1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə16/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

yum
ş
aq toxumada 
şiş
kinlik, d
ə
rinin hiperemiyas
ı
 var. C
ə
rrah
ı
n bu zaman taktikas
ı
hans
ı
 olmal
ıdı
r?
A) 
Şiş
kinliyin punksiyas
ı
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
una 
şiş
kinliyin sal
ı
nmas
ı
C) Qas
ı
q-xayal
ı
q nahiy
ə
sinin 
əmə
liyyat zaman
ı
 t
ə
fti
ş
i
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun rentgenoskopiyas
ı
E) Dinamik mü
ş
ahid
ə
492. Qeyd olunan endokrin patologiylardan hans
ı
nda qar
ı
nda a
ğrı
 ola bil
ə
r?
A) 
İ
tsenko-Ku
ş
inq x
ə
st
ə
liyi
B) Hipotireoz
C) Diabetik ketoasidoz
D) 
Şəkə
rsiz diabet
E) Tireotoksikoz
493. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n nekrotik fleqmonas
ı
nda icra olunan düzgün 
əmə
liyyatlara
hans
ı
 aiddir?
A) Hipertonik m
ə
hlulla sar
ğı
B) K
ə
sikd
ə
n sonra yaran
ı
n tamponadas
ı
C) Yaraya irriqator vasit
ə
sil
ə
 antibiotik yeridilm
ə
si v
ə
 dren
ə
 edilm
ə
si
D) Yaran
ı
n rezin burax
ıcı
 il
ə
 dren
ə
 edilm
ə
si
E) D
ə
rialt
ı
 toxumada instrument vasit
ə
sil
ə
 kor cibl
ə
rin aç
ı
lmas
ı
494. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda n
ə
 zaman osteomielit a
şağı
dak
ı
 kimi xarakteriz
ə
olunur?
A) Çoxlu sayda sümükl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
si
B) Qram-m
ə
nfi v
ə
 anaerob floran
ı
n üstünlüyü
C) Nazik sümükl
ə
rd
ə
 z
ədələ
nm
ələ
rin artmas
ı
D) Ana b
ə
tnind
ə
 osteomielit
E) Qram-müsb
ə
t floran
ı
n üstünlüyü
495. Xroniki hematogen osteomielitin müalic
ə
si n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Diaqnoz qoyulan kimi sekvestrektomiya
B) Konservativ kurort müalic
ə
si

C) Tam sekvestral qutu 
əmələ
 g
ə
ldikd
ə
n,periostal reaksiya tam ç
ə
kildikd
ə
n v
ə
 sekvestrin
tam formala
ş
mas
ı
ndan sonra osteotomiya ed
ərə
k sekvestrektomiya v
ə
 patoloji
qranulyasion toxuman
ı
n qa
şı
nmas
ı
.
D) Fistulalar
ı
n antibiotikl
ə
 yuyulmas
ı
E) Fistuladan sekvestral qutunun qa
şı
nmas
ı
.
496. Osteomielitl
ə ə
ziyy
ə
t ç
əkə
n yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqda patoloji proses
ə
 daha çox
sümüyün hans
ı
 hiss
ə
si m
ə
ruz qal
ı
r?
A) Metadiafizar z
ədələ
nm
ə
B) Epifiz
C) Metaepifizar sah
ə
D) Total sümük z
ədələ
nir
E) Diafiz
497. Sizi 14 günlük yenido
ğ
ulmu
ş
a baxma
ğ
a ça
ğırı
blar. Yenido
ğ
ulmu
ş
da
anadang
ə
lm
ə
 mekonium az miqdarda xaric olur. Bir neç
ə
 gündür ki, stul v
ə
 qaz pis
xaric olur. Stul yaln
ı
z imal
ə
 vasit
ə
si il
ə
 ba
ş
 verir. Üç d
əfə
 öd qar
ışığı
 il
ə
 qusma
olmu
ş
dur. qar
ı
n köpdür. Ba
ğı
rsaqlar
ı
n t
əqə
llüsü görünür. U
ş
aq b
ədə
n ç
ə
kisini 200
qr.itirmi
ş
dir. Sizin t
ə
qribi diaqnozunuz?
A) Pilorostenoz
B) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
C) Mekonial ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
D) A
şağı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) Dinamiki ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
498. Yenido
ğ
ulmu
ş
da göb
ə
k ciy
ə
si dü
ş
dükd
ə
n sonra göb
ə
k yaras
ı
ndan damc
ı
 il
ə şə
ffaf
maye ifraz olunur, göb
ə

ə
traf
ı
nda d
ə
rimatserasiya olunmu
ş
dur. Diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Uraxusun tam fistulu
B) Göb
ə
yin tam fistulu
C) Göb
ə
yin natamam fistulu
D) Omfalit
E) Uraxusun natamam fistulu
499. Nazik ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
 zaman
ı
 rentgenoloji müayin
ə
 nec
ə
 edilm
ə
lidir?
A) Uzanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 t
ə
sviri rengenoqrafiya
B) Ayaqüst
ə
 t
ə
sviri rengenoqrafiya
C) Barium il
ə
 irriqoqrafiya
D) Pnevmoirriqoqrafiya

E) 
İ
nvertoqramma
500. Bax
ış
 zaman
ı
 4 günlük yenido
ğ
ulmu
ş
un ümumi v
ə
ziyy
ə
ti q
ə
na
ə
tb
əxş
 kimi
qiym
ə
tl
ə
ndirilmi
ş
dir. Kür
ə
kl
ə
r aras
ı
 nahiy
ədə
 ölçül
ə
ri 6x6sm olan yum
ş
aq toxuman
ı
n

rm
ızı
yaçalan, infiltratsiyas
ı
 qeyd olunur. Bu nahiy
ədə
 d
ə
ri göy-q
ı
rm
ızı
 r
ə
ngli
ləkələ
rl
ə
 örtülmü
ş
dür. Yerli temperatura normald
ı
r, palpasiya a
ğrısı
zd
ı
r. Sonrak
ı
 4
saatl
ı
q dinamiki mü
ş
ahid
ədə
 prosesin yay
ı
lmas
ı
 yoxdur. U
ş
aq do
ğ
ulark
ə
n ç
ə
kisi 4200
qr.olmu
ş
 v
ə
 do
ğuş
 ç
ə
tin olmu
ş
dur.
Qan
ı
n ümumi analizind
ə
 leykositl
ə
r 9,7x10
9
/l, çubuqvaril
ə
r 15%, seqmentl
ə
r- 38%,
eozinofill
ə
r- 3%, limfositl
ə
r – 32%, monositl
ə
r- 12%, EÇR-5 mm/saat.

qribi diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Kür
ə
karas
ı
 nahiy
ə
nin kavernoz hemangiomas
ı
B) Kür
ə
karas
ı
 nahiy
ə
nin limfangiomas
ı
C) Do
ğuş
 travmas
ı
 n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ələ
n hematoma
D) H
ə
min nahiy
ə
nin lipomas
ı
E) Yenido
ğ
ulmu
ş
un fleqmonas
ı
501. 8 günlük yenido
ğ
ulmu
ş
un v
ə
ziyy
ə
ti q
ə
fl
ətə
n pisl
əş
mi
ş
dir. Güclü toksikoz
ə
lam
ə
tl
ə
ri var, 
ə
mm
ə
si z
ə
ifdir, tez-tez 
ə
mdiyi südü qaytar
ı
r. Qar
ı
n köpdür, yum
ş
aqd
ı
r,
ağrısı
zd
ı
r, n
ə
cis ifraz
ı
 tezl
əş
ib, durudur, selik v
ə
 ya
şı
l qar
ışı
ql
ıdı
r. Oma-büzdüm
nahiy
ə
sind
ə
 8x6 sm ölçüd
ə
 hiperemiyala
şmış
 infiltrat 
ə
ll
ə
nir. H
ə
min nahiy
ədə
 d
ə
ri
istidir. Palpasiya a
ğrılıdı
r. Göb
ə
k yaras
ı
 enlidir, üz
ə
ri irinli fibrinl
ə
 örtülmü
ş
dür. Qan
ı
n
ümumi analizind
ə
 leykositl
ə
r – 12,5x10
9
/l. EÇR-6 mm/saat. T.38
0
 C. Sizin t
ə
qribi
diaqnozunuz n
ə
dir?
A) Salmenilloz
B) Pilorostenoz
C) Yenido
ğ
ulmu
ş
un fleqmonas
ı
D) Omfalit
E) Pilorospazm
502. 
İ
rinli yarada aktiv drenl
əmə
 zaman
ı ə
sas t
ə
sir amili hans
ıdı
r?
A) 
İ
ltihab
ı
 prosesin generalizasiyas
ını
n m
ə
hdudla
şdırı
lmas
ı
B) Mexaniki t
ə
mizl
əmə
C) Antibakterial t
ə
sir
D) Yerli prosesin m
ə
hdudla
şdırı
lmas
ı
E) 
İ
ltihab 
ə
leyhin
ə
 faktor

503. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n patologiya 
ş
öb
ə
sind
ə
 28 günlük u
ş
aq omfalit v
ə
 piodermiya
diaqnozu il
ə
 müalic
ə
 olunur. 
Ş
öb
əyə
 daxil olmam
ış
dan 2 gün 
ə
vv
ə
l u
şağı
n sa
ğ
 bazu
oyna
ğı
nda 
şiş
kinliyin, sa
ğ ə
lind
ə
 aktiv h
ərəkə
tin olmamas
ı
, passiv h
ərəkə
t zaman
ı
 is
ə
ağrılı
 olmas
ı
 valideynl
ə
rin diqq
ə
tini c
ə
lb etmi
ş
dir. Sizin t
ə
qribi diaqnozunuz hans
ıdı
r?
A) Bazu oyna
ğını
n hemartrozu
B) Sa
ğ
 bazunun proksimal ucunun s
ınığı
.
C) Bazu k
ələ
finin travmatik pleksiti.
D) Bazu sümüyünün proksimal epifizinin osteomieliti
E) Sa
ğ
 bazu oyna
ğını
n ç
ıxığı
.
504. 2 ayl
ı
q u
şağı
n valideynl
ə
ri sah
ə
 pediatoru kimi siz
ə
 müraci
ə
t etmi
ş
dir ki, iki gündür
ki, u
şağı
 b
ələyə
rk
ə
n sa
ğ
 a
şağı ə
traf
ını
 bük
ə
rk
ə
n b
ə
rk narahat olur. Bax
ış
 zaman
ı ə
traf
bud-çanaq oyna
ğı
nda yar
ı
m bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
dir, yum
ş
aq toxumalar ödemlidir.
Ə
iraf
ı
nda passiv h
ərəkə
t mümkün deyil, aktiv h
ərəkə
t çox a
ğrılıdı
r. B
ədə
n temperaturu
37,6
0
C. Sizin t
ə
qribi diaqnozunuz n
ə
dir?
A) Revmatoidli monoartrit
B) Pertes x
ə
st
ə
liyi
C) Bud-çanaq oyna
ğını
n ç
ıxığı
.
D) Sa
ğ
 bud sümüyünün epifizar osteomieliti
E) Sa
ğ
 bud oyna
ğını
n artriti.
505. Poliklinikaya valideyin 1 ayl
ı
q o
ğ
lan u
şağı
 il
ə
 müraci
ə
t etmi
ş
dir. Anas
ını
n
dem
ə
sin
ə
 gör
ə
 3 gündür ki, u
ş
aq n
ə
cis ifraz etmir. N
ə
cis ifraz
ı
 yaln
ı
z imal
ə
 il
ə
mümkündür. Bax
ış
 zaman
ı
 u
ş
aq z
ə
ifdir, adinamikdir, sol
ğ
undur, yem
ə
kd
ə
n imtina
edir. Qar
ı
n böyümü
ş
dür.Sizin t
ə
qribi diaqnozunuz?
A) Alimentar q
ə
bizlik
B) Xroniki kolit
C) Dolixosiqma
D) Kaprostaz
E) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyi
506. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ını
n xarakterik 
ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin:
A) Dö
şə
 qoyduqda t
ənə
ffüsün pozulmas
ı
 v
ə
 ya qusma
B) Ödlü qusma
C) H
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan a
ğ
 ciy
ə
rl
ə
r üz
ə
rind
ə
 ya
ş
 x
ırı
lt
ı
lar
ı
n e
ş
idilm
ə
si
D) Melena
E) Çürüntülü qaytarma

507. Be
ş
 ya
şlı
 u
ş
aqda sümük dolamas
ını
n c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ı
 üçün hans
ı
ağrısı
zla
şdı
rma üsulu m
ə
qs
ədə
uy
ğ
undur?
A) Yerli xloretil
B) 
İ
ntubasion narkoz
C) 
İ
nfiltrasion anesteziya
D) Keçirici anesteziya
E) Maska narkozu
508. U
ş
aqlarda h
ə
yat
ı
n ilk aylar
ı
nda sümükl
ə
rin hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 iltihabi proses inki
ş
af
edir?
A) Metafizd
ə
B) Epitizd
ə
C) Diafizd
ə
D) Oynaq q
ığı
rda
ğı
nda
E) Oynaq yar
ığı
nda
509. Yuxar
ı
 formal
ı
 anadang
ə
lm
ə
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi üçün hans
ı
 kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
r
xarakterikdir?
A) Qarn
ı
n k
ə
skin köpm
ə
si
B) Do
ğ
ulan anadan ödlü qusma v
ə
 epiqastral nahiy
ə
nin köpm
ə
si
C) Mekoniumun xaric olmamas
ı
D) Epiqastral nahiy
ə
nin köpm
ə
si
E) 
İ
kinci sutkadan mekoneal qusma
510. Bazu sümüyünün orta 1/3-n
ı
n do
ğuş
 z
ədələ
nm
ə
si zaman
ı
 rasional müalic
ə
üsuluna hans
ı
 aiddir?
A) Qolu u
şağı
n b
ədə
nin
ə
 fiksasiya etm
ə
k
B) Leykoplastla dartmaq
C) Gips sar
ğısı
D) Dezo sar
ğısı
E) Bazunun 90
0
uzaqla
şdı
rmaqla torakobroxial gips sar
ğısı
 v
ə
 saidin dirs
ə
kd
ə
 90
0
 bükm
ə
k
511. Ba
ğı
rsaq atreziyas
ı
 zaman
ı
 keçm
ə
zliyin s
əbə
bi hans
ıdı
r?
A) Obturasiya
B) Stranqulyasiya
C) Bo
ğ
ulma
D) Ba
ğı
rsaq borusu kanyalizasiyan
ı
n pozulmas
ı
E) Ba
ğı
rsa
ğı
n aqanqliozu

512. Anadang
ə
lm
ə
 yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
əmə
zliyi üçün xarakterik rentgenoloji
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ı
lard
ı
r?
A) Rentgenoqrammada qarn
ı
n yuxar
ı ş
öb
ə
sind
ə
 iki 
ədə
d horizontal s
ə
viyy
ə
nin olmas
ı
B) Çoxlu sayda Kloyber kasac
ı
qlar
ı
C) T
ə
sviri rentgenoqrammada bütün qar
ı
nda hemogen kölg
ə
lik
D) Aerokoliya
E) Dolma deffekti
513. Yenido
ğı
lmu
ş
lar
ı
n peritoniti zaman
ı
 hans
ı
 halda c
ə
rrahi 
əmə
liyyat mütl
ə
q
göst
ə
ri
ş
dir?
A) 
İ
kincili peritonitl
ə
r zaman
ı
B) Peritonitin bütün formalar
ı
nda
C) Birincili peritonitl
ə
rd
ə
D) Terminal m
ə
rh
ələdə
E) 
İ
lkin m
ə
rh
ələdə
514. Bujlama vaxt
ı
 yem
ə
k borusunun perforasiyas
ı
 olub. C
ə
rrah
ı
n taktikas
ı
hans
ıdı
r?
A) Müalic
ə
 endoskopiya kursu
B) M
ədəyə
 zond salmaq v
ə
 konservativ terapiya
C) T
ə
cili 
əmə
liyyat
D) Qastrostomiya
E) Parenteral qidalanma v
ə
 konservativ terapiya
515. Anadang
ə
lm
ə
 qas
ı
q d
əbə
liyinin planl
ı
 c
ə
rrahi müalic
ə
si üçün optimal ya
ş
 dövrü
hans
ıdı
r?
A) 6 aydan 12 aya kimi
B) 
İ
st
ə
nil
ə
n, diaqnoz qoyulan zaman
C) 1 ayl
ı
q
D) 1 ya
ş
dan sonra
E) 3 ya
ş
dan sonra
516. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n ikincili (perforativ) peritonitl
ə
ri üçün hans
ı
 rentgeneloji
ə
lam
ə
t xarakterikdir ?
A) Qar
ını
n a
şağı
 m
ə
rt
əbə
sind
ə
 tündl
əşmə
B) Diafraqma alt
ı
nda s
ə
rb
ə
st qaz
C) Çoxlu sayda enli kloyber kasac
ı
qlar
ı
D) Qar
ını
n yuxar
ı
 m
ə
rt
əbə
sind
ə
 tündl
əşmə
E) Qar
ı
nda homogen kölg
ə
lik
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə