Xəzər Universitetininin professor və müəllim heyətinin 2011 – 2014-cü illərdə çap olunmuş elmi və digər əsərlərinin siyahısıYüklə 395,36 Kb.
səhifə1/5
tarix05.03.2017
ölçüsü395,36 Kb.
#10052
  1   2   3   4   5
Xəzər Universitetininin professor və müəllim heyətinin 2011 – 2014-cü illərdə çap olunmuş elmi və digər əsərlərinin siyahısı

 1. Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsi 1. Jurnalistika Departamenti 1. Dos. Cabir Xəlilov

Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Humanitar və Sosial elmlər fakültəsinin dekanı

Nəşrlərin adı

Çap olunduğu yer və tarix


“Andlı iclasçılar kollegiyalarının yaradılması və inkişaf problemləri”

“Hüquq elminin və təhsilin müasir problemləri və həlli yolları” adlı beynəlxalq konfrans, Bakı, 2011.

“Azərbaycan Respublikasında andlı iclasçılar kollegiyalarının yaradılması vaxtı çatıb, “Dövlət və Hüquq quruculuğunun aktual problemləri””

11-ci Respublika elmi-praktik konfrans, Bakı, 2011.


“ABŞ-da andlı iclasçılar məhkəməsinin xüsusiyyətləri, “Dövlət və Hüquq quruculuğunun aktual problemləri””

Bakı, 2012. 1. Cabir Məmmədli

Jurnalistika departamentinin koordinatoru


Nəşrlərin adı

Çap olunduğu yer və tarix

“Estetikada faciəvilik məsələsinə müxtəlif yanaşmalar”

Sivilizasiya. B. –2014. №4. səh. 10-17

“Faciənin doğuluşu” və estetikada faciə məsələləri

Gənc alimlərin əsərləri. B.–2014 (may). №9. səh.180-183


“Faciənin (tragediyanın) yaranması tarixi və müxtəlif xalqlarda faciə mövzusu”

Gənc alimlərin əsərləri. B.–2014 (dekabr). №10. (Çapdadır)

“Fəlsəfənin tədqiqində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi”

“YUNESKO”nun təsis etdiyi ümumdünya fəlsəfə gününə həsr olunmuş “İnformasiya –kommunikasiya texnologiyaları və fəlsəfə” mövzusunda keçirilmiş elmi konfransın materialları (28 noyabr 2013-cü il). B.–2013. Səh. 68-73

“О теории трагедийности в воззрениях Гегеля”

Гилея: научный вестник. Киев –2014 (август). №87. сс.275-278 1. Vəfalı Ənsərov

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunduğu yer və tarix

“Private TV and Radio Broadcasting in Azerbaijan”

Azerbaycan`da Özel Radyo ve Televizyon Yayıncılığı” DOI: 10.5824/1309‐1581.2013.1.005.x, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, ISSN: 1309-1581, 2013 Winter / Vol.: 4 - Num.: 10,  http://www.ajit-e.org
 1. Tarix Departamenti 1. Dos. Roza Arazova

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Tarix və arxeologiya departamentinin müdiri

Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Функциональное изучение обсидиановой индустрии Кюльтепе I Нахчыване- Раннеземледельческие культуры Кавказа.”

Qafqazın erkən əkinçilik mədəniyyətləri. Beynəlxalq elmi konfransın məqalələr toplusu. Бакı, 3-6 noyabr 2012. s. 169-174

“ К изучению каменных орудий из энеолитического поселения Аликемектепе”


Azərbaycan arxeologiyası, Xəzər Universitəsi , 2012N2. s. 9-20

“ Новые исследования производственного инвентаря памятников энеолита и эпохи бронзы Азербайджана ”

Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində. Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı, 10-14 noyabr 2013. s.64-65 ( Natalya Skakun , Tufan Axundov , Bəhlul İbrahimli birlikdə)


“ Трасологическое исследование раннеземледельческих комплексов Азербайджана”

Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müstəqillik illərində. Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı, 10-14 noyabr 2013. s. 48-49

“ Görkəmli Qafqazşünas alim C.Ə.Xəlilovun anadan olmasının 85 illiyinə”

Azərbaycan arxeologiyası, Xəzər Universitəsi, 2013 N 1. s.18-23 1. Dos. NəsimanYaqublu

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan-Polşa əlaqələrində rolu(rus dilində)”


Varşava,Yeni Prometey jurnalı.N5,2014.


“M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan istiqlalının elan edilməsində rol”

Xəzər Universiteti,Xəzər Xəbər jurnalı.N1,2014

 1. Araz Aslanlı

Beynəlxalq münasibətlər üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“Karabağ Sorunu ve Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Karabagh Problem And Azerbaijan - Turkey And Armenian Relations”


Uluslar arası Avrasya Strateji Dergisi Sayı: 1 (Yıl: 1), Yanvar 2013. s. 175-196

“Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Enerji ilişkileri ve bölgesel istikrara etkisi”


V. Black Sea International Symposium“Historical And Current Political Issues:Opinions & Suggestions”,Ankara, oktyabr , 2014. s.121-127

“2011-ci ildə Azərbaycan–Türkiyə siyasi münasibətləri”


EcoVision(Azərbaycan), 2012 Fevral, Sayı: 10

“Gezi Parkı Hadisələri və “Model Ölkə” Türkiyə”


24 iyun 2013, Yeni Müsavat

“Kardeş kazığı mı?”


Radikal (Türkiyə), 22 aprel 2012

“Şuşa’sız 20 yıl: İşgal, katliam, ateşkes...”


Zaman ,8 Mayıs 2012

“Başbakan Erdoğan’ın Azerbaycan Ziyareti”


EKOAVRASYA, Güz 2012 Yıl:6 Sayı:20

“Karadeniz Ekonomik İşbirliği: Geçmiş ve Gelecek”


EKOAVRASYA (Türkiyə), 2012 YAZ, Yıl:5 Sayı:19

“31 Mart’ı unutmanın bedeli”


Star (qəzet, Türkiyə) 29 mart 2014 1. Orxan Zamanov
Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“ Хозяйственно-бытовые комплексы Азербайджана эпохи палеометалла (VI-I тыс.до н.э.)”

Материалы Школы молодых археологов, Москва – 2011

“ Впускные захоронения эпохи поздней бронзы – раннего железа на неолитическом памятнике Гёйтепе”

Сборник по итогам Международной археологической экспедиции «Древние культуры Южного Кавказа», Баку – 2012. (МамедовЯ.В., Султанов Э.К.)

“ Avropanın ən böyük arxeologiya muzeyləri” (İstanbul Arxeologiya Muzeyi nümunəsində)

Azərbaycan Arxeologiyası.Xəzər Universitəsi– 2013

“ Göytəpə və Hacıələmxanlı neolit dövrü yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar.”

Azərbaycanda Arxeoloji Tədqiqatlar – 2012, Bakı, “Xəzər Universiteti” nəşriyyatı, 2013. s. 309-319 ( F.E.Quliyev, Y. Nişiyaki və d. birlikdə) 1. Rüxsarə Quliyeva

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“ Arxeoloji mənbələrə əsasən antik Albaniyanın etnogenez məsələsi”

Azərbaycan arxeologiyası, XəzərUniversiteti, Bakı, 2012, № 15.11 səh

s.52-63


“ Albaniyanın Şimal və Şərq sərhədləri.”

Sivilizasiya, BakıAvrasiyaUniversiteti, Bakı, 2014, № 2.4 səh. s.127-130

“ Краткий обзор истории албанского этноса.”

Гiлея. Киев, 2014, вып. 82 (№3). 4 səh. s.101-104


“ Qarqar etnosunun tarixinə qısa bir baxış”

Gənc alimlərin əsərləri, Bakı, 2014, № 9. 4 səh. s. 311-314

“ Yunan-Roma mənbələrində Albaniyanın etnik mənzərəsi”

Aida İmamquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2014. 3 səh. s. 331-332
 1. Samirə Qarayeva
Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“ Магия и ритуал”

Cессия Института Археологии и Этнографии НАНА Баку, 2013

“ История изучения гендерной проблемы в мировой науке”

Журнал Археология и Этнография НАНА ,2014


 1. Yeganə Gözəlova

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix


“İstanbulun Osmanlı türkləri tərəfindən fəthi və Aralıq dənizi ticarəti”

Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2013, 1


“Ebu’l-Kasım Ubeydullah B. Abdillah B. Hordadbeh’in (IX. Yüzyıl) “Kitabu’l-Mesalik Ve’l-Memalik” Eserinde İstanbul/Kustantiniye”

Geçmişten Günümüze Seyahatler ve Seyahatnameler. İstanbul, Kitabevi, 2013


“ Сборник Берше – источник по истории средневековых государств Южного Кавказа // «Локальное наследие и глобальная перспектива. Традиционализм и революционизм на Востоке».”

XXVII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки. 24-26 апреля 2013 г. Тезисы докладов. СанктПетербург, 2013


“Levant ticarətində “italyan üstünlüyü” dövrü (XIII-XIV əsrlər)”

Bakı Universitetinin Xəbərləri, 1, 2014
 1. Dilavər Əzimli

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“Şirvanşahlarda dini həyat”

Dərgi:Tarixi və milli-mənəvi dəyərlər kontekstində Azərbaycan kimliyi. Bakı, Elm və Təhsil, 2014. s.281-297

“ Влияние Гюлистанского договора на этническую панораму Южного Кавказа ”

Международная научно – практическая конференция, посвященная памяти В.П.Дзагуровой. Сборник трудов. Выпуск XII,2014. s.25-29

“Türk dövlətçilik sistemində sufizm : Şeyx Səfiəddin və Azərbaycan”


Elmi-kütləvi dərgi: “Qarapapaqlar” (№12 (75). Bakı, 2014-сü il. s.29-34

“Tarixi şəxsiyyətin tarixi: İstiqlal mübarizənin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş mükəmməl əsər.”

Vətəndaş həmrəyləri qəzeti, № 10, 18-24 aprel 2014-cü il. s. 6-7 1. Ülviyyə İbrahimova

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“ Səfəvilər haqqında bəzi mülahizələr”

Tarix və onun problemləri 2013, N 4. s.35-40 1. Namiq Musalı

Tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“XVI-XVII əsrlərdə Ərdəbil xəttatlıq məktəbi”

“Orta əsrlər şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı”. Akademik Z.M.Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Bakı: Elm, 2012. s.364-366

“Ərdəbildən Aksaraya uzanan yol: Yusuf Həqiqi Baba və Şeyx Cüneyd Səfəvi”

Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası). Bakı, 2012№ 1. s.130-137

“Tarix-i aləmara-yi Abbasi” əsərində XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri”

“Azərbaycan dünya ədəbiyyatında”. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Bakı: Xəzər Universitəsi nəşriyyatı, 2012. s.578-589

“Anonim bir Safevî müellifinin gözüyle Dulkadir Beyliğinin son 20 yıllık tarihine bakış”

Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu. I. c. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2012. s.399-420

“HacıZeynel Abidin Şirvani seyahatnamelerine göre iki yüz yıl öncesinde Maraş ve çevresi”

Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu Bildiri Özeti Kitapçığı. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2012. s.30

“Tarih boyunca Aras nehrinin kuzeyinde Azerbaycan kavramı”

Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvo kulturologiyası Professor Valeh Hacıların xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. Bakı: Elm və təhsil, 2012. s.304-309

“Safevî dönemine ait "Târîh-i 'Âlemârâ-yi Şâh İsmâ'il" isimli Farsça eserde Türkçe kelimeler”

I. Uluslararası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 2012. s. 539-557

“Новый источник по истории государства Хулагуидов: «Ахбар-и могулан»”

Локальное наследие и глобальная перспектива: «традиционализм» и «революционизм» на Востоке. XXVII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки (тезисы докладов). Санкт-Петербург: Восточный Факультет СПГУ, 2013. с.53-54

“XVII əsrAzərbaycan tarixçisi Gəncəli Hacı Məhəmmədquluxan Qacarın “Lübbül-lübab” əsərinin Tehran nüsxəsi haqqında”

Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları akademik Vasim Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı: Bakı Çap Evi, 2013. s.268-270

“Hacı Zeynel Abidin Şirvânî seyahatnamelerine göre iki yüz yıl öncesinde Maraş ve çevresi”

Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu. I. c. Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, 2013. s.161-174

“XVI əsrAzərbaycan alimi Əhməd Ərdəbili və onun “Əqaidül-islam” adlı türkcə risaləsi”

“Tarix və onun problemləri” (nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı Dövlət Universiteti ,2013, No. 3. s. 297-305

“Göz yaşları ilə yazılan tarix (görkəmli tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsinə)”

“Vətəndaş həmrəyliyi” qəzeti, 29.03-04.04.2013 s.4.

“Tehranda Qarabağın tarixinə dair monoqrafiya nəşr edilmişdir”

“Elimiz. Günümüz” qəzeti, 2013, No. 03 (54), s.11; No. 04 (55) s.11,16

“Evliya Çələbi səyahətnaməsində Azərbaycan (M.Rıhtımın eyni adlı əsəri haqqında)”

“Salam-press” qəzeti, 06-12.04.2013 s.11

“Oqtay Əfəndiyev və tariximiz”

Xəzər Universiteti: “Xəzər-xəbər” (elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu). No. 317. Bakı, 2013 (aprel) s.24-26

“Böyük tarixçi, unudulmaz ustad”

“525-ci qəzet”, 04.06.2013 s.7

“Səfəvilər dövrü Azərbaycan alimlərinin son tədqiqatlarında”

Xəzər Universiteti: “Xəzər-xəbər” (elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu). No. 324, Bakı, 2013 (dekabr) s.9, 14-16

“Pərviz Zare Şahmərəsinin “Qarabağnamə” əsəri haqqında”

Xəzər Universiteti: “Xəzər-xəbər” (elmi-kütləvi, ədəbi-publisistik toplu). No. 325, Bakı, 2014 (yanvar) s.50-53 1. Siyasi elmlər və Beynəlxalq münasibətlər

 1. Muxtar Hacızadə

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Siyasi elmlər və Beynəlxalq münasibətlər departamentinin müdiri


Nəşrlərin adı

Çap olunğu yer və tarix

“New Regionalism in Europe’s Black Sea Region: Measuring and comparing intra- and cross-regional patterns of trade regionalisation”

East European Politics, Special Issue Vol. 29, Issue 3. (Co-authored with Florent Marciacq.) (2013)

“Complex Regionalization in the Wider Black Sea Area ”

Complex Regionalization in the Wider Black Sea Area (2012), PhD thesis. University of Leicester. To be available online at: https://lra.le.ac.uk/handle/2381/27769 ‘Democratization of the BSEC Parliamentary Assembly and the Implications for Conflict-Resolution in the wider Black Sea area’ (December 2011), Policy Brief 01, published by the Centre for International and European Studies (CIES), Kadir Has University, Istanbul (ISBN 978-975-8919-67-3). (Co-authored with Carol Weaver.) (2012)


“A presentation on security, development and integration in the BSEC region, delivered at the Think Tanks Forum of the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) Countries,”

Organized by Center for Strategic Studies under the President of the Republic of Azerbaijan (SAM), Baku 17 May 2013

“Complex Regionalization in the Wider Black Sea Area”

Oral presentation at the Faculty of Administrative Sciences and Economics, organized by The Center for Research on Globalization and Democratic Governance (GLODEM), Koç University, 9 May 2013


“EU-Russia relationship: Reflections on the regionalization in the wider Black Sea area”

Presented at the international conference titled ‘Russia and the EU: the future of Europe and Eurasia’ organized by The University Association for Contemporary Studies (UACES) EU-Russia Collaborative Research Network at the Russian Academy of Science Institute of Europe, Moscow, 15-16 April 2013

“Europeanization of the Black Sea regionalization”

A paper presented at the international conference on Security, Democracy and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region, Kadir Has University, Istanbul, 13 October 2012

“New Regionalism in Europe’s Black Sea Region: Measuring and comparing intra- and cross-regional patterns of trade regionalization”

A paper (co-authored with Florent Marciacq) presented at the 41st Annual Conference of the University Association for Contemporary European Studies, 7 September 2011, Cambridge

“Security Imperative and New Regionalism in the EU’s Eastern European Neighborhood”

A Jean Monnet presentation at the Department of Politics and International Relations, Leicester University, 12 January 2011


Yüklə 395,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə