1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə15/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

463. Sümük sisteminin inki
ş
af qüsurlar
ı
 zaman
ı
 sad
ə
 v
ə
 qeyri-invaziv müayin
ə
 üsulu
hans
ıdı
r?
A) Ultras
ə
s müayin
ə
B) Sinsitoqrafiya
C) Rentgenoqrafiya
D) Kompyuter tomoqrafiya
E) Maqnit rezonans tomoqrafiya
464. Yenido
ğ
ulmu
ş
 1 günlük q
ı
z u
şağı
 3 kq ç
ə
kid
ə
dir. Ona düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı

 fistulas
ı
 diaqnozu qoyulub. Rektovestibulyar fistulan
ı
 zondlad
ı
qda onun
diametrinin 4 mm, uzunlu
ğ
unun 2 sm oldu
ğ
u mü
ə
yy
ə
n olundu. Mekonioum yax
şı
xaric olur. U
şağ
a göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) 4-5 ya
şı
nda 
əmə
liyyat
B) T
ə
cili 
əmə
liyyat
C) 1 ya
şı
nda 
əmə
liyyat
D) Yenido
ğ
ulmu
ş
 dövrd
ə
n sonra 
əmə
liyyat
E) Fistulan
ı
 bujlayaraq 6-8 saatdan sonra 
əmə
liyyat
465. Piopnevmotoraks
ı
n c
ə
rrahi müalic
ə
 üsullar
ı
:
A) Torokotomiya ed
ərə
k plevra bo
ş
lu
ğ
unun sanasiyas
ı
B) Torokosintez ed
ərə
k plevra bo
ş
lu
ğ
unun Blau üsulu il
ə
 drenaj edilm
ə
si
C) A
ğ
ciy
ə
rin z
ədələ
nmi
ş
 pay
ını
n rezeksiyas
ı
D) Plevra bo
ş
lu
ğ
unu t
ə
krari punksiyas
ı
E) Bronxoskop vasit
ə
sil
ə
 a
ğ
ciy
ə
rin z
ədələ
nmi
ş
 pay
ını
n bronxunu okkuluziya edilm
əsı
.
466. 7 günlük u
ş
aqda bird
ə
n-bir
ə
 v
ə
ziyy
ə
t pisl
əş
ib bel
ə
 ki, ümumi narahatç
ılı
q,

krarlanan ödlü qusma, n
ə
cis ifraz
ı
 zaman
ı ə
vv
ə
l qan sonra is
ə
 ifrazat
ı
n
olmamas
ı
,qarn
ı ə
ll
ə
dikd
ə
 a
ğrılı
 olmas
ı
, iztirabl
ı
 üz mü
ş
ahid
ə
 edilib. Sadalananlardan
hans
ı
 daha düzgün diaqnoza uy
ğ
undur?
A) Xoral
ı
 nekrotik enterokolit
B) Melena il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunan hemorragik sindrom
C) «Orta ba
ğı
rsaq burulmas
ı
» «Leddi sindromu»
D) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n polipi
E) Ba
ğı
rsa
ğı
n invaginasiyas
ı
467. Do
ğ
um evind
ə
n ev
ə
 yaz
ı
lm
ış
 5 günlük u
ş
aqda ax
ş
am ödlü qusma olmu
ş
dur.

tahs
ı
zd
ı
r, u
ş
aq narahatd
ı
r, yem
ə
kd
ə
n imtina edir, 
ə
zabl
ı
 gözl
ə
ri var, d
ə
risi m
ə
rm
ə
r


ngind
ə
dir. Qar
ı
na baxd
ı
qda epiqastral nahiyy
ə
 bir q
ədə
r köplüdür, palpasiyada
ağrılıdı
r. Sadalananlardan hans
ını
 inand
ırıcı
 diaqnoz hesab edirsiniz?
A) Ba
ğı
rsa
ğı
n invaginasiyas
ı
B) Yuxar
ı ş
öb
ə
nin hiss
ə
vi ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
C) Pilorostenoz
D) A
şağı ş
öb
ə
nin ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) Ledda sindromu
468. U
ş
aqlarda s
ını
qlar zaman
ı
 dair
ə
vi gips sar
ğısı
 qoyularsa onun 
ə
n t
ə
hlük
ə
li

sad
ı
 hans
ıdı
r?
A) Yataq yaras
ı
B) Yalanç
ı
 oynaq
C) Kontraktura
D) Travmatik nevrit
E) 
Ə
traf
ı
n qan dövran
ını
n pozulmas
ı
469. Leddi sindromu olan yenido
ğ
ulmu
ş
 u
şağ
a hans
ı
 manipulyasiyan
ı
 etm
ə
k

qs
ədə
uy
ğ
un deyil?
A) Enteral qidalanma üçün zondun ba
ğı
rsa
ğ
a sal
ı
nmas
ı
B) Embrional biti
şmələ
ri ay
ı
rmaq
C) Appendektomiya
D) Ba
ğı
rsaq burulmas
ını
 l
əğ
v etm
ə
k
E) Sekopeksiya
470. H
ə
r d
əfə
 b
ə
rk qida q
ə
bulundan sonra h
ə
ll olunmam
ış
 qida il
ə
 qusma hans
ı
patologiyaya daha uy
ğ
undur?
A) Pilorospazm
B) Ledde sindromu
C) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
D) Yem
ə
k borusunun stenozu
E) Pilozostenoz
471. A
ğı
rla
ş
mam
ış
 mekonial ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
 rasional olaraq hans
ı
müalic
ədə
n ba
ş
lamaq laz
ı
md
ı
r?
A) Ba
ğı
rsaq m
ə
nf
ə
zind
ə
n mekoniumu yumaqla enterostomiya
B) Qar
ını
n ön divar
ı
ndan qoyulmu
ş
 ileostomiya
C) Mikuliç üsulu il
ə
 iki lül
ə
li ileostomiya
D) Qastroqrafin (veroqrafinl
ə
) d
ə
rin imal
ə

E) U-vari anastomoz
472. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda tez-tez peritonit
ə
 s
əbə
b ola bil
ə
n amil hans
ıdı
r?
A) III-IV d
ərəcə
li xoral
ı
 nekrotik kolit
B) Lizosim defisiti
C) D
ə
yi
ş
mi
ş
 qan
ı
 köçürtm
ə
si
D) Yatrogen z
ədələ
nm
ə
E) Ba
ğı
rsa
ğı
n inki
ş
af qüsuru
473. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
 diaqnozunu t
ə
sdiq etm
ə
k üçün do
ğ
um evind
ə
 hans
ı
müayin
ədə
n istifad
ə
 olunmal
ıdı
r?
A) Dö
ş
 q
əfə
sinin t
ə
sviri rentgenoqrafiyas
ı
B) 
İ
rriqoqrafiya
C) Qastroskopiya
D) M
ədə
nin zondlanmas
ı
E) Ezofaqoskopiya
474. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlar üçün a
şağı
da sadalananlardan hans
ı
 yay
ı
lm
ış
 peritonit
üçün daha h
ə
qiq
ətə
uy
ğ
undur?
A) Ödem, qar
ı
n divar
ını
n hiperemiyas
ı
B) Ba
ğı
rsaq möht
ə
viyyatl
ı
 qusma
C) Duru n
ə
cis ifraz
ı
D) Leykositoz
E) Dinamik ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
475. Vaxt
ı
ndan qabaq do
ğ
ulmu
ş
 2 günlük u
şağı
 a
ğı
r asfiksiya il
ə
 reanimasiya
ş
öb
ə
sin
ə
 q
ə
bul etmi
şlə
r. Bird
ə
n v
ə
ziyy
ə
ti çox a
ğı
rla
şı
r, qarn
ı
n haval
ı şişmə
si, a
şağı
ş
öb
ələ
rin göyümtül r
ə
ng
ə
 boyanmas
ı
 a
ş
karland
ı
. Düzgün diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Ba
ğı
rsa
ğı
n parezi
B) A
şağı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
C) M
ədə
 perforasiyas
ı
, g
ə
rgin pnevmoperitoneum
D) Qalça damarlar
ını
n tranbozu
E) Beyin qan dövran
ını
n III d
ərəcə
li poz
ğ
unlu
ğ
u
476. Portal hipertenziya zaman
ı
 qida borusu qanaxmalar
ını
 müv
ə
qq
ə
ti dayand
ı
rmaq
üçün hans
ı
 üsuldan istifad
ə
 olunur?
A) Nozoqastral zondlanma
B) Krioterapiya
C) Qastrostomiya

D) Qida borusuna blekmoz zondunun yeridilm
ə
si.
E) Qida borusunun rezeksiyas
ı
477. Siz t
ə
cili yard
ı
m stansiyas
ını
n h
ə
kimi i
şlə
yirsiniz. Sizi 8 ya
şlı
 u
şağ
a baxma
ğ
a
ça
ğırı
blar. Valideynl
ə
rinin dem
ə
sin
ə
 gör
ə
 u
şağı
n v
ə
ziyy
ə
ti q
ə
fl
ətə
n pisl
əş
mi
ş
dir
«kofe x
ı
lt
ı
» il
ə
 qusma olmu
ş
dur. Palpasiyada qar
ı
n yum
ş
aqd
ı
r, a
ğrısı
zd
ı
r. Dala
ğı
n
böyüm
ə
si mü
ə
yy
ə
n olunur. Sizin diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün müayin
ə

dbirl
ə
riniz?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun obzor rentgenoqrafiyas
ı
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun US müayin
ə
si
C) Ezofoqoqastroduodenoskopiya
D) 
İ
rriqoqrafiya
E) Qan
ı
n ümumi analizi
478. Göb
ə
yin anadang
ə
lm
ə
 tam fistulunda t
ə
cili c
ə
rrahi 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
hans
ıdı
r?
A) Göb
ə

ə
traf
ı
nda d
ə
rinin maserasiyas
ı
B) Fleqmanoz omfalit
C) Ba
ğı
rsaq möht
ə
viyyat
ını
n itirilm
ə
si
D) Sidik kis
ə
sinin divertikulu
E) 
İ
nfiltr
ə
 olunmu
ş
 fistula yolu
479. Göb
ə
k h
ə
lq
ə
si 4,5 sm ölçüd
ə
 olan embrional d
əbə
likl
ə
 olan 2 saat bundan 
ə
vv
ə
l
do
ğ
ulmu
ş
 u
şağ
a n
ə
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Kali permanqanatla qi
ş
an
ı
n i
şlə
nm
ə
si
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
sviri rentgenoqrafiyas
ı
C) H
ə
yat
ı
n 2-ci sutkas
ı
nda radikal 
əmə
liyyat
D) T
ə
cili radikal 
əmə
liyyat
E) 2- 4 saatl
ı
q haz
ı
rl
ı
qdan sonra I etapda Qross 
əmə
liyyat
ı
480. On ya
şlı
 u
ş
aqda d
ı
rnaq falanqas
ı
 nahiy
ə
si 5 gündür ki, a
ğrılı
 olub, gec
ə
ni
yatmay
ı
b. D
ə
ri q
ı
zart
ılı
, yum
ş
aq toxumalar kolbasa
şə
killi geni
şlə
nib v
ə
infiltrasiyal
ıdı
r, palpator k
ə
skin a
ğrılıdı
r. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) D
ə
ri dolamas
ı
B) Sümük dolamas
ı
C) D
ı
rnaqalt
ı
 dolama
D) Paronixiya
E) D
ə
rialt
ı
 dolama

481. Embrional göb
ə
k h
ə
lq
ə
si d
əbə
liyi olan yenido
ğ
ulmu
ş
 u
şağı
n ölümün
ə
 s
əbə
b
hans
ıdı
r?
A) A
ğı
r d
ərəcə
li qüsurlar
B) Peritonit
C) Sepsis
D) Hemostaz
ı
n poz
ğ
unlu
ğ
u
E) Pnevmoniya
482. Yuxar
ı
 t
ənə
ffüs yollar
ını
n anomaliyas
ı
 il
ə
 yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda tez-tez
asfiksiyaya s
əbə
b ola bil
ə
n sindroma hans
ı
 aiddir?
A) Makroqlossiya
B) Ranula
C) Xoanan
ı
n atreziyas
ı
D) Epulis
E) Per-Robin sindromu
483. Osteomielitik prosesin tam yekunla
ş
mas
ı
 hans
ı
 müdd
ətə
 ba
ş
 ver
ə
 bil
ə
r?
A) 3 il
B) 1 il
C) 1,5-2 il
D) 6 ay
E) 6-8 ay
484. Qeyd olunan t
ə
snifatlardan diafraqmal d
əbə
liyinin apar
ıcı
 simptomlar
ı
 kimi
qusma v
ə
 öyüm
ə
 hans
ı
 halda daha xarakterikdir?
A) H
ə
qiqi diafraqmal d
əbə
liyind
ə
B) Diafraqma defekti.
C) Ön d
əbə
likl
ə
rd
ə
D) Diafraqman
ı
n qida borusu d
ə
liyinin d
əbə
liyind
ə
E) Frenoperikardial d
əbə
likl
ə
rd
ə
485. Qeyd olunan x
ə
st
ə
likl
ə
r inki
ş
af ed
ə
n orqanizmin üzv v
ə
 sisteml
ə
rinin tam
formala
ş
mamas
ı
 n
ə
tic
ə
sind
ə
 n
ə
 ba
ş
 verir?
A) Amniotik bag
B) Budun patoloji ç
ıxığı
C) Anadang
ə
lm
ə
 ç
ə
pgözlük
D) Klippel-Feyl x
ə
st
ə
liyi
E) Bud çanaq oynag
ını
n displaziyas
ı

486. A
ğ
ciy
ə
r sistl
ə
rind
ə
 körp
ələ
rd
ə
 tez-tez rast g
ə
lin
ə
n a
ğı
rla
ş
malara hans
ı
 aidddir?
A) Sistin tez böyüm
ə
si
B) A
ğ
 ciy
ə
rin destruksiyas
ı
 v
ə
 pnevmotoraks
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
C) Sistin irinl
əmə
si
D) Qanaxma
E) Barmaqlar
ı
n ucunun «t
ə
bilçi çubu
ğ
unu» xat
ı
rlatmas
ı
.
487. Said sümükl
ə
ri s
ınığını
n c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ı
na mütl
ə
q göst
ə
ri
şlərə
 n
ələ
r aiddir?
A) Saidin h
ə
r iki sümüyünün müxt
ə
lif yerl
ə
rd
ə
 s
ınığı
B) Said sümükl
ə
rinin h
ə
min 
ə
trafda qan t
ə
chizat
ını
n pozulmas
ı
na s
əbə
b olan s
ını
qlar
ı
C) Mil sümüyünün orta 1/3-nin tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
D) Saidin h
ə
r iki sümüyünün orta 1/3-nin tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
E) Dirs
ə
k sümüyünün 1/3-nin tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
488. Yenido
ğ
ulmu
ş
 2 günlük u
şağı
n kür
ə
k v
ə
 dö
ş
 q
əfə
si nahiy
ə
sini bütünlükl
ə
 ört
ə
n,
ə
traflarda çoxlu sayda hemangioma var, trombositopeniya mü
ş
ahid
ə
 olunur. U
şağ
a

 m
ə
sl
əhə
t görülm
ə
lidir?
A) Hormonoterapiya il
ə
 mü
ştərə
k q
ı
sa fokuslu rentgenoterapiya
B) Etapl
ı
 c
ə
rrahi müalic
ə
C) Q
ı
sa fokuslu rentgenoterapiya
D) Çoxetapl
ı
 kriodestruksiya
E) Hormonoterapiya
489. C
ə
rrahi sepsisin müalic
ə
 prinsipin
ə
 hans
ı
 aiddir?
A) Hemodinamik poz
ğ
unlu
ğ
un korreksiyas
ı
B) 
İ
dar
ə
 olunan hipokoaqulyasiya
C) 
İ
mmunokorreksiya
D) Oca
ğı
n sanasiyas
ı
E) Oyan
ı
ql
ılığ
a t
ə
sir etm
ə
k
490. Böyük ya
şlı
 u
ş
aqlarda k
ə
skin hematogen osteomielitin xarakterik erk
ə
n
simptomlar
ı
 hans
ıdı
r?
A) Oyna
ğı

ş
ar formas
ı
nda olmas
ı
B) 
Ə
traf
ı
n palpasiyas
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
C) 
Ə
traf
ı
n h
ə
cminin böyüm
ə
si v
ə
 m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
t
D) Oyna
ğı
n funksiyas
ını
n m
ə
htudla
ş
mas
ı
E) Z
ədələnə

ə
trafda yum
ş
aq toxuman
ı
n fluktuasiyas
ı
.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə