1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin


q CaCO3-a kütləsi 100 q 36,5%-li HCl ilə təsir etdikdə neçə litr (n.ş.) CO2 alınar?Yüklə 0,77 Mb.
səhifə8/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
1   2   3   4   5   6   7   8

327. 200 q CaCO3-a kütləsi 100 q 36,5%-li HCl ilə təsir etdikdə neçə litr (n.ş.) CO2 alınar?

Mr (CaCO3) = 100 ; Mr (HCl) = 36,5

A) 11,2

B) 5,6

C) 22,4

D) 33,6

E) 44,8328. Ağardıcı əhəngi göstərin.

A) CaCl(ClO)

B) Ca(ClO2)2

C) MgCl(ClO)

D) Mg(ClO)2

E) Ca(HCO3)2329. Silisiumun təbii minerallarını göstərin.

I-SiO2

II-H2SiO3

III-Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O

IV-K2O ∙ Al2O3 ∙ 6SiO2

A) I, III, IV

B) I, II

C) II, IV

D) III, IV

E) II, III330. Sənayedə və laboratoriyada Si hansı reaksiyalarla alınır?

I-2C + SiO2

II-Cu + SiO2

III-Mg + SiO2

IV-CaO + SiO2

A) I, III

B) I, IV

C) II, IV

D) III, IV

E) II, III331. Hansı qarışığın yandırılmasından portlandsement alınar?

A) CaCO3 + Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O

B) CaCO3 + SiO2

C) K2CO3 + CaCO3 + SiO2

D) Na2CO3 + CaCO3 + SiO2

E) Na2CO3 + Al2O3 + CaCO3 + 2SiO2332. Hansı ionlar suya ümumi codluq verir?

A) Mg+2, Ca+2, Cl, SO42, HCO3

B) Ca+2, Br, HCO3

C) Mg+2, J, SO42

D) Mg+2, NO3, SO42

E) Ca+2, Mg+2, NO3, SO32333. 8,4 q CaH2-nin su ilə reaksiyasından neçə litr (n.ş.) qaz alınar? Mr (CaH2) = 42

A) 8,96

B) 4,48

C) 0,896

D) 1,12

E) 11,2334. FeCl3-ün hidrolizinin tənliyini tərtib edin. Hidrolizin neçə mərhələdə getdiyini və mühitin reaksiyasını göstərin.

A) 3, turş

B) 2, turş

C) 3, əsas

D) 2, əsas

E) 3, neytral335. 30 q texniki CaC2-dən 8,4 l (n.ş.) C2H2 alınmışdır. Karbid nümunəsində qarışığın kütlə payını (%) tapın. Mr(CaC2)=64

A) 20


B) 30

C) 10


D) 25

E) 15


336. Bir mol tsikloalkanın tam yanmasına neçə litr oksigen lazımdır?

A)  ∙ 22,4

B)  ∙ 22,4

C) (3n1)∙22,4

D) n∙22,4

E)  ∙ 22,4337. Hansı birləşmənin 1 molu maksimum 2 mol brom birləşdirir?

I-asetilen II-etilen III-divinil IV-vinilasetilen

A) I, III

B) II, IV

C) I, IV

D) II, III

E) III, IV338. Çevrilmədə X maddəsini müəyyən edin.

A) etilen

B) dietil efiri

C) etanol

D) etan

E) asetilen

339. Polikondensləşmə ilə alınan polimerləri göstər.

I-polivinilxlorid II-sintetik kauçuk

III-epoksid qatranı IV-karbamid- formaldehid qatranı

A) III, IV

B) I, III

C) I, IV

D) II, III

E) I, II, IV340. Ekvivalentlər qanunu necə ifadə edilir və kim tərəfindən kəşf edilmişdir?

A) Rixter

B) Dalton

C) Lavuazye

D) Prüst

E) Lomonosov341. Qazın nisbi molekul kütləsi 64-dür. Onun havaya görə sıxlığı neçə olar?

A) 32


B) 64

C) 24


D) 53

E) 21


342. Atomda energetik səviyyələrin enerjisi hansı kvant ədədi ilə xarakterizə olunur?

A) baş


B) orbital

C) maqnit

D) spin

E) azimutal343. Hansı sıradakı elementlər atom radiusunun azalması ilə düzülmüşdür?

A) Be, B, C,N

B) O, S, Se, Te

C) Rb, K, Li, Na

D) Al, Mg, Si, P

E) P, Mg, Al, Na344. Hansı maddənin həqiqi formulu onun sadə formulu ilə eyni deyildir?

A) sirkə turşusu

B) ortofosfat turşusu

C) karbon dioksid

D) difosfor-pentaoksid

E) qarışqa turşusu345. Elektronların orbitallarda paylanması hansı qayda ilə müəyyən olunur?

A) Hund


B) Pauli

C) minimum enerji prinsipi

D) Kleçkovski

E) Heyzenberq346. Su molekulunda neçə elektron var?

A) 10


B) 3

C) 18


D) 12

E) 6,02 ∙1023347. K3[Fe(CN)6] birləşməsində kompleksəmələgətirici ionun koordinasiya ədədini tapın.

A) 6


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2


348. 2NO + O2→ 2NO2 reaksiyasında təzyiqi neçə dəfə artırmaq lazımdır ki, reaksiyanın sürəti 1000 dəfə artsın?

A) 10


B) 27,4

C) 50


D) 40

E) 20


349. Metanın əmələgələ entalpiyası -74,85 kC/mol-dur. Onun parçalanma entalpiyası nə qədər olar?

A) 74,85 kC

B) -74,85 kC

C) -37,42 kC

D) 37,42 kC

E) 42,83 kC350. 7q Al xlorid turşusunda həll olduqda 21 kC istilik ayrılır. Reaksiyanın entalpiyasını hesablamalı.

A) 81 kC

B) 8,1 kC

C) 41 kC

D) 40,5 kC

E) 120,2 kC351. H2(qaz)+ Cl2(qaz) → 2HCl + 184,6 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən 18,06∙1023 sayda HCl molekulları əmələ gəldikdə nə qədər istilik ayrılar?

A) 276,9 kC

B) 184,6 kC

C) 2769 kC

D) 27,69 kC

E) 92,3 kC352. 5,6 litr (n.ş.) etileni tam yandırdıqda 352,75 kC istilik ayrılmışdır. Etilenin yanma istiliyini müəyyən edin.

A) 1411 kC

B) 141,1 kC

C) 705,5 kC

D) 7055 kC

E) 70,55 kC353. 500 ml-də 19q MgCl2 olan məhlulun molyar qatılığını hesablayın. Mr(MgCl2)= 95

A) 0,4


B) 1

C) 4


D) 2

E) 3


354. 20 də doymuş məhlulun 815 q-da 315 q MnSO4 vardır. Duzun həllolma əmsalını (q/ml) tapın.

A) 630


B) 315

C) 63


D) 31,5

E) 317


355. Suyun nisbətən yüksək qaynama temperaturuna malik olması nə ilə izah olunur?

A) molekullararası hidrogen rabitəsinin olması ilə

B) molekulunun üçatomlu olması ilə

C) molekulunun bucaq quruluşu ilə

D) molekulun polyarlığı ilə

E) nisbi molekul kütləsini qiyməti ilə356. Verilmiş maddənin hansının və ya hansılarının suda məhlulu lakmusun rəngini dəyişir?

I-KCl II-BaCl2 III-NaCl IV-NaOH

A) IV


B) II

C) I, III

D) II, IV

E) III


357. Axıra qədər gedən reaksiyaları göstərin.

I-CaCO3 + 2HCl →

II-MgCl2 + K2SO4

III-KCl + AgNO3

IV-HNO3 + KOH →

A) I, III, IV

B) I, II

C) II, III

D) III, IV

E) II, IV358. KCl ∙ MgCl2 ərintisinin elektrolizi zamanı katodda əvvəlcə hansı ion yüksüzləşər?

A) Mg+2

B) Cl

C) K+

D) K+, Mg+2

E) Mg+2, Cl359.  = -1,66 və  = +0,34 elektrodlarından ibarət olan qalvanik elementin e.h.q.-si nə qədər olar?

A) 2


B) 3

C) 1,32

D) 2,64

E) 4


360. Hansı halda yalnız oksidləşdiricilər verilmişdir?

A) Al+3, CrO3, KMnO4

B) K, MnO2, C

C) HNO3, HNO2, NH3

D) KClO3, H2SO4, H2SO3

E) Fe+3, Na, CO361. K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 →Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O

Tənliyi düzəlt və oksidləşdiricinin əmsalını göstər.

A) 1


B) 3

C) 4


D) 2

E) 8


362. 225 q sudan və 25 q həll olan maddədən ibarət olan məhlul 2,25–də donur. Həll olan maddənin molekul kütləsini hesablayın. Ksu = 1,86

A) 91,85

B) 90,21

C) 89,61

D) 72,32

E) 95,23363. Elektrolitin 4 molundan 3 molu dissosiyasiya etmişdir. Dissosiyasiya dərəcəsini (%-lə) tapın.

A) 75


B) 65

C) 70


D) 80

E) 40


364. Hansı duzun suda məhlulu turş mühit yaradır?

A) Al(NO3)3

B) Na2SO4

C) CaCl2

D) K2SO3

E) KNO2365. Zaman keçdikcə A + 2B → 2C + D sistemi haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir?

I-A və B-nin qatılığı artır.

II-C-nin qatılığı D-nin qatılığından çox artır

III-B-nin qatılığı A-nın qatılığından çox azalır

IV-reaksiyanın sürəti artır

A) I, IV

B) I, II

C) II, III

D) III, IV

E) I, III366. A + 2B → 3C reaksiyasında C maddəsinin qatılığı 4,5 mol/l artmışsa, A və B maddələrinin qatılıqları müvafiq olaraq neçə mol/l azalmışdır?

A B

A) 1,5 3

B) 1 2

C) 2 1


D) 3 1,5

E) 2,25 2,25367. Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsi hansı qayda ilə müəyyən olunur?

A) Le – Şatelye

B) Pauli

C) Markovnikov

D) Zaytsev

E) Heyzenberq368. H2 (q) + J2 (q) → 2HJ (q) reaksiyasında hidrogenin və yodun qatılığını 15 dəfə azaltdıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə azalar?

A) 225


B) 125

C) 15


D) 25

E) 30


369. Hansı sistemdə temperaturun artırılması tarazlığı sağa yönəldər?

I-2SO3  2SO2 + O2  Q

II-2H2 + O2 2H2O + Q

III-2NO  N2 + O2 + Q

IV-2NH3  N2 + 3H2 Q

A) I, IV

B) I, II

C) I, III

D) II, III

E) II, IV370. IV A qrup elementlərinin xarici kvant təbəqəsinin elektron quruluşunu göstərin.

A) s2p2

B) s1p3

C) s3p

D) s2p4

E) s2p1371. Hansı reaksiyalarla hidrokarbonatları karbonatlara çevirmək olar?

I-Mg(HCO3)2 

II-Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

III-Ca(HCO3)2 + HCl →

IV-NaHCO3 + CO2 + H2O →

A) I, II

B) III, IV

C) I, III

D) II, III

E) II, IV372. Adi şüşənin istehsalında hansı maddə digər maddələrə nisbətən artıq götürülür?

A) SiO2

B) CaSiO3

C) CaCO3

D) Na2CO3

E) K2CO3373. Adi, büllur və kvars şüşələrinin tərkiblərini müvafiq olaraq göstərin.

I-SiO2

II-Na2O∙Al2O3∙2SiO2

III-K2O ∙CaO∙ 6SiO2

IV-K2O ∙PbO∙ 6SiO2

V-Na2O ∙CaO∙ 6SiO2

A) V, IV, I

B) I, II, III, IV

C) V, II, IV, I

D) II, III, IV,

E) I, II, IV374. Portlandsementin istehsalında xammal kimi istifadə edilən maddələri göstərin.

I-Əhəng daşı II-Potaş III-Gil IV-Kvars

A) I, III

B) II, III

C) I, II

D) I, IV

E) II, IV375. Suyun codluq vahidini göstər?

A) mq-ekv/l

B) mq/l

C) ekv/l

D) kq/l

E) mq-ekv/mol376. 128 q CaC2-in hidrolizindən n.ş.-də neçə litr C2H2 almaq olar?

Mr (C2H2) = 64

A) 44,8

B) 22,4

C) 11,2

D) 5,6

E) 33,6377. Silisium – dioksidə 2,5 mol – atom karbonla təsir etdikdə neçə qram Si alınar? Mr(Si) = 28

A) 35


B) 25

C) 11,2

D) 23

E) 31


378. Hansı reaksiya üzrə alebastr alınır?

A) 2(CaSO4∙2H2O) (CaSO4)2∙H2O + 3H2O

B) (CaSO4)2∙H2O + 3H2O 2(CaSO4∙2H2O)

C)  CaSO4 +2H2O → CaSO4∙2H2O

D) CaSO4∙2H2O→ CaSO4 +2H2O

E) CaSO4∙2H2O→ CaSO4 ∙H2O +H2O379. Hansı halda əhəngdaşı, sönməmiş əhəng və sönmüş əhəngin kimyəvi formulları müvafiq ardıcıllıqla göstərilmişdir?

A) CaCO3, CaO, Ca(OH)2

B) CaCO3, Ca(OH)2, CaO

C) CaO, CaCO3, Ca(OH)2

D) Ca(OH) 2 , CaO, CaCO3,

E) CaO, Ca(OH)2, CaCO3380. Alkanların yanma reaksiyasında oksigenin əmsalını göstərin.

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 381. AlCl3 katalizatoru iştirakında 0,25 mol benzolun metilxloridlə qarşılıqlı təsirindən neçə qram toluol almaq olar? Mr (C6H5CH3) = 92

A) 23


B) 25

C) 46


D) 92

E) 69


382. Polietilenin orta molekul kütləsi 84000-dür. Onun polimerləşmə dərəcəsini tapın. Mr(C2H4) = 28

A) 300


B) 250

C) 420


D) 150

E) 210


383. X, Y, Z maddələrini tapın.

A) CaC2, C2H2, CH C – CH =CH2

B) CaC2, C2H4, CH C – CH2 – CH3

C) CaC2, C2H4, CH C – CH3

D) CaC2, CH4, CH C – CH =CH2

E) CaC2, C2H2, CH2=CH – Cl

384. Çevrilmədə X maddəsini müəyyən edin.

A) polistirol

B) vinilbenzol

C) polietilen

D) kumol

E) fenol-formaldehid

385. Karbohidrogeni beynəlxalq nomenklatura ilə adlandır.

A) 2 – etilbuten – 1

B) 3 – etilbuten – 3

C) 3 – vinilpentan

D) qeyri – simmetrik dietiletilen

E) simmetrik dietiletilen

386. Polistirol aşağıdakı monomerlərin hansından alınır?

A) C6H5 – CH=CH2

B) C6H5 – CH=CHCl

C) CH2 =CHCl

D) CH2 =CH-CN

E) CH2 =CHCl - CH = CH2387. Polimerləşmə ilə alınan polimerləri göstərin.

I-fenol-formaldehid qatranı

II-sintetik kauçuk

III-karbamid-formaldehid qatranı

IV-polipropilen

A) II, IV

B) I, IV

C) I, IID) II, III

E) III, IV
Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə