1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiә



Yüklə 16,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix28.04.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#15977
  1   2   3   4   5   6

1
2
3
4
5
1401_az_eyani_500sual testinin sualları
Fәnn : 1401Y Mülki müdafiә
100­200 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi törәdә bilir?
200­300 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi yaradır?
300­500 rentgen doza hansı dәrәcәli şüa xәstәliyi törәdır?
Materialın növündәn vә xarakterindәn asılı olaraq γ – vә neytronların azalması necә adlanır?
Udulan dozanın nәyindәn aslı olaraq insanlar şüa xәstәliyinә mәruz qalırlar?
Yüngül dәrәcәli

Orta dәrәcәli
Tәsiri nәzәrә alınmır
Cizli tәsir müddәti olan ağır dәrәcәli
Simptomları bilinәcәk dәrәcәli
Orta dәrәcәli

Yüngül dәrәcәli
Tәsiri nәzәrә alınan dәrәcәlir
Cizli tәsir müddәti olan ağır dәrәcәli
Simptomları bilinәcәk dәrәcәli
Ağır dәrәcәli, dönmәz xarakterli

Dönmәz xarakterli yüngül dәrәcәli
Dönmәz xarakterli orta dәrәcәli
Cizli tәsir müddәti olan dönmәz xarakterli
Simptomları bilinәcәk dәrәcәli
Yüngül azaltma qatı
Qismәn azaltma qatı
Yarım azaltma qatı

Tam azaltma qatı
Orta azaltma qatı

6
7
8
9
γ ­ şüaları üçün udulan dozanın olçü vahidi nәdir?
Üçüncü dәrәcәli yanıqda dәridә nә baş verir?
Dördüncü dәrәcәli yanıqda dәridә nә baş verir?
İşıq şüalanmasını tәsir müddәtli nә qәdәrdir?
Hәcmindәn vә miqdaıından
Partlayışdan hәdәfә qәdәr olan mәsafәdәn
Udulan dozanın miqdarından

Şüanın sәviyyәsindәn, intensivliyindәn vә vaxtdan
Hәcmindәn, radiasiya sәviyyәsindәn
Rentgen/saat /sm2, rad
Zibert, bэr, qrey
Qrey, rentgen vә rad

Rad, zibert vә qrey
Rentgen/saat, mr/s
Dәridә toxumaların tam qaralması
Dәrinin hüceyrәlәrindә suluqların deşilmәsi
Dәrinin hüceyrәlәrinin tam ölmәsi

Dәridә toxumaların tam yanması
Dәrinin hüceyrәlәrindә hissiyatın ölmәsi
Dәridә qızartı vә qaralmaların әmәlә gәlmәsi
Dәridә suluqların deşilmәsi
Dәrinin bütün dәrinliyi üzrә tam yanması

Dәridә bütün dәrinliyindә toxumaların ölmәsi
Dәrinin bütün hissәsinin göynәmәsi
10­20dәq
10 dәq
10­20 saniyә

60 san
40 san

10
11
12
13
14
İşıq şüalanmasımn ölçü vahidi nәdir?
İşiq şüalanmasının gözlәrә tәsiri necәdir?
İşıq şüalanması zamanı әrazi neçә zonaya bölünür?
0,2­0,4 kqq/sm2 (20­40 kPa) izafi tәzyiq zamanı mühafizә olunmayan insanlar hansı tәsirә mәruz qalırlar?
0,4­0,6 kqq/sm2 (40­60 kPa) izafi tәzyiq zamanı mühafizә olunmayan insanlar hansı tәsirә mәruz qalırlar?
kc/sm2, R/saat
kkal/sm
kal/sm2

kc/m3 vә ya kal/sm3
kc/m
göz qapağının, göz dibinin yanması ilә görmә qabiliyyәtinin artması;
müvәqqәti korluq (gündüz 5dәq, axşam 30dәq) göz dibinin yanması ilә tam korluq;
müvәqqәti korluq (gündüz 5dәq, axşam 30dәq) göz dibinin yanması, göz qapağının vә ağının yanması;

müvәqqәti korluq (gündüz 5dәq, axşam 30dәq) göz qapağının yanması vә göz ağının әrimәsi.
Göz dibinin yanması, göz qapağının yanması ilә bәbәyin mәhv olması;
4
2
3

5
1
ağır
güclü
yünğül

ölümcül
orta
ağır
yünğül
orta

ölümcül

15
16
17
18
19
İşıq şüalanması zamanı bәdәnin açıq hissәsindә neçә dәrәcәli yanıq yaranır?
İşiq şüalanmasının tәsirini qatı duman, yağış vә qar neçә dәfә zәiflәdir?
Müharibә dövrü üçün birdәfәlik şüa dozası nә qәdәrdir?
Sülh dövrü üçün atom tәhlükәli obyektlәrdә işlәmәyәnlәr üçün udulan şüa dozası 1­ ildә nә qәdәrdir?
İşıq şüalanmasının tәsiri nәticәsindә insanlarin dәri nahiyәsindә yaranan yanıq dәrәcәlәri hansılardır?
güclü
5
3
4

6
2
40­50
20­40
10­20

55­70
15­50
4 gündә 150 rentgen
4 gündә 100 rentgen
4 gündә 70 rentgen
4 gündә 60 rentgen
4 gündә 50 rentgen

0,005 rentgen
0,5 rentgen
5 rentgen

0,05 rentgen
50 rentgen
1­ci dәrәcәli U=40 kC/m2, 2­ci dәrәcәli U=60 kC/m2; 3­cü dәrәcәli U=200 kC/m2, 4%cu dәrәcәli U = 300 kC/m2;
U=400­600 kC/m2, 4­cu dәrәcәli U > 600 kC/m2;


20
21
22
23
24
Nüvә zәdәlәnmә ocağı nәdir?
Nüvә zәdәlәnmә ocağı hansı növ zәdәlәnmә ocağına aiddir?
Nüvә zәdәlәnmә ocağının qarışıq olmasının hansı amillәri mövcuddur?
Nüvә zәdәlәnmә ocağında işıq şüalanmasının tәsir әrazisi hansı göstәricilәrdәn asılıdır?
Nüvә zәdәlәnmә ocağında, zamandan asılı, radiaktiv zәhәrlәnmәyә әn çox hansılar mәruz qalır?
1­ci dәrәcәli U=80­160 kC/m2, 2­ci dәrәcәli U=160­400 kC/m2; 3­cü dәrәcәli

1­ci dәrәcәli U=60kC/m2, 2­ci dәrәcәli U=260 kC/m2; 3­cü dәrәcәli U=200 kC/m2, 4­cu dәrәcәli U = 300 kC/m2;
1­ci dәrәcәli U=70­140 kC/m2, 2­ci dәrәcәli U=160­220 kC/m2; 3­cü dәrәcәli U=190­300 kC/m2, 4­cu dәrәcәli U < 600 kC/m2 ;
Bitki, heyvan vә insan tәlafatı olsun, yer radiaktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalsın;
Orada nüvә silahı tәtbiq olunduğu sahәdir ki, insanlar tәlәf olur, әtraf zәhәrlәnir;
Nüvә partlayışının zәdәlәyici amillәrinin tәsiri nәticәsindә küllü miqdarda insan, heyvan vә bitki tәlafatı olan, bina vә qurğular dağılan, yanğınlar baş verәn vә yer
radiaktiv maddәlәrlә zәhәrlәnәn әrazi hesab edilir;

Orada zәrbә dalğasının tәsirindәn güclü dağıntılar baş versin, insan tәlafatı olsun, әtraf GTZM­ilә çirklәnsin.
Orada nüvә partlayışı zamanı külli miqdarda insan tәlәfatı baş versin, binalar salamat qalsın;
Müxtәlif formalı
Sadә
Qarışıq

Düzgün olmayan
Mürәkkәb
Qәzalar, subasmalar, sürüşmәlәr
Partlayış, kimyәvi zәhәrlәnmә
Dağıntılar, yanğınlar

Zәlzәlә, sunami, yeraltı suların artması
GTZM yayılması
Nüvә partlayış yerindәn olan mәsafәdәn
Nüvә silahının tәdbiq növündәn vә relyefdәn
Nüvә silahının gücündәn vә mәsafәdәn

Yeraltı partlayışın tәsirindәn vә mәsafәdәn
Nüvә silahının növündәn vә izafi tәzyiqdәn

25
26
27
28
Nüvә zәdәlәnmә ocağında elektromaqnit impulsu nәyә tәsir göstәrir?
Zәdәlәnmә ocaqları hansı formada olur?
Radioaktiv zәhәrlәnmә zonaların yaranmasında külәyin sürәti nәyә tәsir edir?
Radioaktiv zәhәrlәnmә zonaları hansı hәndәsi fiqur formasında olur?
Ağaclar, torpaq, su vә bostanlar
Binalar, şәhәrlәr, dağlar vә bağlar
İnsanlar, heyvanlar, quşlar vә balıqlar

Hava, torpaq, su vә od (hәyat ünsürlәri)
Çaylar, çöllәr, dәnizlәr vә okeanlar
Әhatәli yanğınlarla bәrabәr heyvanları mәhv edir
Binaları dağıdır vә yanğın törәdir
İdarә etmә vә radio­elektron cihazlarını mәhv edir

Daşğın, sürüşmә, sunami yaradır
Tәk­tәk yanğınlarla bәrabәr insanları mәhv edir
Dairәvi, dörd bucaq, qeyri­müәyyәn formal;
Dairәvi zolaq, silindr formal;
Dairәvi zolaq, qeyri­müәyyәn;

Dairәvi dörd bucaq, zolaq, silindr formal.
Zolaq, qeyri­müәyyәn, üç bucaq formal;
Zonanın formasına vә tәrkibinә;
Zonanın uzunluğuna vә eninә;
Zonanın ölçülәrinә vә zәhәrlәnmә sәviyyәsinә;

Zonanın zәhәrlәnmә formasına,
Zonanın zәhәrlәnmә sәviyyәsinә;
Kvadrat
Üçbucaq
Ellips

Dairә
Düzbucaq

29
30
31
32
33
Radioaktiv zәhәrlәnmәnin digәr amillәrdәn fәrqlәndirәn cәhәt hansıdır?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında zarin, zoman, Vx ­ qazları necә tәsir göstәrir?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında iprit, lyusit vә azotlu iprit necә tәsir göstәrir?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında dәrinin sәthinә düşmüş İprit damcıları orqanizmә hansı müddәt әrzindә tam sorulur?
Dәridә yara әmәlә gәtirәn ZM hansılardır?
Radioaktiv maddәlәrin rәngsiz, iysiz olması
Çәtin aşkar edilmәsi ilә parçalanma
Qeyri­sabit xarakterli parçalanma
Radioaktiv maddәlәrin fasilәsiz parçalanması

Uzun müddәt tәsir göstәrmәsi
Әrazidә canlılar arasında xolera xәstәliyi yayılır
Әrazidә canlılar arasında bakterioloji xәstәliklәr yayılır
Әrazidә canlıların sinir sistemini iflic edir

Әrazidә canlılar arasında tif xәstәliyi yayılır
Әrazidә canlılar arasında dәri­zöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir
Әrazidә canlılar arasında psixo­mimotiq tәsirli xәstәliklәr yayılır
Әrazidә canlıların sinir sistemini iflic edir
Dәri­zöhrәvi, dәridә yaralar әmәlә gәtirir

Әrazidә canlılar arasında tülyamiya xәstәliyi yayılır
Әrazidә canlılar arasında göbәlәk xәstәliyi yayılır
3­5 dәqiqә
10­15 dәqiqә
20­30 dәqiqә

30­40 dәqiqә
5­10 dәqiqә
Zarin, iprit
Forgen, sianid turşusu
İprit, luyuzit

Zoman, fosgen

34
35
36
37
38
Güclü tәsir edici zәhәrlәyici maddә(GTZM) hansıdır?
Fosgen havadan 3,5 dәfә ağırdırsa sәngәrdә mühafizә olunmaq mümkündürmü?
Ümumzәhәrlәyici maddәlәr hansılardır?
Fosgen vә sianid turşusu hansı tip kimyәvi növünә aiddir?
Siniriflicedici ZM­lәr hansılardır?
Vx­qaz, zarin
Bi­zet
İprit
Xlor

Si­ES
Zarin
mәslәhәtdir
Mümkündür
yox

uyğundur
Ola bilәr
Zarin, iprit
Vx­qaz, zarin
Sianid turşusu, xlorsian

Zoman, fosgen
Iprit, luyuzit
Tez mәhv olan
Davamlı
Davamsız

Dözümlü
Gec mәhv olan
Zarin, iprit, zoman
Forgen, sianid turşusu


39
40
41
42
43
Bioloji zәdәlәnmә ocağı nәdir?
Bioloji zәdәlәnmә ocağının yaranmasına hansı bakterioloji vasitәlәr sәbәb ola bilәr?
Bakterioloji silahın tәsirindәn yaranmış zәdәlәnmә ocağında hansı xәstәliklәr yayıla bilәr?
Bakterioloji silahın tәsirindәn heyvanlar arasında hansı xәstәliklәr yayıla bilәr?
Elektromaqnit impulsu – qısa müddәtli, lakin güclü cәrәyan vә gәrginlik yaradaraq nәyә tәsir edir?
Vx­qaz, zarin, zoman

Zoman, fosgen, difosgen
İprit, zoman, Bi­zet
Güclü dağıntılar yanğınlar, partlayışlar baş verәn yer bioloji maddәlәrlә zәhәrlәnәn әrazidir;
Bioloji silah tәtbiq olunan dağıntılar olan, yanğınlar baş verәn әrazidir;
Bioloji silahın tәtbiqi nәticәsindә külli miqdarda insan, heyvan vә bitki tәlafatı baş versin, yoluxan xәstәliklәr yayılan әrazi;

Dağıntılar baş verәn insan, heyvan vә bitki tәlәfatıolan, yer bioloji vә kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalan әrazidir.
Bioloji silahın tәtbiqi nәticәsindә bioloji, kimyәvi zәhәrlәnmә baş verәn әrazidir;
Göbәlәklәr vә Bi­zat qazları
Bakterioloji vә kimyәvi vasitәlәr
Bakteriya, viruslar, göbәlәklәr, mikroblar

Viruslar vә sianit turşusu
Mikroblar, rikketsilәr vә zoman
Bronxit, angina, tif, ku­lexoradka
Astma, vәba, tif, göbәlәk xәstәliyi
Taun, vәba,tif, tulyaramiya, ku­lexoradka

Tif, şәkәr xәstәliyi, zob, dabbaq
Ağciyәr iltihabı, mәdә xorası, qaraciyәr iltihabı
Quş qripi, donuz qripi, sibir xorası, vәba

Quş qripi, zob, mәdә xorası
Donuz qripi, tif, dabbaq
Sibir xorası, vәba vә qripp
Sibir xorası, dabbaq, şәkәr xәstәliyi

44
45
46
47
Elektromaqnit impulsundan mühafizә nәyә әsaslanır?
Elektromaqnit impulsu canlı orqanizmә hansı yolla tәsir göstәrir?
Çox tәhlükәli radiaktiv çirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәrdir?
Radiaktiv zәhәrlәnmәnin mәnbәyi nәdir?
Ultra dalğalı radiostansiyalara
Yüksәk gәrginlikli enerji sisteminә
Rabitә vә avtomatik idarәetmә sisteminә

Mobil telefonlar şәbәkәlәrinә
Qısa vә uzun dalğalı radiostansiyalara
Mobil sistemlәrin avtonot quruluşuna
Qoruyucu avtomat tәrtibata
Avtomatik sistemlәrin yerlә әlaqәsinә

Radioaparatların mühafizә sisteminә
İdarәetmә sisteminin qoruyucu tәrtibatına
Radiometrik cihazlardan istifadә olunarkәn;
Mobil telefonlardan istifadә zamanı;
Avtomatik idarәetmә sistemi ilә birbaşa әlaqәdә olduqda;

Komputer vә televizordan istifadә etdikdә.
Dozimetrik cihazlardan istifadә olunduqda;
R=800R D∞=4000R
R>700R D∞=4000R
R>800R/s D∞=4000R

R>800R/s D∞=4000R
R=700R D∞=4000R
Radioaktivlәşmiş torpaq
α, β vә γ şüaları
Nüvә parçalanması mәhsulu vә bölünmәyәn yanacaq materialları

Radioaktiv maddәlәr
Neytron – proton seli

48
49
50
51
52
Vaxtın 7 dәfә artması radioaktiv zәhәrlәnmәni neçә dәfә azaldır?
Әrazinin radioaktiv zәhәrlәnmә dәrәcәsi nәdәn asılıdır?
Әrazinin radioaktiv zәhәrlәnmәsi hansı sәviyyәdәn başlayır?
2­4 kal/sm2 işıq impulsu mühafizә olunmayan insanlarda hansı tәsir yaradır?
4­7,5 kal/sm2 işıq impulsu mühafizә olunmayan insanlarda hansı tәsir yaradır?
3 dәfә
5 dәfә
10 dәfә

15 dәfә
6 dәfә
Yerin relyefindәn
Partlayışın növündәn
Partlayışın gücündәn

Torpağın tәrkibindәn
Partlayışdan olan mәsafәdәn
0,1 R/S
1,5 R/S
0,5 R/S

2,5 R/S
2 R/S
İnsanlarda tәsiri cüzidir
İnsanlara tәsir etmir
Birinci dәrәcәli yanıq

İnsanlara tәsiri nәzәrә alınmazdır
İnsanlarda ikinci dәrәcәli yanıq
İnsanlarda tәsiri cüzidir
İnsanlara tәsir etmir
İkinci dәrәcәli yanıq

İnsanlara tәsiri nәzәrә alınmazdır

53
54
55
56
57
7,5­12 kal/ sm2 işıq impulsu mühafizә olunmayan insanlarda hansı tәsir yaradır?
Birinci dәrәcәli yanıq zamanı dәridә nә baş verir?
İkinci dәrәcәli yanıq zamanı dәridә nә baş verir?
Nüvә partlayışının enerjisinin tәqribәn neçә %­i zәrbә dalğasına sәrf olunur?
Zәrbә dalğasının tәsir müddәti nә qәdәr ola bilәr?
İnsanlarda üçüncü dәrәcәli yanıq
İnsanlara tәsiri nәzәrә alınandır
İnsanlara tәsiri güclüdür
Üçüncü dәrәcәli yanıq

İnsanları mәhv edә bilәr
İkinci dәrәcәli yanıq
Qaralma
Göynәmә
Qızartı

Bozarma
Göyәrmә
Dәridә göynәmә baş berir
Dәridә qaralma baş verir
Dәridә suluqlar әmәlә gәlir

Dәridә yanıq әmәlә gәlir
Dәridә qızartı baş verir
65%
30%
40%
50%

20%
25­30 san
10­12 san

58
59
60
61
62
Zәrbә dalğasında sıxılma fazası ilә boşalma fazasının kәsişdiyi yerdә tәzyiq nә qәdәr ola bilәr?
Gücü 20 kt olan nüvә partlayışından zәrbә dalğası 1 km mәsafәni hansı vaxta qәt edir?
Gücü 3 kt olan nüvә partlayışından zәrbә dalğası 1 km mәsafәni hansı vaxta qәt edir?
Gücü 3 kt olan nüvә partlayışından zәrbә dalğası 3 km mәsafәni hansı vaxta qәt edir?
Nüvә silahının partlama növlәri hansılardır?
5­10 san
15­20 san

3­7 san
1
10
0

3
5
7 san
1 san
2 san

5 san
3 san
3 san
2 san
0,5 san

5 san
1 san
7 san
2 san
3 san

8 san
5 san

63
64
65
66
U235 vә PL239 parçalanmasından neçә izotop vә neçә kimyәvi element yaranır?
İşıq şüalanması nәdir?
Zәrbә dalğasının tәsir dәrәcәsi nәlәrdәn asılıdır?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında dәriyә düşmüş iprit damcıları onun alt qatına hansı müddәt әrzindә keçir?
yüksәklikdә h> 15 km, havada h≤ 10km, yerüstü , yeralti, suüstü, sualti;
yüksәklikdә h≤ 10 km, havada h=10km, yer üstü, su üstü, su alti;
yüksәklikdә H≥ 10 km, havada H=10km, yer üstü, yer altı, su altı;

yüksәklikdә h= 20 km, havada h= 15km, yerüstü , yeralti, sualti, suüstü.
yüksәklikdә h< 10 km, havada h≤ 10km, yerüstü, yeralti, suüstü;
Partlayış mәrkәzindәn olan mәsafә vә partlayış növündәn;
Sursatın gücü, partlayışın növü, mәsafә vә havanın şaquli durumundan;
Sursatın gücü partlayışın növü vә mәrkәzdәn olan mәsafә, yerin relyefindәn;

Partlayışın növü, mәsafә, yerin relyefi vә külәyin sürәtindәn.
Sursatın gücü, yerin relyefi, külәyin istiqamәtindәn;
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsindәn әtrafa yayılan adi bәnövşәyi işıq şüası selidir.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsinin saçdığı γ­şüalarıdır.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsinin saçdığı gözә görünәn, ultrabәnövşәyi vә infraqırmızı şüalanma selidir.

Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan od kürәsinin lazer vә roentgen şualarının selidir.
Nüvә partlayışı zamanı meydana çıxan gözәgörünmәz şüalar dalğasıdır.
Partlayış mәrkәzindәn olan mәsafә vә partlayış növündәn;
Sursatın gücü, partlayışın növü, mәsafә vә havanın şaquli durumundan;
Sursatın gücü partlayışın növü vә mәrkәzdәn olan mәsafә, yerin relyefindәn;

Partlayışın növü, mәsafә, yerin relyefi vә külәyin sürәtindәn.
Sursatın gücü, yerin relyefi, külәyin istiqamәtindәn;
8 dәqiqәdәn
5 dәqiqәdәn
7 dәqiqәdәn

10 dәqiqәdәn
3 dәqiqәdәn

67
68
69
70
71
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağının yaranmasına bi­zet necә tәsir göstәrir?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında Si­ES qazı necә tәsir göstәrir?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında davamlılığına görә zoman vә zarin hansı tәsirә malikdir?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında davamlılığına görә fosgen vә difosgen hansı tәsirә malikdir?
Kimyәvi silah nәdir?
Әrazidә canlılar arasında sinir sisteminin iflici güclәnir;
Әrazidә canlılarda dәri­zöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir;
Әrazidә canlılara psixo­mimotiq tәsir güclәnir;

Әrazidә canlılar arasında qripp xәstәliyi güclәnir.
Әrazidә canlılar arasında boğulmalar güclәnir;
Әrazidә canlıların sinir sisteminin iflicini güclәndirir;
Әrazidә canlılarda boğucu tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılara qıcıqlandırıcı tәsir güclәnir;

Әrazidә canlılar arasında rikketsii­nin yayılması güclәnir.
Әrazidә canlılarda dәri­zöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir;
Müddәtli­qeyrimüәyyәn
Davamsız­qısa müddәtsiz
Davamı­uzunmüddәtli

Qeyrimüәyyәn – namәlum
Müddәtsiz­namәlum
Davamsız­qısa müddәtli

Müddәtli­qeyrimüәyyәn
Müddәtsiz­namәlum
Davamlı­uzun müddәtli
Qeyrimüәyyәn – namәlum
Kütlәvi qırğın silahlarından biridir, zәhәrlәyici vә radiaktiv tәsir edәn silah növüdür;
Adi qırğın silahlarından biridir, zәdәlәyici tәsirә malikdir, uzun müddәt tәsir edir;
Kütlәvi qırğın silahlarından biridir, zәhәrlәyici maddәlәr vә onları daşıyan vasitәlәrdәn ibarәtdir;

Kütlәvi qirğın silahidir vә kimyәvi maddәlәrin tәtbiqi ilә yaranan vә az tәsir edәn silah növüdür.

72
73
74
75
76
İnsan orqanizminә tәsirinә görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә qrupa bölünür?
Davamlığına görә zәhәrlәyici maddәlәr neçә növ olur?
Kimyәvi silah tәtbiq olunan әrazi neçә zonaya bölünür?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağı nәyә deyilir?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında fosgen vә difosgen necә tәsir göstәrir?
Güclü tәsirli maddәlәri әtrafa yayan vasitәlәr, zәhәrlәyici tәsiri olan maddәlәrdir;
4
6
7

3
5
5
3
2

6
4
5
3
2

6
4
Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı dağıntılar, partlayışlar baş versin, qurğular dağılsın hәmcinin insan, bitki vә heyvan tәlәfatı olsun;
Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı qurğular dağılsın,insan bitki vә heyvan tәlәfatı olsun әrazi radioktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmәyә mәruz qalması;
Kimyәvi silahın tәtbiqi vә ya güclü tәsirli zәhәrli maddәlәrinin yayılması nәticәsindә külli miqdarda insan, heyvan vә bitki tәlәfatı baş versin;

GTZM­in tәtbiqi zamanı güclü dağıntılar vә maddi sәrvәtlәr mәhv olsun insan, bitki vә heyvan tәlәfatı olsun.
Kimyәvi silah tәtbiq olsun vә bioloji tәsir baş versi, insan tәlafatı olsun;
Әrazidә canlılar arasında sinir­pataloji tәsir güclәnir;
Әrazidә canlılar arasında dәri­zöhrәvi yaralar әmәlә gәtirir;


77
78
79
80
81
Kimyәvi zәhәrlәnmә ocağı nәdir?
Mülki әleyhiqazların sazlığının yoxlanması üçün hansı kimyәvi maddәdәn istifadә edilir?
Sülh dövründәki FH­lar hansılardır?
Sosial xarakterli FH necә baş verә bilәr?
Sosial xarakterli hadisәlәrә hansılar aiddir?
Әrazidә canlılara boğucu tәsir güclәnir;

Әrazidә canlılar arasında malyariya xәstәliyi artır.
Әrazidә canlılar arasında psixo­mimotiq tәsir güclәnir;
Zәhәrlәyici maddәlәrdәn tәkcә heyvanlar zәrәr çәkәn әrazidir
GTZM­in tәsiri nәticәsindә әhali vә bitgilәr zәrәr çәkmiş әrazidir
Zәhәrlәyici vә GTZM­in tәsiri nәticәsindә әhali, heyvanlar vә bitgilәr zәrәr çәkmiş әrazidir

GTZM­in tәsirindәn tәkcә bitgilәr zәrәr çәkәn әrazidir
Zәhәrlәyici maddәnin tәsiri nәticәsindә әhali vә heyvanlar zәrәr çәkmiş әrazidir
Ammonyak
Fosgen
Xlorpikrin

İprit
Xlor
nüvә silahın, adi qırğın silahların tәtbiqi, su basma, tәbii, sәnaye, metroloji nәqliyyat;
metroloji, bioloji, silahların tәtbiqi, sәnaye, nәqliyyat, tәbii, ekoloji, hәrbi­siyasi;
metrolojı, arqometroloji, nәqliyyat, sәnaye, tәbii, ekoloji, sosial, siyasi, iqtisadi;

hidrosferin vәziyyәtinә dәyişmәsi, nüvә silahının tәtbiqi, yer sürüşmәsi, zәlzәlә, su basma.
arqometroloji, kimәvi silahın tәtbiqi, tәbii, bakterioloji, texnoloji, hәrbi, sәnaye,
әhalinin istehsal gücü tükәnir, istehsal yüksәlmir vә tәminat artmayanda;
insanlarin işә müinasibәti dәyişir, nümayışa çıxır, iqtisadi tәlәblәr irәli sürüldüldükdә;
әhalinin istehsal gücü tükәnir, insanlar arası münasibәtlәrdә qayda­qanunlara riayәt edilmәdikdә;

istehsal yüksәlmir, durğunluq baş verir, yaşayış hәddi qane etmәyәndә.
insanlar arası münasibәtlәrdә psixoloji gәrginlik yaranır, istehsal rejimi pozulduqda istehsaldan gәlәn gәlir işçilәr arasında düzgün bölünmәlidir;

82
83
84
85
Hәrbi xarakterli münaqişәnin yaranmasında әsas sәbәb nәdir?
Tәbii fәlakәtlәr hansılardır?
Fövqladә hallar nәyә deyilir?
Baş vermә sahәlәrinә görә FH­lar necә tәsnif olunur?
Sosial yardımların gecikdirilmәsi vә ya verilmәmәsi;
Әhalinin banklarda qalan әmanәtin verilmәmәsi;
Sosial narazılıqların gәrginlәşmәsi;

İqtisadi böhranların sosial hәyata tәsirinin kәskinlәşmәsi vә s.
İqtisadi qanunların düzgün tәdbiq edilmәmәsi;
Yeni silah növünün sınaqdan çıxarılması;
Güclünün gücsüzә tәcavüzә;

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə