1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə19/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
ə
sas
ı
nda b
ə
rk yast
ı
qc
ı
q t
ə
yin olunur. Sizin diaqnozunuz hans
ıdı
r?
A) Absess
B) Kefalohematoma
C) Ba
ş
 beyin d
əbə
liyi
D) Ikim
ə
rt
əbə
li intrakranial hematoma
E) Limfangioma
582. 10 ya
şı
nda u
ş
aqda bazunun ti
ş
 epikondilisunun apofiziolizi olub. Müalic
ə
si 3

ft
ə
 gips longeti il
ə
 apar
ılı
b. Gips ç
ı
xar
ı
ld
ı
qdan sonra dirs
ə
k oyna
ğı
nda h
ərəkə
tin

skin m
ə
htudlu
ğ
u var. Taktika nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) Rentgen n
ə
zar
ə
ti alt
ı
nda Kir
ş
ner mili il
ə
 fiksasiya
B) Oynaq nahiy
ə
sinin masaj
ı
C) C
ə
rrahi üsulla mill
ə
 fiksasiya
D) Ekstramedulyar distraksion- kompression aparat
ı
n t
ə
tbiqi.
E) MBT v
ə
 fizioterapiya
583. Planl
ı
 kolonoskopiyadan 
ə
vv
ə
l hans
ı
 müayinin apar
ı
lmas
ı
 mütl
ə
qdir ?
A) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n zondlanmas
ı
B) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n digital müayin
ə
si

C) Sidik kis
ə
sinin kateterizasiyas
ı
D) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoskopiyas
ı
E) 
İ
rriqoqrafiya
584. Körpücük sümüyün s
ınığı ə
n çox harada lokalizasiya olunur?
A) Orta v
ə
 lateral 1/3-i s
ə
rh
ə
ddind
ə
B) Dimdiy
ə
 b
ə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ı
 sah
ə
sind
ə
C) Orta v
ə
 medial 1/3-i s
ə
rh
ə
ddind
ə
D) Orta 1/3-d
ə
E) Körpücük sternal hiss
ə
sind
ə
585. Bir ya
ş
a q
ədə
r u
ş
aqlarda körpücüyün orta 1/3-i s
ınığı
 zaman
ı
 optimal fiksasiya
edici sar
ğı
ya hans
ı
 aiddir?
A) 8-vari sar
ğısı
B) Kuzmincki-Karpenko sar
ğısı
C) Torakobraxial sar
ğı
D) Dezo sar
ğısı
E) Fiksasiya t
ələ
b olunmur
586. 7 ya
ş
a kimi u
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlar
ı
n korreksiyas
ı
nda enin
ə
 yerd
ə
yi
şmə
nin
burax
ı
lan hüdudu hans
ıdı
r?
A) Enin
ə
 dair
ə
nin 1/4-
ə
 q
ədə
r
B) Enin
ə
 dair
ə
nin 2/4-
ə
 q
ədə
r
C) Ox düz olarsa enin
ə
 dair
ə
nin 1/2-
ə
 q
ədə
r
D) Enin
ə
 dair
ə
nin 2/3-
ə
 q
ədə
r
E) Burax
ı
lan hüdud olmamal
ıdı
r
587. Bazu sümüyünün diafizinin orta 1/3-nin könd
ələ
n qapal
ı
 s
ınığı
 zaman
ı
 optimal
taktikaya hans
ı
 daxildir?
A) Repozisiya v
ə
 gips langeti il
ə
 fiksasiya
B) Skelet dartmas
ı
C) Repozisiya v
ə
 2 mil il
ə
 fiksasiya
D) Repozisiya v
ə
 uzaqla
şdırıcı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 fiksasiya
E) Repozisiya v
ə
 Sterin aparatla fiksasiya

588. Yenido
ğ
ulmu
ş
da do
ğ
ulduqdan 2 gün sonra t
əpə
 nahiy
ə
sind
ə
 sol t
ərə
fd
ə
şiş
kinlik var. 
Şiş
kinlik üz
ə
rind
ə
 d
ə
ri d
ə
yi
şmə
yib, palpasiya az a
ğrılıdı
r, 
şiş
kinliyin
ə
sas
ı
nda b
ə
rk yast
ı
qc
ı
q t
ə
yin olunur. Sizin diaqnozunuz hans
ıdı
r?
A) Absess
B) Kefalohematoma
C) Limfangioma
D) Ba
ş
 beyin d
əbə
liyi
E) Ikim
ə
rt
əbə
li intrakranial hematoma
589. Bazu sümüyünün yuxar
ı
 1/3-nin s
ınığını
n müalic
ə
si zaman
ı
 skelet dartmas
ı
qoyulark
ə
n mill
ə
rin keçirilm
ə
sinin optimal s
ə
viyy
ə
sin
ə
 hans
ı
 aiddir?
A) Skelet dartmas
ı
 istifad
ə
 olunmur
B) Bazu sümüyünün distal metafizi
C) Mil sümüyünün distal metafizi
D) Bazu sümüyünün distal hiss
ə
si
E) Dirs
ə
k oyna
ğını
n dirs
ə
k ç
ıxı
nt
ısı
590. 11 ya
şlı
 o
ğ
lan futbol oynayark
ə
n y
ıxı
lm
ış
 v
ə
 sa
ğ
 dirs
ə
k oyna
ğı
 nahiy
ə
sind
ə
deformasiya ba
ş
 vermi
ş
dir. U
ş
aq travmal
ı ə
traf
ını
 sa
ğ
lam 
ə
li il
ə
 fiks
ə
 ed
ərə
k h
ərəkə
ti

htudla
şdı
rm
ışdı
r. Siz t
ə
cili yard
ı
m stansiyas
ını
n h
ə
kimisiniz. Sizin t
ə
qribi stasionara
qədə
rki m
ə
rh
ələdə
 göst
ə
rdiyiniz t
ə
cili yard
ımı
n h
ə
cmi?
A) 
Ə
traf
ı
 transport 
ş
inas
ı
 il
ə
 immobilizasiya etm
ə
k
B) 
Ə
traf
ı
 l
əçə
kl
ə
 boynundan asmaq
C) 
Ə
traf
ı
 arxa gips langeti il
ə
 fiks
ə
 etm
ə
k
D) Sa
ğ
 yuxar
ı ə
trafa Dezo sar
ğısı
 qoymaq
E) A
ğrıkə
sici vurmaq
591. U
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlarda korreksiya zaman
ı
 u
şağı
n ya
şı
ndan as
ılı
olmayaraq hans
ı
 yerd
ə
yi
şmə
 mütl
ə
q aradan götürülm
ə
lidir?
A) Rotasion
B) Boylama
C) Bucaqvari
D) Enin
ə
E) Ham
ısı

592. 12-14 ya
şı
nda u
ş
aqda bazu sümüyünün dax
ılı
 kondilusunun q
ə
lp
ə
li s
ınığı
zaman
ı
 q
ə
lp
ə
nin fiksasiyas
ı
 nec
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Sümük tiki
ş
i
B) Mil vasit
ə
sil
ə
 yan kompessiyas
ı
C) Iki mill
ə
D) 
Ş
urupla fiksasiya
E) Bir mill
ə
593. Saidin h
ə
r iki sümüyünün arxa ç
ıxığı
 n
ə
yin n
ə
tic
ə
sind
ə əmələ
 g
ə
lir?
A) Qolun aç
ı
lm
ış
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 dirs
ə
k üz
ə
rin
ə
 y
ıxı
lma
B) Qolun bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 y
ıxı
lma
C) Aç
ı
lm
ış
 v
ə
 bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 ovuc üz
ə
rin
ə
 y
ıxı
lma
D) Dirs
ə
k oyna
ğını
n qeyri-tam aç
ı
lm
ış
 v
ə
ziyy
ə
ti zaman
ı
 ovuc üz
ə
rind
ə
 b
ə
rk y
ıxı
lma
E) Qolun bükülmü
ş
 v
ə
ziyy
ə
tind
ə
 dirs
ə
k üz
ə
rin
ə
 y
ıxı
lma
594. Mantedc s
ını
q ç
ıxığı
 n
ə
 dem
ə
kdir?
A) Dirs
ə
k sümüyünün yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
 s
ə
rh
ə
ddind
ə
 mil sümüyü ba
şını
n ç
ıxığı
B) Bir t
ərə
fd
ə
 said sümükl
ə
rinin ç
ıxığı
, dig
ə
r t
ərə
fd
ə
 onlar
ı
n s
ınığı
C) Bil
ə
yin ç
ıxığı
 v
ə
 said sümükl
ə
rinin orta 1/3-nin s
ınığı
D) Dirs
ə
k sümüyünün ç
ıxığı
 v
ə
 mil sümüyünün s
ınığı
E) Said sümükl
ə
rinin dirs
ə
kd
ə
n ç
ıxığı
 v
ə
 onlar
ı
n birinin a
şağı
 1/3 s
ınığı
595. Qeyd olunan x
ə
st
ə
likl
ə
r n
ə
tic
ə
sind
ə
 inki
ş
af
ı
n disfunksiyas
ı
na s
əbə
b
hans
ı
lard
ı
r?
A) Anadang
ə
lm
ə
 çox barmaql
ılı
q
B) G
ə
nclik epifiziolizi
C) Notta x
ə
st
ə
liyi
D) Sindaktiliya
E) Yast
ı
ayaql
ı
q
596. Dirs
ə
k ç
ıxı
nt
ısını
n yerd
ə
yi
şmə
siz s
ınığı
nda gips langeti il
ə
 fiksasiya olunmu
ş
saidin optimal v
ə
ziyy
ə
ti hans
ıdı
r?
A) 100-110
o
 bucaq alt
ı
nda bükm
ə
k
B) Saidin bükülm
əsı
 v
ə
 daxili rotasiyas
ı
C) Saidin maksimal bükülm
əsı

D) Saidin dirs
ə
k oyna
ğı
nda aç
ı
lm
ış
 v
ə
ziyy
ə
ti
E) 135
o
 bucaq alt
ı
nda bükm
ə
k
597. Mantedc s
ını
q-ç
ıxığını ə
ll
ə
 qapal
ı
 repozisiyas
ı
 zaman
ı
 gips langeti il
ə
immobilizasiyaya q
ədə
r n
ə
 olunmal
ıdı
r?
A) Mil sümüyünün ba
ş
 hiss
ə
sinin düz
ə
ldilm
ə
si v
ə
 dirs
ə
k sümüyü s
ınığını
n repozisiyas
ı
B) Dirs
ə
k sümüyünün repozisiyas
ı
+ mil ba
şını
n düz
ə
ldilm
ə
si
C) Mil sümüyün ba
şını
n tam düz
ə
ldilm
ə
si
D) Dirs
ə
k sümüyünün repozisiyas
ı
E) Öz oxu boyunca tam traksiya
598. Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
nda sa
ğ
 v
ə
 sol t
ərə
f n
əyə ə
sas
ə
n t
ə
yin edilir?
A) Rentgen üz
ə
rind
ə
ki yaz
ı
ya gör
ə
B) M
ədə
nin qa
ş
 qovuqcu
ğ
una gör
ə
C) R v
ə
 S h
ə
rfl
ə
rin
ə
 gör
ə
D) Divararal
ığı
na gör
ə
E) Diafraqma gümb
ə
zinin hündürlüyün
ə
 gör
ə
599. Mil sümüyünün s
ınığı
 zaman
ı
 yuxar
ı ə
traf
ı
n böyüm
ə
 v
ə
 inki
ş
af
ı
nda deformasiya
aşağı
dak
ı
lardan hans
ı
 olduqda ba
ş
 verir?
A) Epimetafizar s
ını
q yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 olduqda
B) Epifizar yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
C) Epifizin yerd
ə
yi
şmə
 olmadan inki
ş
af zonas
ını
n s
ıxı
lmas
ı
nda
D) Proksimal epifizi s
ınığı
nda
E) Mil sümüyünün distal epifizini epifiziolizind
ə
 enin
ə
 yerd
ə
yi
şmə
600. Bud sümüyü ba
şını
n arxa ç
ıxığı
 zaman
ı
 n
ə
 ba
ş
 verir?
A) Düz
ə
ldilir, bay
ırı
 rotasiya v
ə
 apar
ılı
r
B) Bud-çanaq oyna
ğı
nda maksimal bükm
ə
 v
ə
 diz oyna
ğı
nda açma
C) Bud-çanaq v
ə
 diz oyna
ğı
nda yüngül bükülür, iç
ə
riy
ə
 rotasiya olunur
D) Bud-çanaq v
ə
 diz oyna
ğı
nda bükülür v
ə
 uzaqla
şı
r
E) Bükülür v
ə
 bay
ı
ra rotasiya olunur
601. Körpücük s
ınığını
n c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə
 göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) 
Əmə
liyyat göst
ə
ri
ş
 deyil
B) Tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 könd
ələ
n s
ınığı
 zaman
ı

C) Böyük yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 q
ə
lp
ə
li s
ınığı
 zaman
ı
D) Bütün növ s
ını
qlar
ı
 zaman
ı
E) Böyük bucaq alt
ı
nda yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
 zaman
ı
602. Yem
ə
k borusunun traxeyaya fistulu formas
ı
nda hans
ı
 kontrast madd
ədə
n
istifad
ə
 etm
ə
k olmaz ?
A) Serqozind
ə
n
B) Uroqrofind
ə
n
C) Yodolipoldan
D) Barium sulfat m
ə
hlulundan
E) Veroqrafind
ə
n
603. Erk
ə
n ya
şlı
 u
ş
aqlarda epifizeoliz müalic
ə
 olunmazsa sonradan o hans
ı
 a
ğı
r

sada s
əbə
b olar?
A) Varus deformasiyas
ı
B) Kontraktura
C) Ankiloz
D) Valgus deformasiyas
ı
E) 
Ə
traf
ı
n q
ı
salmas
ı
604. U
ş
aqlarda qam
ış
 sümüyünün oynaqdaxili yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 z
ədələ
nm
ə
si zaman
ı
optimal müalic
ə
 taktikas
ı
na n
ə
 daxildir?
A) Aç
ı
q repozisiya+ osteocintez
B) Aç
ı
q repozisiyas
ı
C) Skelet dartmas
ı
D) T
ə
fti
ş
+ gipsl
ə
 immobilizasiya
E) Aparatla müalic
ə
605. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
 nazik ba
ğı
rsaq qanaxmas
ı
na s
əbə
b olur?
A) Nazik ba
ğı
rsaq v
ərə
mi
B) Enterosistomalar.
C) Portal hipertenziya
D) Mekkel divertikulu.
E) K
ə
skin enteritl
ə
r.
606. Metadiafizar s
ını
qlarda gips langetind
ə
 ikincili yerd
ə
yi
şmə
ni a
ş
kar etm
ə
k üçün

zar
ə
t rentgen 
şə
kil n
ə
 vaxt apar
ı
lmal
ıdı
r?

A) 10-14-cü sutkada
B) 6-7-ci sutkada
C) 2-ci sutkada
D) Kontrol rentgen müayin
ə
 vacib deyil
E) 3-5-ci sutkada
607. U
ş
aqlarda s
ını
qlar zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
əyə ə
ks göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) S
ını
q nahiy
ə
sinin infeksiyala
şmış
 yaras
ı
B) Düzgün biti
şməyə
n s
ını
qlar
C) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n interpozisiyas
ı
D) Sümük fraqmentl
ə
rinin rotasiya il
ə
 oynaqdaxili s
ını
qlar
E) Çoxsayl
ı
 n
ə
tic
ə
siz repozisiyalar
608. “Yap
ışmış
 p
ə
nc
ə
” simptomuna n
ə
 xarakterikdir?
A) Qalçan
ı
n ön-a
şağı
 tininin qopmas
ı
B) Ön-üst qalçan
ı
n tininin qopmas
ı
C) Qas
ı
q sümüyünün horizontal 
ş
ax
ə
sinin s
ınığı
D) Qalça sümüyünün qanad
ını
n s
ı
nmas
ı
E) Oma-qalça birl
əşmə
sinin qopmas
ı
609. “Qurba
ğ
a” m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
ti n
ə
 üçün xarakterikdir?
A) H
ə
r iki oturaq v
ə
 qas
ı
q sümükl
ə
rinin s
ınığı
 zaman
ı
B) Ön-üst qalça tininin qopmas
ı
 zaman
ı
C) Çanaq h
ə
lq
ə
sinin s
ınığı
 zaman
ı
D) Oturaq qaba
ğını
n apofizini qopmu
ş
 s
ınığı
 zaman
ı
E) Oma-qalça birl
əşmə
sinin qopmas
ı
 zaman
ı
610. Uretran
ı
n travmatik z
ədələ
nm
ə
sinin diaqnostikas
ı
nda a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
laz
ı
md
ı
r?
A) 
İ
nfuzion uroqrafiya
B) A.A.Rusanov üsulu il
ə
 ureteroqrafiya
C) Qalxan uroqrafiya
D) Urofloumetriya
E) Sidik kis
ə
sinin kateterizasiyas
ı
611. Çanaq h
ə
lq
ə
sinin bütövlüyü s
ınığı
 zaman
ı
 n
ə
 pozulmur?

A) Arxa yar
ı
m h
ə
lq
ə
 hiss
ə
B) Malgeniya
C) Qas
ı
q v
ə
 oturaq sümükl
ə
rinin dioqanal v
ə
ziyy
ə
ti
D) Oma-qalça birl
əşmə
si
E) Ön yar
ı
mh
ə
lq
ə
612. D
ə
rinin geni
ş
 posttravmatik soyulmas
ını
n optimal müal
ıcə
 taktikas
ı
na hans
ı
daxildir?
A) D
ərı
 dilimi k
ə
silib götürül
ərə
k effektiv Krasovitov üsulu il
ə
 plastikas
ı
B) Yerli toxumalarla d
ə
ri plastikas
ı
C) Cibl
ə
rin dren
ə
 olunaraq mayenin passiv aspirasiyas
ı
D) Konservativ t
ə
dbirl
ə
r:Soyuq, m
ə
lh
ə
ml
ə
 sar
ğı
 v
ə
 s.
E) Yara nahiy
ə
sin
ə
 tiki
şlə
rin qoyulmas
ı


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə