1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431.1 Kb.
Pdf просмотр
səhifə20/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431.1 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

613. Çanaq sümükl
ə
rinin s
ınığı
 zaman
ı
 optimal 
ş
ok 
ə
leyhin
ə
 müal
ıcəyə
 n
ələ
r
daxildir?
A) Ayaqlar
ı
n düz
ə
ldil
ərə

ş
ina il
ə
 fiksasiya edilm
ə
si, s
ını
q nahiy
ə
sin
ə
 novokain vurulmas
ı
B) Venadaxili narkotik vurulmas
ı
, maye köçürülm
ə
si
C) Immobilizasiyas
ı
z müal
ıcə
vi narkoz
D) “Qurba
ğ
a” v
ə
ziyy
ə
ti ver
ərə
k fiksasiya, 
Ş
kolnikov-Selivanov üsulu il
ə
 çanaqdaxili
novokain blokadas
ı
, infuzion terapiya, hemotransfuziya
E) Venadaxili narkotik vurulmas
ı
, passiv transfuzion müalic
ə
614. Çanaq sümükl
ə
rinin qam
ış
 sümüyünün proksimal metafizinin mü
ştərə
k
sınığı
nda skelet dartmas
ı
 n
ə
 vaxt göst
ə
ri
ş
dir?
A) Arxa yar
ı
mh
ə
lq
ə
nin yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ınığı
 zaman
ı
B) Ön v
ə
 arxa yar
ı
mh
ə
lq
ə
nin birt
ərə
fli s
ınığı
nda, çana
ğı
n yerd
ə
yi
şmə
si hal
ı
nda
C) K
ə
nar
ı
 yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ınığı
 zaman
ı
D) Göst
ə
ri
ş
 deyil
E) Ön yar
ı
mh
ə
lq
ə
nin yerd
ə
yi
ş
mi
ş
 s
ınığı
 zaman
ı
615. Çana
ğı
n mü
ştərə
k z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
 x
ə
st
ə
nin a
ğı
rl
ı
q v
ə
ziyy
ə
ti nec
ə
 mü
ə
yy
ə
n
edilir?
A) Metabolik asidoz
B) Hipovolemiya, afferent patoloji impulsasiya

C) Periferik kapilyarlar
ı
n spazm
ı
D) Ba
ş
-beyin ödemi
E) T
ənə
ffüsün pozulmas
ı
616. U
ş
aqlarda yol-n
ə
qliyyat hadis
ə
si zaman
ı əmələ
 g
ələ
n politravma zaman
ı
üstünlüyü n
ə
 t
əş
kil edir?
A) Çanaq v
ə
 yuxar
ı ə
traf
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
B) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
, daxili orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si v
ə
 a
şağı ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
C) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
D) Onur
ğ
a v
ə
 çana
ğı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) Yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı ə
traf
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
617. Göst
ə
ril
ə
n s
əbə
bl
ə
rd
ə

ə
n çox hans
ı
 yo
ğ
un v
ə
 düz ba
ğı
rsa
ğı
n qanaxmas
ı
na
səbə
b olur?
A) X
ə

ə
ng
B) Divertikullar
C) Portal hipertenziya
D) Polipl
ə
r
E) Qeyri-spesifik xoral
ı
 kolit
618. Çanaq sümükl
ə
rinin çoxsayl
ı
 s
ını
qlar
ı
nda, budun s
ınığı
, dala
ğı

ə
zilm
ə
si,
bədə
nin 
ə
ziyi v
ə
 s
ı
yr
ı
nt
ı
lar
ı
nda 
ə
n mühüm z
ədələ
nm
əyə
 hans
ı
lar aiddir?
A) Çanaq sümüyünün s
ınığı
B) B
ədə
nin çoxsayl
ı
 s
ı
yr
ı
nt
ı
lar
ı
C) Bud sümüyünün s
ınığı
D) B
ədə
nin çoxsayl
ı ə
ziyi
E) Dala
ğı

ə
zilm
ə
si
619. X
ə
st
ə
nin ümumi v
ə
ziyy
ə
tinin a
ğı
rl
ığını
n qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
sin
ə
 hans
ı
lar aiddir?
A) M
ə
rk
ə
zi hemodinamikan
ı
n d
ə
yi
şmə
si+k
ə
skin t
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
B) M
ə
rk
ə
zi venoz t
ə
zyiqin s
ə
viyy
ə
si
C) K
ə
skin t
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
D) Ür
ə
k aritmiyas
ı
E) AT s
ə
viyy
ə
si
620. Qastro-ezofageal reflüks x
ə
st
ə
liyi dedikd
ə
 n
ə
 ba
ş
a dü
ş
ülür?

A) Qusmalar
B) Dö
ş
 sümüyü arxas
ı
 a
ğrı
lar
C) Regurgitasiya
D) Refluks möht
ə
viyyat
ını
n aqressiv t
ə
sirind
ə
n meydana ç
ı
xan simptomokompleks
E) M
ədə
 möht
ə
viyyat
ını
n qida borusuna at
ı
lmas
ı
621. Qeyd olunan kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rl
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunan mü
ştərə
k k
ə
ll
ə
-beyin
travmalar
ı
 zaman
ı
 M-exo 4 mm yer d
ə
yi
ş
ir, h
ə
min t
ərə
fd
ə
 hemiparez v
ə
 midriaz

ş
ahid
ə
 olunur. Bu g
ə
st
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı
na uy
ğ
undur?
A) Ba
ş
-beyin silk
ələ
nm
ə
si
B) Ba
ş
-beyin 
ə
zilm
ə
si
C) Ba
ş
-beyin kötüyünün 
ə
zilm
ə
si
D) K
ə
ll
ə
daxili travma
E) Subaraxnoidal qanaxma
622. Politravma il
ə
 körp
ə
 u
ş
aqlarda skeletin ilkin müayin
ə
 üsullardan 
ə
n vacibin
ə
hans
ı
lar
ı
 aiddir?
A) Rentgentomoqrafiya
B) Rentgenoloji
C) Kompyütertomoqrafiya
D) Travman
ı
n m
ını
mal v
ə
 yerli 
ə
lam
ə
tl
ə
rinin üz
ə
 ç
ı
xar
ı
lmas
ı
 üçün ard
ıcı
l v
ə
 sistemli
müayin
ələ
r
E) Teploqrafiya, USM
623. On iki ya
şlı
 u
ş
aqda ilkin bax
ış
 zaman
ı
 budun s
ınığı
 a
ş
kar edilib v
ə
 çanaq
sümükl
ə
rinin s
ınığı
na, dala
ğı
n z
ədələ
nm
ə
sin
ə ş
übh
ə
 yaran
ı
b. Optimal müalic
ə
-
diaqnostik t
ə
dbirl
ə
r s
ı
ras
ı
na (x
ə
st
ə
xanaya q
ədə
r promedol vurulub) hans
ı
lar
daxildir?
A) Transport immobilizasiyas
ı
+rentgenoloji müayin
ə
, m
ə
rk
ə
zi venan
ı
n
kateterizasiya+plazma 
əvə
zedicisinin köçürülm
ə
si+ qan qrupu v
ə
 rezus-faktorun t
ə
yini,
laparotomiya
B) Rentgenoloji müayin
ə
+periferik venalar
ı
n kateterizasiyas
ı
+laparotomiya
C) Transport immobilizasiyas
ı
+m
ə
rk
ə
zi venan
ı
n kateterizasiya+ qan 
əvə
zedicil
ə
rin
köçürülm
ə
si +laparotomiya
D) Budun transport immobilizasiyas
ı
+laparotomiya

E) Bud s
ınığı
na gör
ə
 a
ğrısı
zla
şdı
rma, Skolnikov-Silivanov üsulu il
ə
 çanaqdaxili blokada,
zədələ
nmi
ş ə
traf
ı
n transport immobilizasiyas
ı
, rentgenoloji müayin
ə
624. Sadalanan 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 qanaxman
ı
n m
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ını
n a
şağı
hiss
ə
sind
ə
n dem
əyə ə
sas verir?
A) Qanitirm
ə
nin ümumi 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
B) Burun qanaxmas
ı
C) Qan
ı
n ümumi analizi
D) Qanl
ı
 qusma
E) Melena v
ə
 düz ba
ğı
rsaqdan al qan
ı
n axmas
ı
625. D
ə
rinin geni
ş
 posttravmatik soyulmas
ını
n optimal müal
ıcə
 taktikas
ı
na hans
ı
daxildir?
A) D
ərı
 dilimi k
ə
silib götürül
ərə
k effektiv Krasovitov üsulu il
ə
 plastikas
ı
B) Yerli toxumalarla d
ə
ri plastikas
ı
C) Cibl
ə
rin dren
ə
 olunaraq mayenin passiv aspirasiyas
ı
D) Konservativ t
ə
dbirl
ə
r:Soyuq, m
ə
lh
ə
ml
ə
 sar
ğı
 v
ə
 s.
E) Yara nahiy
ə
sin
ə
 tiki
şlə
rin qoyulmas
ı
626. U
ş
aqlarda politravma zaman
ı
 x
ə
st
ə
xanaya q
ədə
r optimal müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
rin
ə
hans
ı
lar aiddir?
A) Plazma
əvə
zedicil
ə
rin köçürülm
ə
si,süni t
ənə
ffüs, transport
immobilizasiyas
ı
+a
ğrıkə
sicil
ə
rin yeridilm
ə
si
B) Qeyd olunanlar
ı
n ham
ısı
C) Plazma
əvə
zedicil
ə
rin köçürülm
ə
si,süni t
ənə
ffüsün verilm
ə
si, transport
immobilizasiyas
ı
+narkotikl
ə
rin yeridilm
ə
si
D) Oksigenl
ə
 t
ə
minat, qanaxman
ı
n müv
ə
qq
ə
ti dayand
ırı
lmas
ı
, z
ədə
 nahiy
ə
sinin yerli
ağrısı
zla
şdırı
lmas
ı
, transport immobilizasiyas
ı
E) Plazma
əvə
zedicil
ə
ri, süni t
ənə
ffüs, transport immobilizasiyas
ı
627. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda peritonit üçün xarakterik olmayan amil hans
ıdı
r?
A) N
ə
cis ifraz
ını
n gücl
ə
nm
ə
si
B) Qar
ını
n köpm
ə
si
C) Eksikoz
D) Poliuriya
E) Ür
ə
k-damar poz
ğ
unlu
ğ
u

628. K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
 il
ə
 birg
ə ə
traflar
ı
n s
ını
qlar
ı
 zaman
ı
 kompression-
distraksion osteosintezin icra olunmas
ı
na mütl
ə
q göst
ə
ri
şə
 hans
ı
lar aiddir?
A) 
Ə
traflar
ı
n yerd
ə
yi
şmə
siz böyük seqmentli qapal
ı
 metadiafizar s
ınığı
B) Böyük oynaqlarda oynaqdaxili s
ını
q
C) Saidin h
ə
r iki sümüyünün qapal
ı
 s
ınığı
D) Bald
ırı
n h
ə
r iki sümüyünün qapal
ı
 könd
ələ
n s
ınığı
E) 
Ə
traflar
ı
n yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 böyük seqmentli aç
ı
q metadiafizar s
ınığı
629. U
ş
aqlarda s
ını
qlar
ı
n müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 üsulun t
ə
tbiqi daha m
ə
qs
ədə
 uy
ğ
undur ?
A) Birmamentli repozisiya v
ə
 gips longeti qoymaq
B) Lövh
ə
 qoyulmas
ı
C) Aç
ı
q repozisiya
D) 
İ
ntramedulyar osteosintez
E) Skelet dartmas
ı
630. Göst
ə
ril
ə
n s
ını
qlardan hans
ı
 u
ş
aqlar üçün daha xarakterikdir?
A) Ya
şı
l budaq tipli s
ını
q
B) Könd
ələ
n
C) Q
ə
lp
ə
li
D) Ç
ə
p
E) Bucaqalt
ı
 yerd
ə
yi
şmə
631. 13 ya
şı
nda o
ğ
lan
ı
n xayal
ığını
n sol yar
ısı
nda üzümsalx
ımı şə
klind
ə şiş
kinlik v
ə
arabir a
ğrı
 qeyd edilir. Bu hans
ı
 patologiya da mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) Varikosele
B) Kriptorxizm
C) Ektopiya
D) Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
E) Hidrosele
632. Portal hipertenziyan
ı
n hans
ı
 formas
ı
 mövcud deyildir?
A) 
Ə
laq
ə
li portal hipertenziya
B) Qaraciy
ə
rüstü portal hipertenziya
C) Qaraciy
ə
ralt
ı
 portal hipertenziya
D) Qaraciy
ə
rdaxili portal hipertenziya
E) Qar
ışı
q formal
ı
 portal hipertenziya

633. Bax
ış
 zaman
ı
 u
ş
aqda xayalardan biri xayal
ı
qda qeyd olunmur. Palpasiyada
xaya aral
ı
q nahiyy
ə
sind
ə ə
ll
ə
nir. Diaqnoz n
ə
dir?
A) Anorxizm
B) Xayan
ı
n ektopiyas
ı
C) Varikosele
D) Hidrosele
E) Kriptorxizm
634. U
ş
aqlarda infeksion prosesin gedi
ş
ind
ə
 göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı ə
sas say
ı
lm
ı
r?
A) Tör
ə
dicinin antibiotikl
ərə
 qar
şı
 davaml
ılığı
B) Anamnezind
ə
 MSS-nin natal travmas
ı
C) Orqanizmin sensibilizasiyas
ı
D) Mikrofloran
ı
n virulentliyi
E) Orqanizmin immunoloji reaktivliyi
635. Qas
ı
q y
ı
rt
ığını
 qeyd olunan patologiylardan hans
ı
 il
ə
 differensasiya etm
ə
k laz
ı
m

lir?
A) Monorxizm
B) Toxum ciy
ə
sinin sisti
C) Kriptorxizm
D) Varikosele
E) Anorxizm
636. Qeyd olunanlardan hans
ı
 xayalar
ı
n inki
ş
af anomaliyas
ı
na aid deyil?
A) Kriptorxizm
B) Anorxizm
C) Monorxizm
D) Hipospadiya
E) Poliorxizm
637. Qeyd olunanlardan hans
ı
 cinsiyy
ə
t üzvünün inki
ş
af qüsurlar
ıdı
r?
A) Hipospadiya, epispadiya
B) Epispadiya, spermatosele
C) Hipospadiya, hidrosele
D) Spermatosele, varikosele
E) Epispadiya, varikosele

638. Qas
ı
q-xayal
ı
q y
ı
rt
ığı
 il
ə
 hidroselini differensasiya etm
ə
k üçün istifad
ə
 olunan 
ə
n
sad
ə
 müayin
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Rentgen müayin
ə
B) Ultras
ə
s müayin
ə
C) Laborator müayin
ə
D) Sidiyin ümumi müayin
ə
si
E) Diafonoskopiya
639. U
ş
aqlarda s
ını
qlar
ı
n müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 üsulun t
ə
tbiqi daha m
ə
qs
ədə
 uy
ğ
undur ?
A) 
İ
ntramedulyar osteosintez
B) Birmamentli repozisiya v
ə
 gips longeti qoymaq
C) Lövh
ə
 qoyulmas
ı
D) Aç
ı
q repozisiya
E) Skelet dartmas
ı
640. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
na qar
ı
nda k
ə
skin tutma
şə
killi a
ğrı
xarakterikdir?
A) Portal hipertenziya
B) K
ə
skin appendisit
C) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyi
D) K
ə
skin ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi - invaginasiya
E) Birincili peritonit
641. Qeyd olunan endokrin patologiylardan hans
ı
nda qar
ı
nda a
ğrı
 ola bil
ə
r?
A) 
Şəkə
rsiz diabet
B) Tireotoksikoz
C) Diabetik ketoasidoz
D) Hipotireoz
E) 
İ
tsenko-Ku
ş
inq x
ə
st
ə
liyi
642. Anadang
ə
lm
ə
 lobar emfizema diaqnozunu t
ə
yin ed
ə
rk
ə
n seçim müayin
ə
 üsulu
hans
ı
 ola bil
ə
r?
A) Bronxoskopiya
B) Bronxoqrafiya
C) Angiopulmonoqrafiya
D) A
ğ
ciy
ə
rin radioizotop müayin
ə
si

E) T
ə
sviri R-qrafiya
643. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
 il
ə
 b
ə
rab
ə
r d
ə
rid
ə
hemorragik s
ə
pgi mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) K
ə
skin qastroenterit
B) Q
ə
bizlik
C) 
Ş
enleyn-Henox x
ə
st
ə
liyi
D) K
ə
skin pankreatit
E) Peritonit
644. Qar
ı
nda a
ğrı
 il
ə
 yana
şı
 düz ba
ğı
rsaqdan qanaxman
ı
n olmas
ı
 qeyd olunan
patologiyalardan hans
ı
nda mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) Xoledox sisti
B) K
ə
skin xolesistit
C) Obturasion ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
D) Mekkel divertikulu
E) 
İ
kincili peritonit


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə