1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiәYüklə 16,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix28.04.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#15977
1   2   3   4   5   6
Daxili böhran, siyasi hegemonluq vә ona imkanın olması;

Siyasәtdә ikili münasibәtlәrin tәsiri ilә әdalәtsiz olmaq.
Әrazi hәrisliyi, qәsbkarlıq, aclıq;
Sel axınları, partlayışlar, zәlzәlә, vulkanlar;
Sel axınları, radioaktiv vә kimyәvi zәhәrlәnmәlәr.
Sel axınları, kimyәvi zәhәrlәnmәlәr, zәlzәlәlәr;
Sel axınları, radioaktiv zәhәrlәnmәlәr, zәlzәlәlәr, quraqlıq;
Su hadisәlәri, zәlzәlә, qasırğalar, vulkanlar, quraqlıq, leysan, yağışlar;

Güclü yanğınlar nәticәsindә yaranmış vәziyyәtә deyilir;
Tәbii fәlakәtlәr nәticәsindә yaranmış vәziyyәtә deyilir;
Tәbii fәlakәtlәr, texnogen qәzalar, sosial­siyasi, hәrbi, iqtisadi, siyasi xususiyyәtli amillәr nәticәsindә yaranmış vәziyyәtә deyilir;

Sәnaye vә texnogen qәzaları zamanı yaranan zәdәocaqlarına deyilir.
Kütlәvi qırğın silahlarının tәtbiqi zamanı yaranmış vәziyyәtә deyilir;
Gәmidә, dәnizdә, havada, evdә, kosmosda;
Metroda, avtomobillәrdә, tәyyarәdә, gәmilәrdә;
Tikintidә, nәqliyyatda, mәişәtdә, istehsalatda;

Meşәdә, dağda, tarlada, kәnddә.
Şәhәrdә, qәsәbәdә, kәnddә, rayonda, idarәdә;

86
87
88
89
90
FH­lar Küll halında neçә yerә bölünür?
Fövqaladә hadisәlәri cәm halında hansı növlәrә bölmәk olar?
Münaqişәli fövqәladә hadisәlәr hansılardır?
Münaqişәsiz fövqәladә hadisәlәri hansılardır?
Mәişәt xarakterli fövqәladә hadisәlәri hansılardır?
6
3
2

5
4
Mәişәt, hәrbi, siyasi;
Münaqişәli, tәbii;
Münaqişәli vә münaqişәsiz;

Texnogen, mәişәt, ekoloji.
Münaqişәsiz, texnoloji;
Sosial partlayışlar, sosial durğunluq
Hәrbi toqquşmalar, tәtil
Terrorizm, tugyan edәn cinayәtkarlıq

Milli vә dini münaqişәlәr vә siyasi dözümlük
Ekstremist siyasi mübarizә, sosial әdalәt
Ekoloji xarakterli hadisәlәr, epidemiya
Müharibәlәr, subasmalar, uçqunlar
Tәbii, texnogen, ekolojı

Mәişәt xarakterli hadisәlәr
Texnogen hadisә, qәzalar, ildırım
Suda batma­boğulma, vulkan püsgürmәsi
İlan sancması, әqrәb sancması, qaz partlaması, yanğın
Qaz partlaması, yanğın, qazdan boğulma, zәhәrlәnmә

Elektrik cәrәyanın tәsirindәn qәza, sunami

91
92
93
94
95
Zәdәlәnmә ocaqlarında dağıntılar xarakterinә görә neçә qrupa bölünür?
Şiddәtli fırtına külәyin hansı sürәtindә yaranır vә nә baş verir?
Tektonik zәlzәlә әsasәn harada baş verir?
Uçqun zәlzәlәlәri nәdәn әmәlә gәlir?
Vulkan püskürmәsi zamanı odlu maye (lava) hansı sürәtlә yayılır?
Qazdan boğulma, zәhәrlәnmә, zәlzәlә
5
3
4

6
2
13,0­14,5 m/san ağacları kökündәn çıxarır dalğalar sahili basır
195­20 km/saat­ gәmilәrin sahilә atılması
26­30 m/san­ağacları kökündәn çıxarır, binaları uçurur

10­15 m/san yüngül tikintilәri xeyli zәdәlәyir
6 bal gücündә dalğada kiçik gәmilәrin batması
Nüvәdә baş verәn hadisәdir;
Yer qabığının üst qatında biosferdә;
Yer qabığının dәrinliklәrdә litosfer tavalarda;

Nüvә ilә mantiya qatı arasında,
Mantiyada baş verәn hadisәdir;
Boğucu qazlar oyuğunda
Yeraltı mәdәn boşluqlarından
Yeraltı karst boşluqlarından

Uçub tökülәn mәdәn boşluğunda
Termal sular yatağında
40 km/saat
20 km/saat


96
97
98
99
100
Obyektin zәdәlәnmә ocaqları nәdir?
Bioloji xarakterli FH necә baş verә bilәr?
. FH­lar tәsnif edәrkәn tәlәf olunanların sayına görә necә xarakterizә olunur?
Nәticәlәrin miqyasına görә FH­lar necә tәsnif olunur?
Tәbii fәlakәtlәr nәyә deyilir?
30 km/saat

50 km/saat
25 km/saat
Obyektdә qәza zamanı insanların mәhv olduğu vә digәr dağıntı әrazisidir;
Qәza nәticәsindә, zәdәlәnmәyә mәruz qalan insanların vә obyektlәrin yerlәşdiyi әrazidir;

Hәr hansı bir qәza zamanı әrazidә yerlәşәn zәdәlәnmәyә mәruz qalmış insanların
Hәr hansı bir fәlakәt zamanı, zәdәlәnmәyә mәruz qalan yerlәrdә obyektlәrin dağıldığı әrazidir;
Obyektdә qәzanın baş verdiyi vә onun tәsir әrazisidir;
Әraziyә epidemiyaların, virusların, kimyәvi maddәlәrin dağılması, vәrәm ilә;
Әraziyә kimyәvi maddәlәrin dağılması, müxtәlif xәstәliklәrin yayılması, tif ilә;
Viruslarınn, müxtәlif xәstәliklәrin yayılması, maddәlәrin dağılması vә yanğın ilә;
Müxtәlif xәstәliklәrin yayılması, maddәlәrin dağılması, adamların tәlәf olması ilә;
Әrazidә epidemiyaların, virusların, müxtәlif xәstәliklәrin yayılması ilә;

Yüngül, әvәzolunmaz, böhranlı, regional, dәhşәtli, ölkә miqyaslı;
Yüngül, ağır, katostrafık, kәnd daxili, şәhәr daxili, respublika miqyaslı;
Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, cox ağır katastrofik, böhranlı, әvәzolunmaz;

Yüngül, ağır, katostrafik, böhranlı,meşә әtraflı, әvәzolunmaz.
Orta ağırlıqlı, katostrafık, böhranlı, şәhәr daxili, regional vә katastrofik;
Lokal vә milli, regional daxili, şәhәr daxili, ölkә miqyaslı FH;
Lokal, obyekt miqyaslı, yerli,şәhәr daxili, iri miqyaslı FH;
Lokal, obyekt miqyaslı, yerli, regional vә qlobal FH;

Lokal, yerli vә qlobal, obyekt daxili, siyasi xarakterli FH.
Yerli vә qlobal, regional, milli obyekt daxili, lokal FH;

101
102
103
104
Sәnaye qәzaları nәdir?
Texnogen xarakterli FH­ar nәyә deyilir?
Zәlzәlә yer kürәsinin әsasәn hansı hissәsindә (qatında) baş verir?
Vulkanik zәlzәlәlәr nәdәn әmәlә gәlir?
Onun nәticәsindә maddi sәrvәtlәr mәhv olur vә insanların normal hәyat fәaliyyәti pozulur;
Onun nәticәsindә xeryli әhalinin vә tәsәrrüfat (iqtisadiyyat) obyektlәrinin normal fәaliyyәti pozulur, insanların zәdәlәnmәsi baş verir;
Onun nәticәsindә әhalinin vә tәsәrrüfat obyektlәrinin normal hәyat fәaliyyәti pozulur, maddi sәrvәtlәr mәhv olunur;

Onun nәticәsindә әhalinin kütlәvi köçürülmәsi vә insanların mәhv olması baş verir.
Onun nәticәsindә tәsәrrüfat obyektlәri dağılır vә insanlar zәdәlәnir;
Obyektin işinin qәflәtәn dayanması vә insanlann zәdәlәnmәsi ilә nәticәlәnәn qәzalar.
Obyektin işinin yavaş­yavaş dayanması nәticәsindә binaların,qurğuların vә başqa avadanlıqların dağılmalsı vә insanların zәdәlәnmәsi baş versin.
Obyektin işinin qәflәtәn dayanması nәticәsindә binaların, qurğulann vә başqa avadanlıqların sıradan çıxması, dağılması vә insanların zәdәlәnmәsi baş versin.

Obyektin işinin qәflәtәn dayanması, vә qurğuların dağılması vә insanlann mәhv olması ilә nәticәlәnsin.
Obyektin işinin qәflәtәn dayanması vә insanlann zәdәlәnmәsi ilә nәticәlәnәn
Sәnayedә, nәqliyyatda, qatarda ehtimal olunan, hәmçinin pirogel, hapalm vә qırmızı fosforun tәdbiqindәn yaranan FH;
Avtomobildә, tәyyarәdә, motroda vә nüvәsilahının tәtbiqi nәticәsindә әmәlә gәlәn FH;
Nәqliyyatda, mәişәtdә vә sәnayedә baş verәn FH;

Tәyyarәdә, dәnizdә, yeraltı şaxtalarda, metroda, Bi­Zet qazlarının istifadәsindәn baş verәn FH.
Gәmidә, qatarda, obyektlәrdә vә kimyәvi silahın tәtbiqindәn baş verәn FH;
Nüvәdә baş verir
Mantiyada, nüvәdә
Yer qabığında vә mantiyada

Tәkcә mantiyada baş verir
Nüvәdә, yer qabığında
Yeraltı çatlardan
Yeraltı nüvә partlayışından
Vulkan püsgürmәsindәn

Yeraltı qazlardan büruzә çıxmasından
Yealtı parçalanmalardan

105
106
107
108
109
Sualtı zәlzәlә vә vulkan püskürmәsi hansı tәsirlә sәciyyәlidir?
Zәlzәlәnin insanla tәsiri necә olur?
Ekoloji xarakterli FH necә baş verir?
Ekoloji böhran hansı hadisәlәrin tәsirindәn yaranır?
İntensivliyinә görә zәlzәlә neçә maksimum balla qiymәtlәndirilir?
Sürüşmә
Yüksәk dalğalar
Sunami

Yerüstü çatlar
Subasma
Әrazidә çatların yaranması nәticәsindә
Vulkan qazlarından insanların zәhәrlәnmәsi
Ölümlә nәticәlәn psixoloji

Çayların istiqamәtinin dәyişmәsi nәticәsindә
Binaların, qurğuların dağılması nәticәsindә
Bitki örtüyünün mәhv olması, meşәlәrin yanması vә mәişәt qәzaları;
Әrazidә suyun, sәnayemüәssisәlәrinin qәzaya uğraması, azon dәliyi;
Әrazidә suyun, dәnizlәrin, bitki örtüyünün, meşәlәrin mәhv olması;

Meşәlәrin, dәnizlәrin bioloji tәsirә mәruz qalması, yanması, göllәrin quruması ilә.
Sәnaye müәssisәlәrinin qәzaya uğraması, kimyәvi zәhәrlәnmә;
Yerin maqnetudasının kәskin dәyişmәsi, günәşin uzun müddәtli batması
Qlobal istilәşmә ilә daşqınlar, sürüşmәlәr
Qlobal quraqlıqla su hövzәlәrinin qurulmasından, meşәlәrin qıralmasından

Günәşdә baş verәn hadisәlәrdәn, ay tutulmasından
Әhatәli meşә yanğınları, aclıqdan
11
10
12

14

110
111
112
113
114
12,5 bal gücündә külәyin tәsirindәn әn çox hansı binalar dağılır?
Texnogen gәza zamanı әn çox zәrәr çәkәn kimlәrdir?
Zәlzәlә vә vulkan püskürmәsindәn sonra hansı hadisәlәr baş verir
Hәrbi mәnşәli FH­lar hansılardır?
Zәrbә dalğası nәdir?
13
Dәnizdә dalğaların hündürlüyü 15,5 metrә çatır
Dәmir­beton binalar
Saman­palçıq tikililәr vә daş binalar

Dәniz sahillәri vә bәndlәr, tәmir zavodları
Daş binalar vә yeraltı qurğular
mühәndis ­ texniki işçilәr
şәhәr әhalisinin bir qismi
sanitar mühafizә әrazisindә qanunsuz mәskunlaşmış әhali

mәktәblilәr vә tәlәbәlәr
fәhlәlәr vә texniki işçilәr
Yer sәthindә yanğınların yaranması
Dağlar, tәpәlәr, sünü boşluqlar yaranır
Şәlalәlәr, süni göllәr, çayların mәcarәdәn çıxması

Göylәrdә ildırım çaxması
Dәrin çatlarda çayların yaranması
Zәrbә dalğası, işıq şüalanması, kütlәvi yanğınlar, hәmçinin qlobal quraqlığın tәsiri ilә әlaqәdar FH­lar
Zәlzәlә, Nüvә vә kimyәvi silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH­lar
Nüvә, kimyәvi, bakteoroloji vә adi qırğın silahların tәtbiqi ilә әlaqәdar FH

Zarın, Zoman, iprit tipli kimyәvi silahın, müxtәlif yandırıcı maddәlәrin, sәnaye qәzalarının nәticәsilә FH­lar
Bakterioloji, bioloji vә kimyәvi silahların tәtbiqi, vulka püskürmәsi, FH­lar
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә yayılan torpaq vә hava qarışığıdır;
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә sәsdәn zәif sürәtlә yayılan haya qarışığıdır;


115
116
117
118
119
İzafi tәzyiqin miqdarından asılı olaraq insanlar neçә növdә zәdә alırlar?
FH­da hansı dağıntı dәrәcәlәri mövcüddur?
Nüvә silahının hәdәfә çatdırmaq üçün hansı vasitәlәrdәn istifadә olunur?
Zәrbә dalğasının tәsiretmә müddәti nәdәn asılıdır?
Nüvә silahının zәdәlәyici amillәri hansılardır?
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә sәs sürәtindәn güclü sürәtilә yayılan, sıxılmış hava (torpaq, su) qarışığıdır;

Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә zәif sürәtlә yayılan hava, su qarışığıdır.
Partlayış mәrkәzindәn hәr tәrәfә işiq sürәtilә yayılan sıxılmış hava qarışığıdır;
5
3
4

6
2
Tam, orta, zәif, çox güclü;
Tam, cox güclü, zәif, az;
Tam, güclü, orta, zәif;

Tam, cox güclü, güclü, zәif, orta.
Güclü, orta, zәif, daha zәif;
Raketlәrdәn, gәmilәrdәn, avtomobillәrdәn, avtomatlardan;
Raketlәrdәn, tәyyarәlәrdәn, avtomobillәrdәn vә tanklardan;
Raketlәrdәn, tәyyarәlәrdәn, sualtı qayıqlardan, gәmilәrdәn, peyklәrdәn;

Raketlәrdәn vә tanklardan, tüfәng vә tapançalardan.
Raketlәrdәn, artilleriya toplarından, avtomobillәrdәn, fuqaslardan;
Nüvә partlayışı epimәrkәzindәn;
Nüvә silahının növündәn;
Nüvә silahının gücündәn;

Әrazinin relyefindәn.
Nüvә silahının tәdbiq növündәn;

120
121
122
123
Zәrbә dalğasının neçә fazası olur?
Mümkün dagılma әrazisi neçә zonaya bölünür?
Beynәlxalq ölçü vahidlәri sistemindә aktivlik vahidi olaraq nә qәbul edilmişdir?
Beynәlxaq sistemdә udulan dozanın vahidi nәdir?
Zәrbә dalğası, işiq şüalanması, yerin radiaktiv zәdәlәnmәsi, epidemiya;
Zәrbә dalğası, işıq şüalanması, nüfuz edici radiasiya, bioloji zәhәrlәnmә;
Zәrbә dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedıcı radıasiya, radiaktiv zәhәrlәnmә, elektromaqnit impulse;

Zәrbә dalğası, nüfuz edici radiasiya, elektromaqnit impulsu, zәlzәlә, torpaq sürüşmәsi.
Zәrbәdalğası, işıqşualanması, elektromaqnit impulsu, kimyәvi zәhәrlәnmә;
5
3
2

7
4
6
4
3
2

5
Rentgen/saat
Qrey, ber
Bekkerel

C/kq
Rad, parçalanma/dәq sm2
rentgen/saat
Bekkerel
C/kq

rentgen/san
Qrey

124
125
126
127
128
Zәhәrlәnmәni proqnozlaşdırmaq üçün ilkin mәlumat hansılardır?
Radioaktivlik nәdır?
Şüalanmanm növlәri hansılardır?
Radiaktiv şüalanmalar nәyә malik deyillәr?
Yerin radiaktiv maddәlәrlә zәhәrlәnmәsinin sәbәblәri aşağıdakılardan hansılardır?
Orta külәyin istiqamәti vә sürәti
Nüvә partlayışının koordinatları, külәyin istiqamәti
Nüvә partlayışının vaxtı, növü vә gücü, külәyin sürәti

Observasiya vә karantin sәnәdlәri
Partlayışın növü vә gücü, havanın şaqulu hәrәkәti
Kimyәvi reaksiya zamanı ayrılan yeni maddәlәrin şüa buraxma qabiliyyәtidir;
Bir sıra kimyәvi birlәşmәlәrin parçalanması vә şüa buraxması qabiliyyәtidir;
Bir sıra kimyәvi elementlәrin atomlarının nüvәlәrinin öz­özünә parçalanması vә bu zaman şüa buraxması qabiliyyәtidir;

Kimyәvi maddәlәrin parçalanması zamanı ayrılan enerjidәn istifadә qabiliyyәtidir.
Bәzi maddәlәrin şüa buraxmaqla sabitlәşmәsidir;
α, n, γ, p
γ, β, R, P
α, β, γ, n

γ, n, l, e, R
α, β, e, lazer
Dada, görünmәyә, iyә, qatılaşmağa, qana tәsirә
Qoxuya, hiss olunmağa, buxarlanmağa, tәsir etmәyә
Qoxuya, rәngә, dada, gözlә görünmәyә

Qoxuya, dada, hiss olunmağa, süzülmәyә, hüceyrәlәri zәdәlәmәyә
Rәngә, iyә, gözlә görünmәyә, mayelәşmәyә, xәstәlik törәtmәyә
Partlayış reaksiyasına qoşulmayan nüvә tutumunun hissәlәri vә protonlar
Parcalanmadan әmәlә gәlәn mәhsullar vә toz­torpaq qarışığı, alov kürәsi, işıq şüalanması
Parcalanmadan әmәlә gәlәn mәhsullar, törәmә radiaktivlik, partlayış mәhsulları, bölünmәyәn nüvә tutumunun hissәlәri

Törәmә radiaktivlik vә partlayış radiasiyasına qoşulmayan nüvә tutumunun hissәlәri, izafi tәzyiq

129
130
131
132
133
Radiasiya sәviyyәsi nәdir?
Güclü cirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәr edir?
Zәif çirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәr edir?
Nüvә zәdәlәnmә­dağıntı ocağı izafi tәzyiqin, hansı gücündәn başlayaraq yaranır?
Nüvә zәdәlәnmә ocağının yaranmasına işıq süalanması necә tәsir edir?
Törәmә radiaktivlik, bölünmәyәn mәhsullar, su­hava qarışığı, zәrbә dalğası
Partlayış reaksiyasına qoşulmayan nüvә tutumunun hissәlәri vә protonlar;
0,7m hündürlükdә ölçülәn radiasiya sәviyyәsidir;
Radiaktiv zәhәrlәnmiş zonada 0,7­1m hündürlükdә olan şüalanma sәviyyәsidir;

γ – şüaların buraxdığı şüanın miqdarı ilә ölçülәn radiasiya gücüdür.
1m hündürlükdәn olan dozanın sәviyyәsidir;
P15=240R P10=15 R D∞=400R
P15=80­240R
P15=80­240R/s

P15=240­800R P10=15 R/s D∞=400­1200R
P15=240R/s
P15= 8­80 R/s P10=0,5 R/s D∞=400R;
P15= 8­80 R/s P10=0,5 R D∞ =40­400R;
P15= 8­80 R/s P10=0,52 R/s D∞=40­400 R;

P15=800R/s P10=0,5 R/s D∞=40­400R.
P15= 8­80 R/s P10=5R/s D∞=40R;
0,15 kqq/sm2 – 15 kPa­dan artıq
0,2 kqq/sm2 – 20 kPa­dan artıq
0,1 kqq/sm2 – 10kPa­dan artıq

0,25 kqq/sm2 – 25 kPa­dan artıq
0,3 kqq/sm2 – 30 kPa­dan artıq
Yanğınlarla birgә sürüşmәlәr
Tәk­tәk yanğınlar vә dağıntılar


134
135
136
137
138
Tam dağıntılar zamanında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?
Güclü dağıntılar zamanında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?
Orta dәrәcәli dağıntılar zonasında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?
Zәif dağıntılar zonasında izafi tәzyiq vә ya zәlzәlә gücü nә qәdәrdir?
Mümkün dağılma zonaları neçә zonaya bölünür?
Tәk­tәk vә әhatәli yanğınlar

Yeraltı yanğınlarla birgә izafi tәzyiq yüksәlir
Әhatәli yanğınlar vә radiaktiv zәhәrlәnmә
> 40 k Pa, zәlzәlә gücü 8­9 bal
=50 k Pa, zәlzәlә gücü 10­11 bal
> 50 k Pa, zәlzәlә gücü 11­12 bal

< 40 k Pa, zәlzәlә gücü 7­8 bal
< 50 k Pa, zәlzәlә gücü 9­10 bal
= 30 ÷ 50 kP, zәlzәlә gücü 9­10 bal
= 30 ÷ 50 kPa, zәlzәlә gücü 11­12 bal
= 30 ÷ 50 kP, zәlzәlә gücü 9­10 bal

< 50 k Pa, zәlzәlә gücü 9­10 bal
= 30 ÷ 50 kP, zәlzәlә gücü 8­9 bal
= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 9­10 bal
= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 10­11 bal
= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 7­8 bal

< 30 k Pa, zәlzәlә gücü 7­8 bal
= 30 ÷ 50 kPa, zәlzәlә gücü 7­8 bal
= 10 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 9­10 bal
= 20 ÷ 30 kPa, zәlzәlә gücü 7­8 bal
= 10 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 5­6 bal

< 20 k Pa, zәlzәlә gücü 5­6 bal
= 10 ÷ 20 kPa, zәlzәlә gücü 7­8 bal

139
140
141
142
Radiasiyadan tәhlükәli çirklәnmә zonası xәritәdә hansı rәnglә işarә olunur?
Radiasiyadan çox tәhlükәli çirklәnmә zonası hansı rәnglә işarә olunur?
Neytron bombasının nüfuzedici radiasiyasının tәsir dairәsi eyni güclü nüvә silahının tәsir dairәsindәn neçә dәfә artıqdır?
γ ­ şüalarından başqa dıgәr şüalar üçün udulan dozanın sistemdәn kәnar ölçü vahidi nәdir?
5
3
2

6
4
Qara
Yaşıl
Qonur

Sarı
Mavi
Mavi
yaşıl
Qara

Sarı
Qonur
3.5 dәfә
3 dәfә
2 dәfә

4.5 dәfә
4 dәfә
Rentgen, R/saat
Rad vә zibert
Rentgen vә rad

Rentgen/saat, zibert
Qrey, bэr vә rad

143
144
145
146
147
Rentgen nәdir?
İnsanların nüfuzedici radiasiya tәsirindәn aldığı dozaya görә neçә dәrәcәli şüa xәstәliyi mövcuddur?
Sülh dövründә atom tәhlükәli obyektlәrin әtrafında yaşayan әhalinin aldığı tәhlükәsiz şüalanma dozası 1 ildә nә qәdәrdir?
Radiaktiv çirklәnmә zonasında insanlar hansı ionlaşdırıcı şüaların zәdәlәyici tәsirinә mәruz qalırlar?
Tәhlükәli cirklәnmә zonasında zamandan asılı olaraq radiasiya sәviyyәsi nә qәdәrdir?
l sm3 ­quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn β ­şüalar selinә deyilir;
l sm3 ­quru havada normal şәraitdә 2 milyard (2,08·109) cüt ion әmәlә gәtirәn γ­şüalarına vә proton selinә deyilir;
1sm3 ­quru havada normal şәraitdә 2 milyard (2,08·109) cüt ion әmәlә gәtirәn γ­şüaları vә neytron selinә deyilir;

l sm3 ­quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn γ ­ şüaların selinә deyilir.
l sm3 ­quru havada normal şәraitdә 2 milyard cüt ion әmәlә gәtirәn pozitron selinә deyilir;
5
2
4

6
3
15 rentgen
2 rentgen
0,5 rentgen

50 rentgen
5 rentgen
β, γ, proton
β, α, pozitron
β, γ, α vә neytron

α, proton, neytron
β, pozitron, neytron
R1=100R P10=15 R D∞=1200­4000R
R1=900R/s P10=15 R/s D∞=4000R
R1=240­800R/s P10 =15R/s D∞=1200­4000R

R1=200R P10=15 R D∞=1200R

148
149
150
151
152
İşıq şüalanması zamanı әrazinin yanğın zonaları necә olur?
Nüfuzedici radiasiya nәdir?
Nüfuzedici radiasiyanın tәrkibi nәdir?
Nüfuzedici radiasiya әsasәn nәyә tәsir edir?
Nüfuzedici radiasiyanın canlı orqanizmdә yaratdığı tәsir necә adlanır?
R1=100R P10=15 R/s D∞=4000R
Әrazi yanğınları, tәk­bir yanğınlar;
Tәk­bir yanğınlar, yeraltı yanğınlar;
Ucqunlarda közәrmә vә tüstülәmә, әhatәli yanğınlar, tәk­tәk yanğınlar;

Tam yanğınlar, tәk­bir yanğınlar.
Ucqunlarda közәrmә vә tüstülәmә, başdan­başa yanğınlar;
Nüvә partlayışı anında әtrafa yayılan işıq şüaları selidir;
Nüvә partlayışı anında partlayış yerindәn әtrafa yayılan gözә görünәn γ­şüaları vә proton selidir;
Nüvә partlayışı anında partlayış yerindәn әtrafa yayılan gözә görünmәyәn γ­şüaları vә neytron selidir;

Nüvә partlayışı anında әtrafa yayılan gözә görünmәyәn vә pozitron selidir.
Nüvә partlayışı anında әtrafa yayılan neytronlar selidir;
β ­ şüası vә neytron seli
α­β şüalanma seli
γ ­ şüalanma vә neytron seli

α, β, γ şüalanma seli
β­γ seli
Flora ilә faunaya vә dağlara
İnsanlarla birlikdә tikintilәrә
Canlı orqanizmә vә bitki örtüyünә

Canlıların işlәtdiyi әhtaclara vә silaha
Heyvanlarla birlikdә meşәlәrә
Astma xәstәliyi
Baş gicәlәnmә xәstәliyi


153
154
155
156
157
Nüfuzedici radiasiyanın tәsirindәn neçә dәrәcәli şüa xәstәliyi yarana bilәr?
Nüfusedici radiasiya hansı mәsafәdә tәsir göstәrir?
Hansı müxtәlif sıx vә qalın materiallardan keçәrkәn nüfuzedici radiasiya öz tәsirini 2 dәfә azaldır?
Bakterioloji silahın әn qorxulu cәhәti nәdir?
Әl ilә fırladılan ventilyasiya rejimindә sığınacaqdakı xidmәtçi işçilәrә saatda neçә m3 hava verilir?
Şüa xәstәliyi

Respirativ xәstәlik
Tәnginәfәslik xәstәliyi
2
3
5
4

6
290 m­ә dәk
250 m­ә dәk
200 m­ә dәk

275 m­ә dәk
280 m­ә dәk
torpaq­ 20 sm;
beton ­ 5 sm;
polad ­2,7 sm;

qurğuşun ­10 mm.
ağac– 40 sm;
Tәsirә mәruz qalmanın gizli inkişaf dövrü
Tez vә effektli aşkar edilmәsi
Terroristin әlinә düşmәsilә tәdbiqi

Müalicәnin qeyri müәyyәn effektliyi
Tәsir әrazisinin gec aşkar edilmәsi

158
159
160
161
İki mәrtәbәli taxtlar olduqda RӘD­in hündürlüyü әn azı nә qәdәr olmalıdır?
Örtülü sәngәrin tikintisi neçә mәrhәlәdә yerinә yetirilir?
Radiasiyadan mühafizә qabiliyyәtini hansı düsturla hesablamaq olar?
Mühafizә qurğusu bir neçә inşaat materialından tikildikdә mühafizә qabiliyyәtini hansı düsturla hesablamaq olar?
7 m3
8 m3
10 m3

6 m3
9 m3
2,15m
1,85m
1,75m

2,5m
2m
4
1
2

5
3
Kzәif =2h/d;
Kzәif =2h/3d;
Kzәif =2h/d;

Kzәif =25d•h2.
Kzәif =2h/2d;
Kzәif = K·K·K/h;
Kzәif = K0·K0·Kd;
Kzәif =K1•K2 •••Kn;

Kzәif = K1·K2·K.
Kzәif = (K1•K2)+dy/h;

162
163
164
165
166

Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin