - belirti için uygun ikili oluşturmaz?

a) talyum - alopesi

b) kurşun - polisitemi

c) nitröz oksit - B12 eksikliği

d) metil alkol - optik nöropati

e) trikloretilen – trigeminal nöropati

f) arsenik - tırnakta horizontal çizgilenme


38

Multiple skleroz’un kraniyal MR bulgularından hangisi yanlıştır?

a) plaklar sıklıkla ovoid tarzdadır

b) gliotik plaklar kara delik şeklindedir

c) plakların infra tentoriyel yerleşimi nadirdir

d) plaklar korpus kallosuma dik ve kortekse uzanır

e) reaktif gliotik plakta halka şeklinde boyanma olur

f) akut plakların T2 kesitlerde sınırları keskin değildir


39

Aşağıda atipik parkinsonizmin ayırıcı tanısında yardımcı olabilecek klinik özellikler ve bunlara karşılık gelen en olası tanı/tanılar gösterilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Laringeal stridor-PSP

b) Yürürken kolda abdüksiyon –PSP

c) Belirgin nazolabial sulkuslar-PSP

d) Erken postüral instabilite – PSP, MSA

e) Alt motor nöron bulguları-multipl sistem atrofi (MSA)

f) İzole motor donma-progresif supranükleer paralizi(PSP)


40

BOS dolaşım bozuklukları ile ilgili yanlış olan hangisidir?

a) Kommünikan hidrosefalide foramen Monro’da obstrüksiyon olur

b) Kolposefali gelişimsel bozukluğa bağlı oksipital hornların genişlemesidir

c) Atrofiye sekonder ventriküllerin genişlemesi “Hidrosefali ex vakuo” dur

d) Aquaductus Sylvii’nin konjenital stenozu obstrüktif hidrosefaliye neden olur

e) Dandy-Walker sendromu foramen Luschka ve Magendie’nin konjenital gelişim anomalisidir
41

4 yaşında bir erkek çocuğun annesi çocuğunun normal yaşta yürüdüğünü, ancak yürümeye başladığından beri sık düştüğünü, çabuk yorulduğunu, merdiven çıkmakta zorlandığını söylüyor. Nörolojik muayenede Gowers belirtisi ve psödohipertrofi saptanan bu olgunun

genetik incelemesinde Xp21 geninde delesyon saptanmıştır. Bu aşamada olguda hangi inceleme yapılmalıdır?

a) EMG

b) CK tayinic) kas biyopsisi

d) iskemik egzersiz testi

e) kardiyolojik inceleme


42

Foramen jugulare sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) farenks paralizisi

b) vokal kord paralizisi

c) trapez kasında paralizi

d) dilin 2/3 ön kısmında tat kaybı

e) sternokleidomastoid kasta paralizi
43

Ekstrapiramidal belirti oluşturan ilaç hangisidir?

a) Valproat

b) Fenitoin

c) Pregabalin

d) Lamotrijin

e) Levetirasetam

f) Karbamazepin


44

Nörosifilizli bir hastada kristalize penisilin ile tedavi uygulandıktan sonra 6 ve 12. aylarda beyin omurilik sıvısında VDRL bakılır. Normal değilse 2 yıl sonra BOS tetkikleri tekrarlanır. Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozlarda kristalize penisilin ile tedavinin yinelenmesi için yeterli bir kriterdir?

a) BOS basıncının yüksek olması

b) BOS pleositozunun ısrar etmesi

c) dural sinus trombozunun varlığı

d) BOS şeker düzeyinin düşük seyretmesi

e) sık yinelenen nonspesifik enfeksiyonların varlığı
45

Aşağıdaki EEG trasesinde görülen patoloji seçeneklerden hangisi ile uyumludur?

a) SSPE


b) hipsaritmi

c) subdural hematom

d) hepatik ensefalopati

e) jüvenil absans epilepsi
46

Bilinci kapalı, geniş serebellar kanaması olan bir hastada periyodik alternan bakışın (ping-pong gaze) ortaya çıkması aşağıdaki seçeneklerden hangisini düşündürür?

a) beyin sapı sağlamdır

b) beyin ölümü gelişmiştir

c) akut hidrosefali gelişmiştir

d) hasta vejetatif tabloya girmiştir

e) “Locked in” sendromu gelişmiştir

f) yukarı transtentoriyel herniasyon gelişmektedir


47

Dirençli epilepsili bir hastada temporal lobektomi sonrası en güçlü pozitif prognostik faktör hangisidir?

a) PET bulgularının normal olması

b) tek taraflı hipokampal skleroz varlığı

c) bitemporal interiktal epileptiform deşarjların varlığı

d) preoperatif dönemde hastada jeneralize nöbet olması

e) hastanın preoperatif dönemde üçlü AEİ kullanıyor olması
48

Çocukluk çağı absans epilepsisi için kabul kriteri olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4-10 yaşlar arasında başlaması

b) nörolojik durum ve gelişmenin normal olması

c) ani başlangıçlı, kısa süreli ve sık tekrarlayan nöbetlerin varlığı

d) göz kapağı myoklonisi, perioral myokloni, ritmik-masif ekstremite myoklonilerinin olması

e) jeneralize yüksek amplitüdlü diken, çoklu diken ve yavaş dalga komplekslerinden oluşan iktal deşarjların bulunması
49

64 yaşında daha önce baş ağrısı öyküsü olmayan kadın hasta bir aydır sağ şakak bölgesinde şiddetli ağrı, genel halsizlik, iştahsızlık, ateş yakınmaları ile başvuruyor. Şakak bölgesinde temasla ağrının şiddetlendiğini, sağ yana yatamadığını ifade ediyor. Çene kladikasyonu nedeniyle yemek yerken zorlanıyor. Bu olgunun kesin tanısı hangi laboratuvar yöntemi ile doğrulanmalıdır?

a) serebral anjiografi

b) hemoglobin düzeyi

c) temporal arter biopsisi

d) beyin omurilik sıvısı basıncı

e) eritrosit sedimentasyon hızı
50

T hücrelerin diferansiyasyonu hangi organda gerçekleşir?

a) timus

b) dalak

c) tiroid

d) karaciğer

e) çölyak pleksus
51

47 yaşında bir yönetici kelime bulmakta güçlük çekmeye başlamıştır. Bu sorunların önce iş stresinden kaynaklandığını düşünmüş ancak zaman geçtikçe şikayetleri artmış, yazma ve okuma becerilerinde de sorunlar çıkmaya başlamıştır. PET taraması sol parietotemporal hipometabolizma göstermektedir, sağ hemisfer normaldir. Kognitif muayenede basit sentaks hataları ve fonemik parafaziler gözlenmiş ancak diğer kognitif işlevler, sosyal ve mesleki becerilerde bozulma saptanmamıştır.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Wernicke afazisi

b) Alzheimer hastalığı

c) Geçici global amnezi

d) Primer progresif afazi

e) Normal basınçlı hidrosefali

f) Progresif supranükleer palsi

g) Progresif yürütücü işlev bozukluğuYüklə 251,57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə