Xroniki pielonefrit



Yüklə 5,75 Mb.
tarix16.02.2017
ölçüsü5,75 Mb.
#8801



Xroniki pielonefrit – böyrəklərin qeyri- spesifik iltihabi xəstəliyi olub, böyrək parenximası, kasa - ləyən sistemi və kanalcıqların zədələnməsi ilə xarakterizə olunur.

  • Xroniki pielonefrit – böyrəklərin qeyri- spesifik iltihabi xəstəliyi olub, böyrək parenximası, kasa - ləyən sistemi və kanalcıqların zədələnməsi ilə xarakterizə olunur.
  • Sonradan prosesə böyrək yumaqcıqları və damarları qoşulur.


Hər 1000 nəfərə 1-4 xəstələnmə düşür

 • Hər 1000 nəfərə 1-4 xəstələnmə düşür

 • Əsasən qızlar və qadınlar xəstələnirlər (daha çox cavan və orta yaşda olan) –oğlan və kişilərdən 6 dəfə çox

 • uretranın anatomik quruluşu

 • cinsi həyat

 • ginekoloji xəstəliklər (vulvovaginit)

 • hamiləlik (sidik yollarının obstruksiyası)

 • - doğuşdan sonrakı dövr



Oral kontraseptivlərin istifadəsi (selikli qişanın PH-nı azaldır, mikrosirkulyasiyanı pozur, yerli immuniteti zəiflədir)

 • Oral kontraseptivlərin istifadəsi (selikli qişanın PH-nı azaldır, mikrosirkulyasiyanı pozur, yerli immuniteti zəiflədir)

 • Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyası

 • Sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu

 • Böyrək hemodinamikasının pozulması

 • Yaşlı kişilərdə (prostat vəzinin adenoması, xərçəngi, sidik daşı xəstəliyi)





Qram (-) infeksiyalar:

 • Qram (-) infeksiyalar:

 • Bağırsaq çöpləri (E.coli) -70-95% (xəstəxanadan kənar infeksiya)

 • Enterokokklar (xəstəxanadan kənar infeksiya) -5 %

 • Proteylər – 19%

 • Göy irin çöpləri

 • Klebsiellalar – 6%

 • Serratia

 • Enterobakter



Qram (+) infeksiyalar: stafilokokklar -11%, streptokokklar -3%

 • Qram (+) infeksiyalar: stafilokokklar -11%, streptokokklar -3%

 • Bakteriyaların L forması (kimyəvi preparatlara qarşı mikroorqanizmlərin uyğunlaşan forması)

 • Protoplastlar (sidiyin əkilməsi zamanı bu infeksiya tapılmır)

 • Mikoplazmalar





Viruslar

 • Viruslar

 • Göbələklər

 • Leptospiralar

 • Mikst törədicilər (2/3 hallarda)



Uroloji manipulyasiyalar

 • Uroloji manipulyasiyalar

 • Keçirilmlş kəskin pielonefrit (düzgün olmayan, az müddətli müalicə)

 • Soyuqlama

 • Urodinamikanın pozulması

 • Hamiləlik ( hormonal pozgunluqlar, sıxılma)



Şəkərli diabet

 • Şəkərli diabet

 • LOR üzvlərinin xroniki infeksiyaları

 • Ağız boşluğunun xroniki infeksiyaları

 • Genetik meyllik

 • Sidik çıxarıcı yolların anomaliya və strikturaları



İnfeksiyanın böyrəklərə daxil olma yolları:

 • İnfeksiyanın böyrəklərə daxil olma yolları:

 • Hematogen yol (əsas yol)

 • Qalxan yaxud urinogen yol (sidik axarının boşluğu ilə)

 • Qalxan yaxud urinogen yol (sidik axarının divarı ilə)

 • Törədicinin bilavasitə böyrəyə təsir etməsi

 • Urodinamikanın pozulması (sidik kisəsi-sidik axarı reflyuksu)

 • limfa axınının pozulması

 • İmmun mexanizmlərin rolu



Əmələ gəlməsinə görə:

 • Əmələ gəlməsinə görə:

 • 1-cili pielonefrit (uroloji xəstəliklə əlaqəsi olmayan)

 • 2-cili pielonefrit (uroloji xarakterli sidik çıxarıcı yolların zədələnməsi fonunda)

 • İltihabi prosesin lokalizasiyasına görə:

 • 1 tərəfli pielonefrit

 • 2 tərəfli pielonefrit

 • Total pielonefrit

 • Seqmentar pielonefrit



Sidik çıxarıcı yolların keçiriciliyinin vəziyyətinə görə:

 • Sidik çıxarıcı yolların keçiriciliyinin vəziyyətinə görə:

 • - Obstruktiv

 • - Qeyri-obstruktiv



Xəstəliyin fazası:

 • Xəstəliyin fazası:

 • Kəskinləşmə

 • Remisiya

 • İltihabi prosesin aktivliyinə görə:

 • Aktiv iltihab fazası

 • Latent iltihabi proses fazası

 • Remissiya fazası



Xəstəliyin kliniki formaları:

 • Xəstəliyin kliniki formaları:

 • Hipertonik forma

 • Nefrotik forma (nadir hallarda)

 • Septiki forma – urosepsis

 • Hematurik forma

 • Anemik forma

 • Latent və ya az simptomlu forma

 • Residivləşən forma

 • XBÇ-nin olması (böyrəklərin büzüşməsi)



SİNDROMLAR:

 • SİNDROMLAR:

 • 1) Ağrı

 • 2) Dizurik

 • 3) Sidik

 • 4) İntoksikasiya

 • 5) Hipertenziya



Bel nahiyyəsində ağrılar

 • Bel nahiyyəsində ağrılar

 • Üçütmə, temperaturun olması (subfebril yaxud febril) -20% hallarda

 • Pasternatski simptomunun (+) olması

 • Dizuriya (pollakiuriya, stranquriya, poliuriya, nikturiya)



Arterial hipertenziya (45-60% hallarda)

 • Arterial hipertenziya (45-60% hallarda)

 • Xüsusi çəkinin normal olması

 • Tədricən XBÇ inkişaf edə bilər (XBÇ zamanı sidik sindromu zəif olur). Bu zaman xüsusi çəki azalır

 • Tofilo simptomu

 • Ağızda quruluq, yanğı hissi

 • Papilyar nekroz ( ŞD-də və hamilə qadınlarda ola bilər)













 • Qanin ümumi analizi:

 • Anemiya (azot xaric edilmə funksiyası pozulmadan)

 • Leykositoz

 • EÇS - nin artması



Sidiyin ümumi analizi:

 • Sidiyin ümumi analizi:

 • Xüsusi çəkinin aşağı olması (azot xaric edilmə funksiyası pozulanda)

 • Leykosituriya

 • Şteynheymer-Malbin hüçeyrələri və aktiv leykositlərin tapılması

 • Bakteriuriya

 • Zəif proteinuriya



Mikrohematuriya (xəstəliyin kəskinləşmə mərhələsində 30-40% xəstələrdə)

 • Mikrohematuriya (xəstəliyin kəskinləşmə mərhələsində 30-40% xəstələrdə)

 • Silindruriya da ola bilər

 • Sidik bulanıq olur

 • Neçiporenko sınağı

 • Zimnitski sınağı



USM (skrininq üsulu)

 • USM (skrininq üsulu)

 • KT

 • NMR

 • Böyrəklərin ümumi R-qrafiyası

 • Ekskretor uroqrafiya



Retroqrad pieloqrafiya

 • Retroqrad pieloqrafiya

 • Böyrəklərin angioqrafiyası

 • Xromosistoskopiya

 • Radioizotop skenerləşmə

 • Radioizoop renoqrafiya









Klinik əlamətlər

 • Klinik əlamətlər

 • Proteinuriya, bakteriuriya, leykosituriya

 • USM əlamətləri: böyrəklərin ölçülərinin asimmetriyası, kasa- ləyən sisteminin genişlənməsi və deformasiyası, böyrək konturunun qeyri- hamarlığı

 • Patoqnomonik rentgenoloji əlamətlər



Soyuqdan qorunmaq

 • Soyuqdan qorunmaq

 • Fiziki işin məhdudlaşdırılması



 • Kifayət qədər zülal, karbohidrat, yağlar, vitaminlər

 • 2-3 l/gün dozada maye qəbulu

 • Quş üzümü şirəsi (antiseptik təsir)

 • Qarpız, yemiş, balqabaq (sidik qovucu və antiseptik təsir)

 • Sidiyin PH-nı dəyişmək, mikroorqanizmlər üçün əlverişsiz şərait yaratmaq (2-3 gün ərzində çörək, un məhsulları, ət, yumurta -turşulaşdırır, 2-3 gün isə meyvə, tərəvəz, süd-qələviləşdirir )



Sidiyin xaric olunmasının bərpa edilməsi (adenoma, daş, nefroptoz-nefropeksiya əməliyyatı)

 • Sidiyin xaric olunmasının bərpa edilməsi (adenoma, daş, nefroptoz-nefropeksiya əməliyyatı)







Erkən başlamaq

 • Erkən başlamaq

 • Uzun müddətli müalicə (sidik mikroflorasının həssaslığı nəzərə alınmaqla)

 • Antibakterial preparatların dəyişdirilməsi yaxud müştərək istifadə edilməsi



Antibiotiklər:

 • Antibiotiklər:

 • Pensillin qrup

 • Sefalosporinlər -enterokokklara zəif təsir edir yaxud etmir

 • (seftriakson, sefotaksim)

 • Aminoqlikozidlər: gentamisin, amikasin, kanamisin (qram +,qram- flora, göy irin çöpləri)



Linkozaminlər: linkomisin-bakteriostatik təsir (qram + kokklar, spor əmələ gətirməyən anaeroblar)

 • Linkozaminlər: linkomisin-bakteriostatik təsir (qram + kokklar, spor əmələ gətirməyən anaeroblar)

 • Levomisetin –bakteriostatik təsir (qram+,qram-, aerob, anaeroblar, mikoplazma, xlamidiya)

 • İmipinem (karbapenem preparatı)-ehtiyat antibiotikidir, qarışiq və ağır infeksiyalarda istifadə edilir



 • V/d 0,5-1,0 + 100 ml 5%-li qlükoza

 • yaxud

 • ə/d 0,5-0,75 q.×2 dəfə (lidokainlə)

 • Silastatin imipinemin böyrək inaktivasiyasını tormozlayır.



Sulfanilamidlər-urosulfan (qələvi reaksiyada təsiri artır)-az hallarda istifadə edilir

 • Sulfanilamidlər-urosulfan (qələvi reaksiyada təsiri artır)-az hallarda istifadə edilir

 • Xinolonlar: I nəsil-neviqramon, qramurin, palin

 • II nəsil: siprofloksasin (500 mq)-”qızıl standart”, ofloksasin (200-400 mq), pefloksasin (400 mq), norfloksasin, levofloksasin (250 mq)



 • Sidiyin turş reaksiyasında təsiri güclənir:

 • - penisillin və onun yarım sintetik preparatları

 • - tetrasiklin

 • - novobiosin

 • Sidiyin qələvi reaksiyasında təsiri güclənir:

 • - eritromisin

 • - oleandomisin

 • - linkomisin

 • - aminoqlikozidlər



 • Sidyin reaksiyasından asılı olmayaraq təsir göstərən preparatlar:

 • - levomisetin

 • - ristomisin

 • - vankomisin



Nitrofuran törəmələri: furamaq (furazidin), furadonin, furagin (qram+, qram –infeksiyalar)

 • Nitrofuran törəmələri: furamaq (furazidin), furadonin, furagin (qram+, qram –infeksiyalar)

 • Xinolinlər: nitroksolin (qram+, qram –flora)



Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar: voltaren

 • Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar: voltaren

 • Indometasin (uzun müddət istifadə edildikdə böyrək məməciklərinin nekrozunu və böyrək hemodinamikasının pozğunluğunu verə bilər)

 • Böyrək qan cərəyanının yaxşılaşdırılması: kurantil, trental, heparin, eufillin

 • Böyrəklərin funksional passiv masajı:

 • Lazix və ya furosemid (həftədə 2-3 dəfə)



Ayı qulağı

 • Ayı qulağı

 • Qarğıdalı saçağı

 • İtburnu dəmləməsi

 • Quş üzümü şirəsi (tərkibində Na benzoat vardır)-antiseptik təsir



Adaptogenlər - jenşen

 • Adaptogenlər - jenşen

 • Metilurasil (1 qr.-dan 4 dəfə-15 gün)

 • Levamizol (dekaris) (150 mq., 3 gündən bir-2-3 həftə)

 • Timalin (10-20 mq-dan gündə 1 dəfə-5 gün)

 • T aktivin (100 mkqr.-dan gündə 1 dəfə-5-6 gün)



Böyrək nahiyyəsinə furadoninlə elektroforez

 • Böyrək nahiyyəsinə furadoninlə elektroforez

 • Böyrək nahiyyəsinə eritromisinlə elektroforez

 • Böyrək nahiyyəsinə kalsi xlorla elektroforez

 • Diatermiya, ozokerit, parafin applikasiyaları



Hipotenziv

 • Hipotenziv

 • Ağrıkəsici

 • Uremiya əleyhinə

 • Antipiretik

 • Anemiya əleyhinə və s.



Mineral sular (iltihab əleyhinə, böyrək qan dövranını yaxşılaşdırıcı, sidik qovucu təsir, sidiyi qələviləşdirir)

 • Mineral sular (iltihab əleyhinə, böyrək qan dövranını yaxşılaşdırıcı, sidik qovucu təsir, sidiyi qələviləşdirir)

 • Qala altı, Jeleznovodsk, Truskavets, Yessentuki, Bayraməli

 • Əks-göstərişlər:

 • -ciddi AH

 • -ciddi anemiya

 • -XBÇ



3-6 ay ərzində hər ay 7-10 günlük müalicə

 • 3-6 ay ərzində hər ay 7-10 günlük müalicə

 • Bu müddətdən sonra davamlı remissiya olarsa - antibiotikoterapiya dayandırılır





Yüklə 5,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin