1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə10/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

297. Epifizar osteomielitin aqib
ə
ti nec
ə
 olur?
A) Oyna
ğı
n deformasiyas
ı
na gör
ə
 ortopedik 
əmə
liyyat
B) Prosesin xroniki fazaya keçm
ə
si
C) Tam sa
ğ
alma

D) Patoloji s
ını
q v
ə
 yalanç
ı
 oyna
ğı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si.
E) Proses nahiy
ə
sind
ə
 süzg
ə
cl
ə
rin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si.
298. K
ə
skin hematogen osteomielitin xroniki fazaya keçm
ə
sini göst
ərə

ə
lam
ə
tl
ə
r
hans
ıdı
r?
A) 
Əmə
liyyatdan sonrak
ı
 çap
ı
q nahiy
ə
sind
ə
 vaxta
şırı
 süzg
ə
cl
ə
rin aç
ı
lmas
ı
B) X
ə
st
ə
liyin ba
ş
lan
ğıcı
ndan 6 ay sonra sümüyün qal
ı
nla
ş
mas
ı
C) 6 aydan sonra 
ə
traf
ı
n funksiyas
ını
n tam b
ə
rpa olmamas
ı
.
D) X
ə
st
ə
liyin ba
ş
lan
ğıcı
ndan 6 ay sonra rentgenoloji sümükd
ə
 sklerotik prosesin

karlanmas
ı
E) X
ə
st
ə
liyin müdd
ə
tind
ə
n as
ılı
 olmayaraq rentgenoqrammada sekvestral qutunun v
ə
sekvestrin olmas
ı
.
299. Dermoid sistin 
ə
n informativ diaqnostik üsulu hans
ıdı
r?
A) Barmaqla rektal müayin
ə
B) Rentgenoloji
C) Endoskopik
D) Punksion
E) Angioqrafiya
300. 13 ya
şı
nda o
ğ
lan
ı
n xayal
ığını
n sol yar
ısı
nda üzümsalx
ımı şə
klind
ə şiş
kinlik v
ə
arabir a
ğrı
 qeyd edilir. Bu hans
ı
 patologiya da mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) Hidrosele
B) Ektopiya
C) Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
D) Varikosele
E) Kriptorxizm
301. U
ş
aqlarda bazu sümüyünün kondilusüstü hiss
ə
sinin qapal
ı
 s
ınığı
nda qapal
ı
repozisiyaya n
ə
 vaxt apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Rotosion yerd
ə
yi
şmədə
B) Bucaq alt
ı
nda yerd
ə
yi
şmədə
C) Uzununa v
ə
 enin
ə
 yerd
ə
yi
şmədə
D) Uzununa yerd
ə
yi
şmədə
E) Enin
ə
 yerd
ə
yi
şmədə

302. Bax
ış
 zaman
ı
 u
ş
aqda xayalardan biri xayal
ı
qda qeyd olunmur. Palpasiyada
xaya aral
ı
q nahiyy
ə
sind
ə ə
ll
ə
nir. Diaqnoz n
ə
dir?
A) Kriptorxizm
B) Anorxizm
C) Xayan
ı
n ektopiyas
ı
D) Varikosele
E) Hidrosele
303. Qas
ı
q y
ı
rt
ğını
 qeyd olunan patologiylardan hans
ı
 il
ə
 differensasiya etm
ə
k laz
ı
m

lir?
A) 
Ə
laq
ə
li xaya hidropsu
B) Varikosele
C) Spermatosele
D) Monorxizm
E) Qas
ı
q limfadeniti
304. K
ə
skin hematogen osteomielit zaman
ı
 iltihabi proses sümük toxumas
ını
n hans
ı
hiss
ə
sind
ə
 ba
ş
lay
ı
r?
A) Birl
əş
dirici toxumadan
B) Sümük üstlüyünd
ə
C) Sümük iliyind
ə
D) Epifizar q
ığı
rdaq lövh
ə
sind
ə
n
E) Sümük lövh
ə
sind
ə
305. Qeyd olunanlardan hans
ı
 xayalar
ı
n inki
ş
af anomaliyas
ı
na aid deyil?
A) Kriptorxizm
B) Poliorxizm
C) Anorxizm
D) Hipospadiya
E) Monorxizm
306. Qeyd olunanlardan hans
ı
 cinsiyy
ə
t üzvünün inki
ş
af qüsurlar
ıdı
r?
A) Epispadiya, spermatosele
B) Epispadiya, varikosele
C) Hipospadiya, epispadiya

D) Hipospadiya, hidrosele
E) Spermatosele, varikosele
307. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
nda qida borusuna qoyulan tiki
şlə
rin s
ı
ras
ı
 hans
ı
prinsipl
ə
 yerin
ə
 yetirilm
ə
lidir?
A) Yem
ə
k borusunun uclar
ı
 aras
ı
ndak
ı
 m
ə
saf
ə
 1,5-2 sm-d
ə
n çox olmad
ı
qda
B) Atravmatik saplardan istifad
ə
 etm
ə
k
C) 2 mm interval
ı
 il
ə
 düyünlü tiki
şlə
r
D) Yem
ə
k borusunun a
şağı
 hiss
ə
sinin 1-1,5 çox olmayaraq mobilizasiyas
ı
E) Qida borusunun yuxar
ı
 hiss
ə
sinin mobilizasiyas
ı
308. Dövrü olaraq göb
ə
k nahiy
ə
sind
ə
n sidik g
ələ
rs
ə
, düzgün cavab hans
ıdı
r?
A) Sidik kis
ə
sinin eksrofiyas
ı
B) Epispadiya
C) Uraxusun tam fistulu
D) Sidik kis
ə
sinin divertikulu
E) Arxa uretran
ı
n klapan
ı
 olmas
ı
309. U
şağı
n bir ya
şı
 var. Valideynl
ə
rin 
ş
ikay
ə
ti u
şağı
n sidik ifraz
ını
n
çə
tinl
əşmə
sind
ə
n, a
ğrılı
 olmas
ı
ndan v
ə
 cinsiyy
ə
t üzvünün d
ə
risinin
hiperemiyala
ş
mas
ı
ndand
ı
r. Diaqnoz n
ə
dir?
A) Sistit
B) Pielonefrit
C) Parafimoz
D) Qlomerulonefrit
E) Fimoz
310. U
ş
aq ya
ş
larda travmatizmin hans
ı
 formas
ı
 üstünlük t
əş
kil edir?
A) M
ə
kt
ə
b
B) Dig
ə
rl
ə
ri
C) Idman
D) M
əişə
t
E) Küç
ə
311. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
 nec
ə
 apar
ılı
r?
A) D
ə
rin arxa gips longeti qoymaqla
B) Skelet dartma il
ə
C) 
İ
lizarov aparat
ı
 il
ə

D) Dair
ə
vi gips longeti qoymaqla
E) Laz
ı
m deyil
312. Said sümükl
ə
rinin a
şağı
 1/3-nin s
ınığı
 zaman
ı
 yuxar
ı ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
nec
ə
 apar
ılı
r?
A) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan bazunun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips langeti
B) Mil-bil
ə
k oyna
ğı
ndan dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
C) Mil-bil
ə
k oyna
ğı
ndan dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r gips sar
ğısı
D) Mil-bil
ə
k oyna
ğı
ndan bazunun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips sar
ğısı
E) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
313. Qam
ış
 sümüyünün orta 1/3-nin s
ınığı
 zaman
ı ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
 nec
ə
apar
ılı
r?
A) A
şı
q-bald
ı
r oyna
ğı
ndan büdun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips langeti
B) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan büdun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips langeti
C) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan diz oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
D) A
şı
q-bald
ı
r oyna
ğı
ndan diz oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
E) A
şı
q-bald
ı
r oyna
ğı
ndan diz oyna
ğı
na q
ədə
r gips sar
ğısı
314. Bazu sümüyünün orta 1/3-n
ı
n do
ğuş
 z
ədələ
nm
ə
si zaman
ı
 rasional müalic
ə
üsuluna hans
ı
 aiddir?
A) Dezo sar
ğısı
B) Qolu u
şağı
n b
ədə
nin
ə
 fiksasiya etm
ə
k
C) Leykoplastla dartmaq
D) Gips sar
ğısı
E) Bazunun 90
0
uzaqla
şdı
rmaqla torakobroxial gips sar
ğısı
 v
ə
 saidin dirs
ə
kd
ə
 90
0
 bükm
ə
k
315. U
ş
aqlar üçün a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 xarakterik deyil?
A) Epifizeoliz
B) Osteoepifizeoliz
C) Subperiostal s
ını
q
D) Q
ırı
lmalar
E) Mil cümüyünün tipik yerd
ə
n q
ırı
lmas
ı
316. Yem
ə
k borusu v
ə
 m
ədə
nin kontrast rentgenoqrafiyas
ı
nda a
şağı
dak
ı
patologiyalardan hans
ını
 a
ş
kar etm
ə
k olmur?

A) 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
B) Pilorostenoz
C) Hemorragik qastrit
D) Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
E) Yem
ə
k borusunun q
ı
sa olmas
ı
317. U
ş
aqlarda politravma zaman
ı
 qospitalizasiyaya q
ədə
r ki etapda ilkin müalic
ə

dbirl
ə
rin
ə
 hans
ı
lar
ı
 daxildir?
A) Transport immobilizasiyas
ı
, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, narkotikl
ə
rin
vurulmas
ı
B) Oksigenasiya , qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
,z
ədə
 nahiy
ə
sinin yerli
ağrısı
zla
şdırı
lmas
ı
 transport immobilizasiyas
ı
, plazma 
əvə
zedicil
ə
rinin köcürülm
ə
si.
C) Transport immobilizasiyas
ı
, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, narkotikl
ə
rin
vurulmas
ı
, oksigenasiyan
ı
n t
ə
mini
D) Transport immobilizasiyas
ı
, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, narkotikl
ə
rin
vurulmas
ı
, oksigenasiyan
ı
n t
ə
mini, analgetikl
ə
rin vurulmas
ı
E) plazma 
əvə
zedicil
ə
rinin köcürülm
ə
si, transport immobilizasiyas
ı
, süni t
ənə
ffüs,
qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
318. Körpücük s
ınığını
n c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) 
Əmə
liyyat göst
ə
ri
ş
 deyil
B) Böyük yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 q
ə
lp
ə
li s
ınığı
 zaman
ı
C) Bütün növ s
ını
qlar
ı
 zaman
ı
D) Tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 könd
ələ
n s
ınığı
 zaman
ı
E) Böyük bucaq alt
ı
nda yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
 zaman
ı
319. Do
ğuş
 epifiziolozi 
ə
n çox hans
ı
 nahiy
ədə
 ba
ş
 verir?
A) Bazu sümüyünün distal epifizi
B) Bud sümüyünün proksimal epifizi
C) Bud sümüyünün distal epifizi
D) Bazu sümüyünün proksimal epifizi
E) Qam
ış
 sümüyünün proksimal epifizi
320. U
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlarda boylama yerd
ə
yi
şmə
nin burax
ı
lan hüdudlar
ı
hans
ıdı
r?
A) 3-4 sm

B) 1-2 sm
C) 4-5 sm
D) Heç biri
E) 2-3 sm
321. 
İ
nvaqinasiya zaman
ı
 hans
ı
 rentgenoloji müayin
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r:
A) Pnevmoirriqoqrafiya
B) 
İ
nvertoqramma
C) Uzanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 obzor rentgenoqrafiya
D) Vangensteyn üsulu il
ə
E) Barium il
ə
 irriqoqrafiya
322. 
İ
ki ya
şı
na q
ədə
r u
ş
aqlarda bud sümüyünün yerd
ə
yi
şə
n s
ınığı
nda hans
ı
 müalic
ə
üsulundan istifad
ə
 edirl
ə
r?
A) Skelet dartmas
ı
B) Intramedulyar osteosintez
C) Ekstramedulyar osteosintez
D) 
Ş
ede üsulu il
ə
 d
ə
ri dartmas
ı
E) Birmomentli 
ə
ll
ə
 repozisiya
323. Bazu sümüyünün distal hiss
ə
sinin do
ğuş
 epifiziolozi üçün xarakter erk
ə
n
rentgenoloji simptomlara hans
ı
lar
ı
 aiddir?
A) Mil periostiti
B) Bazu sümüyünün metafizinin destruksiyas
ı
C) Said sümüyünün v
ə
 bazu sümüyünün proporsiyas
ını
n pozulmas
ı
D) Sümük ayr
ı
lmas
ını
n görünm
ə
si
E) Görün
ə
n sümük qabar
ı
324. U
ş
aqlarda s
ını
qlar
ı
n xüsusiyy
ə
tl
ə
ri sümüyün hans
ı
 göst
ə
ricil
ə
rin
ə
 gör
ə
 t
ə
yin
olunur?
A) Oyna
ğı
n qurulu
ş
u
B) Sümüyün elastikliyi
C) Orqanizmd
ə
 suyun miqdar
ı
ndan
D) Meniralizasiya
E) Sümüyün qurulu
ş
u

325. Bazu sümüyünün distal hiss
ə
sinin do
ğuş
 epifiziolozi üçün xarakter erk
ə
n
rentgenoloji simptomlara hans
ı
lar
ı
 aiddir?
A) Bazu sümüyünün metafizinin destruksiyas
ı
B) Said sümüyünün v
ə
 bazu sümüyünün proporsiyas
ını
n pozulmas
ı
C) Mil periostiti
D) Görün
ə
n sümük qabar
ı
E) Sümük ayr
ı
lmas
ını
n görünm
ə
si
326. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 immobilizasiya 
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 dövrd
ə

yi t
ə
min etmir?
A) Ç
ıxı
q v
ə
 deformasiyan
ı
n inki
ş
af etm
əmə
sini
B) A
ğrını
n azalmas
ını
 v
ə
 iltihab
ı
n m
ə
hdudla
ş
mas
ını
C) Sümük toxumas
ını
n sür
ə
tli b
ə
rpas
ını
D) Laz
ı
mi sakitliyi
E) Kontrakturan
ı
n inki
ş
af etm
əmə
sini
327. Bud sümüyünün do
ğuş
 zaman
ı
 yerd
ə
yi
şməyə
n s
ınığı
nda optimal müalic
ə
üsuluna daxildir?
A) 
Ş
ede üsulu il
ə
 dartma
B) Müalic
ə
 t
ələ
b olunmur
C) Aç
ı
q repozisiya, sonra is
ə
 gips immobilizasiyas
ı
D) Blaunt üsulu il
ə
 dartma
E) Birmomentli qapal
ı
 repozisiya, sonra is
ə
 gips immobilizasiyas
ı
328. Körpücük sümüyünü do
ğuş
dan sonra s
ınığı
na 
ş
übh
ə
 olmas
ı
na hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r
aiddir?
A) Hemiparez
B) Q
ə
lp
ələ
rin kripitasiyas
ı
C) Bazu oyna
ğı
nda hematoma
D) Bax
ış
 zaman
ı
 a
ğrı
ya reaksiya
E) Qan t
ə
chizat
ını
n pozulmas
ı
329. Epifizar osteomielitd
ə
 c
ə
rrahi müalic
ə
 n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Antibiotik vurmaq üçün epifiz nahiy
ə
sin
ə
 iyn
ə
 yeritm
ə
k.
B) 
Ə
traf
ı
 immobilizasiya etm
ə
k
C) Epifiz nahiy
ə
sind
ə
 yum
ş
aq toxuman
ı
 v
ə
 sümüküstlüyünd
ə
 k
ə
sik etm
ə
k.

D) Oyna
ğı
n t
ə
krari punksiya edilm
ə
si, irinin evakuasiyas
ı
 v
ə
 oynaq bo
ş
lu
ğ
unu antibiotik

hlulu il
ə
 yumaq
E) Yum
ş
aq toxumada k
ə
sik ed
ərə
k sümüy
ə
 frez d
ə
liyi qoymaq.
330. K
ə
skin hematogen osteomielit 
ə
n çox hans
ı
 ya
ş
da t
ə
sadüf olunur?
A) 5- 7 ya
ş
B) 8- 11 ya
ş
C) Bir ya
ş
a q
ədə
r
D) 2- 4 ya
ş
E) 12- 15 ya
ş
331. Do
ğuş
dan sonra k
ə
ll
ə
-beyin travmas
ını
n a
ğı
rl
ığını
n meyyarlar
ı
na hans
ı
daxildir?
A) Beyin qan dövran
ını
n pozulmas
ını
n d
ərəcə
si
B) K
ə
ll
ə
 sümükl
ə
rinin s
ınığı
C) Ba
ş
da do
ğuş şiş
inin ölcüsü
D) K
ə
ll
ə
 sümükl
ə
rinin yerd
ə
yi
şmə
sinin d
ərəcə
si
E) Kefolohematoman
ı
n olmas
ı
332. Do
ğuş
 zaman
ı
 k
ə
ll
ə
 sümükl
ə
rinin kompresion s
ı
nmas
ı
na gör
ə
 müalic
ə
taktikas
ı
na hans
ı
 daxildir?
A) K
ə
ll
ə
nin rezeksion trepanasiyas
ı
B) Repazisiya üsulu il
ə
 c
ə
rahi korreksiya
C) Müalic
ə
 t
ələ
b edilmir
D) Intensiv infuzion müalic
ə
E) K
ə
ll
ə
nin rezeksion trepanasiyas
ı
 v
ə
 allaplastikas
ı
333. Bax
ış
 zaman
ı
 u


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə