1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiәYüklə 16,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix28.04.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#15977
1   2   3   4   5   6
Rabitә­xәbәrdarlıq siqnalları;
Kimya vә radiasiya nәzarәti, postu;
Müşahidә vә laboratoriya nәzarәti, kәşfiyyat, sığınacaq vә daldalanacaq;

Mühәndis kәşfiyyatı dәstәsi.
Sığınacaq vә daldalanacaq manqası;
Seysmik­hidrometeroloji şәraiti nәzәrә almaq;
Sәnaye vә istehsalata ciddi texniki nәzarәtin olması;
Fәaliyyәtin tәhlükәsizliyinә gündәlik nәzarәt vә onun tәşkili;

Sanitar­epidemik şәraitә illik nәzarәt.
Radiasiya, kimya şәraitinә nәzarәtә laqeyid münasibәtin aradan qaldırılması;
Müşahidә vә nәzarәti güclәndirmәk;
Vәziyyәtin pislәşmәsi sәbәbini aşkar etmәk;
Müşahidә vә nәzarәt sistemini tәdbiq etmәk;

Fәaliyyәt göstәrәcәk qüvvә vә vasitәlәri hazır vәziyyәtә gәtirmәk.
Növbәtçi­dispetçer xidmәtinin fәaliyyәtini güclәndirmәk;
Böyük şәhәr vә kәndlәrdә X vә TİG­ni tәşkil etmәk;
Mülki müdafiә üzrә zonaları tәyyin edib tәqaüdlәri vaxtında vermәk;
Mülki müdafiә zonaları, şәhәrlәrin qruplarını vә tәsәrrüfat obyektlәrinin dәrәcәlәrini müәyyәn etmәk;

Zәdәlәnmiş insanlara ilk tibbi yardımı tәşkil etmәk.
Şәhәrlәrin qruplarını vә tәssәrüfat obyektlәrinin әmәk haqqını vermәk;
obyektin kadrlar şöbәsi;
obyektin rәis müavini;
obyektin rәhbәri (rәisi, müdiri vә ya direktoru);

obyektin mühafizәçilәri.
obyektin işçilәri;

403
404
405
406
407
Obyektlәrin mülki müdafiә planı kim tәrәfindәn tәsdiq olunur?
Fövqәladә halların qarşısının alınması vә belә hallarda fәaliyyәt üzrә Azәrbaycan Dövlәt sisteminin iş rejimlәri hansılardır?
Mülki müdafiә kim tәrәfindәn idarә olunur?
Mülki müdafiә rәhbәrliyinin idarәetmә üzrә iş prosesinin mәrhәlәlәri hansılardır?
XDTİ görәrkәn dәstә komandirinin, real vәziyyәtә әsasәn icra etmә prosesi ardıcıllığı hansıdır?
obyektin qәrargah Rәis tәrәfindәn;
obyektin rәhbәri (rәisi, müdiri vә ya direktoru) tәrәfindәn;

obyektin kadrlar şöbәsi tәrәfindәn.
obyektin işçilәri tәrәfindәn;
obyektin rәis müavini tәrәfindәn;
dörd gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәrdә;
iki gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәrdә;
gündәlik, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәrdә;

beş gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәrdә.
üç gündәn bir, yüksәk hazırlıq, fövqәladә rejimlәrdә;
Mülki müdafiәnin şәxsi heyәti tәrәfindәn;
Mülki müdafiә rәisinin müavini tәrәfindәn;
Mülki müdafiә rәhbәri tәrәfindәn;

Mülki müdafiәnin hәrbilәşdirilmiş dәstәlәri tәrәfindәn.
Mülki müdafiәnin qәrargah rәisi tәrәfindәn;
işlәrin gprülmәsi;
әmr verilmәsi;
qәrar qәbul edilmәsi;

nәticә çıxarılması.
yerinә yetirilmәsi;
alınmış tapşırığın gecikdirilmәsi;
alınmış tapşırığın yerinә yetirilmәsi;
alınmış tapşırığın aydınlaşdırılması;

alınmış tapşırığın mәxfi saxlanılması.

408
409
410
411
412
Mülki müdafiә rәhbәrliyinin idarәetmә üzrә iş prosesi neçә mәrhәlәdәn ibarәtdir?
Mülki müdafiә rәhbәrliyinin idarәetmә üzrә iş prosesinin mәrhәlәlәri hansılardır?
Fövqalәdә hallarda fәaliyyәt üzrә Azәrbaycan Dövlәt Sisteminin gündәlik idarәetmә orqanları hansıdır?
Beynәlxalq MM günü hansı tarixdә qeyd olunur ?
Radiasiya şәraitini qiymәtlәndirmәk üçün ilkin mәlumatlar hansılardır?
alınmış tapşırığın tәxirә salınması;
3
1
4

5
2
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә әsaslandırılması;
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә öyrәdilmәsi;
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi;

Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә aydınlaşdırılması.
Vәziyyәtin tәhlil edilmәsi vә tәhlil edilmәmәsi;
FH­ın nәticәlәrindәn tәsәrrüfat obyektlәrinin mühafizә edilmәsi;
Nazirliklәrin, xüsusi idarәlәrin, sәnaye vә şәxsi tәyinatlı obyektlәrin növbәtçi­dispetçer xidmәtlәri;
Nazirliklәrin, baş idarәlәrin, sәnaye vә sosial tәyinatlı obyektlәrin növbәtçi­dispetçer xidmәtlәri;

FH­ın nәticәlәrini aradan qaldırmaq üçün xilas etmә işlәrinin tәşkili.
Nazirliklәrin, kiçik idarәlәrin, şәxsi vә sosial tәyinatlı obyektlәrin növbәtçi siqnal verәn xidmәtlәri;
­ 1iyun;
­ 1 aprel;
­ 1 mart;

­ 1iyul.
­ 1 may;
Qarşıya qoyulan tapşırıq vә onun icra müddәti üzrә göstәriş;
Radiasiyya sәviyyәsi vә onun ölçülmә vaxtı, partlayışdan sonra keçәn vaxt vә partlama nöqtәsi;


413
414
415
416
417
Radiasiya sәviyyәsinin partlayışdan sonra vahid bir zamana gәtirildikdә, neçә variantla (halla) rastlaşmaq olar?
Mühәndis şәraiti qiymәtlәndirdikdә nәlәr tәyin olunur?
Yanğın şәraitini qiymәtlәndirәrkәn nә tәyin edilir?
Ehtimal olunan FH­da şәraitin proqnoz edilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsi zamanı hansı şәraitlәr meydana çıxır?
Radiasiya şәraiti nә zaman yaranır?
Radioaktiv zәhәrlәnmә törәdәn nüvә partlayışının növü, gücü, külәyin surәti vә istiqamәti;

MM­ә dәstәlәrinin vә әrazidәki әhalinin sayı vә radioaktiv әrazidә qalma vaxtı.
Radiasiya dozasının gücü vә mümkün şüalanma dozasının tәyin edilәn miqdarı vә istiqamәti;
5
3
2

6
4
zәhәrlәyici vә güclü tәsiredici maddәlәrin zәhәrlәnmә miqdarının vә xarakteristikanın tәyini.
udulan dozanın miqdarı vә dәrәcә vә tәyin edilmiş doza;
zәlzәlәnin gücü, әrazidә dağıntı dәrәcәsi;
bina, qurğuların dağılma dәrәcәlәri, keçid vә yolların vәziyyәti tәlәb olunan ağır texnika;

әraziyә düşәn işıq impulsunun mıqdarı vә yanğın zonasının tәyini;
bina vә qurğuların yanğın üzrә qiymәtlәndirilmәsi;
zәlzәlәnin gücü, qipomәrkәzdәn olan mәsafә;
әraziyә düşәn işıq impulsunun mıqdarı vә mәrkәzdәn olan mәsafә;

zәhәrlәyici vә güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәri tәyin edir.
udulan dozanın miqdarı vә tәyin edilmiş doza;
mühәndis vә yanğın şәraiti, qaz uçqunu, qasırğa külәklәr
radiasiya şәraiti, dağıntı vә zәhәrlәnmә zonaları
radiasiya, kimyәvi, mühәndis, yanğın vә bioloji şәraitlәr

radiasiya, kimya vә yanğın şәraiti, qlobal quraqlıq, şiddәtli yağışlar
radiasiya vә kimyәvi şәrait, su basma, daşğın zonaları

418
419
420
421
Sintulyasiya, üsulu nәyә әsaslanır?
İonlaşma­ qazboşalma üsulu nәyә әsaslanır?
İonlaşdırıcı süaları aşkar etmәk üçün aşağıdakı hansı üsullardan istifadә olunur?
Fotoqrafiya üsulu nәyә deyilir?
nüvә silahının vә kimyәvi silahın tәtbiqi;
AES­da reaktorda zәdәlәnmә ilә turbinin sıradan çıxması;
AES­da qәza vә nüvә silahının tәtbiqi;

zәlzәlәnin baş vermәsi vә kimyәvi silahın tәtbiqi.
nüvә silahının tәtbiqi vә zәlzәlәnin baş vermәsi;
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmә qabiliyyәtinә;
Fotoplyonkanın qaralma dәrәcәsi şüalanmanın dozasından aslı olma qabiliyyәtinә;
Bәzi kimyәvi maddәlәrin α­, β­, γ­ şüaların vә neytronların tәsirindәn foton buraxma qabiliyyәtinә;

Parcalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmә qabiliyyәtinә;
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olması qabiliyyәtinә;
Yaranan yeni maddәnin miqdarı şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına
Tәsirsiz qazların ionlaşması ilә cәrәyanın keçirmәsinә

Parcalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürütmәyә
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmәyә
Fotoqrafiya, kimyәvi, qazboşalma, ionlaşmanın baş vermәsi;
Fotoqrafiya, ionlaşma, qazboşalma rәng dәyişmә, çöküntü vermә;
Fotoqrafiva, sintillyasiya, kimyәvi, ionlaşma – qazboşalma;

Sintilyasıya, ionlaşma, faton buraxma vә rәng dәyişmә.
Sintilyasiya, kimyәvi, qazboşalma, kağızların qaralması;
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yaradır;
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına;
Fotoplyonkanın qaralma dәrәcәsi şüalanmanın intensivliyindәn aslı olaraq dәyişmәsinә;

Parcalanma zamanı alınan eneıjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmәsinә.
Yaranan yeni maddәnin miqdarı şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına;

422
423
424
425
426
Kimyәvi üsul nәyә әsaslanır?
İndikatorlar nә üçündür?
Rentgenmetrlәrin ölçmә diapazonu nә qәdәr olur?
Rentgenmetrlәr radiasiya sәviyyәsini hansı mәsafәdәn ölçürlәr?
Rentgenmetrlәr hansı ionlaşdırıcı şüaları olçürlәr?
İonlaşma cәrәyanı yaranır ki, bu cәrәyanın kәmiyyәti dozanın gücü barәdә fikir yürüdülmәsinә;
İşıq parıltısının miqdarı şüalanmanın gücünә düz mütәnasib olmasına;
Yaranan yeni maddәnin miqdarı vә rәngdәyişmәsi şüalanmanın dozasına düz mütәnasib olmasına;

Parcalanma zamanı alınan enerjinin miqdarı dozanın gücü barәdә fikir yürüdür.
Fotoplyonkanın qaralma dәrәcәsi şüalanmanın dozasından asılı olmasına;
β­ vә α­şüalarını aşkar etmәk vә radiasiya sәviyyәsi haqda xәbәrdarlıq etmәk;
neytron selini müәyyәnlәşdirmәk vә sәs siqnalı vermәk;
β vә γ şüalarını aşkar etmәk vә 0,5R/s radiasiya sәviyyәsindәn çox olduqda xәbәrdarlıq etmәk;

n­ vә γ ­ şüalarını aşkar etmәk vә 35r/saatadәk gücünü ölçmәk.
α­ şüalarını aşkar etmәk vә işıq siqnalı vermәk;
0­25 R/S
0­100 R/S
0­200 R/S

0,2­15 R/S
0­50 R/S
20­30 sm
40­50 sm
60­70 sm

70­90 sm
30­40 sm
n
β
γ

proton

427
428
429
430
431
DKP­50 dozimetrlәri paylanmamışdan әvvәl nәyә mәruz qalmalıdırlar?
Fәrdi dozimetrlәr yüklәnmәyә nә vaxt qoyurlar?
İD­1 fәrdi dozimetrlәr komplekti kimlәr üçün nәzәrdә tutulub?
İD­l nә üçündür?
Rentgenmetrlәr nә ücündür?
α
Komplekdә miqdarın düzgün olmasina;
Texniki vә fiziki baxişa;
Cәrәyan mәnbәyi ilә yüklәnmәyә;

Fәrdi dozimetrlәrә, fәrdi baxişa.
Fiziki­kimyәvi nәzarәtә;
Paylanmağa әmr alınandan 3 saat sonar.
Paylanan günü vә saatı;
Paylanmazdan 5 saat әvvәl;
Paylanmazdan 1 saat әvvәl;

Paylanmağa 1 gün qalmış;
Kәşfiyatçılar vә şәxsi heyәtlәrә;
Manqa vә qrup heyәti üçün;
Rәhbәr vә idarәedici şәxslәr;

Radiasiya kәşfiyyat dәstәlәri vә şәxsi heyәt.
İdarәedici şәxslәr vә şәxsi heyәt;
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 2­500 radadәk diapazonda ölçmәk
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 2­50 radadәk diapazonda ölçmәk
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 20 ­500 radadәk diapazonda ölçmәk

γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 200­500 radadәk diapazonda ölçmәk üçündür
γ vә n şüalanmanın udulan dozalarını 20­50 radadәk diapazonda ölçmәk
α­ şüalarını ölçmәk üçün;
β­ şüalarının gücünü ölçmәk üçün;


432
433
434
435
436
Radiometrlәrә aid cihazı göstәrin?
Fәrdi dozimetrlәr nә üçündür?
Fәrdi dozimetrlәrә aid cihaz hansıdır?
DP­5 V cihazı nә ücündür?
DP­22V cihazı nә üçündür?
Rentgen vә ya γ ­şüalarının gücünü ölcmәk üçün;

β vә α­ şüalarının gücünü ölçmәk üçündür.
Udulan dozanı ölçmәk üçün;
DP ­24m
DP ­64
DP ­100M

ID­11
DP ­22v
Әrazidә radiaktiv çirklәnmәni müәyyәn etmәk üçün;
Rentgen şüalarının sәviyyәsini aşkar etmәk vә ölçmәk üçün;
Radioaktiv tozlarla zәhәrlәnmiş әrazidә fәaliyyәt göstәrәn şәxsi heyyәtin bütün müddәt әrzindә udulan şüalanma dozalarını ölçmәk üçün;

Kimyәvi maddәlәrin növünü aşkar etmәk üçündür.
Rentgen vә γ ­şüalarının sәviyyәsini ölçmәk üçün;
DP­21
DP­2
DP­22 V

DP­12
DP­64
λ ­şüalarının sәviyyәsini müәyyәn etmәk
Şüalanma dozasına mәruz qalmış insanlara şüa dәrәcәsini tәyin etmәk
Әrazidә şüalanma dozalarının gücünü vә müxtәlif әşyaların β ­, γ­ şüaları üzrә radioaktiv çirklәnmәsini ölçmәk

Texnikanın sәthindә λ ­şüalanma üzrә radioaktiv çirklәnmәni ölçmәk ücündür
Kimyәvi maddәlәrin növünü aşkar etmәk

437
438
439
440
Fәrdi dozimetrlәr neçә növә bölünürlәr?
Radiasiya, kimyәvi, mühәndis vә yanğın şәraiti hansı üsulla qiymәtlәndirilir?
Hәdd nişanları radiasiyasının hansı sәviyyәsindәn qoyula bilәr?
Hava ilә torpağın hәrarәti eyni olan hal necә adlanır?
α­ β ­ şüalanmanın ekspozissiya dozalarını 2R­dәn,50 R­dәk ölçmәk;
β ­ şüalanmanın ekspozissiya dozalarını 2R­dәn 50 R­dәk ölçmәk;
γ –şüalanmanın udulan ekspozissiya dozalarını 2­50r­dәk ölçmәk;

α­ rentgen şüalanmanın udulan ekspozissiya dozalanm 2R­dәn50 R­dәk ölçmәk üçün.
γ­ n­ şüalanmamn ekspozissiya dozalarını 2R­dәn, 50 R­dәk ölçmәk;
1
4
2

5
3
Proqnozlaşdırma vә kәşfiyyat mәlumatları

Proqramlaşdırma
Kәşfiyyat mәlumatları
Model üsulu, tәcrübә
Riyazi üsul vә müşahidә
0,5 r/saat

5 r/saat
1 r/saat
4 r/saat
10 r/saat
Konveksiya
İnersiya
Konvensiya
İnversiya
İzotermiya


441
442
443
444
445
Havanın hәrarәti çox torpağın hәrarәti az olduğu hal necә adlanır?
Torpağın hәrarәti çox havanın hәrarәti az olduğu hal necә adlanır?
Kimyәvi şәrait qiymәtlәndirilәrkәn nә tәyin edilir?
QKKC­da hansı indiqator borucuqları Vx ­qaz zәhәrli kimyәvi maddәni aşkarlayır?
Bir qızmızı haşiyәli vә qırmızı nöqtәli indiqator borucuqları nә üçündür?
İnversiya

Konvensiya
İzotermiya
İnersiya
Konveksiya
İzotermiya
Konvensiya
Konveksiya

İnersiya
İnversiya
Bina vә qurğuların xarakteristikası üzrә mühafizәnin tәyin edilmәsi
Әraziyә düşәn işıq impulsunun miqdarı vә yanğın zonasının tәyini, zәhәrlәnmә әrazisinin sahәsi
Udulan doza vә miqdarı, külәyin gücü vә istiqamәti
Zәlzәlәnin gücü, havanın şaqulu hәrәkәti
Zәhәrlәyici vә güclü tәsiredici maddәlәrin növü hәcmi, külәyin sürәti vә istiqamәti, havanın şaqulu hәrәkәti

1 qırmızı haşiyәli, 3 qırmızı nöqtәli, 3 yaşıl haşiyәli
1 sarı haşiyәli borucuqlar, 2 sarı haşiyәli
1 qırmızı haşiyәli vә qırmızı nöqtәli

2 qırmızı haşiyә, 2 yaşıl haşiyәli
2 qırmızı haşiyә, 1 yaşıl vә 1 nöqtәli
Boğucu tәsirli maddәlәri aşkar etmәk;
Ümum zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Sinif ifliedici ZM aşkar etmәk vә qatılığını ölçmәk;

Yara әmәlә gәtirәn maddәlәri aşkar etmәk.

446
447
448
449
450
3 yaşıl haşiyәli indiqator borucuqları nә üçündür?
1 sarı haşiyәli indiqator borucuqları nә üçündür?
Üç yaşıl hәlqәli indikator borucuqları nә üçündür?
İprit, azotlu iprit vә lyuziti aşkarlamaq üçün istifadә edilәn 1 sarı rәngli halqa ilә nişanlanmış borucuqda neçә ampula olur?
DP­5V cihazı vasitәsilә sәthlәrin radiasiyasiyada, zәhәrlәnmә dәrәcәsi hansı vahidlәrlә ölçülür?
Maddәlәr mübadilәsini pozan Z maddәlәri aşkar etmәk;
Boğucu tәsirli maddәlәri aşkar etmәk vә onun sıxlığını yoxlamaq;
Sinif ifliedici zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Ümumi zәhәrlәyici tәsir edәn maddәlәri aşkar etmәk;

Yara әmәlә gәtirәn zәhәrli maddәlәri aşkar etmәk vә müәyyәn etmәk.
Maddәlәr mübadilәsini pozan zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Boğucu tәsirli maddәlәri aşkar etmәk;
Ümum zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Dәri zöhrәvi zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;

Sinif ifliedici zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk.
Maddәlәr mübadilәsini pozan zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Si­Esi qazlarını aşkarlamaq;
Zarin vә zomanı tapıb ölçmәk;
Fosgen, sianid turşusu vә xlorsianı;

İpriti vә lyuziti aşkarlayıb ölçmәk üçündür.
Bi­zeti konsentrasiyasını ölçmәk;
3
1
yoxdur

4
2
mr/S, R
mr, R


451
452
453
454
455
Dozimetriya vasitәsilә neçә işlәr yerinә yetirilә bilәr?
Radiometrlәr nә üçündür?
Tәyinatına görә dozimetrik cihazlar neçә növә bölünürlәr?
DP­5V­dә γ ­şüalanma üzrә ölçmә diapozonu nә qәdәrdir?
DP­5V cihazının ölçmә diapazonu neçә yarımdiapazona bölünmüşdür?
mr/s, R/saat

mR •saat R/Saat
mr, R/saat
2
3
4

6
5
γ ­ hissәciklәri aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
α ­ hissәciklәri aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
β vә α hissәciklәrlә radioaktiv zәhәrlәnmәsini aşkar etmәk vә bu zәhәrlәnmәnin dәrәcәsini ölçmәk

α­, γ­, hissәciklәrlә radioaktiv zәhәrlәnmәni aşkar etmәk vә bu zәhәrlәnmәnin dәrәcәsini qiymәtlәndirmәk
β ­ hissәciklәri aşkar etmәk vә qiymәtlәndirmәk
1
3
5

6
2
0.5 R/s­200 R/S
0.05 R/s­200 R/S
0.05 mr/s­200 R/S

0,005 mR/S­200 mR/s
0.5 m R/s­200 R/S

456
457
458
459
DP­5V­da detenktorlar bloku (zond) neçә vәziyyәtdә işlәyir?
DP ­ 22 V dozimetrlәr komplekti neçә әdәd fәrdi dozimetrdәn ibarәtdir?
Radiasiya, kimyәvi, mühәndis vә yanğın şәraitini hansı üsülla aşkar edib qiymәtlәndirirlәr?
Ümumi zәhәrlәyici maddәlәri aşkarlamaq üçün istifadә edilәn borucuq necә işarәlәnib ?
5
2
3
4
6

5
4
3

6
2
20
40
50

10
30
Model üsulu kompüterlәr vasitәsilә
Proqnozlaşdırma vә operativ mәlumatlar, sorğularla
Proqnozlaşdırma vә kәşfıyyat mәlumatları ilә

Riyazı üsul – hesablamalar yolu ilә
Kәşfiyyat mәlumatlarnı vә nәzarәt ölçü cihazları ilә
Bir sarı hәlqә ilә
Iki yaşıl hәlqә ilә
Üç yaşıl hәlqә ilә

Bir qırmızı hәlqә ilә
Bir yaşıl hәlqә ilә

460
461
462
463
464
QKRC (VPXR) – inda istifadә edilәn borucuqlardakı ampulaları qızdırdıqdan sonra nә etmәk vacibdir?
Şәxsi heyyәtin әleyhiqazları çıxartması qәrarını vermәk üçün borucuqlar yerlәşdirilmiş nasos neçә dәfә vurulmalıdır?
İD­1 dә neçә әdәd fәrdi dozimetr olur?
QKKC­da neçә növ indiqator borucuğları bloku olur?
Әtraf mühütdә tüstü, toz, karbon qazı olduqda nümunәnin aşkarlanması üçün hansı elementdәn istifadә edilir?
Borucuqları sürәtlә fırlatmaq 5­7 dәfә;
Borucuqların işarә edilmiş ucundan tutaraq 3­5 dәfә silkәlәmәk;
Borucuqların işarә edilmiş ucundan tutaraq 2­3 dәfә silkәlәmәk;

Borucuqları aramla fırlatmaq 1­2 dәfә.
Borucuqların işarә edilmiş ucundan tutaraq onları çevik silkәlәmәk;
40­50
20­30
50­60

5­6
30­40
40
20
10

50
30
5
2
3

6
4
Xüsusi qızdırıcıdan;
Nasosun gövdәsindәn;
Nasosun ucluğundan;

Poluetilen qoruyucu qapaqlardan.

465
466
467
468
469
İndikator borucuqlarından istifadә etmәk üçün öncә nә edilir?
Nasosa yerlәşdirilmiş borucuqdan hava keçmәsi üçün nasos neçә dәfә vurulmalıdır?
Qırmızı hәlqә vә qırmızı nöqtә ilә işarәlәnәn borucuqlar hansı zәhәrlәyici maddәlәri aşkarlayıb olçmәk üçündür?
Qoşun kimyәvi kәşfiyyat cihazının (QKKC) tәyinatı nә üçündür?
Cihazda әsas hissәlәrdәn biri hansıdır?
Xüsusi süzgәclәrdәn;
Onlar fiziki yoxlanır
Onlar qızdırılır
Onların başları nasosda kәsilir

Onlar kimyәvi yoxlanılır
Onlar soyudulur
6­7 dәfә
7­8 dәfә
5­6 dәfә

10­12 dәfә
10­15 dәfә
bi­zet;
iprit, lyuzit;
zarin, zoman, V­qazları;

Si­ES.
fosgen, difosgen;
Texnikada vә sәthlәrdә radioaktiv maddәlәri ölçmәk;
Havada, әrazidә, texnikada sәthlәrdә zәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;

Havada karbon qazını ölçmәk.
Suda әrzaqda vә torpaqda GTZM­i aşkarlamaq;
Havada, әrazidә güclü tәsirlizәhәrlәyici maddәlәri aşkar etmәk;
Süzgәc
Kürәk


470
471
472
473
474
Nasosun nişanlanmış baş hissәsi nә üçündür?
Qırmızı hәlqә vә qırmızı nöqtә ilә işarәlәnәn kassetdә neçә indikator borucuğu olur?
MM­ә sistemindә dozimetriyanın әsas vәzifәlәri hansıdır?
Fәrdi dozimetrlәrin hansı növlәri rәhbәr heyәt üçündür?
Radiasiya vә dozimetrik nәzarәt cihazlarının qrupları hansıdır?
Nasos

Fanar
Kolpak
Qızdırıcı saxlamaq;
Ampulaları qırmaq;
İndikator borucuqlarını kәsmәk vә onlardan havanı keçirmәk;

İndikator borucuqlarını saxlamaq.
Patronları deşmәk;
12
8
10

9
6
Әrazidә radiasiya sәviyyәsini aşkar etmәk, qiymәtlәndirmәk vә dozimetrik nәzarәti tәşkil etmәk;
MM­ә dәstәlәrinә tәsir edә bilәcәk ionlaşdırıcı şüaları aşkar edib, qiymәtlәndirmәk;
Müxtәlif radiasiya şәraitindә әhalinin, MM qoşunlarının, hәrbilәşmәmiş dәstәlәrinin fәaliyyәtini tәmin etmәk mәqsәdi ilә ionlaşdrıcı şüaları aşkar edib,
qiymәtlәndirmәk;

Udulan dozanın miqdarını müәyyәn etmәk üçün dozimetrlәrin paylanmasını tәşkil etmәk.
Әhaliyә tәsir edә bilәcәk şüalanmaları aşkar etmәk, ölçmәk vә nәzarәt etmәk;
Xüsusi hallarda paylanan;
Cibә qoyulan birbaşa göstәrmәyәn;
Cibә qoyulan düz göstәrәn;

Kәşfiyyatda istifadә edilәn.
Xüsusi pult vasitәsilә ölçülәn;

475
476
477
478
DP­64 cihazı sülh dövründә istifadә edilә bilәrmi?
Rentgenmetr Radiometrә aid cihazı göstәrin?
Әrzaqda dezaktivasiyanın tam aparılması hansı cihazla yoxlanılır?
İdarәetmә mәntәqәsindә işlәyәn şәxslәrә süzücü ventilyasiya rejimindә saatda neçә m3 hava verilir?
İndiqatorlar, radiometrlәr, psixometrlәr, DKP­50A;
İndiqatorlar, dozimetrlәr, barometrlәr vә rengenmetr­radiometrlәr;
İndiqatorlar, rentgeınmetrlәr, radiometrlәr, dozimetrlәr;

Rentgenmetrlәr, dozimetrlәr, protektorlar vә rengenmetr­radiometr.
Rentgenmetrlәr, radiometrlәr vә termometrlәr, VPXR;
Edilә bilәr
Bәli
Yox

Mümkün deyil
Ola bilsin
İD­11
İD­1
DP­5V, A, B

DP­ 64
DP­22v
DP­64 ilә
Dozaimetrlә
Radiometrlә

İd­1 cihazı ilә
Rentgenmetrlә
4 m3
3 m3
5 m3

6 m3
2 m3

479
480
481
482
483
Aşağıdakılardan hansı MM xәbәrdarlıq siqnalı deyil?
MM­nin xәbәrdarlıq toplanıç mәşqlәri kimlәrlә keçirilir?
Tәyinatına görә idarәetmә mәntәqәsinin növlәri hansılardır?
Sәyyar idarәetmә mәntәqәsi nә üçün yaradılır?
Mülki müdafiәnin hәyәcan siqnalları hansılardır?
Hamının diqqәtinә;
Hava hәyacanı;
Hava hәyacanı sovuşdu;
Radiasiya tәhlükәsi vә kimyәvi hәyacan;
Tәbii fәlakәt hәyacanı;

yerli mülki müdafiә dәstәlәri ilә;
әrazi mülki müdafiә dәstәlәri ilә;
hәrbilәşdirilmәmiş mülki müdafiә dәstәlәri ilә;
Hәrbilәşdirilmiş mülki müdafiә dәstәlәri ilә;

obyekt mülki müdafiә dәstәlәri ilә;
yardımçı, kömәkçi,әlavә;
әsas, ehtiyyat, yardımçı;

әsas, zal, dәhliz;
kömәkçi, әlavә, dәhliz;
zirzәmi,yeraltı anbar.
rәhbәrin öz mәntәqәsindәn idarә etmәsi;
zәdәlәnmә ocaqlarında MM qüvvәlәrini yürüş marşurutlarında, hәrәk zamanı bilavasitә vә operativ surәtdә idarә etmәk üçün;

zәdәlәnmә ocaqlarında MM qüvvәlәrini yürüş marşurutlarında, idarәnin özündә bilavasitә vә operativ surәtdә idarә etmәk üçün;
zәdәlәnmә ocaqlarında MM qüvvәlәrini yürüş marşurutlarında, hәrәksiz halda bilavasitә vә operativ surәtdә idarә etmәk üçün;
idarәetmәdәn tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi.
hamının diqqәtinә, leysan yağışı hәyәcanı;
hamının diqqәtinә, qar çovğunu hәyәcanı;
hamının diqqәtinә,qum çovğunu hәyәcanı.
hamının diqqәtinә, külәk hәyәcanı;


484
485
486
487
488
İdarәetmә mәntәqәsi hansı otaqlardan ibarәtdir?
Hәrbilәşdirilmәmiş mülki müdafiә dәstәlәrinә kimlәr cәlb oluna bilәr?
İdarәetmәnin mahiyyәti nәdir?3
Obyektin işinin dayanaqlığı nәdir?
Hәrbilәşdirilmәmiş MM dәstәlәri ilә xәbardarlıq toplanış mәşqi ildә neçә dәfә keçirilir?
hamının diqqәtinә, hava hәyәcanı, hava hәyәcanıbitdi, radiasiya vә kimya hәyәcanı;

İş vә rabitә otağı;

İş vә yardımçı otağı;
Rabitә vә dәhliz;
Yataq vә dincәlmә otağı;
Dәhliz vә giriş­çıxış qapıları.
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 17 yaşından 59 yaşadәk kişilәr, 18 yaşından 55 yaşadәk qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 19 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 18 yaşından 55 yaşadәk qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 18 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 17 yaşından 54 yaşadәk qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 18 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 20 yaşından 56 yaşadәk qadınlar;
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı olan, 18 yaşından 62 yaşadәk kişilәr, 18 yaşından 55 yaşadәk qadınlar;

MM rәhbәr qәrargahının özlәrinә tabe olan qüvvәlәrlә daim rәhbәrlik etmәsindәn,onların fәaliyyәtini qarşıda duran vәzifәlәrin icrasına yönәltmәkdәn ibarәtdir;

MM hәrbilәşdirilmiş dәstәlәrinә rәhbәrlik etmәk;
әhaliyә rәhbәrlik etmәk;
hüquq­mühafizә orqanlarına rәhbәrlik etmәk;
orduya rәhbәrlik etmәk.
Fövqәladә halların tәsiri şәraitindә belә, hәtta zәif vә orta dәrәcәli zәdәlәnmәlәr zamanı obyektin planda nәzәrdә tutulmuş hәcmdә mәhsul buraxması
qabiliyyәtidir.

FH­da obyektin işinin müvәqqәti dayandırılması;
FH­da obyektin işinin daimi dayandırılması.
FH­da obyektin işinin tәdricәn dayandırılması;
FH­da obyektin işinin qәflәtәn dayandırılması;
1 dәfә;


489
490
491
492
493
Mülki müdafiә üzrә şәhәrlәr neçә qrupa bölünür?
Mülki müdafiә üzrә Azәrbaycan Respublikasının әrazisi neçә zonaya bölünür?
Obyektlәrdә rabitәnin tәşkilinә kim rәhbәrlik edir?
Xәbәrdarlıq siqnalları nә üçündür ?
Әgәr küçәdә hәrәkәt etdiyimiz zaman hәyacan siqnalı verilәrsә necә davranmalısınız ?
2 dәfә;

3 dәfә;
keçirilmir.
4 dәfә;
3

1
2
4
5
5
6
7
9
10

obyektin işçilәri.
obyektin rәis müavini;
obyektin rәisi;
obyektin mülki müdafiә qәrargah rәisi;

rabitә rәisi;
­ su basmış rayonlardan әhalini köçürmәk;
­ şәhәr vә kәnd әhalisinә hәr hansı FH haqqında tәhlükәlәr barәdә xәbәrdar edilmәk vә lazımi müdafiә tәdbirlәri görmәk;

­ müasir dövrdә şәhәr vә kәnd әhalisinin zәlzәlәhaqqında xәbәrdar edilmәsi vә tәhlükәsiz rayonlara köçürmәk;
­ FH zamanı әhalini sığınacaqlarda yerlәşdirmәk;
­ kәnd әhalisinin mühafizәsi üçün karantin rejimini yaratmaq.


494
495
496
497
Sülh dövründә tәbii fәlakәtlәr vә istehsalat qәzaları baş verdikdә MM­nin xәbәrdalıq siqnalları kim tәrәfindәn verilir ?
Müharibә dövründә düşmәnin hücumu barәdә MM xәbәrdarlıq siqnalı kim tәrәfindәn әhaliyә çatdırılır ?
Obyektlәrdә neçә növ rabitә siqnalları istifadә olunur ?
Әhaliyә FH baş vermәsi ilә әlaqәdar xәbәr vә mәlumatlar kim tәrәfindәn vә necә çatdırılır ?
­ siqnal verilәn rayonda gizlәnmәli;

­ tәcili evә daxil olmalı;
­ nәqliyyat vasitәsindәn istifadә etmәli.
­ hәyacan siqnalını eşidib oranı tәrk etmәli;
­ yaxınlarına siqnal haqqında xәbәr vermәli;
­ Nazirlәr kabineti
­ MM qәrargahı

­ MM baş idarәsi
­ Hakimiyyәt idarәsi
­ Rayon MM rәisi
­ MM baş idarәsi
­ MM qәragahı
­ Vilayәt MM rәisi
­ Milli Tәhlükәsiz Nazirlyi
­ icra hakimiyyәti orqanları

5
6
4

2
3
­ FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar teleqraf vasitәsilә çatdırılır;
­ FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar mәtbuat vasitәsilә çatdırılır;
­ әhaliyә siqnal, xәbәr vә mәlumatlar iş vә yaşayış yerlәrindә müvafiq MM rәhbәrlәri tәrәfindәn, elәcә dә yerli radioyayım şәbәkәsi ilә çatdırılır;

­ FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar insanlar vasitәsilә çatdırılır;
­ FH baş verәn zaman әhaliyә xәbәr vә mәlumatlar mobil telefon vasitәsilә çatdırılır;

Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin