1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərinYüklə 0,77 Mb.
səhifə4/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
1   2   3   4   5   6   7   8

A)  30%

B) = 20%

C) < 15%

D) = 10%

E) < 25%


75. Məhlulun qaynama temperaturu haqqında Raulun ikinci qanununun riyazi ifadəsini göstərin.

A) tqay= E

B) tqay= E

C) tqay= E

D) tqay= E

E) tqay= E76. 1000 qram suda 3 mol etilenqlikol həll edilmişdir. Alınan məhlulun donma temperaturunu təyin edin. Mr(C2H4(OH)2)=62

A) -4,96

B) -4,93

C) -5,03

D) -5,58

E) -5,5077. Hansı maddəni suda həll etdikdə qələvi mühit yaranır?

A) K2CO3

B) K2SO4

C) NH4Cl

D) NaBr

E) CaCl278. Dəmirin standart elektrod potensialı  =-0,44 V və gümüşün standart elektrod potensialı  = 0,80V -dur . Fe-Ag qalvanik elementinin e.h.q. nə qədər olar?

A) 1,24


B) 1,04

C) 2,08


D) 2,48

E) 1,48


79. Natrium-sulfat məhlulunun elektrolizindən hansı maddələr ayrılır və elektrodlara yaxın məhlulda hansı maddələr alınar?

A) H2, NaOH, O2, H2SO4

B) H2, O2 , NaOH

C) H2, O2 , H2SO4

D) H2, NaOH, H2SO4

E) O2 , NaOH H2SO480. Hansı maddənin elektrolizi 2H2O 2H2+ O2 sxemi üzrə gedir?

A) K2SO4

B) CuCl2

C) AgNO3

D) Hg(NO3)2

E) NaCl81. 4 mol NaCl məhlulunun elektrolizindən neçə litr xlor alınar?

A) 44,8


B) 22,4

C) 33,6


D) 11,2

E) 5,6


82. Aşağıdakı örtüklərdən hansı anod örtüyüdür?

A) Fe-Zn

B) Fe-Ag

C) Fe-Ni

D) Fe-Cu

E) Fe-Pt83. Kalsium-hidridin su ilə reaksiyasından alınan hidrogen yandırılır. Bu zaman 18 qram su alınır. Reaksiya üçün götürülən kalsium-hidridin kütləsini tapın. Mr(CaH2)=42

A) 21


B) 42

C) 10,5


D) 11,5

E) 16


84. Alüminat sementi hazırlamaq üçün xammal olaraq hansı maddələr götürülür?

I-Al2O3n HO, CaCO3 II-Al2O3 SiO2 III-Al2O3, Fe2O3

A) I

B) II

C) I, IIID) III

E) II, III85. Odadavamlı şüşə istehsal etmək üçün xammal olaraq hansı maddələr götürülür?

I-Na2CO3 II-K2CO3 III-CaCO3 IV-SiO2

A) II, III, IV

B) I,II

C) I, III

D) III,IV

E) II, III86. Hansı ionlar suda müvəqqəti codluq yaradır?

A) Mg+2, Ca+2, HCO3-

B) Mg+2, Na+, SO4-2

C) K+, Ca+2, Cl-

D) K+, Ca+2, HCO3-

E) Mg+2, Ca+2, PO4-387. Verilmiş düsturlardan hansı suyun codluğunun riyazi ifadəsidir?

A) C =

B) C =

C) C =

D) C =

E) C =88. X Na2 SiO3  Y Z

X, Y və Z maddələrini nüəyyən edin.

X Y Z

A) Si Na2CO3 Na2SiO3

B) Si H2SiO3 Na2SiO3

C) Si Na2CO3 CO

D) SiO2 H2SiO3 Si

E) SiO2 H2SiO3 Na2SiO389. Silisium-dioksidə 1,5 mol-atom karbonla təsir etdikdə neçə qram silsium alınar?

A) 21


B) 42

C) 10,5


D) 23

E) 20


90. 4,48 l metanı xloroforma çevirmək üçün neçə litr (n.ş.) xlor lazımdır?

A) 13,44

B) 26,88

C) 6,65


D) 39,88

E) 20,6291. Hansı reaksiyadan alken alınır?

A) C4H10

B) C2H5Cl + Na

C) C2H5OH + HCl

D) C4H8 + H2

E) C2H5NH2 + HCl92. Nisbi molekul kütləsi 142 olan alkan molekulunda neçə karbon atomu vardır?

A) 10


B) 14

C) 12


D) 8

E) 6


93. Bir mol pentanın yanmasından neçə mol su alınar?

A) 6


B) 8

C) 4


D) 5

E) 2


94. Sxemdə Z maddəsini müəyyən edin.

CH3 – CH2 – CH2 – CH2Br  XY Z

A) alkin

B) alkan

C) alken

D) aren

E) tsikloalkan95. Hansı reaksiya tənliyi toluolda metil qrupunun benzol həlqəsinə təsirini göstərir?

I-C6H5CH3 + 9O2 7CO2 + 4H2O

II-C6H5CH3 + 3[O] → C6H5COOH + H2O

III-C6H5CH3 + 3HNO3 C6H2 (CH3)(NO2 )3 + 3H2O

A) III


B) II

C) I, III

D) I

E) II, III96. Sxemdə Y maddəsini müəyyən edin.

Buten-1  X Y

A) 1,2- butandiol

B) butin -1

C) butin-2

D) 1,3-butandiol

E) 2,3-butandiol97. Polipropilenin molekul kütləsi 21000-dir. Polimerləşmə dərəcəsini hesablayın.

A) 500


B) 600

C) 1000


D) 1400

E) 1200


98. 2,8 litr (n.ş.) etilen KMnO4 məhlulundan keçirilmişdir. Qarışıqdan nə qədər etilen-qlikol ayırmaq olar? Mr(CH2OH – CH2OH) = 62

A) 7,75


B) 8,75

C) 6,52


D) 5,34

E) 8,87


99. Fenol-formaldehid, epoksid və karbamid-formaldehid qatranları hansı tip reaksiyalar nəticəsində alınır?

A) polikondensləşmə

B) polimerləşmə

C) parçalanma

D) hidroliz

E) neytrallaşma100. Novolak fenolformaldehid qatranı hansı polimerlərə aiddir?

A) termoplastik

B) plastik

C) elastik

D) termoreaktiv

E) reaktiv101. Aşağıdakı reaksiyada H3PO4 –ün ekvivalent kütləsi neçədir? Mr(H3PO4)=98

H3PO4+NaOH  NaH2PO4 + H2O

A) 98


B) 49

C) 60


D) 50

E) 9,8


102. Atomda hansı orbitallar mövcud deyil?

I.2d II.4d III.2p IV.3f

A) I, IV

B) I, II

C) II, III

D) III, IV

E) II, IV103. Qısa elektron formulları 3s23p1 və 3s23p4 olan A və B elementlərinin əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu göstərin.

A) A2B3

B) A2B5

C) AB


D) A2B

E) AB2104. Həyəcanlanmış halda silisium atomunun xarici orbitalında neçə cütləşməmiş elektron vardır?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 6


105. Borun birinci postulatının riyazi ifadəsini göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 106. Kvant səviyyəsində yerləşən elektronların maksimal sayı hansı düsturla hesablanır?

A) x=2n2

B) x= 2 (2ℓ+1)

C) M=

D) ms= max

E) M=107. Hund qaydası necə ifadə edilir və riyazi olaraq hansı düsturla hesablanır?

A) ms= max

B) ms= 0

C) Sms <0

D) Sms>0

E) Sms= min108. Dövri sistemin tək dövrlərindəki elementlərin sayı hansı düsturla hesablanır?

A) x= 0,5 (n+1)2

B) x= 0,5 (n+2)2

C) x= 0,5 (n+3)

D) x= 0,5 

E) x= 0,5  2109. Tetraedrik kompleks birləşmələr hansı hibridləşmə hesabına yaranır?

A) sp3

B) sp2

C) sp


D) dsp2

E) d2sp3110. Na3[Co(NO2)6 ] kompleks birləşməsində kobaltın oksidləşmə dərəcəsi neçədir?

A) +3


B) +1

C) +2


D) +4

E) +5


111. İkivalentli metalın karbonat duzunun 10 qramının termiki parçalanmasından 2,24 litr CO2 alınır. Metalın nisbi atom kütləsini tapın. Ar(C)=12, Ar(O)=16

A) 40


B) 56

C) 24


D) 52

E) 55


112. Qapalı qabda eyni kütləli alüminium və oksigenin reaksiyasından 204 qram oksid alınır. Qabda hansı maddə və neçə qram artıq qalar? Mr(Al2O3)=102

A) O2, 12q

B) Al, 27q

C) Al, 54q

D) O2, 96q

E) O2, 108q113. 2H2S(q) + 3 O2(q) 2SO2(q)+2H2O + 1125,6 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən 281,4 kC istiliyin ayrılması üçün neçə litr H2S yandırılmalıdır?

A) 11,2


B) 112

C) 28


D) 56

E) 22,4


114. Təzyiqi artırdıqda aşağıdakı reaksiyanın tarazlığı hansı tərəfə yönələr?

N2+3H22NH3

A) sağa


B) sola

C) dəyişməz

D) həcmin artması istiqamətinə

E) ammonyakın parçalanması istiqamətinə115. İzobar-izotermik potensialın hansı qiymətində reaksiya öz-özünə gedər?

A) G< 0

B) G>0

C) G=0

D) G0

E) G0116. H2+ I2  2HI üçün tarazlıq sabitinin ifadəsini göstərin.

A) K=

B) K=

C) K=

D) K= k1[H2][I2]

E) K= k2[HI]2117. Heterogen reaksiyanın sürətinin ifadəsini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)118. Neytrallaşma reaksiyasının hər saniyəsində 0,2 mol H2SO4 sərf olunmuşsa, reaksiyanın sürətinin hesablayın. Reaksiya gedən qabın həcmi 4 litrdir.

A) 0,05


B) 0,2

C) 0,02


D) 0,15

E) 0,25


119. Kinetik tənlik  [B2] hansı reaksiyanın gedişini əks etdirir?

A) 2A + B2 2AB

B) 2A + B A2B

C) A + 2B  AB2

D) A2 + B2 2AB

E) A + 2B2 AB4120. Kimyəvi reaksiyaların sürətinin temperaturdan asılılığını ifadə edən Arrenius tənliyini göstərin.

A) K = A

B) A = 

C) C = A

D) A = e

E) K = A121. Temperatur əmsalı 2-yə bərabər olan reaksiyanın temperaturunu 20-dən 70-yə qədər artırdıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar?

A) 32


B) 64

C) 16


D) 48

E) 8


122. Osmos təzyiqinin qeyri-elektrolit məhlullara aid ifadəsini göstərin.

A) P= CRT

B) P= RT

C) P= iCRT

D) P=VRT

E) P=RT123. 800 qram 30%-li duz məhluluna 200 qram su əlavə etdikdə alınmış məhlulda duzun kütlə payını hesablayın.

A) 24


B) 12

C) 32


D) 6

E) 26


124. 500 qram 20%-li duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün 60 qram duz əlavə etmək lazım gəlirsə, həmin duzun həmin şəraitdə həllolma əmsalını hesablayın.

A) 400


B) 300

C) 350


D) 240

E) 280


125. Məhlulda H+ ionlarının qatılığı 10-5 mol/l-dir. OH- ionlarının qatılığı nə qədər olar?

A) 10-9

B) 10-10

C) 10-8

D) 10-11

E) 10-7126. pH-ın hansı qiyməti turş mühitə uyğundur?

A) pH=6


B) pH=7

C) pH=10

D) pH=11

E) pH=13127. AgNO3-ün suda məhlulunun elektrolizi zamanı katodda 21,6 qram metal alınmışsa, anodda n.ş.-də neçə litr qaz ayrılmışdır? Ar(Ag) =108

A) 1,12


B) 0,6

C) 2,4


D) 3,0

E) 4,8


128. AlCl3 –in iki molunun tam dissosiasiyası nəticəsində cəmi neçə ion əmələ gələr?

A) 8


B) 4

C) 7


D) 5

E) 6


129. Məhlulda sirkə turşusunun dissosiasiya dərəcəsi 2,8%-dir. Bu məhlulda turşunun hər 1000 molekulundan neçəsi dissosiasiya etməmiş haldadır?

A) 972


B) 950

C) 850


D) 872

E) 910


130. Hansı sıradakı bütün duzların suda məhlulunun elektrolizi nəticəsində katodda yalnız hidrogen ayrılar?

A) Na2CO3, K2SO4, CaCl2

B) AgNO3, Na2SO4 FeCl3

C) KCl, ZnCl2, CuSO4

D) Zn(NO3)2 , Na2S, HgCl2

E) Cu(NO3 )2 , K2S, FeSO4131. Hansı sxem oksidləşmə prosesini əks etdirir?

A) H2O2 O2

B) SO2  S

C) CuO  CuSO4

D) HClO4Cl2O7

E) HNO3  NO2132. Maqneziumun standart elektrod potensialı = -2,36 V və misin standart elektrod potensialı = +0,34 V-dur. Mg-Cu qalvanik elementinin e.h.q. nə qədər olar?

A) 2,7


B) 2,07

C) 2,02


D) 2,3

E) 2,03


133. K2Cr2O7+FeSO4+ H2SO4  Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4+H2O reaksiya tənliyində suyun əmsalını tapın.


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə