1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə11/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

ş
aqda xayalardan biri xayal
ı
qda qeyd olunmur. 
İ
lkin diaqnoz

dir?
A) Varikosele
B) Kriptorxizm
C) Qas
ı
q y
ı
rt
ığı
D) Hidrosele
E) Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı

334. Do
ğuş
 travmas
ı
 zaman
ı
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
u orqanlar
ı
ndan hans
ı
lar
ı ə
n çox
zədələ
nir?
A) Qaraciy
ə
r, dalaq
B) Sidik kis
ə
si
C) Yo
ğ
un ba
ğı
rsaq
D) Nazik ba
ğı
rsaq
E) Böyr
ə
kl
ə
r
335. Ac
ı
q k
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
na a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 aiddir?
A) K
ə
ll
ə ə
sas
ını
n s
ınığı
, yum
ş
aq toxumalar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si il
ə
B) Ba
şı
n yum
ş
aq toxumalar
ını

ə
ziyi
C) K
ə
ll
ə
nin aponevroza q
ədə
r s
ınığı
, yum
ş
aq toxumalar
ı
n yaralanmas
ı
 v
ə
 aponevrozon
zədələ
nm
ə
si il
ə
D) Gicgah sümüyünün s
ınığı
, al
ı
n nahiy
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
si il
ə
E) Al
ı
n sümüyünün s
ınığı
, gicgah nahiy
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
si il
ə
336. Qar
ı
nda a
ğrı
 il
ə
 yana
şı
 düz ba
ğı
rsaqdan qanaxman
ı
n olmas
ı
 qeyd olunan
patologiyalardan hans
ı
nda mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) K
ə
skin xolesistit
B) Mekkel divertikulu
C) Xoledox sisti
D) Obturasion ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) 
İ
kincili peritonit
337. Birt
ərə
fl
ı
 epi v
ə
 ya subdural hematoma zaman
ı
 a
şağı
dak
ı
 hans
ı
simptomokompleks mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) “
İşı
ql
ı
 m
ə
rh
ələ
”, göz b
əbə
yinin homolateral geni
şlə
nm
ə
si, kontralateral çat
ış
mazl
ı
q
ə
lam
ə
tl
ə
ri
B) Hu
ş
un itirilm
ə
si, ocaql
ı
 simptomlar, meningial 
ə
lam
ə
tl
ə
r
C) Ümumi beyin simptomlar
ı
, h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
D) Q
ı
samüdd
ə
tli hu
ş
un itirilm
ə
si, qusma, retroqrad amneziya
E) Tetraplegiya, ayd
ı
n hu
ş
338. Yem
ə
k borusunun anadang
ə
lm
ə
 anomaliyalar
ı
 aras
ı
nda hans
ı
 daha çox t
ə
sadüf
olunur?
A) Yuxar
ı
 ucun kor 
şə
kild
ə
 qurtarmas
ı
, a
şağı
 ucun traxeyaya aç
ı
lmas
ı

B) Qida borusunun yuxar
ı ş
öb
ə
si- trazeya fistulas
ı
 atreziyas
ı
 il
ə
 birg
ə
C) Qida borusunun a
şağı ş
öb
ə
si- trazeya svi
ş
i atreziyas
ı
 il
ə
 birg
ə
D) Fistulsuz qida borusunun atreziyas
ı
E) Yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı ş
öb
ə
nin fistulu il
ə
 yana
şı
 qida borusunun atreziyas
ı
339. 10 ya
şı
nda u
ş
aqda bazunun ti
ş
 epikondilisunun apofiziolizi olub. Müalic
ə
si 3

ft
ə
 gips longeti il
ə
 apar
ılı
b. Gips ç
ı
xar
ı
ld
ı
qdan sonra dirs
ə
k oyna
ğı
nda h
ərəkə
tin

skin m
ə
htudlu
ğ
u var. Taktika nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) Rentgen n
ə
zar
ə
ti alt
ı
nda Kir
ş
ner mili il
ə
 fiksasiya
B) MBT v
ə
 fizioterapiya
C) Ekstramedulyar distraksion- kompression aparat
ı
n t
ə
tbiqi.
D) Oynaq nahiy
ə
sinin masaj
ı
E) C
ə
rrahi üsulla mill
ə
 fiksasiya
340. U
ş
aqlarda k
ə
ll
ə ə
sas
ı
 sümüyünün s
ınığını

ə
sas 
ə
lam
ə
tl
ə
rin
ə
 hans
ı
lar aiddir?
A) Oto-rino-likvoreya
B) Çoxsayl
ı
 qusma
C) Burun v
ə
 qulaqdan qanaxma
D) Ocaql
ı
, nevroloji simptomlar
E) Hu
ş
un itirilm
ə
si
341. Dü
ş
en-Erba iflicinin müalic
ə
si zaman
ı
 qolun fiksasiya v
ə
ziyy
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Dezo sar
ğısı
 qoymaq
B) Qolun b
ədənə
 bükülm
ə
si
C) 90
0
 xarici rotasiya alt
ı
nda bazunun fiksasiya olunmas
ı
D) Fiksasiya vacib deyil
E) Qolun onur
ğ
aya t
ərə
f fiksasiyas
ı
342. Bir ya
ş
a q
ədə
r u
ş
aqlarda körpücüyün orta 1/3-i s
ınığı
 zaman
ı
 optimal fiksasiya
edici sar
ğı
ya hans
ı
 aiddir?
A) 8-vari sar
ğısı
B) Dezo sar
ğısı
C) Kuzmincki-Karpenko sar
ğısı
D) Torakobraxial sar
ğı
E) Fiksasiya t
ələ
b olunmur

343. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
 ola bil
ə
r?
A) Sa
ğ
 a
şağı
 pay pnevmoniyas
ı
B) K
ə
skin bronxit
C) Paraproktit
D) Bronxial astma
E) Mastit
344. Bazu sümüyünün diafizinin orta 1/3-nin könd
ələ
n qapal
ı
 s
ınığı
 zaman
ı
 optimal
taktikaya hans
ı
 daxildir?
A) Repozisiya v
ə
 Sterin aparatla fiksasiya
B) Repozisiya v
ə
 2 mil il
ə
 fiksasiya
C) Repozisiya v
ə
 gips langeti il
ə
 fiksasiya
D) Skelet dartmas
ı
E) Repozisiya v
ə
 uzaqla
şdırıcı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 fiksasiya
345. Omfalitin hans
ı
 formalar
ı
nda c
ə
rrahi 
əmə
liyyat göst
ə
ri
ş
dir:
A) 
İ
rinli forma
B) Qanqrenoz forma
C) Sad
ə
 forma
D) Funqus
E) Kataral forma
346. Bazu sümüyünün yuxar
ı
 1/3-nin s
ınığını
n müalic
ə
si zaman
ı
 skelet dartmas
ı
qoyulark
ə
n mill
ə
rin keçirilm
ə
sinin optimal s
ə
viyy
ə
sin
ə
 hans
ı
 aiddir?
A) Mil sümüyünün distal metafizi
B) Dirs
ə
k oyna
ğını
n dirs
ə
k ç
ıxı
nt
ısı
C) Bazu sümüyünün distal hiss
ə
si
D) Bazu sümüyünün distal metafizi
E) Skelet dartmas
ı
 istifad
ə
 olunmur
347. C
ə
rrahi 
əmə
liyyata göst
ə
ri
şlə

ə
sas
ə
n n
ə
 zaman meydana c
ıxı
r?
A) Bazu sümüyünün metafizar z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
B) Bazu sümüyünün metadiafizar z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
C) Bazu sümüyünün diafizar z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
D) Bazu sümüyünün oynaqdaxili z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
E) Interpozisiya olduqda

348. Hündürlükd
ə
n y
ıxı
lma zaman
ı
 üstünlüyü n
ə
 t
əş
kil edir?
A) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
, daxili orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
B) 
Ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
C) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı

ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
D) Çana
ğı
n v
ə ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı

ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si, çanaq v
ə
 daxili orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
349. 12-14 ya
şı
nda u
ş
aqda bazu sümüyünün dax
ılı
 kondilusunun q
ə
lp
ə
li s
ınığı
zaman
ı
 q
ə
lp
ə
nin fiksasiyas
ı
 nec
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Sümük tiki
ş
i
B) 
Ş
urupla fiksasiya
C) Bir mill
ə
D) Mil vasit
ə
sil
ə
 yan kompessiyas
ı
E) Iki mill
ə
350. Saidin h
ə
r iki sümüyünün arxa ç
ıxığı
 n
ə
yin n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ə
lir?
A) Aç
ı
lm
ış
 v
ə
 bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 ovuc üz
ə
rin
ə
 y
ıxı
lma
B) Qolun aç
ı
lm
ış
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 dirs
ə
k üz
ə
rin
ə
 y
ıxı
lma
C) Qolun bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 dirs
ə
k üz
ə
rin
ə
 y
ıxı
lma
D) Qolun bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 y
ıxı
lma
E) Dirs
ə
k oyna
ğını
n qeyri-tam aç
ı
lm
ış
 v
ə
ziyy
ə
ti zaman
ı
 ovuc üz
ə
rind
ə
 b
ə
rk y
ıxı
lma
351. U
şağı
n 10 ya
şı
 var. Appendikulyar peritonit münasib
ə
ti il
ə
 1 il 
ə
vv
ə
l c
ə
rrahi
əmə
liyyata m
ə
ruz qal
ı
b. Qarn
ı
nda tutma
şə
killi a
ğrı
, qusma, defekasiyan
ı
n gecikm
ə
si
kimi 
ş
ikay
ə
tl
ə
ri var. Stasionarda 
ə
sas olaraq a
şağı
dak
ı
 müayin
ələ
rd
ə
n hans
ı
ba
ş
lan
ı
lmal
ıdı
r?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
sviri rentgenskopiyas
ı
ndan
B) M
ədə
ni zondlamaq
C) Hava il
ə
 iriqoskopiya
D) Barium içirtm
ə
k
E) Rektal barmaq müayin
ə
si
352. Xroniki osteomielitd
ə
 tipik R-ji 
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ıdı
r?
A) Osteoskleroz, sekvestrl
ə
rin formala
ş
mas
ı
, sümük iliyi kanal
ını
n obliterasiyas
ı
B) Alab
əzə
k osteoparez 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
C) Sümükd
ə
 kortikal qat
ı
n da
ğı
lma v
ə
 ayd
ı
n görünm
əmə
si

D) Paraossal toxuman
ı
n s
ı
xla
ş
mas
ı
E) Periostal reaksiya simptomu
353. Dirs
ə
k ç
ıxı
nt
ısını
n yerd
ə
yi
şmə
siz s
ınığı
nda gips langeti il
ə
 fiksasiya olunmu
ş
saidin optimal v
ə
ziyy
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Saidin bükülm
əsı
 v
ə
 daxili rotasiyas
ı
B) Saidin maksimal bükülm
əsı
C) 100-110
o
 bucaq alt
ı
nda bükm
ə
k
D) Saidin dirs
ə
k oyna
ğı
nda aç
ı
lm
ış
 v
ə
ziyy
ə
ti
E) 135
o
 bucaq alt
ı
nda bükm
ə
k
354. Mantedc s
ını
q-ç
ıxığını ə
ll
ə
 qapal
ı
 repozisiyas
ı
 zaman
ı
 gips langeti il
ə
immobilizasiyaya q
ədə
r n
ə
 olunmal
ıdı
r?
A) Mil sümüyün ba
şını
n tam düz
ə
ldilm
ə
si
B) Mil sümüyünün ba
ş
 hiss
ə
sinin düz
ə
ldilm
ə
si v
ə
 dirs
ə
k sümüyü s
ınığını
n repozisiyas
ı
C) Dirs
ə
k sümüyünün repozisiyas
ı
D) Öz oxu boyunca tam traksiya
E) Dirs
ə
k sümüyünün repozisiyas
ı
+ mil ba
şını
n düz
ə
ldilm
ə
si
355. U
ş
aqlarda 
ə
n çox hans
ı
 sistemin 
şişlə
rin
ə
 rast g
ə
linir?
A) Sidik ç
ı
xar
ıcı
 sistemin
B) H
ə
zm sisteminin
C) Qanyarad
ıcı
 sistemin
D) Cinsiyy
ə
t sisteminin
E) Endokrin sistemin
356. Mil sümüyünün s
ınığı
 zaman
ı
 yuxar
ı ə
traf
ı
n böyüm
ə
 v
ə
 inki
ş
af
ı
nda deformasiya
aşağı
dak
ı
lardan hans
ı
 olduqda ba
ş
 verir?
A) Epimetafizar s
ını
q yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 olduqda
B) Epifizar yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
C) Epifizin yerd
ə
yi
şmə
 olmadan inki
ş
af zonas
ını
n s
ıxı
lmas
ı
nda
D) Proksimal epifizi s
ınığı
nda
E) Mil sümüyünün distal epifizini epifiziolizind
ə
 enin
ə
 yerd
ə
yi
şmə
357. Bud sümüyü ba
şını
n arxa ç
ıxığı
 zaman
ı
 n
ə
 ba
ş
 verir?
A) Düz
ə
ldilir, bay
ırı
 rotasiya v
ə
 apar
ılı
r

B) Bükülür v
ə
 bay
ı
ra rotasiya olunur
C) Bud-çanaq oyna
ğı
nda maksimal bükm
ə
 v
ə
 diz oyna
ğı
nda açma
D) Bud-çanaq v
ə
 diz oyna
ğı
nda yüngül bükülür, iç
ə
riy
ə
 rotasiya olunur
E) Bud-çanaq v
ə
 diz oyna
ğı
nda bükülür v
ə
 uzaqla
şı
r
358. Dö
ş
 q
əfə
sinin travmas
ı
nda göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə

ə
n çox hans
ı
 t
ə
sadüf olunur?
A) Kapkas
ı
n s
ı
nmas
ı
 il
ə
 daxili üzvl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si
B) Sümükl
ə
rin s
ı
nmas
ı
 daxili üzvl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si
C) Dö
ş
 q
əfə
sinin 
ə
ziyi
D) Dö
ş
ün s
ıxı
lmas
ı
 (asfiksiya il
ə
)
E) Dö
ş
 q
əfə
sinin 
ə
ziyi v
ə
 daxili üzvl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si
359. Bazu sümüyünü iç kondilusunun qopmu
ş
 s
ınığı
 zaman
ı ə
sas
ə
n n
ə
 z
ədələ
nir?
A) Orta sinir
B) Dirs
ə
k siniri
C) Mil siniri
D) 
Əzələ
-d
ə
ri siniri
E) Sinir z
ədələ
nmir
360. Qas
ı
q y
ı
rt
ğını
 qeyd olunan patologiylardan hans
ı
 il
ə
 differensasiya etm
ə
k laz
ı
m

lir?
A) Spermatosele
B) Qas
ı
q limfadeniti
C) 
Ə
laq
ə
li xaya hidropsu
D) Monorxizm
E) Varikosele
361. U
ş
aqlarda qam
ış
 sümüyünün oynaqdaxili yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 z
ədələ
nm
ə
si zaman
ı
optimal müalic
ə
 taktikas
ı
na n
ə
 daxildir?
A) Skelet dartmas
ı
B) Aç
ı
q repozisiyas
ı
C) Aparatla müalic
ə
D) Aç
ı
q repozisiya+ osteocintez
E) T
ə
fti
ş
+ gipsl
ə
 immobilizasiya
362. Qam
ış
 sümüyünün s
ınığı
 zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
əyə
 mütl
ə
q göst
ə
ri
şlə
r
hans
ıdı
r?

A) Qapal
ı
 oynaqdaxili yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ını
qlar
B) Bütün növ yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ını
qlar
ı
n
C) H
ə
r iki bald
ı
r sümükl
ə
rinin bucaq alt
ı
nda yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 metafizar s
ını
qlar
ı
n
D) Bütün növ yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ını
qlarda interpozisiya olduqda
E) H
ə
r iki bald
ı
r sümükl
ə
rinin qapal
ı
 diafizar s
ını
qlar
ı
n
363. Peritonun yataq ç
ıxı
nt
ısını
n obliterasiya prosesinin pozulmas
ı
na a
şağı
da qeyd
olunanlardan biri aid deyil?
A) Xayan
ı
n ektopiyas
ı
B) Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
C) 
Ə
laq
ə
li xaya hidropsu
D) Toxum ciy
ə
sinin sisti
E) Qas
ı
q y
ı
rt
ığı
364. U
ş
aqlarda s
ını
qlar zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
əyə ə
ks göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n interpozisiyas
ı
B) Sümük fraqmentl
ə
rinin rotasiya il
ə
 oynaqdaxili s
ını
qlar
C) Çoxsayl
ı
 n
ə
tic
ə
siz repozisiyalar
D) Düzgün biti
şməyə
n s
ını
qlar
E) S
ını
q nahiy
ə
sinin infeksiyala
şmış
 yaras
ı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə