1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə13/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
ı
rmaq
üçün hans
ı
 üsuldan istifad
ə
 olunur?
A) Qida borusuna blekmoz zondunun yeridilm
ə
si.
B) Krioterapiya
C) Nozoqastral zondlanma

D) Qastrostomiya
E) Qida borusunun rezeksiyas
ı
396. 
Ə
yriboyunlu
ğ
un konservativ müalic
ə
sini n
ə
 vaxt ba
ş
lamaq laz
ı
md
ı
r?
A) 0,5-1 ya
şı
ndan
B) Anadan olandan
C) 2 h
ə
ft
ə
likd
ə
n
D) 2-5 ayl
ı
qdan
E) 1 ya
ş
dan sonra
397. Yenido
ğ
ulmu
ş
larda v
ə
 erk
ə
n ya
şlı
 u
ş
aqlarda bu patologiyalar
ı
n hans
ı
nda planl
ı
endoskopiyadan istifad
ə
 olunur?
A) Erroziv qastritd
ə
B) Bo
ğ
ulmu
ş
 diafraqma d
əbə
liyind
ə
C) Qusma v
ə
 m
ədə
-yem
ə
k borusu reflyuksu olduqda
D) Yem
ə
k borusunun perforasiyas
ı
nda
E) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
nda
398. 
Ə
yriboyunlu
ğ
un c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 mütl
ə
q göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) Qam
ə
tin v
ə
 görm
ə
nin pozulmas
ı
B) G
ələ
n v
ə
 ged
ə
n strobizm
C) Boynun v
ə
 üzün artan asimmetriyas
ı
D) Görm
ə
 itiliyinin pozulmas
ı
E) Qam
ə
tin poz
ğ
unlu
ğ
u
399. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unda asimmetriya

ş
ahid
ə
 oluna bil
ə
r?
A) Assit
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun tör
əmə
si
C) K
ə
skin pankreatit
D) K
ə
skin xolesistit
E) M
ədə
nin xoras
ı
400. Polidaktiliya zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
ə
 n
ə
 vaxt m
ə
sl
əhə
t görülür?
A) 3 ya
ş
a q
ədə
rki dövrd
ə
B) 3-5 ya
ş
 aras
ı
C) Bir ya
şı
nda

D) 5 ya
şı
ndan sonra
E) U
şağı
n birinc
ı
 ayl
ığı
nda
401. 5-6 ya
şlı
 u
şağı
n “mil sümüyünün” ba
şını
n ç
ıxığı
 zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
əyə
 n
ə
göst
ə
ri
ş
dir?
A) Birba
ş
a göst
ə
ri
ş
dir
B) Mil sümüyünün 
ə
yriliyi 40
o
-d
ə
n çox olmas
ı
C) H
ərəkə
t m
ə
hdudiyy
ə
ti v
ə
 a
ğrı
lar
ı
n olmas
ı
 (böyüm
ə
 dövründ
ə
n sonra)
D) A
ğrını
n olmas
ı
E) Rotasion h
ərəkə
tl
ə
rinin m
ə
hdudlu
ğ
u olduqda
402. M
əişə
t travmatizmi aras
ı
nda u
ş
aq ya
ş
lar
ı
nda üstünlüyü hans
ı
lar t
əş
kil edir?
A) Yad cisim
B) Odlu silah yaralanmalar
ı
C) Z
ədələ
nm
ələ
r
D) Z
əhə
rl
ə
nm
ələ
r
E) Yan
ı
qlar
403. Anadang
ə
lm
ə ə
yrip
ə
nc
ə
lik zaman
ı
 p
ə
nc
ə
nin patoloji yerl
əşmə
si n
ələ
rd
ə
n
ibar
ə
tdir?
A) Yax
ı
nla
ş
madan, pronasiya v
ə
 bay
ı
r bükülm
ə
sind
ə
n
B) P
ə
nc
ə
nin ekvinus v
ə
ziyy
ə
tind
ə
n
C) Yax
ı
nla
ş
madan, pronasiya v
ə
 p
ə
nc
ə
nin orta v
ə
ziyy
ə
td
ə
 fiksasiyas
ı
ndan
D) Yax
ı
nla
ş
madan, supinasiya v
ə
 p
ə
nc
ə
nin bükülm
ə
sind
ə
n
E) Uzaqla
ş
madan, supinasiya v
ə
 p
ə
nc
ə
nin bükülm
ə
sind
ə
n
404. Barmaqlar
ı
n say
ını
n az olmas
ı
 il
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunan inki
ş
af qüsurlar
ını
 secin:
A) Sindaktiliya
B) Polidaktiliya
C) Ektrodaktiliya
D) Anadang
ə
lm
ə
 amputasiya
E) Barmaqlar
ı
n anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sal
ığı
405. 6 ayl
ı
q u
ş
aqda bud-çanaq oyna
ğını
n sol t
ərə
fli ç
ıxığı
 diaqnozu qoyulub. Bu diaqnozu

sdiq etm
ə
k üçün siz hans
ı
 kliniki v
ə
 rentgenoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
ri a
ş
kar etm
ə
lisiniz?
A) Ham
ısını

B) Marks-Ortolani simptomunu
C) Xarici rotasiyan
ı
D) Asetabulyar buca
ğı
n d
ərəcə
sini
E) 
Ə
traf
ı
n nisbi q
ı
salmas
ını
406. 2 ya
şlı
 u
ş
aq isti çay olan st
ə
kan
ı
 a
şı
rm
ış
 v
ə ə
ll
ə
rinin, üzün , dö
ş
 q
əfə
sinin v
ə
qarn
ı
n ön divar
ını
n termiki yan
ığını
 alm
ışdı
r. Sizin qospitalaq
ədə
r m
ə
rh
ələdə
gör
əcə
yiniz t
ə
dbirl
ə
r? Yan
ı
q travmas
ını
n sah
ə
sini v
ə
 d
ərəcə
sini t
ə
yin etm
ə
 üsullar
ı
? Bu

rh
ələdə
 n
ə
yin edilm
ə
si vacib deyil?
A) X
ə
st
ə
nin 
ə
ynind
ə
n paltarlar
ını
 soyundurmal
ı
B) 
Ə
ll
ə
rini soyuq su kran
ı
 alt
ı
na tutma
C) Bu m
ə
rh
ələdə
 yan
ı
q sah
ə
sini v
ə
 d
ərəcə
sini t
ə
yin etm
ə
k vacib deyil
D) Yan
ı
q sah
ə
sin
ə
 novokain-furasillin sar
ğısı
 qoyma
E) A
ğrıkə
sici vurma
407. M
ə
hdud irinli plevritd
ə
 müalic
əyə
 n
ə
 aiddir?
A) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
B) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
C) Plevral punksiya
D) Bronxoskopiya
E) Radikal 
əmə
liyyat
408. Yenido
ğ
ulmu
ş
da bud ç
ıxığını
n daha d
ə
qiq 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Sa
ğrı
 bükü
şlə
rin asimmetriyas
ı
B) Aya
ğı
n xaric
ə
 rotasiyas
ı
C) Budun uzaqla
şdırı
lmas
ını
n m
ə
hdudla
ş
mas
ı
D) A
şağı ə
traf
ı
n nisbi q
ı
salmas
ı
E) Marks-Ortolani simptomu (sürü
şmə
)
409. R-mda dö
ş
 q
əfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
nda tor
şə
killi kölg
ə
liyin a
ş
kar edilm
ə
si n
ə
 il
ə
ə
laq
ə
dard
ı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
rin absesi
B) A
ğ
ciy
ə
rin bakterial destruksiyas
ını
n bulloz formas
ı
C) «Pla
ş
a b
ə
nz
ə
r» plevrit
D) Plevran
ı
n total empiemas
ı
E) M
ə
hdudla
şdırı
lm
ış
 plevrit

410. Budun anadand
ə
lm
ə
 ç
ıxığını
n sad
ə
 c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) 1 ya
şı
ndan yuxar
ı
 u
ş
aqlarda, harda ki, eyni zamanda Lorens üsulu il
ə
 apar
ı
lm
ış
 müalic
ə

ursuz olmu
ş
dur.
B) 1 ya
ş
dan yuxar
ı
 sirk
ə
 kasas
ı
 inki
ş
afdan qald
ı
qda
C) 2-8 ya
ş
 aras
ı
 u
ş
aqlarda ç
ıxı
q yerin
ə
 sal
ı
nmad
ı
qda, oynaq çuxuru formala
şı
b bud
sümüyü ba
şı
 düzgün inki
ş
af etdikd
ə
D) Ancaq kicik ya
ş
lar
ı
nda (2 ya
ş
a kimi) harda ki, konservativ müalic
ə
 apar
ı
lmay
ı
b
E) 8 ya
ş
dan yuxar
ı
 u
ş
aqlarda bud sümüyünün ba
şı
 inki
ş
afdan qald
ı
qda
411. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 sadalanan sümükl
ə
rd
ə

ə
n çox z
ədələnə
ni
göst
ə
rin?
A) Said
B) Bald
ı
r
C) P
ə
nc
ə
D) Bud
E) Körpücük
412. Anadand
ə
lm
ə
 bud ç
ıxığını
n erk
ə
n rentgenoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
ri hans
ıdı
r?
A) Bud sümüyü ba
şını
 a
şağı
ya yerd
ə
yi
şmə
si
B) Bud sümüyü ba
şını
 yuxar
ı
ya yerd
ə
yi
şmə
si
C) Sümükl
əşmə
 nüv
ə
sinin gec 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si
D) Sümükl
əşmə
 nüv
ə
sinin erk
ə

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
E) Sirk
ə
 kasas
ı
 dam
ını
n düz olmas
ı
413. 
Ə
yrip
ə
nc
ə
liyin c
ə
rrahi müalic
ə
si hans
ı
 müdd
ə
td
ə
 apar
ılı
r?
A) 1-3 ya
ş
da
B) 3-7 ya
ş
da
C) Yenido
ğ
ulmu
ş
da
D) 7-10 ya
ş
da
E) 
Əhə
miyy
ə
t k
ə
sb etmir
414. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda ba
ğı
rsaq burulmas
ını
n n
əzərə
çarpan simptomuna
hans
ı
 aiddir?
A) Narahatç
ılı
q
B) Üzd
ə
 iztirab, 
ə
ziyy
ə
t
C) Palpasiyada 
şişəbə
nz
ə
r, a
ğrılı
 tör
əmə
nin 
ə
ll
ə
nm
ə
si

D) T
ə
krari ödlü ba
ğı
rsaq möht
ə
viyyat
ı
 il
ə
 qusma
E) Ba
ğı
rsaqdan qan
ı
n xaric olmas
ı
415. U
ş
aqlarda 
ə
traflarin postosteomielitik deformasiyan
ı
n c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 n
ə
 vaxt
göst
ə
ri
ş
 qoyulur?
A) Prosesin sakitl
əşmə
 dövründ
ə
B) Tam kliniki v
ə
 rentgenoloji sa
ğ
almadan 2-4 il sonra
C) Osteomielitin xroniki formas
ı
nda
D) Fistula formas
ı
nda
E) Remissiya dövründ
ə
416. Sümük v
ə
 oynaqlar
ı
n spesifik z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
 diaqnostika zaman
ı ə
n etibarl
ı
üsullara hans
ı
lar aiddir?
A) Teploqrofik müayin
ə
B) Rentgenoloji müayin
ə
C) Bakterioloji müayin
ə
D) Tomoqrafiya
E) Kliniki müayin
ə
417. T
ə
qdim olunan v
ə
ziyy
ə
tl
ə
rin hans
ı
nda qusma m
ə
rk
ə
zi xarakter da
şıyı
r?
A) K
ə
ckin appendisitd
ə
B) Sirk
ə
 tur
ş
usu il
ə
 z
əhə
rl
ə
nm
ədə
C) Qida borusunun xalaziyas
ı
nda
D) Paralitik ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
E) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
nda
418. “Ekzastoz xondrodisplaziya” anlay
ışı
 n
ə
 dem
ə
kdir?
A) Sümüyün mezenximas
ını
n inki
ş
af qüsuru
B) B
ə
dxass
ə
li 
şiş
C) 
İ
ltihabi xarakterli x
ə
st
ə
likdir
D) Epifizar q
ığı
rda
ğı
n inki
ş
af qüsuru, hans
ı
 ki, sümüyün metafizar zonas
ı
na do
ğ
ru inki
ş
af
edir
E) Xo
ş
xass
ə
li 
şiş
419. H
ə
zm trakt
ını
n hans
ı
 hiss
ə
si yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı ş
öb
ə
nin qanaxmalar
ını
n

rh
ə
ddini t
əş
kil edir?
A) Kardial struktur

B) 
İ
leosekal sfinkter
C) Könd
ələ
n ç
ə
nb
ə
r-ba
ğı
rsaq
D) Pilorus
E) 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n ac
ı
 ba
ğı
rsa
ğ
a keç
ə
n hiss
ə
si
420. Osteoxondropatiyan
ı

ə
sas
ını
 n
ə
 t
əş
kil edir?
A) Dölün ana b
ə
tnind
ə
 qeyri düzgün inki
ş
af
ı
B) Inki
ş
af
ı
n disfunksiyas
ı
C) Dölün ana b
ə
tnind
ə
 infeksiyas
ı
D) Terotogen t
ə
sirl
ə
r
E) Yeti
şkə
nliyin disfunksiyas
ı
421. On ya
şı
nda u
ş
aqda bud sümüyünün yerini d
ə
yi
şə
n s
ınığı
nda hans
ı
 müalic
ə
üsulundan istifad
ə
 olunur?
A) 
Ş
ede üsulu il
ə
 d
ə
ri dartmas
ı
B) Birmomentli 
ə
ll
ə
 repozisiya
C) Intramedulyar osteosintez
D) Skelet dartmas
ı
E) Ekstramedulyar osteosintez
422. U
ş
aqlarda inki
ş
af
ı
n rasional yolla idar
ə
 olunmas
ı
na hans
ı
 aiddir?
A) C
ə
rrahi-palliativ
B) C
ə
rrahi rekonstruksiya
C) C
ə
rrahi-medikamentoz
D) Qidalanma, funksional yol, yeti
şkə
nliy
ə
 uy
ğ
un t
ə
dbirl
ə
r
E) Ortopedik üsullar
423. Polidaktiliya n
əı
dir?
A) Barmaqlar
ı
n biti
şmə
si
B) 
Ə
lav
ə
 barma
ğı
n olmas
ı
C) Barmaqlar
ı
n q
ı
sal
ığı
D) Hec biri
E) Barmaqlar
ı
n olmamas
ı
424. Rektovestibular fistulan
ı
 anusun normal qurulu
ş
unda n
ə
 zaman operasiya
etm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) Diaqnoz qoyulan kimi

B) Daha böyük ya
ş
larda
C) 7 ya
ş
D) 1,5 ya
ş
E) 3-4 ya
şı
nda
425. Qeyd olunan 
şişlə
rd
ə
n hans
ı
 kiçik ya
şlı
 u
ş
aqlar üçün xarakterdir?
A) Vilms 
şiş
i
B) M
ədə
 x
ə

ə
ngi
C) Karsinoma
D) Yuinq sarkomas
ı
E) Süd v
ə
zinin x
ə

ə
ngi
426. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
.
A) Dair
ə
vi qapal
ı
 gips sar
ğısı
B) D
ə
rin gips longeti
C) Ehtiyac yoxdur.
D) Skelet dartmas
ı
.
E) 
İ
lizarov aparat
ını
n qoyulmas
ı
427. Qeyd olunanlardan hans
ı
 xo
ş
xass
ə
li 
şişlə
r qrupuna aiddir?
A) Sarkoma
B) Hemangioma
C) Karsinoma
D) Retinoblastoma
E) Limfaqranulomatoz
428. Qeyd olunan 
şişlə
rd
ə
n hans
ı
 özba
şı
na reqresiyya xüsusiyy
ə
tin
ə
 malikdir?
A) Limfoma
B) Hemangioma
C) Teratoma
D) Dermoid 
şişlə
r
E) Fibromioma
429. Anadang
ə
lm
ə
 anusun daralmas
ı
 diaqnozu qoymaq üçün 
ə
n informativ üsul
hans
ıdı
r?
A) Kolonoskopiya
B) Rektoromanoskopiya
C) Manual rektal müayin
ə

D) Rentgenkontrast
E) Yuxar
ı
dak
ı
lar ham
ısı
430. Qeyd olunanlardan hans
ı
 qan damar
ını
n xo
ş
xass
ə
li 
şiş
idir?
A) Hemangioma
B) Limfangioma
C) Limfasarkoma
D) Angiosarkoma
E) Leomioma
431. Yeddi ya
şlı
 u
ş
aq budun a
şağı
 1/3-nin k
ə
skin hematogen osteomieliti il
ə

st
ə
liyinin 3-cü sutkas
ı
nda a
ğı
r v
ə
ziyy
ə
td
ə
 daxil olub. Yana
şı
 olaraq intoksikasiya,
pnevmoniya. Hans
ı
 vacib t
ə
dbir icra edilm
ə
lidir?
A) 
İ
nfuzion v
ə
 antibakterial terapiya, planl
ı
 osteoperforasiya
B) 
Əmə
liyyatönü haz
ı
rl
ı
qdan sonra yum
ş
aq toxumalar
ı
n k
ə
silm
ə
si
C) 
Əmə
liyyatönü haz
ı
rl
ı
qdan sonra osteoperforasiya
D) T
ə
cili osteoperforasiya
E) Antibiotikl
ə
rin sümükdaxili yeridilm
ə
si


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə