1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərinYüklə 0,77 Mb.
səhifə3/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
1   2   3   4   5   6   7   8

A) 3

B) 2

C) 4

D) 5

E) 1


44. Propilenin bromla qarşılıqlı təsirindən hansı birləşmə alınır?

A) 1,2-dibrompropan

B) 1,1-dibrompropan

C) 1,3-dibrompropan

D) 2,2-dibrompropan

E) 1-brompropan45. Laboratoriyada etilen hansı sxem üzrə alınır?

A) C2H5OH

B) C2H5OH

C) CH4

D) CHCH

E) C4H1046. Benzolun homoloqunda 12 hidrogen atomu olduğunu bilərək, molekulunda karbon atomlarının sayını müəyyən edin.

A) 9


B) 10

C) 8


D) 7

E) 11


47. Rezol fenol-formaldehid qatranı hansı polimerlərə aiddir?

A) termoreaktiv

B) plastik

C) termoplastik

D) elastik

E) reaktiv48. [-CH2-CH(Cl)-]n hansı monomerin polimeridir?

A) vinilxloridin

B) etilxloridin

C) 1,1-dixloretanın

D) vinilidenxloridin

E) allilxloridin49. Polimerləşmə dərəcəsi 2000 olan polietilenin orta molekul kütləsini hesablayın. Mr(C2H4)=28

A) 56000

B) 20000

C) 56


D) 30000

E) 560050. Polistirolun orta molekul kütləsi 312000-dir. Polimerləşmə dərəcəsini hesablayın. Mr(C6H5 – CH=CH2)=104

A) 3000

B) 2000

C) 20000

D) 30000

E) 200


51. Verilən tənliklərdən hansı de-Broyl tənliyidir?

A) =

B) m=kQ

C) E=h


D) E= E2-E1

E)52. +3 ionunda neçə elektron, proton və neytron var?

A) 10e, 13p, 14n

B) 13e, 13p, 13n

C) 10e, 14p, 14n

D) 10e, 13p, 13n

E) 10e, 10p, 14n53. Elektromənfilik nəyə deyilir və hansı düsturla ifadə olunur?

A) EM= 

B) EM1+ İ2

C) EM=E1+ E2

D) EM =İ - E

E) EM= 54. Dövri sistemin cüt dövrlərindəki elementlərin sayı hansı düsturla hesablanır?

A) X=0,5(n+2)2

B) X=0,5(n+1)2

C) X= 0,5()2

D) X= 0,5()2

E) X=0,5(n+3)55. Aşağıdakı oksidləşmə-reduksiya reaksiyasında KMnO4-ün ekvivalent kütləsi nə qədər olar? Mr(KMnO4)=158

2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 +8 H2O

A) 158/5

B) 158/7

C) 158/2

D) 158/3

E) 158/656. Al və Cu-dan ibarət 10 qram qarışığa artıq miqdarda HCl ilə təsir etdikdə 6,72 litr (n.ş.) H2 ayrıldığını bilərək qarışıqdakı Cu-in kütlə payını tapın. Ar(Al)=27

A) 46


B) 20

C) 30


D) 56

E) 54


57. Dipol momenti nəyə deyilir və hansı düsturla hesablanır?

A)  = eℓ

B)  = e-ℓ

C)  = e+ℓ

D)  = eℓ/2

E)  = eℓ258. Hansı sıradakı hər iki ion həm oksidləşdirici, həm də reduksiyaedici ola bilər?

A) Fe+2, Cr+3

B) Al+3, Cu+2

C) Cl-1, S-2

D) Zn+2, Mn+2

E) Cl-1, N-359. Fe(CrO2)2 + Na2CO3 + O2  Fe2O3+Na2CrO4 + CO2 reaksiyasında oksidləşdiricinin əmsalını tapın.

A) 7


B) 6

C) 4


D) 3

E) 5


60. Xətti quruluşlu kompleks birləşmələr hansı hibridləşmə hesabına əmələ gəlir?

A) sp


B) sp2

C) dsp2

D) d2sp3

E) sp361. H2(q) + Cl2(q)  2HCl(q) + 184,6 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən 146 q HCl alınması zamanı ayrılan istiliyi hesablayın. Mr(HCl)= 36,5

A) 369,2

B) 36,92

C) 18,46

D) 184,6

E) 738,462. Entropiya nəyə deyilir və hansı düsturla ifadə olunur?

A) S=lnW

B) S=lnW

C) S=

D) S=

E) S=63. 2,4 q Mg oksigendə yandıqda 61 kC istilik ayrılmışsa,bu reaksiyanın istilik effektini hesablayın. Ar(Mg)=24

A) 610


B) 61

C) -610


D) 1220

E) -122064. Kimyəvi reaksiyanın sürətinin temperaturdan asılılıq tənliyini göstərin.

A) =

B)  =

C) =

D) =

E) =65. Temperatur əmsalı 2 olan reaksiyanın 1200C-də sürəti 0,05 mol/l san –dir. 1500C-də bu reaksiyanın sürətini hesablayın.

A) 0,4


B) 0,2

C) 0,6


D) 0,3

E) 0,5


66. CH4(q) + CO2(q)  2CO(q) + 2H2(q) –Q reaksiyasında tarazlığı məhsulların alınması tərəfə necə yönəltmək olar?

A) CO2-nin qatılığını artırmaqla

B) H2-nin qatılığını artırmaqla

C) təzyiqi artırmaqla

D) temperaturu azaltmaqla

E) katalizator tətbiq etməklə67. Homogen reaksiya üçün tarazlıq qatılıqlarına əsasən tarazlıq sabitini hesablayın.

N2 + 3H2 2NH3 [N2]=1 mol/l ; [H2]=2 mol/l ; [NH3]=2 mol/l

A) 0,5


B) 1

C) 1,5


D) 2

E) 2,5


68. Hibbsin fazalar qaydasının riyazi ifadəsini göstərin.

A) C= k-f+2

B) C= k+f+2

C) C= k+f+3

D) C= k+f-2

E) C= k2 - f+269. Məhlulun titri nəyə deyilir?

A) məhlulun 1 ml-də həll olan maddənin qramlarla miqdarına

B) məhlulun 1 litrində həll olan maddənin mollərının sayına

C) məhlulun 1 litrində həll olan maddənin ekvivalentlərinin sayına

D) həllediCinin 1000 q-da həll olan maddənin mollar sayına

E) məhlulun 100 q-da həll olan maddənin qramlarla miqdarına70. Məhlulun molyar qatılığı hansı formulla hesablanır?

A) C =

B) C =

C) C =

D) m=V

E) C =71. 800 qram 10%-li NaOH məhlulunda NaOH-ın bir moluna neçə mol su düşər?

Mr(NaOH)=40

A) 20


B) 10

C) 30


D) 5

E) 15


72. Sıxlığı 1,2 q/sm3 olan 20%-li 300 ml NaOH məhlulunda neçə qram qələvi həll edilmişdir?

A) 72


B) 62

C) 50


D) 18

E) 36


73. Dissosiasiya dərəCəsinin ifadəsini göstərin.

A) İonlara ayrılmış molekullar sayının həll olmuş maddə molekullarının ümumi sayına olan nisbəti

B) Həll olmuş maddə molekullarının ümumi sayının ionlara ayrılmış molekulların sayına olan nisbəti

C) Həll olmuş maddə kütləsinin məhlulun ümumi kütləsinə olan nisbəti

D) Məhlulun kütləsinin həll olmuş maddənin kütləsinə nisbəti

E) İonlara ayrılan molekullar sayının məhlulun kütləsinə olan nisbəti74. Hansı elektrolitlər qüvvətli elektrolitlərdir?

Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə