1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə17/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

517. Borulu sümükl
ə
rin k
ə
skin hematogen osteomielitind
ə
 ilk rentgenoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r

 vaxt meydana ç
ıxı
r?
A) Birinci h
ə
ft
ə
nin ax
ırı
nda
B) X
ə
st
ə
liyin 14-15 günü
C) X
ə
st
ə
liyin 2-3 günü
D) Bir aydan sonra
E) X
ə
st
ə
liyin 10-11 günü
518. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n peritoniti üçün hans
ı
 rentgenoloji müayin
ə
 üsulu daha
informativdir?
A) Yan proeksiyada rentgenoqrafiya
B) Arxas
ı
 üst
ə
 uzanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 rentqenoqrafiya
C) 
Ş
aquli v
ə
ziyy
ə
td
ə
 rentqenoqrafiya
D) Ön proeksiyadan rentgenoqrafiya
E) Yan
ı
 üst
ə
 uzanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 rentqenoqrafiya
519. Yenido
ğ
ulmu
ş
un peritonitinin kliniki formalar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?
A) Diffuz, yerli
B) Tam, hiss
ə
vi
C) Yay
ı
lm
ış
D) Birincili, ikincili
E) Toksiki, septiki
520. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmanas
ı
 zaman
ı
 taktika?
A) Konservativ müalic
ə
B) Radial k
ə
sikl
ə
rl
ə
 açmaq
C) Bir k
ə
sikl
ə
 açmaq
D) Sa
ğ
lam zonaya kimi paralel çoxsayl
ı
 k
ə
sikl
ə
r aparmaq
E) Lampas k
ə
sik etm
ə
k
521. Diafraqmal d
əbə
liyi olan yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aq üçün xarakterik olmayan klinik

nz
ərə
 hans
ıdı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
rin auskultasiyas
ı
nda ba
ğı
rsaq küyünün e
ş
idilm
ə
si
B) Sianozun a
ğ
lama zaman
ı
 artmas
ı
C) Qarn
ı
n köpm
ə
si
D) Ür
ə
k-damar çatmazl
ığı
E) Divararal
ığını
n s
ıxı
lmas
ı

522. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ı
 zaman
ı
 yerli iltihabi proses üçün xarakter
ə
lam
ə
ti göst
ə
rin:
A) Hiperemiya
B) Qans
ı
zma
C) Limfostaz
D) Xoralanma
E) D
ə
rinin sol
ğ
un olmas
ı
523. Omfalitin hans
ı
 formas
ı
nda ambulator 
şə
raitd
ə
 konservativ müalic
ə
 aparmaq
olar?
A) 
İ
rinli forma
B) Fleqmanoz forma
C) Qanqrenoz forma
D) Sad
ə
 forma
E) Nekrotik
524. U
ş
aqda a
ğ
ciy
ə
rin irinl
ə
mi
ş
 sisti qeyd edilir. 
İ
ki h
ə
ft
ə
lik konservativ müalic
ə

tic
ə
sizdir. Hans
ı
 m
ə
sl
əhə
tdir?
A) Sanator müalic
ə
B) Radikal 
əmə
liyyat
C) Sistin drenaj
ı
D) Gözl
əmə
 taktikas
ı
E) Konservativ müalic
ə
nin davam etdirilm
ə
si
525. Omfalit zaman
ı
 c
ə
rrahi müdaxil
ə
nin prinsipi n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Göb
ə
yi k
ə
sib götürm
ə
k
B) Göb
ə
k üz
ə
rind
ə
 böyük k
ə
sik aparmaq
C) Laparatomiya
D) Omfalostomiya
E) Göb
ə

ə
traf
ı
ndak
ı
 hiperemiya üz
ə
rind
ə
 çoxlu sayda k
ə
sikl
ə
r aparmaq
526. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ı
nda d
ə
rinin hans
ı
 elementi birinci olaraq
zədələ
nir?
A) Epidermis
B) Derma
C) T
ə
r v
ə
zil
ə
ri
D) Piy v
ə
zil
ə
ri
E) D
ə
rialt
ı
 piy toxumas
ı
527. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ını
n yerli müalic
ə
si nec
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r ?

A) Hiperemiya sah
ə
sind
ə
 xaçab
ə
nz
ə
r k
ə
sikl
ə
r apar
ı
lmal
ıdı
r
B) D
ə
rialt
ı
 sah
ə
 punksiya olunmal
ı
 v
ə
 antiseptikl
ə
rl
ə
 yuyulmal
ıdı
r
C) Radikal c
ə
rrahi müdaxil
ə
 olunmal
ıdı
r.
D) Antiseptikl
ə
rl
ə
 yerli sar
ğı
lar qoymaq
E) Hiperemiya üz
ə
rind
ə
 sa
ğ
lam sah
əyə
 q
ədə

ş
ahmat
şə
killi k
ə
sikl
ə
r aparmal
ı
528. Anadang
ə
lm
ə
 düz ba
ğı
rsa
ğı
n daralmas
ı
nda 
ə
n optimal taktika hans
ı
 say
ılı
r?
A) Rentgenkontrast müayin
ə
 v
ə
 taktikan
ı
 meqarektum h
ə
cmind
ə
n as
ılı
 olaraq seçm
ə
li
B) Konservativ müalic
ə
, buclama
C) Kolostoma
D) Diaqnoz qoyulan kimi operasiya etm
ə
k
E) Konservativ terapiya, effekt olmasa-c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
529. 
İ
rinli yarada erk
ə
n ikincili tiki
şlə
r hans
ı
 müdd
ə

ə
rzind
ə
 qoyulur?
A) 12-14 gün
B) 5-6 gün
C) 10-12 gün
D) 3-4 gün
E) 7-10 gün
530. Düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
nda hans
ı
 fistula 
ə
n çox rast g
ə
lir?
A) Rektouretral fistula
B) Rektovaqinal fistula
C) Rektum il
ə
 aral
ı
q aras
ı
nda fistula
D) Rektovestibular fistula
E) Rektovezikal
531. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqda defekasiya yoxdur, qarn
ı
 köp, gücl
ə
nmi
ş
 peristaltika
qeyd olunur. Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyinin hans
ı
 formas
ıdı
r?
A) Seqmentar
B) Rektosiqmoid
C) Rektal
D) Subtotal
E) Total forma
532. “Yap
ışmış
 p
ə
nc
ə
” simptomuna n
ə
 xarakterikdir?
A) Qalçan
ı
n ön-a
şağı
 tininin qopmas
ı
B) Ön-üst qalçan
ı
n tininin qopmas
ı
C) Oma-qalça birl
əşmə
sinin qopmas
ı

D) Qas
ı
q sümüyünün horizontal 
ş
ax
ə
sinin s
ınığı
E) Qalça sümüyünün qanad
ını
n s
ı
nmas
ı
533. Kolostomadan sonra Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyind
ə
 radikal 
əmə
liyyat aparmaq üçün
optimal vaxt hans
ıdı
r?
A) 9 ay
B) 3 ay
C) 12 ay
D) 3 ya
ş
da v
ə
 yuxar
ı
E) 6 ay
534. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ını
n hans
ı
 formas
ı
 daha çox t
ə
sadüf olunur?
A) Proksimal ucun kor qurtarmas
ı
 v
ə
 distal ucun traxeya il
ə
 fistulal
ı
 formas
ı
B) Yem
ə
k borusu m
ə
nf
ə
zi olmadan qaytan
ı
 xat
ı
rlad
ı
r
C) Proksimal v
ə
 distal uclar
ı
n kor kis
ə şə
kilind
ə
 ba
ğlı
 olmas
ı
D) H
ə
m proksimal h
ə
m d
ə
 distal ucun traxeya il
ə
 fistulal
ı
 olmas
ı
E) Atreziyan
ı
n proksimal ucu traxeya il
ə
 fistulal
ı
, distal ucun is
ə
 s
ə
rb
ə
st olmas
ı
535. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
 üçün xarakterik 
ə
lam
ə
t hans
ıdı
r?
A) Do
ğ
ulan andan qusma
B) Yem
ə
k borusundan qanaxma
C) Çürüntülü südl
ə
 qaytarma
D) Do
ğ
ulan andan a
ğı
zdan köpüklü möht
ə
viyyat
ı
n axmas
ı
 v
ə
 dö
ş əmə
rk
ə
n t
ənə
ffüsün
pozulmas
ı
E) Qay
ı
qvari batm
ış
 qar
ı
n
536. Birt
ərə
fl
ı
 epi v
ə
 ya subdural hematoma zaman
ı
 a
şağı
dak
ı
 hans
ı
simptomokompleks mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) Ümumi beyin simptomlar
ı
, h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
B) Q
ı
samüdd
ə
tli hu
ş
un itirilm
ə
si, qusma, retroqrad amneziya
C) “
İşı
ql
ı
 m
ə
rh
ələ
”, göz b
əbə
yinin homolateral geni
şlə
nm
ə
si, kontralateral çat
ış
mazl
ı
q
ə
lam
ə
tl
ə
ri
D) Tetraplegiya, ayd
ı
n hu
ş
E) Hu
ş
un itirilm
ə
si, ocaql
ı
 simptomlar, meningial 
ə
lam
ə
tl
ə
r
537. Yenido
ğ
ulmu
ş
da yem
ə
k borusunun atreziyas
ını
n c
ə
rrahi müalic
ə
sinin
prinsipl
ə
ri hans
ıdı
r?
A) Qastrostomiya v
ə
 traxeyada olan fistulu l
əğ
v etm
ə
k
B) Qastrostomiya

C) Yem
ə
k borusunun nazik ba
ğı
rsaq transplantat
ı
 il
ə
 plastikas
ı
.
D) Qastrostomiya v
ə
 boyun ezofaqostomiyas
ı
E) Traxeyada olan fistulan
ı
 l
əğ
v etm
ə
kl
ə
 atreziya u
ğ
ram
ış
 uclar
ı
na birba
ş
a anastomoz
qoymaq
538. Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyini a
şağı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
n m
ədə
-ba
ğı
rsaq
trakt
ını
n hans
ı
 hiss
ə
si ay
ırı
r?
A) M
ədə
nin pilorik hiss
ə
si
B) Ac
ı
 ba
ğı
rsa
ğı
n ba
ş
lan
ğı
c hiss
ə
si
C) 
İ
leosekal künc
D) Yem
ə
k borusunun m
ədəyə
 keç
ə
n yeri
E) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n rektosiqmoidal hiss
ə
si
539. K
ə
skin hemotogen osteomielitin patogenezind
ə
 n
ə ə
sas 
əhə
miyy
ə
t da
şıyı
r?
A) Natamam qidalanma
B) Travma
C) Uzun müdd
ə
tli KRV
İ
 (ORV
İ
)
D) Orqanizmin sensibilizasiyas
ı
E) Tör
ə
dicinin yüks
ə
k s
ə
viyy
ə
li birmomentli kontaminasiyas
ı
540. Anadang
ə
lm
ə
 yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi üçün hans
ı
 kliniki v
ə
 rentgenoloji
ə
lam
ə
tl
ə
r xarakterikdir?
A) Qarn
ı
n «batmas
ı
», epiqastral nahiy
ə
nin h
ə
rd
ə
n bir qabarmas
ı
, ya
şı
l qusma. T
ə
sviri
rentgenoqrammada epiqastral nahiy
ədə
 solda bir böyük, sa
ğ
da bir kiçik Kloyber
kasac
ığını
n olmas
ı
B) Qarn
ı
n ön divar
ını
n v
ə
 cinsiyy
ə
t üzvl
ə
rinin pastoz olmas
ı
C) Do
ğuş
dan 2 sutka sonra mekoniumla qusma
D) Mekoniumun xaric olmamas
ı
E) T
ə
sviri rentgenoqrammada çoxsayl
ı
 Kloyber kasac
ı
qlar
ını
n olmas
ı
541. Anadang
ə
lm
ə
 yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi il
ə
 olan u
şağı
 c
ə
rrahi klinikaya
gönd
ərənə
 q
ədə
r do
ğ
um evind
ə
 hans
ı
 müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
ri görülm
ə
lidir?
A) 
Əzələ
 daxilin
ə
 spazmolitikl
ə
rin t
ə
yini
B) T
ə
mizl
ə
yici imal
ə
C) M
ədəyə
 daimi zond qoyaraq, 
əzələ
 daxilin
ə
 antibiotik v
ə
 vikasol vurmaq
D) M
ədə
nin t
ə
krari yuyulmas
ı
E) 
İ
nfuzion terapiya
542. A
şağı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi üçün hans
ı
 kliniki v
ə
 rentgenoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
r
xarakterikdir?

A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun v
ə
 cinsiyy
ə
t üzvl
ə
rinin pastoz olmas
ı
B) Qarn
ı
n h
ə
dd
ə
n art
ı
q köp olmas
ı
, ikinci sutkadan etibar
ə
n mekoniumla qusma. T
ə
sviri
rentgenoqrafiyada çoxsayl
ı
 Kloyber kasac
ı
qlar
ını
n olmas
ı
C) Do
ğ
ulandan ya
şı
l r
ə
ngd
ə
 qusma
D) Eksikoz 
ə
lam
ə
tl
ə
rinin artmas
ı
E) T
ə
sviri rentgenoqrafiy epiqastral nahiy
ədə
 1-3 q
ədə
r Kloyber kasac
ığını
n olmas
ı
543. Ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi zaman
ı
 qusuntunun ödlü olmamas
ı
 n
ə
yi bildirir?
A) Düz ba
ğı
rsaq atreziyas
ını
n olmas
ını
B) Keçm
ə
zliyin könd
ılı
n ç
ə
mb
ə
r ba
ğı
rsaq s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
C) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n distal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
D) Keçm
ə
zliyin qalxan ç
ə
mb
ə
r ba
ğı
rsaq s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
E) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n proksimal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
544. Anorektal nahiy
ə
nin inki
ş
af qüsuru il
ə
 do
ğ
ulmu
ş
 u
şağ
a h
ə
yat
ını
n ilk günl
ə
rind
ə
hans
ı
 hallarda c
ə
rrahi korreksiya göst
ə
ri
ş
dir?
A) Atreziyan
ı
n dig
ə
r inki
ş
af qüsurlar
ı
 il
ə
 mü
ştərə
k olmas
ı
B) Yar
ı

ı
q do
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda
C) Göst
ə
ril
ə
n bütün hallarda
D) Anus v
ə
 düz ba
ğı
rsa
ğı
n tam atreziyas
ı
, rektovezikal süzg
ə
c
E) Anusun atreziyas
ını
n xarici fistulas
ı
 olduqda
545. Onur
ğ
a beyin d
əbə
liyinin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sind
ə
 apar
ıcı
 rolu hans
ı
 anatomik
hiss
ələ
r tutur?
A) F
əqərə
 ç
ıxı
nt
ı
lar
ı
B) F
əqərə
nin cismi
C) D
ə
ri v
ə
 d
ə
ri alt
ı
 toxuma
D) Onur
ğ
a beyni v
ə
 onun kökl
ə
ri
E) Onur
ğ
a beyin qi
ş
alar
ı
546. Peritonun yataq ç
ıxı
nt
ısını
n obliterasiya prosesinin pozulmas
ı
na a
şağı
da qeyd
olunanlardan biri aid deyil?
A) 
Ə
laq
ə
li xaya hidropsu
B) Xayan
ı
n ektopiyas
ı
C) Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
D) Toxum ciy
ə
sinin sisti
E) Qas
ı
q y
ı
rt
ığı

547. Onur
ğ
a beyin d
əbə
liyinin c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ı
 zaman
ı
 f
əqərə

ıxı
nt
ısını
n defektini

 il
ə
 ba
ğ
lamaq laz
ı
md
ı
r?
A) 
Əzələ
-apanevroz dilimi il
ə
B) Ancaq d
ə
ri il
ə
C) F
əqərə
 ç
ıxı
nt
ısını
n lövh
ə
si il
ə
D) Qab
ırğ
a v
ə
 ya qalça dara
ğı
ndan götürülmü
ş
 autotransplantantinan
E) Homotransplantantinan
548. Embrional göb
ə
k ciy
ə
si d
əbə
liyinin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sind
ə
 hans
ı
 anatomik hiss
ə
nin
qüsuru apar
ıcı
 rol oynay
ı
r?
A) Qar
ı
n d
ə
risinin defekti
B) Göb
ə
k damarlar
ını
n inki
ş
af qüsuru
C) Göb
ə
k ciy
ə
sinin yerl
əşmə
 anomaliyas
ı
D) Qar
ı
n divar
ını
n apanevroz-
əzələ
 qat
ını
n defekti
E) Bütün göst
ə
ril
ə
nl
ə
rin ham
ısı
549. C
ə
rrahi praktikada embrional göb
ə
k ciy
ə
si d
əbə
liyinin hans
ı
 kliniki formalar
ı
ay
ı
rd edilir?
A) 
Ş
ara ox
ş
ar
B) Böyük, orta, kiçik
C) Yar
ı

ş
ara ox
ş
ar
D) H
ə
qiqi
E) Yalanç
ı
550. Embrional göb
ə
k ciy
ə
si d
əbə
liyind
ə
 hans
ı
 halda t
ə
cili c
ə
rrahi müdaxil
ə


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə