1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə18/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

göst
ə
ri
ş
dir?
A) Böyük ölçülü d
əbə
likd
ə
B) Kiçik, orta ölçülü d
əbə
likd
ə
 v
ə
 y
ı
rt
ı
q kis
ə
si qi
ş
alar
ı
 c
ırı
ld
ı
qda
C) D
əbə
lik ayaqc
ı
q üstünd
ə
 olduqda
D) D
əbə
liyin bo
ğ
ulmas
ı
nda
E) Yana
şı
 olaraq ür
ə
yin inki
ş
af qüsuru olduqda
551. Portal hipertenziyan
ı
n hans
ı
 formas
ı
 mövcud deyildir?
A) Qaraciy
ə
rdaxili portal hipertenziya
B) Qaraciy
ə
ralt
ı
 portal hipertenziya
C) Qaraciy
ə
rüstü portal hipertenziya
D) Qar
ışı
q formal
ı
 portal hipertenziya
E) 
Ə
laq
ə
li portal hipertenziya

552. Embrional göb
ə
k ciy
ə
si d
əbə
liyinin konservativ müalic
ə
si n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Ard
ıcı
l olaraq t
ə
mizl
ə
yici imal
ə
nin apar
ı
lmas
ı
B) D
əbə
lik qi
ş
alar
ını
 büzü
ş
dürücü m
ə
hlullarla i
şləmə
k v
ə
 m
ə
lh
ə
mli sar
ğı
lar
ı
 qoymaq
C) Qarn
ı
n öndivar
ını
n masaj
ı
D) Leykoplastr sar
ğısını
n qoyulmas
ı
E) Bandaj
ı
n da
şı
nmas
ı
553. U
ş
aq ya
ş
larda travmatizmin hans
ı
 formas
ı
 üstünlük t
əş
kil edir?
A) Dig
ə
rl
ə
ri
B) M
ə
kt
ə
b
C) M
əişə
t
D) Küç
ə
E) Idman
554. Körpücük sümüyün s
ınığı ə
n çox harada lokalizasiya olunur?
A) Körpücük sternal hiss
ə
sind
ə
B) Orta v
ə
 medial 1/3-i s
ə
rh
ə
ddind
ə
C) Dimdiy
ə
 b
ə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ı
 sah
ə
sind
ə
D) Orta v
ə
 lateral 1/3-i s
ə
rh
ə
ddind
ə
E) Orta 1/3-d
ə
555. Said sümükl
ə
rinin a
şağı
 1/3-nin s
ınığı
 zaman
ı
 yuxar
ı ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
nec
ə
 apar
ılı
r?
A) Mil-bil
ə
k oyna
ğı
ndan dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
B) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
C) Mil-bil
ə
k oyna
ğı
ndan bazunun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips sar
ğısı
D) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan bazunun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips langeti
E) Mil-bil
ə
k oyna
ğı
ndan dirs
ə
k oyna
ğı
na q
ədə
r gips sar
ğısı
556. Qam
ış
 sümüyünün orta 1/3-nin s
ınığı
 zaman
ı ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
 nec
ə
apar
ılı
r?
A) A
şı
q-bald
ı
r oyna
ğı
ndan büdun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips langeti
B) A
şı
q-bald
ı
r oyna
ğı
ndan diz oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı
C) A
şı
q-bald
ı
r oyna
ğı
ndan diz oyna
ğı
na q
ədə
r gips sar
ğısı
D) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan büdun orta 1/3-n
ə
 q
ədə
r gips langeti
E) Daraq-falanqa oyna
ğı
ndan diz oyna
ğı
na q
ədə
r sirkulyar gips sar
ğısı

557. 
Ş
ok zaman
ı
 h
ə
yat
ı
 vacib funksiyalar
ı
n pozulmas
ı
na s
əbə
b olan birincili etioloji
faktor hans
ıdı
r?
A) K
ə
sk
ı
n t
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
B) M
ə
rk
ə
zi hemodinamikan
ı
n pozulmas
ı
C) Toxuma v
ə
 orqanlar
ı
n parçalanma m
ə
hsullar
ı
n tör
ə
tdiyi intoksikasiya
D) “Vegetativ burul
ğ
an
ı
” böyr
ə
küstü v
ə
zin qab
ı
q madd
ə
sinin v
ə
 hipofizin g
ə
rginl
əşmə
si il
ə
ə
laq
ə
dar
E) A
ğrı
 hissiyat
ı
 il
ə ə
laq
ə
dar ba
ş
 beyin qab
ığını
n tormozlanmas
ı
558. Embrional göb
ə
k ciy
ə
si d
əbə
liyind
ə
 c
ə
rrahi müalic
ədə ə
sas m
ə
qs
ə
d n
ədə
n
ibar
ə
tdir?
A) D
ə
ri defektinin ba
ğ
lanmas
ı
B) Defektd
ə
n xaricd
ə
 olan ba
ğı
rsaqlar
ı
n bir hiss
ə
sinin rezeksiyas
ı
C) Qarn
ı
n ön divar
ını
n apanevroz-
əzələ
 defektinin plastikas
ı
D) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun h
ə
cminin böyüdülm
ə
si
E) M
ə
rk
ə
zi venoz t
ə
zyiq
ə
 n
ə
zar
ə
t etm
ə
k
559. U
ş
aqlarda a
ğ
ciy
ə
rin travmatik c
ırı
lmas
ı
 v
ə
 qapal
ı
 g
ə
rgin pnevmotoraks
ı
n xüsusi
müayin
ə
 üsullar
ını
n t
ə
yinin
ə
 q
ədə
r hans
ı
 lazimi müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
ri görülm
ə
lidir?
A) Diaqnoz tam d
ə
qiql
əşənə
 q
ədə
r müalic
əyə
 ehtiyac yoxdur
B) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun punksiyas
ı
, havan
ı
n xaric edilm
ə
si, Bülau drenaj
ını
n qoyulmas
ı
,
Vi
ş
nevski üsulu il
ə
 boyun vaqosimpatik blokadas
ı
, diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün
müayin
ələ
rin t
ə
yini
C) 
Ş
ok 
ə
leyhin
ə
 narkotikl
ə
rin vurulmas
ı
D) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun punksiyas
ı
 v
ə
 y
ığı
lm
ış
 havan
ı
n xaric edilm
ə
si
E) Oksigenl
ə
 müalic
ə
nin ba
ş
lanmas
ı
 v
ə
 rentgen müayin
ə
sinin t
ə
yini
560. U
ş
aqlarda politravma zaman
ı
 qospitalizasiyaya q
ədə
r ki etapda ilkin müalic
ə

dbirl
ə
rin
ə
 hans
ı
lar
ı
 daxildir?
A) Oksigenasiya , qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
,z
ədə
 nahiy
ə
sinin yerli
ağrısı
zla
şdırı
lmas
ı
 transport immobilizasiyas
ı
, plazma 
əvə
zedicil
ə
rinin köcürülm
ə
si.
B) Transport immobilizasiyas
ı
, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, narkotikl
ə
rin
vurulmas
ı
C) Transport immobilizasiyas
ı
, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, narkotikl
ə
rin
vurulmas
ı
, oksigenasiyan
ı
n t
ə
mini, analgetikl
ə
rin vurulmas
ı

D) plazma 
əvə
zedicil
ə
rinin köcürülm
ə
si, transport immobilizasiyas
ı
, süni t
ənə
ffüs,
qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
E) Transport immobilizasiyas
ı
, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, narkotikl
ə
rin
vurulmas
ı
, oksigenasiyan
ı
n t
ə
mini
561. Anaerob infeksiyada amputasiyan
ı
n hans
ı ə
sas elementi n
əzərə
 al
ı
nmaya bil
ə
r?
A) Vizual t
ə
yin edilmi
ş
 z
ədələ
nm
ə
 sah
ə
sind
ə
n yuxar
ı
 amputasiya
B) Yaran
ı
n drenaj
ı
ndan imtina
C) Turniketsiz 
əmə
liyyat
D) Güdülün tikilm
ə
sind
ə
n imtina
E) Fassial futlyarlar
ı
n k
ə
silib aç
ı
lmas
ı
562. Do
ğuş
 epifiziolozi 
ə
n çox hans
ı
 nahiy
ədə
 ba
ş
 verir?
A) Qam
ış
 sümüyünün proksimal epifizi
B) Bud sümüyünün distal epifizi
C) Bazu sümüyünün distal epifizi
D) Bud sümüyünün proksimal epifizi
E) Bazu sümüyünün proksimal epifizi
563. U
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlarda boylama yerd
ə
yi
şmə
nin burax
ı
lan hüdudlar
ı
hans
ıdı
r?
A) 2-3 sm
B) 1-2 sm
C) 3-4 sm
D) 4-5 sm
E) Heç biri
564. Apofizeolizin 
ə
n çox rast g
ələ
n lokalizasiyas
ı
 hans
ıdı
r?
A) Bud kondiluslar
ı
B) Topuqlar
C) Bazu epikondiluslar
ı
D) Qam
ış
 qabar
ı
E) F
əqərə
 ç
ıxı
nt
ı
lar
ı
565. 
İ
ki ya
şı
na q
ədə
r u
ş
aqlarda bud sümüyünün yerd
ə
yi
şə
n s
ınığı
nda hans
ı
 müalic
ə
üsulundan istifad
ə
 edirl
ə
r?
A) Skelet dartmas
ı

B) Intramedulyar osteosintez
C) Birmomentli 
ə
ll
ə
 repozisiya
D) Ekstramedulyar osteosintez
E) 
Ş
ede üsulu il
ə
 d
ə
ri dartmas
ı
566. Bud ç
ıxığını
n konservativ müalic
ə
si hans
ı
 dövrd
ə
 ba
ş
lanmal
ıdı
r?
A) 1-3 ya
ş
 aras
ı
B) Birinci yar
ı
millikd
ə
C) 1 ya
ş
a q
ədə
r
D) Yenido
ğ
ulmu
ş
 dövrd
ə
E) C
ə
rrahi müalic
əyə
 göst
ə
ri
ş
dir
567. U
ş
aqlarda s
ını
qlar
ı
n xüsusiyy
ə
tl
ə
ri sümüyün hans
ı
 göst
ə
ricil
ə
rin
ə
 gör
ə
 t
ə
yin
olunur?
A) Sümüyün elastikliyi
B) Meniralizasiya
C) Sümüyün qurulu
ş
u
D) Oyna
ğı
n qurulu
ş
u
E) Orqanizmd
ə
 suyun miqdar
ı
ndan
568. Qeyd olunanlardan hans
ı
 limfa damarlar
ını
n xo
ş
xass
ə
li 
şiş
idir?
A) Limfangioma
B) Limfaqranulamatoz
C) Limfasarkoma
D) Hemangioma
E) Angiosarkoma
569. Bud sümüyü ba
şını
n do
ğuş
 epifiziolozi zaman
ı
 do
ğuş
dan sonra birinci saatda
rasional müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 n
ələ
r daxildir?
A) Qapal
ı
 üsulla repozisiya
B) Qapal
ı
 düz
ə
ldil
ərə
k z
ədələ
nmi
ş
 aya
ğı
n daxil
ə
 rotasiyas
ı
 v
ə
 horizontal v
ə
ziyy
ə
td
ə
dart
ı
laraq leykoplastrla dart
ı
lma
C) Aç
ı
q üsulla repozisiya
D) 
Ş
ede üsulu il
ə
 dartma
E) Blaunt üsulu

570. Bud sümüyünün do
ğuş
 zaman
ı
 yerd
ə
yi
şməyə
n s
ınığı
nda optimal müalic
ə
üsuluna daxildir?
A) Birmomentli qapal
ı
 repozisiya, sonra is
ə
 gips immobilizasiyas
ı
B) Aç
ı
q repozisiya, sonra is
ə
 gips immobilizasiyas
ı
C) Blaunt üsulu il
ə
 dartma
D) 
Ş
ede üsulu il
ə
 dartma
E) Müalic
ə
 t
ələ
b olunmur
571. Körpücük sümüyünü do
ğuş
dan sonra s
ınığı
na 
ş
übh
ə
 olmas
ı
na hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r
aiddir?
A) Bazu oyna
ğı
nda hematoma
B) Q
ə
lp
ələ
rin kripitasiyas
ı
C) Qan t
ə
chizat
ını
n pozulmas
ı
D) Hemiparez
E) Bax
ış
 zaman
ı
 a
ğrı
ya reaksiya
572. U
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlarda bucaqvari yerd
ə
yi
şmə
nin burax
ı
lan hüdudu
hans
ıdı
r?
A) 5-10
o
B) Hec biri
C) 10-15
o
D) 15-20
o
E) 20-30
o
573. X
ə
st
ə
nin qarn
ı
nda k
ə
skin tutma
şə
killi a
ğrı
 il
ə
 b
ə
rab
ə
r düz ba
ğı
rsaqdan qanl
ı
möht
ə
viyyat
ı
n xaric olmas
ı
 hans
ı
 patologiya zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) K
ə
skin pankreatit
B) Yumurtal
ığı
n burulmas
ı
C) Yumurtal
ı
q sistinin partlamas
ı
D) K
ə
skin ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi - invaginasiya
E) K
ə
skin xolesistit
574. Do
ğuş
dan sonra k
ə
ll
ə
-beyin travmas
ını
n a
ğı
rl
ığını
n meyyarlar
ı
na hans
ı
daxildir?
A) Ba
ş
da do
ğuş şiş
inin ölcüsü

B) Kefolohematoman
ı
n olmas
ı
C) K
ə
ll
ə
 sümükl
ə
rinin s
ınığı
D) Beyin qan dövran
ını
n pozulmas
ını
n d
ərəcə
si
E) K
ə
ll
ə
 sümükl
ə
rinin yerd
ə
yi
şmə
sinin d
ərəcə
si
575. Do
ğuş
 zaman
ı
 k
ə
ll
ə
 sümükl
ə
rinin kompresion s
ı
nmas
ı
na gör
ə
 müalic
ə
taktikas
ı
na hans
ı
 daxildir?
A) Repazisiya üsulu il
ə
 c
ə
rahi korreksiya
B) K
ə
ll
ə
nin rezeksion trepanasiyas
ı
 v
ə
 allaplastikas
ı
C) Müalic
ə
 t
ələ
b edilmir
D) K
ə
ll
ə
nin rezeksion trepanasiyas
ı
E) Intensiv infuzion müalic
ə
576. 7 ya
ş
a kimi u
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlar
ı
n korreksiyas
ı
nda enin
ə
 yerd
ə
yi
şmə
nin
burax
ı
lan hüdudu hans
ıdı
r?
A) Enin
ə
 dair
ə
nin 1/4-
ə
 q
ədə
r
B) Ox düz olarsa enin
ə
 dair
ə
nin 1/2-
ə
 q
ədə
r
C) Enin
ə
 dair
ə
nin 2/4-
ə
 q
ədə
r
D) Burax
ı
lan hüdud olmamal
ıdı
r
E) Enin
ə
 dair
ə
nin 2/3-
ə
 q
ədə
r
577. Do
ğuş
 travmas
ı
 zaman
ı
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
u orqanlar
ı
ndan hans
ı
lar
ı ə
n çox
zədələ
nir?
A) Böyr
ə
kl
ə
r
B) Sidik kis
ə
si
C) Qaraciy
ə
r, dalaq
D) Yo
ğ
un ba
ğı
rsaq
E) Nazik ba
ğı
rsaq
578. Ac
ı
q k
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
na a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 aiddir?
A) K
ə
ll
ə
nin aponevroza q
ədə
r s
ınığı
, yum
ş
aq toxumalar
ı
n yaralanmas
ı
 v
ə
 aponevrozon
zədələ
nm
ə
si il
ə
B) Gicgah sümüyünün s
ınığı
, al
ı
n nahiy
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
si il
ə
C) Al
ı
n sümüyünün s
ınığı
, gicgah nahiy
ə
sinin z
ədələ
nm
ə
si il
ə
D) K
ə
ll
ə ə
sas
ını
n s
ınığı
, yum
ş
aq toxumalar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si il
ə

E) Ba
şı
n yum
ş
aq toxumalar
ını

ə
ziyi
579. Ba
ş
 beyin silk
ələ
nm
ə
sinin kliniki simptomlar
ı
na hans
ı
lar daxildir?
A) Ayd
ı
n hu
ş
 zaman
ı
 hemiparez
B) Travma il
ə ş
übh
ə
li d
ə
rin koma
C) Q
ı
samüdd
ə
tli hu
ş
un pozulmas
ı
, travman
ı
n ilk saat
ı
nda qusma, retroqrad amneziya
D) Travmadan 2-3 saat sonra hu
ş
un itirilm
ə
si, anizokariya, ocaql
ı
 simptomlar
E) Ümumi beyin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri, b
ədə
n h
ə
rar
ə
tinin yüks
ə
lm
ə
si, qusma
580. A
ğ
ciy
ə
rin bronxlara aç
ı
lan absesind
ə
 optimal müalic
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Bronxoskopik sanasiya
B) Plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
C) Radikal 
əmə
liyyat
D) Absesin punksiyas
ı
E) Bronxun kateterizasiyas
ı
581. Yenido
ğ
ulmu
ş
da do
ğ
ulduqdan 2 gün sonra t
əpə
 nahiy
ə
sind
ə
 sol t
ərə
fd
ə
şiş
kinlik var. 
Şiş
kinlik üz
ə
rind
ə
 d
ə
ri d
ə
yi
şmə
yib, palpasiya az a
ğrılıdı
r, 
şiş
kinliyinПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə