Yazının yazılma səbəbi, dərk etdiklərimi möhtərəm oxucularla bölüşməkdirYüklə 1,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix26.12.2016
ölçüsü1,69 Mb.
növüYazı
  1   2   3

Bismillahir Rəhmanir Rəhim 

 

  

 

  

 

  

Doğrusunu ALLAH bilir. 

 

 

  

 

              Müqəddimə 

Yazının yazılma səbəbi, dərk etdiklərimi möhtərəm oxucularla bölüşməkdir.  

Aldığımız təhsil,dünya görüşümüz, savad dərəcəsi səmavi elmləri dərk etməyə 

kifayət etmir.Hər bir elm sonsuzluq olduğu kimi, elmlərin cövhəri olan ilahiyyat 

sonsuzluqdur.Sonsuzluq işarəsi 

 ilə tanınıb.Bu baxımdan:  

 

  

 

 Açılış əl profilidir.Sonsuzluq işarəsi eyni zamanda üfüqi vəziyyətdə olan 8-dir. 

Quranda 8-ci Qənimət sürəsi, qənimətlərin beşdə birinin Allah və peyğəmbərə 

məxsus olduğunu göstərir.Tətbiq etdikdə: 

 

  

 

 Ərəb qrafiki ilə Allah kəlməsini oxuyuruq.Vahid - tövhid müsəlmanlıq 

göstəricisidir.Yazılar həm sağdan , həm soldan istiqamətləndirildiyindən eynidir. 

Əvvəldə və sonra vahid olan Allah ilahiyyat elminin sahibi, mütləq həqiqətdir. 

Yaşadığımız son təkamül dövründə 4 səmavi kitab (Furqan, Tövrat, İncil, Quran) 

h.İbrahim, h.Musa, h.İsa və h. Məhəmməd (r) – peyğəmbərlər tərəfindən 

bəşəriyyətə çatdırılıb.Hər bir kitabın özündən əvvəlkini təsdiqləməsi və təkamül sistemi göstərilib.Yazının əsas məqsədi bu qanunauyğunluğu sübut etmək və 

ondan çıxan nəticələri araşdırmaqdır. 

Din ilahi həyət tərzi, şəriət isə onun qanunlarıdır. 

 

Quran İlahi elmin təbliğat külliyyatıdır. 

114 surədən ibarətdir.Hər surəyə min yanaşma üsulu mövcuddur.114 min aləm 

dedikdə bu nəzərdə tutulur.Hər hansı bir yanaşmanın mütləq həqiqət olduğunu 

təbliğ etmək naqislikdir.İslam dini orta yol, Əl-həmd surəsinin Quranı açan- açar 

olduğu məlumdur.Açar həm açan, həm də bağlayandır.Bunu yas mərasimlərində 

müşahidə edirik. 

7 ayədən ibarət Əl-həmd surəsində ədədi orta 4-dür.Bu surənin həm yer, həm də 

səma aləminin vəhdəti olduğu aydındır. Bağlayıcı Və-dir.Bu yanaşmada 

“Bismillahir Rəhmanir Rəhim”ifadəsinin ayə olmadığı görünür. 

4 və 7 münasibətləri haqda : Təbiətdə qövsi- quzeh, 7 görünən rəng spektrləri, 

4- cü rəng yaşıl islamın rəmzidir.Fizikada bu təsdiqlənir.Elementlər valentlik 

baxımından 7 həddindədir.İlk 4 valentli element karbon üzvi aləmin əsas elementi, 

silisium isə torpağın əsas tərkib elementidir. 

Günəşdən məsafəyə görə 4- cü planet Yer, 7- ci isə Saturndur. 

1-4, 14 İbrahim, 4-7,  47 isə Mühəmməd surələridir. 

Yerin 7 qatı, səmanın 7 qatı.Kifayət qədər misallar var.Quran təbiət elmlərinin 

cövhəri olmaqla, istiqamət vericidir. 

Elm məlumatı qəbul etmək, təhlil aparmaq, təcrübə qoymaq, qanunauyğunluğu 

tapmaq və əməldə tətbiq etmə ardıcıllıqlarından ibarətdir.Bu tədqiqatçılara alim 


deyilir, onlar öz sahələrinin mütəxəssisi olmaqla, qeyri- adi düşüncə tərzinə 

malikdirlər. 

Quranda 114 surənin yarısı 57- dir. Hədid (Dəmir) surəsi.Burada kimyəvi elementə 

işarə mövcuddur. 

Bu işarəni kimyəvi elementlərlə əlaqələndirsək, 114 kimyəvi elementin 

mövcudluğu təsdiqlənib.D.i.Mendeleyev kimyəvi elementlər cədvəlinin 

məlumatını yuxu vasitəsilə almış, xaç üsulundan istifadə edərək cədvəli tərtib 

etmişdir.Dərs vəsaiti olan bu cədvəl mühüm olmaqla, qüsurlardan xali deyil.Tərtib 

edilən 600- dək cədvəl istinad nöqtəsi olmadığından qəbul edilməmişdir. 

Müasir SPdF sistemi ilə yanaşdıqda, N = 2n

2

 qanunu ilə (n=1÷4) səmavi kitabların sayı S=2; p=8; d=18; F=32 yanaşmasında 2, 8, 8, 18, 18, 32, 18, 8, 2 cəmi 114- 

dür.Bu halda qurulan cədvəldə sağ əl, sol əl və orta yol görünür.Sol əlin ucları fəal 

elektronların (mənfi) verən metallar, sağ əlin ucları nəcib elementlərlə qərarlaşıb. 

 

Maddə quruluşu nəzəriyyəsinə əsaslanan bu cədvəl mövlalar mövlası h. Əli əleyhissəlama məlum idi, batin elm olduğundan yalnız islam alimləri ondan 

istifadə edirdilər, sonuncu astronom Rudəki olmuş və zamanını gözləmişdir. 

Rəsədxana (abservatoriya) yalnız nücum elmi ilə tanınmayıb.Bu Marağa 

rəsədxanasında (N.Tusi) 400.000 nüsxə kitabın mövcudluğu bunu inkar etməyə 

əsas verir.Digər tərəfdən Mehvər adlandırılan bu cədvəl də bunu təsdiqləyir. 


 

 

  

 

  

 

 1. Mehvər “ Bismillahir Rəhmanir Rəhim” ifadəsi ilə ehtiva olunub. 

2. Mehvərdə dövrlər qanunauyğun şəkildə planetlərlə əlaqəlidir. 

3. Mehvərdə 4 kitabın mövqeyi göstərilmiş, müvafiq spektrik rənglərlə onu 

göstəririk. 

4. Təkamül sistemi aydındır. 

5. P və d elementləri elektronları qantel (həcmdə) və ya müstəvidə ∞ 

şəklindədir.Bu dolanbacdır. 

6. S və f elementləri kürə ( həcmdə) müstəvidə dairəvidir. 

 

Sübutu 


 

h.İbrahim       → 

h.Musa   → 

h.İsa     → 

h. Muhəmməd 

Həbibullah, Xəlilullah 

Kəlamullah 

Ruhullah 

Həbubullah , Rəsulullah 

 

Həbibullah adlanması h. İbrahimlə h. Muhəmmədə  bağlılığını göstərir.                     h.Muhəmməd → Əhli - beyt  

                  h.İbrahim  

                     h.Musa, h.İsa (qeyb)  

Bu h. İbrahimin Sara və Hacər şəcərələrinin şaxələnməsidir.h.İbrahimin  

h.İsmayıl şəcərəsi 70 nəsildən sonra h.Muhəmmədlə birləşir.Digər şəcərə isə 

kəsiləndir. Təbii sual alınır.Tövbə surəsi “ Bismillahir Rəhmanir Rəhimlə” başlamır. Bəqərə 

surəsi ən çox ayəli surədir.Elementlərin təbii izotopları sayı da 286 – dır.Başqa 

sözlə Bəqərə surəsi Quranın bütün surələrini əlaqələndirən bir surədir.Alınan 

nəticələr 1 saylı cədvəldə göstərilib.Tövbə surəsində müvafiq ayələr 18 və 19 – 

dur.Seçim 18 ayənin üzərinə düşür, belə ki, insanın əl içində bu rəqəm var.Deməli 

“ Bismillahir Rəhmanir Rəhim” dən sonra 2- ci surənin 18- ci ayəsini və tövbə ( 9 

)surəsini oxumaq olar.Həmin cədvəldə Ayə- Tul- Kürsü surələrinin 100- cü 

syrəyə aid olduğu görünür.Ona yaxınlaşdırmanı araşdırdıqda, 1- dən 100- dək 

rəqəmlərin səlist ehtimalını göstərmək lazımdır.Bu hesablamanın nəticələri 2 saylı 

cədvəldə göstərilib.2 saylı cədvəldən göründüyü kimi vahidin ehtimalı sonsuzluq 

100- \\ 98, 8 –dir.Bu bəndə həddidir.Bu səviyyəyə qalxanda yuxarıdan Allahın 

iradəsi ilə  batin elm verilir.Bu həddi yalnız əhli- beyt keçib, ehtimalsız elm.98,98 

seçilmişlərə şamil edildikdə onlar yalnız 93 və 94- cü surələrlə hazırlanırlar. 


 

  Mehvərdən göründüyü kimi , Quranda 3 kitaba məxsus surələrin sayı 72- dir.Bu 

rəqəm müxtəlif mənbələrdə göstərilib: 124 min peyğəmbərə 72 möcüzə verilib, 72 

Kərbəla şəhidi , peyğəmbərimizin hədisi.Hədis Quranı dərk etmək üçün 

Peyğəmbərimizin ( P ) göstərdiyi istiqamətdir.Bir təriqətin düz yol tapması isə elm 

yoludur.Allah ona yaxınlaşmanın yolunu elmdə göstərib. 

 

  72 surə “Cinlər” surəsidir.Xilqəti od, Quran həm insanlar həm də cinlər üçün nazil olub.Tarixi inkişafda şam, çıraq, elektrik enerjisi dövrləri olub və 

mövcuddur.Ali energetik dövr isə nur dövrüdür.O haqda məlumatları Sədrə Şirazi, 

Seyid əli Şirazi və onun yetirmələri vermişlər. 

  Nur işıq sürətinin keçilməsi, ondan yüksək sürətli dalğalardır , yüksək tezlik və 

enerjili. 

Oxucuları yormamaq üçün yazılanları kifayət sayır və tədqiqatçılara uğur 

diləyirəm. 

 

Peyğəmbərlər. Allahın xüsusi qövmü olan peyğəmbərlər Allahdan bəndələrə xəbər 

gətirmələrdir.Ulu tanrı öz varlığını bildirmək üçün 72 möcüzəsini onlar vasitəsilə 

çatdırmışdır. 

İlk peyğəmbərimiz h.Adəm son isə h.Muhəmməddir 

Yer atmosferinin tərkibi həcmcə 1 % nəcib elementlər , 21 % oksigen, 78 % isə 

azotdan ibarətdir. 

 Quranda 1- ci surə əl- həmd Allaha məxsus, 21-ci peyğəmbərlər, 78- ci isə böyük 

xəbərdir.Həmin cümləni oxuyaq. 

Allah peyğəmbərlər vasitəsilə xəbər çatdırır. 

 İnsan dünyaya gələndən köçənədək tənəffüs alır, tərkib həmindir , əlaqə var. 

 Peyğəmbərlər nəbi, mürsəl və batin elm peyğəmbəri kimi qruplara 

bölünür.Quranda h. Xızır və  h.Musa görüşü ilə müqayisə verilmişdir. 

  Peyğəmbərlər haqda ətraflı məlumatı islam tədqiqatçısı alim, rəhmətlik 

Ə.Əhmədovun  “ Allahın hüccətləri” kitabı məsləhət görürdü.Əhmədağa müəllim 

klassik ərəb dilini bilməklə,nəzəri mexanika, istilik texnikası üzrə mütəxəssis idi. 


H. Muhəmməd (P) bütün peyğəmbərlərə verilmiş  72 möcüzədən imtina edərək , 

Allahdan elm istədi.Bununla peyğəmbərlik sistemi qapandı, yəni bəndə elmin 

gücünü dərk etdi. 

 Möcüzə - açılmayan, dərk olunmayandır.Allah dərgəhında möcüzə yox , elm var. 

İmamiyyət. 

Bu 12- lik sistemdir.Yəhudi və xristianlara da verilmişdir ( 12 qovm, 12 bulaq, 12 

həvvari) 

Onların tamamlanması səbəbi nəcabət kodu ilə bağlıdır.Saleh insan həm ata, həm 

də ana tərəfdən təmiz nəcabətə malik olmalıdır.H.İbrahim misalında bunu 

göstərmişdir.Sara həm Allahın qüdrətinə inamsız və Hacərə qarşı zalım 

idi.Nəcabəti təmiz olmayan qövm kəsilir. 

 H. İsmayıl xətti ilə h. Muhəmməd (P) əlaqəsində, h. Muhəmməd 4- cü nəsildən öz 

qohumu olan x.Xədicə ilə, h.Əli h.Fatimeyu Zəhra xanımla , İmam Hüseynin 

(ə)oğlu İmam Həsənin (ə) qızı ilə evlənir. 

 Bu misal kimi göstərilsə də, müxtəlif təriqətlər imamiyyəti qəbul etmir.Öz işidir , 

ancaq Quranın bir hərfi belə dəyişməz olduğundan İmamın – mubin, Əhli- Beyt 

ifadələrini təkzib etmək olmaz. 

12 rəqəmi 1 və 2 birləşməsidir.Vahid Allah və onun elmi. 2 Bəqərə surəsidir, onun 

bütün  surələri əlaqələndirərək bağara olmasını dərk etmək üçün elm labüddür. 

İmam dedikdə Allahın elm daşıyıcıları , səmavi alimlər anlaşılır.Onlar ehtimal 

nəzəriyyəsindən kənar mütləq həqiqətə yaxındırlar. 

 O elmin əlifbası məkandəyişmədir.Yer üzərində də olub. 

İmamiyyət və peyğəmbərlik indeksləri  

                                       1221 

Bu birləşməni təhlil edək. 


Peyğəmbərlik əvvəl, imamiyyət isə onun davamıdır.2112 yazılışında simmetriya 

olsa da, vahid əvvəldir. 

 Bu rəqəm son təkamül dövrü, subasma ilə əlaqəlidir.Bu təkamülün banisi bir adı 

da Ruh olan h. Nuh peyğəmbərdir.Subasmanın tarixi 12014 ildir ( hazırda). On min 

il keçmiş era, 2014 isə yeni eradan 2021- ci ilə doğru istiqamət və 0 – ın ədədi 

qiyməti olmadığından  

                          12021 

1221 


Bu halda tarazlıq yaranır. 

 2012 – ci il 21.12 tarixdə dünyanın sonu, qiyamət olacağını bildirən dünya 

alimləri həmin tarixdən sonra susurlar.Bu haqda istər dövrü mətbuatda, istərsə də 

telekanalda izahat verilmişdi ki, heç nə olmayacaq.Bir neçə yanaşma üsulu var: 

Allah ona yaxınlaşmaq istəyənləri nurlandıracaq. Maddi mənəvi tarazlıq , yeni ali 

energetik dövr başlayacaq 

Əslində bu dövr 2000- ci ildən başlayıb və təzahürləri görünməkdədir. 

 

 Xeyr və Şər. 

Mehvərdə əllər profili və orta yol göstərilir.Sol əlin ucları fəal electron 

vericiləri, sağ əlin ucları isə nəcib elementlərlə hüdudlanıb. Orta yol bunlar 

arasında yerləşir.Məhz bu yolda İblis( 6) olduğundan , onu birbaşa qalxmaq 

mümkünsüzdür. 

Sol ( şər) ağılla birləşərsə , o şərə qulluq edir, maddiyyata yönəlir, bədxahlıq  və bu 

yolda heç bir qadağa qoymadan bu məqsədə xidmət edir. 


 Sağ ( xeyir) ağılla birləşdikdə xeyirxahlıq onu halala, mənəviyyata 

yönəldir.Kamilləşmə yolunda aparıcı dindir.Nəyin halal, nəyinsə haram olduğu 

Quranda göstərilmişdir.Haram olanlar elə də çox deyil. 

İşıq maddiləşə bilmədiyindən bu xilqət insanları maddiyyata yönəldilir, burada 

hədd olmadığından dünyanın sərvətinə sahib olsalar belə qane olmazlar. 

 Kütlə deffekti qanunu  

                                          E= m.c

2

 ifadə olunmuşdur. İşıq sürəti həddir. 

Əslində isə bu məhdudiyyət yoxdur. 

                                          E= m.V

2                                           

V>>C 

                                          E=hv Sürətin tezlikdən və onunsa  enerjidən asılılığı var.İşıq sürətindən yuxarı 

nurdur.Nur maddiləşəndir.İxlas surəsində bu qanun göstərilmişdir. 

 Mehvər əsasında xeyirin əvvəl,  şərinsə sonra üsulu ilə oxunması ilə pərvər  

(fırlanma- irəliləmə) qaydası ilə İblis 1 və 2 arasında qalır. 

                                          162 

Rəqəmlər cəmi 9- dur.Tövbə. 

Bu üsulla Quranın oxunması 3 saylı cədvəldə göstərilmişdir. 

Ayələrin Əl- həmd surəsi ilə açılışı və fatihə ilə bağlanışı 

                                              6 ayədə 

                                       7.6+6+7.6= 90 

                    66 ayədə                 990 

                    666 ayədə              9990 6666 ayədə          99990- alınır. 

 Bəqərə surəsinin 2- ci ayəsində hökm: Bu kitab Allahdan qorxub, pis əməllərdən 

çəkinənlər üçün hidayətdir.Yalnız itaətdən sonra ibadət gəlir.Özünüzü aldatmayın. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Vətən. 

Vətən dedikdə insanın doğulduğu , boya – başa çatdığı məkan, ölkə nəzərdə 

tutulur. 


Söz 2 hecadan ibarətdir və- tən.Və bağlayıcısı haqda izah verilib. Tən-orta, yarı, 

tay, bab mənalarında da işlənir. 

100 yarısı 50, 50-ninki 25, davamı kəsirlərdir. Quranın 25 ( Furqan) və 50- ci 

ayələrində Rəss əyalətinin adı çəkilir.Açılışını h. Əli ( ə)  vermişdir.12 məntəqədən 

ibarət əyalət: 

   Azər, Aban, Deyr, Tur, Bəhmən, İsfəndiyar ( paytaxt) , Şəhrivər, Pərvəndin, 

Ordubuheşt, Mehr , Ərmdar, Mərdad 

Bu məntəqələr indi də mövcuddur.Arazyanı Xudafərin körpüsü ilə Şahtaxtı 

körpüsü arasında, 6- sı quzey, 6- sı isə güney Azərbaycanda. 

  Bu məntəqələrin hamısında Molla Yusif Ağabala oğlu olmuş,  güneydəki 

kitabxanalarda araşdırma aparmaqla onun Cərcis peyğəmbərlə əlaqəsini düzgün 

təyin etmişdir. 

Əbədiyyətə gedən yol. 

Quranda bu ayrılığın olacağını 1150 il əvvəl göstərilmişdir.İki dövlət , bir millət . 

Bəziləri üçün allergent olsa da bu məkandan yalnız son əsrdə H. Cavid, 

Y.Məmmədəliyev, Ə.Cavan, H. Abdullayev, Ə-z. Əliyev, M. Şəhriyar, Ş.Azadi 

kimi əbədiyyat şəxsiyyətləri çıxmışdır. 

    Məhz bu məkanda Nuh peyğəmbərin gəmisi quruya oturmuş, Əshabi- Kəf, 72 

piri olan kənd, 72 məscidi olan şəhər. Bəkkə, Muhəmməd Əli piri, Cavidannamə 

əsərinin müəllifi həmin,  onun xəlvətlər məktəbi, Əlincə qalası, Qapıcıq zirvəsi, 

Gəmiqaya və s. mövcuddur. 

Bab- bütöv Azərbaycan birliyi kimi şifrələnsə də, onun da tarixi Rəss kimi 9000 

ildən artıqdır. 

Babilistan , Babil qülləsi, Bab əl Bab, Babur, Babək, Seyyid Əli ( Bab ), Bab 

onların müxtəlif adlar altında təzahür formasıdır. 


 Bu haqda: 

 Norveçdə də daş yazıları mövcuddur.Alimləri Azərbaycana gələrək Qobustanla 

tanış olmuş, əcdadlarının bu məkandan gəlməsi nəticəsinə gəlmişlər.Qobustan 

yazılarının Gəmiqayada da mövcud olması, Nuhun gəmisinin orada oturması, köç 

sxemini aşkarlayır.İstiqamətverici çaylar , su hövzələridir. 

 Dövlətçiliyimizi Xətai ilə başlayanlar, xətaya yol verirlər.Hələ 1350 il bundan 

əvvəl H. Əli (ə)- nin Azərbaycan valisinə məktubu var.Rəss 9000 rəqəm artığı 

göstərir. 

Azərbaycan azərlərin qayıdış məqamıdır. 

 İstər fərd , yaşayış məntəqəsi , ölkə adları təsadüfən qoyulmayıb.Bütün ölkələrin 

adları həmin məkanda yaşayanların köklü xalqını aydınlaşdırandır. 

  Quzeydə Araz, güneydə Ərəz kimi tanınan çay Əraz mənasında olub, azər 

sözündə hecaların yerdəyişməsidir.Köklü xalq adlanmaq üstünlük vermir

monomillət fəlakətdir.Xalqlar min illərlə birgə yaşamış , öz dillərini , adət- 

ənənələrini, mədəniyyətlərini qorumuşlar.Azsaylı xalqlar bütün ölkələrə 

xasdır.Ərazi iddiası müharibə, düşmənçilikdir. 

 Azərbaycanda talış, yəhudi, tat, kürd, gürcü, ləzgi, avar, rus və s. xalqları yaşayır, 

heç kim milli mənsubiyyətinə görə alçaldılmır.Bəs bu ərazi iddiaları nə deməkdir, 

hətta elə bölgülər aparılır ki, orada azərilərə yer qalmır. 

Azər qövmü h.İbrahim –h. Nuh –h.Adəmdən gələn Habil xəttidir.Batin elm 

daşıyıcılarıdır. 

Milli ruh normal insana məxsus vəziyyətdir.Beynəlmiləlçi olmaq üçün ilk növbədə 

öz millətinə sevgin olmalıdır. 

 

 Elm müstəvisi. 

Elm müstəvisi dərin məntiqi köklərə əsaslanır.Məntiqi kök dedikdə  Quranın 

açıq şəkildə bizə göstərdiyi dəlillər və eyham vurduğu məsələləri ağlımızla aça 

bildiyimiz qədər ona istiqamətlənməyimizdən asılıdır. 

Aristoteldən başlamış, Fərabi, ibn Sina , N. Tusi, S. Şirazi və bir çox mütəffəkirlər 

ilahiyyatdan qidalanmış, təbiət və dəqiq elmlər əsasında fəlsəfi fikir söyləmişlər. 

Humanitar elmlər tətbiqi olmadığından sözçülükdür. 

   A.Eynşteynin ifadəsi:”İlahiyyatsız elm və elmsiz ilahiyyat şikəstdir”. 

  Bu vəhdət islam alimlərində olmuş, tədqiqatlarını məhz bu istiqamətdə 

aparmışlar.Misallar göstərək: Muhəmməd Əl Xorəzm ( 780- 850 ) riyaziyyat, 

cəbrin əsasları, astronomiya; Zəkəriyyə ər Razi ( 864- 925 ) mikrobiologiya, İbn 

Xeysam ( 965- 1039 ) optika; İbn Karana ( 1100 ) tokar dəzgahı; N. Tusi ( 1200- 

1274 ) riyaziyyat,triqonometriya, astronomiya, cihazlar, qlobus; İbn Sina ( 980- 

1037 ) təbabət, psixologiya, məntiq; İbn Cəssar ( 1009 ), Əbdül Qasim ( 963- 1013 

) , İbn Xatib ( 1313- 1379 ) təbabət; Əbdül- İzz bin İsmayıl ( 1136- 1206) 

kibernetika; İbn Firnas ( 880), Əhməd Çəxəbi ( XVII əsr ), İsmayıl əl Çuxuri (uçuş 

aparatları); İbn Baytar ( 1190- 1248 ) botanika və sair. 

  Bu müstəvidə güc –zor işləmir, idrak aparıcıdır.Alim kübar davranışlı , tərbiyəli, 

nəfsi ilə mübarizə aparan olmalıdır, yükü ağırdır. 

  Müstəmləkə dövründə alimlər,  incəsənət adamları, şairlər məhv edildikləri 

kimi, din xadimləri ( 25 il təhsil almış ) kütləvi sürətdə öldürülmüş, sürgün 

olunmuşlar. Yaranan boşluğu bəsit düşüncəli mollalar  və DTK nəzarətində olmuş 

institut, texnikum, ərəb dili fakultəsinin məzunları doldurmuşlar.Xaricdə təhsil 

alanların çoxu islamı təriqət baxımından başa düşür.Quranda keçmiş, indi və 

gələcək var.Keçmişi bilmək labüddür, bəs indiki zaman? Peyğəmbərlərimizin düz 

yolu tapan 73-cü təriqət haqında hədis mövcudur. Bu baxımdn islam 

dövlətlərindəki vəziyyətə baxaq. Hər birində səlib yürüşü mövcuddur, müxtəlif 

üsullar tətbiq edilir. Təriqətlər arasında nifaq salmaqla dağıdıcı müharibələr 

aparılması bir məqsəd güdür: yezidiləri hakimiyyətə gətirmək və islamı məhv 

etmək. Bu üsulun müəllifləri Quranda 5-ci sürə 51-ci ayədə göstərilib.  Elm müstəvisində isə hakimiyyət, təriqət yoxdur. Fiziki zor və hakimiyyət 

cahillərə məxsusdur. Islam hicabı arxasında gizlənərək bəd əməllərin həyata 

keçirmək istəyənlər hicabın mənasını belə anlamırlar. Hicabın bir mənası da abır-

həyadır. Abırsz adamları heç bir pərdə örtə bilmir.İslam birliyi əqidə birliyi deyil, 

iqtisadi istiqamətdir. Əqidə birliyi əməli islamın təməlidir.  

İslamın təməl daşları din-ilahi həyat tərzi, onun istiqaməti dövlətçilik və 

millilikdir. Hər bir dövlətə bir prizmadan baxdıqda mübahisəli məsələ yoxdur. 

Əmir Teymurun idarəçilik sistemi onun dövründə olub, indi isə XXI əsrdir.  

Əhalinin əksəruiyyəti əmin-amanlıqda, normal yaşamaq istəyir. Hakimiyyət 

kimliyindən asılı olmayaraq bu prinsipə qulluq etməidir. 

Üzləşdiyimiz ərazi bütövlüyü məsələsi əslind BMT-nin qətnamələri ilə 

təsdiqlənib. İcra mexanizmi olmayanda və icra olunmayanda işğal edilmiş 

torpaqları azad etmək, dəyən zərərin ödənilməsini təmin etmək və statusa baxmaq. 

Sosial ədaləti bərpa etmək zəruridir. Təqaüdçü, tələbə, müəllim, həkim və adi 

qulluqçu əhalinin əsas hissəsi 200 manat civarında maaşla təmin  edildikləri halda 

orta əmək haqqının 450 manat olduğunu göstərmək absurddur. Bu rəqəm özü belə 

bir çox ölkələrdə yardım həddidir. 

Qanunlar qayda yaratmaq üçündür. Ailədə, cəmiyyətdə və bəşəriyyətdə 

idarəetmə üçün ilahi qanunlar verilmişdir. Onlar birmənalı və əks əlaqəlidir. 

Həmin qanunları müasir dövrə aid etmək üçün qanunverici orqan mövcuddur. 

Qəbul edilmiş qanunlar ilahi qanunlarla uzlaşdırıldıqa gərginlik yaranır.Din 

tərəqqidə aparıcı rol oynayır. Qanunvericilər bunu hökmən nəzərə almalı, tətbiq 

etməlidirlər.  

Ədalətli olmağın qızıl qaydası var: Özünə rəva bilmədiyini başqalarına 

diləmə.  

Dini dövlətdən ayırmaq ateizmdir.  

Məmurlar üçün Hz. Əlinin bir kəlməsi var: başının üstündə allah olduğunu 

unutma.  

Ilahi qanunlar riyazi dillə desək aksiomadır, onun sübuta ehtiyyacı yoxdur!  

 

 Təbabət. 

Dilimizdə bir sıra sözlərin düz və tərs oxunuşu eynidir.Amma, ana, ata, 

qulluq (Allaha).Təbabət də bu qəbildən olub, müqəddəslik rəmzidir. 

Bu elm insanın sağlamlığı ilə bağlıdır, çoxşaxəli elmləri birləşdirir.Vətənimizdə 

yüksək ixtisaslı həkimlər var.Onların xidmətindən zaman – zaman yararlanırıq. 

Hippokrat təbabəti kilsədən ayırmaqla, təbabəti ilahiyyatdan 

uzaqlaşdırdı.İlahiyyatçı həkimlər özüöyrənmə yolunu seçib. 

Quranda hökmlər var; Loğman 31(2), Yasin 36(2). 

Aşkar təbabətlə yanaşı sirli təbabət də var.Bu istər xalq təbabəti , Tibet təbabəti, 

idman müəalicəsi kimi həyatımızda tətbiq edilir. 

Yerli ( lokal ) müalicədə xəstəliyi törədən səbəb əksərən araşdırılmadığından, süni 

tarazlıq dərman vasitəsilə aparılır və nəticədə digər orqanlarda fəsad mümkünlüyü 

araşdırılmır. 

Qeyri ənənəvi müalicə kimi ekstrasensura da eyni məqsəd güdür. 

Mən özüm bu yolu keçmiş və dərk edib uzaqlaşmışam.İnsan təcrübə məktəbi 


Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə