1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiәYüklə 16,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/6
tarix28.04.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#15977
1   2   3   4   5   6
Mühafizә xassәsinә görә qurğuları neçә yerә bölünür?
Teztikilәn sığınacaqların tikilmә müddәti nә qәdәrdir?
Sığınacaqda ventilyasiya sistemi neçә rejimdә işlәyir?
Sığınacaqda yerlәşәn bölmәlәrin ümumı sahәsi neçә m2 ­dan az olmamalıdır?
Sığınacaq vә RӘD­dә giriş qapısı necә adlanır?
5
4
3

6
2
Şәhәrlәrdә 10 saat, kәnddә 24 saat;
Şәhәrlәrdә 12 saat, kәnddә 24 saat;
Şәhәrlәrdә 24 saat, kәnddә 48 saat;

Şәhәrlәrdә 24 saat, kәnddә 10 saat.
Şәhәrlәrdә 48 saat, kәnddә 24 saat;
4 vә ya 5;
3 vә ya 4;
2 vә ya 3;

5 vә ya 6.
1 vә ya 2;
60m2­dan;
70m2­dan;
75m2­dan;

55m2­dan.
65m2­dan;
Herimetiq­mühafizә;

Sadә mühafizә;
Mühafizә;
Herimetiq;

167
168
169
170
171
İnsanlar yerlәşәn sığınacaq otaqlarında izafi tәzyiq nә qәdәr olmalıdır?
Süzücü әlehqazlardan istifadә edilmәsindә neçә bağlayıcıdan istifadә edilir?
Fәrdi mühafizә vәsitәlәri (FMV) nә üçündür?
Meşә yanğınlarının söndürülmәsi üsullarını göstәrin ?
Tәbii fәlakәt vә qәzalar nәticәsindә әmәlә gәlәn vәziyyәti nәzәrә alaraq hansı növ bәrpa işlәri nәzәrdә tutulur ?
Sadә herimetiq.
0,6 kqq/sm2 – 60 kPa
0,3 kqq/sm2 – 30 kPa
0,5 kqq/sm2 – 50 kPa

1 kqq/sm2 – 100 kPa
0,2 kqq/sm2 – 20 kPa
2
4
3

1
5
Әhalinin işıq şüalanmasından mühafizә tәşkil etmәk;
Kimyәvi maddәlәrin orqanizmә keçmәsinin qarşısını almaq;
Orqanizmin daxilindә, dәrinin sәthinә vә alt paltara radioaktiv, kimyәvi zәhәrlәyici vә bakterial vasitәlәrin düşmәsinin qarşısını almaq;

Nüfuzedici radiaiyadan vә işıq şüalanmasından mühafizә olunmaq.
Radioaktiv maddәlәrin orqanizmin daxilinә keçmәsinin qarşısını almaq;
­kombinәlәşmiş üsulla, yanğını su ilә söndürmәklә, ayrıcı xәtlәrin yaradılması ilә, yanğını boğmaqla vә yanğına(alova) torpaq tökmәklә;
­kombinәlәşmiş üsulla, süni yanğının әmәlә gәtirilmәsi, yanğının su vә köpüklәsöndürülmәsi, xәndәklәrin yaradılması, su ilә doldurulması, yanğını boğmaqla vә
yanğına(alova) torpaq tökmәklә;
­kombinәlәşmiş üsulla, süni yanğının әmәlә gәtirilmәsi, köpüklә, xüsusi kimyәvi maddәlәrlә, su ilә, ayrıcı xәtlәrin yaradılması ilә, yanğını boğmaqla vә
yanğına(alova) torpaq tökmәklә;

­kombinәlәşmiş üsulla vә köpüklә, odsöndürücü kimyәvi mәhlulla, yanğını su ilә söndürmәklә, yanğını(alovu) boğmaqla;
­sudan istifadә etmәklә köpük әmәlә gәtirәn kimyәvi maddә ilә, xәndәyin su ilә doldurulması, ayrıcı xәtlәrin yaradılması ilә, yanğını boğmaqla vә yanğına(alova)
torpaq tökmәklә;

172
173
174
175
Şәhәrin küçәlәrindә binaların dağılması nәticәsindә hansı uçqunlar әmәlә gәlir ?
Bütöv vә tam dağıntılar әrazisindә hansı növ yanğın әmәlә gәlir ?
Obyektdә işin dayanıqlığını yüksәltmәyin әn vacib amillәri hansılardır ?
İlk tibbi yardım kimlәrә göstәrilir ?
­uzunmüddәtli, qısamüddәtli, tez;
­tәcili, ikincidәrәcәli, müvәqqәti;
­hissә­hissә, müvәqqәti, әsaslı­ kapital;

­әsaslı(tam), vacibliyinә görә әsassız.
­qısamüddәtli, tәcili, әsaslı(tam);
­hissә­hissә
­güclü
­tam

­zәif
­orta
­yerli­ hissә­ hissә
­bütöv yanğın
­yanğın әmәlә gәlmir

­közәrmә vә tüstülәnmә
­hissә­hissә­ tәk
­ MM dәstәlәrinin mühafizәsi, tibb avadanlıqları ilә tәmin edilmәsi;
­ әhalinin mühafizәsi, bәlәdiyә idarәlәri ilә tәmin edilmәsi;
­ fәhlә vә qulluqçuların mühafizәsi, mühafizә qurğuları ilә tәmin edilmәsi;

­ Obyektlәrin mühafizәsi, xәbәrdarlıq siqnalları ilә tәmin edilmәsi.
­ MM qәrargahının mühafizәsi, avadanlıqlarla tәmin edilmәsi;
­yorğun halında olan insanlara;
­kontuziya olmuş insanlara;
­arteryal qanaxması olan zәdәlәnmişlәrә;

­tәşfişә düşmüş insanlara.
­şokda olmuş insanlara;

176
177
178
179
180
Zәdәli insanlara jqut qoyularkәn hansı mәlumatlar qeyd edilib, qoyulması vacibdir ?
Stasionar tәmizlәmә mәntәqәlәrindә, tam sanitar tәmizliyi keçmәk üçün nә qәdәr vaxta neçә nәfәr insan nәzәrdә tutulur ?
Zәrәrsizlәşdirmә mәntәqәsindә hansı müddәt әrzindә neçә kq geyimlәr, ayaqqabılar vә FMV dezinfeksiya, dezaktivasiya vә deqazasiya edilir ?
Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә xüsusi palatkalarda qida mәhsullarının hazırlanmasına icazә verilir ?
Dezaktivasiya nәdir ?
­zәdәsinin ağırlıq dәrәcәsi;
­zәdәlinin adı, soyadı vә atasının adı;
­vaxt, tarix vә hәkimin soyadı;

­yaralının vәziyyәti haqqında.
­zәdәlәdiyi yer;
­ 10 saata – 1000 insan
­ 12 saata – 800 insan
­ 10 saata – 800 insan

­ 12 saata – 1400 insan
­ 10 saata – 500 insan
­ 12 saata – 800 – 1200 kq
­ 14 saata – 500 – 1000 kq
­ 10 saata – 500 – 1000 kq

­ 10 saata – 600 – 800 kq
­ 10 saata – 300 – 600 kq
­8 r/s – qәdәr
­3 r/s – qәdәr
­10 r/s – qәdәr
­4 r/s – qәdәr
­5 r/s – qәdәr

­ zәhәrlәnmiş yerlәrdә iş aparan MM dәstәlәrinin paltarlarının zәhәrsizlәşdirilmәsi;
­ zәhәrlәnmiş әşyaların zәhәrlәrdәn tәmizlәnmәsi vә parçalanmasıdır;
­ zәhәrlәnmiş әrazidә obyektlәrdәn, paltarlardan, su, әrzaq mallarından, texnikadan radiaktiv maddәlәrin (RM) tәmizlәnmәsi;

­ zәhәrlәnmә yerlәrindә texnikadan istifadә edilmәsi vә zәhәrsizlәşdirilmәsi.

181
182
183
184
185
Deqazasiya nәdir ?
Әhalinin vә hәrbilәşmәmiş dәstәlәrinin şәxsi heyәtinin mühafizә mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün MM sistsmindә hansı laboratoriya yaradılır ?
Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә açıq әrazidә qidanın hazırlanmasına icazә verilir ?
Obektlәrdә hansı kәşfiyyat qrupları yaradılır ?
Dezinfeksiya nәyә deyilir ?
­ zәhәrlәnmәnin sürәtlә baş vermәsi vә zәhәrlәnmәnin ağır olması;
­ әrazinin vә obyektin zәhәrlәnmә dәrәcәsi oraya düşәn zәhәrlәyici maddәlәrin miqdarından asılıdır.
­ ZM­in dayanıqlığı, yәni insanlara vә heyvanlara göstәrdiyi zәhәrlәyici tәsirin müddәti;
­ güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәrin insanlara, heyvanlara, bitkilәrә vә әtraf mühitә zәhәrlәyici tәsiri;
­ davamsız zәhәrlәyici maddәlәrin yol verilmәyәn sәthlәrdәn ayrılması;
­ әrzaq malları, su, texnika, nәqliyyat, müxtәlif әşya vә obyektlәrin sәthindәn zәhәrlәyici maddәlәrin tәmizlәnmәsi, yaxud zәrәrsizlәşdirilmәsi;

­ bakterioloji vasitә vә zәhәrlәyici maddәlәrin tәyin edilmәsindә müxtәlif növ analizlәrin aparılması üçün bakterioloji vә kimyәvi laboratoriya(ZM ,BV);
­ bakterioloji vasitәlәr, radioaktiv vә zәhәrlәyici maddәlәrin tәyin edilmәsi, müxtәlif növ analizlәrin aparilması üçün bakterioloji, radiometriya vә kimyәvi MM
laboratoriyası (ZM, RM, BV);
­ MM laboratoriyası – rdiometrik vә kimyәvi – onun tәyinatı: Әrazidә radioaktiv vә zәhәrlәyici maddәlәrin miqdarının müәyyәn edilmәsi vә növlәrinin
dәqiqlәşdirilmәsi;

­ güclü tәsirli zәhәrli vә radioaktiv maddәlәrin, hәm dә baakterioloji vasitәlәrin tәyin edilmәsi üçün radiometriya vә kimyәvi MM laboratoriyası(GTZM, RM vә
BV).
­ bakterioloji vasitә vә radioaktiv maddәlәrin tәyin edilmәsi, müxtәlif növ analizlәrin aparılması üçün bakterioloji vә radiometriya MM laboratoriyası (RM vә BV);
­ 5 r/s –qәdәr
­ 3 r/s –qәdәr
­ 1 r/s –qәdәr

­ 4 r/s –qәdәr
­ 2 r/s –qәdәr
­ yanğın akustik kәşfiyyat;
­ radiasiya, meteroloji kәşfiyyat;
­ radiasiya, mühәndis, yanğın kәşfiyyatı;

­ kinoloji kәşfiyyat.
­ mühәndis, hidrodinamik kәşfiyyat;

186
187
188
189
Nәqliyyat zәrәrsizlәşdirmә mәntәqәsindә neçә saat müddәtinә vә hansı miqdarda nәqliyyat vasitәsini xüsusi mәhlullar vasitәsi ilә deqazasiya
etmәk mümkündür ?
Deqazasiya hansı üsullarla aparılır ?
Dezinseksiya nәdir ?
Deratizasiya nәdir ?
­ taun vә vәba tipli yolxucu xәstәlik yaymış mikroblarış dezinfeksiya olunması vә mәhv edilmәsi;
­ gәmricilәr tәrәfindәn yayılmış müxtәlif yolxucu xәstәliklәrin mәhv edilmәsi;
­ müxtәlif yolxucu xәstәliklәri yayan hәşarәtlәrin mәhv edilmәsi;

­ zәhәrlәyici vә bakterial zәhәrlәnmә ocaqlarının deqazasiyası vә mәhv edilmәsi.
­ xәstә heyvanlar arasında yayılmış batulizm vә vәba xәstәliklәrin mәhv edilmәsi;
­ 8 saata ­ 40 yük maşını;
­ 12 saata ­ 30 yük maşını;
­ 10 saata ­ 30 yük maşını;

­ 12 saata ­ 50 yük maşını;
­ 10 saata ­ 40 yük maşını;
­ mexaniki, fiziki vә adi üsulla;
­ fiziki, kimyәvi vә bakterioloji;
­ mexaniki, fiziki vә kimyәvi;

­ mexaniki, fiziki vә toksikoloji;
­ mexaniki, fiziki vә radioaktiv;
­ bu, yolxucu xәstәlik törödicilәrinin kimyәvi üsulla mәhv edilmәsi;
­ bu, yolxucu xәstәlik törödicilәrinin fiziki üsulla mәhv edilmәsi;
­ hәşaratların, kәnd tәsәrrüfatı ziyanvericilәrinin fiziki, kimyәvi vә bioloji üsullarla mәhv edilmәsi;

­ bu, yolxucu xәstәlik mәnbәyi olan hәşaratların mәhv edilmәsi;
­ bu, yolxucu xәstәliki yayan gәmiricilәrin bioloji üsulla mәhv edilmәsi;
­ ZM­ lә insanların vә heyvanların zәhәrlәnmәsinin qarşısını almaq üçün zәrәrsizlәşdirmә üsulları;
­ yolxucu xәstәliklәri yayan hәşaratların mәhv edilmәsi;
­ yolxucu xәstәliklәri yayan gәmiricilәrin mәhv edilmәsi;

­ insan vә heyvanların bakterioloji vasitәlәrdәn mühafizәsi üçün aparılan üsuldur.
­ radioaktiv maddәlәrdәn insanların zәhәrlәnmәmәsi üçün әrazidәn tәmizlәnmәsi;

190
191
192
193
194
Alışma ehtimalına görә inşaat materialları hansı qruplara bölünür ?
Qәza­ xilasetmә işlәri, hansı mәqsәdlә aparılır ?
Tәxirә salınmaz qәza­ bәrpa işlәri hansı mәqsәdlә aparılır ?
Bir növbәdә zәrәrsizlәşdirmә dәstәsi nә qәdәr sahәni zәrәrsizlәşdirә bilәr ?
Nәqliyyat vasitәlәrini zәrәrsizlәşdirmә mәntәqәsindә su şırnağı vasitәsi ilә hansı sayda yük maşınlarını dezaktivasiya etmәk olar ?
­alışan, alışmayan vә әriyәn;
­alışmayan, әriyәş vә alışan;
­alışmayan, çәtin alışan vә alışan;

­alışmayan, alovlanan vә oda davamlı;
­çәtin alışan, alışmayan vә ya әriyәn;
­ zәrәrçәkmişlәrә ilk tibbi yardımı göstәrmәk, onların tәhlükәsiz rayonlara köçürülmәsini tәşkil etmәk;
­ insanların xilası vә xilasetmә işlәri üçün şәrait yaratmaq;
­ insanları xilas etmәk vә zәdәlәnmiş insanlara yardım göstәrmәk, qәzaların mәhdudlaşdırılması, bәrpa işlәri üçün şәrait yaratmaq;

­ insanları xilas etmәk, zәdәlilәrә yardım göstәrmәk vә onların şәhәrkәnarı bölgәyә köçürülmәsini tәmin etmәk.
­ zәdәlәnmiş insanlara yardım göstәrmәk, qәzaların qarşısını almaq, mühәndis qurğularında bәrpa işlәrinә başlamaq;
­mühәhdis kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk;
­ xilasetmә işlәrin tәşkili vә icrası üçün şәrait yaratmaq, tәhlükәsizliyi tәmin etmәk tәdbirlәrinin tәtbiqi;

­ bakterioloji kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk.
­ kimya kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk;
­ radiasiya kәşfiyyatı aparılması üçün şәrait yaratmaq vә tәmin etmәk;
­ 500 m2
­ 250 m2
­ 350 – 600 m2

­ 450 m2
­ 300 m2
­ 8 saata – 40 yük maşını
­ 12 saata – 30 yük maşını
­ 10 saata – 30 yük maşını

­ 12 saata – 50 yük maşını

195
196
197
198
199
Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә, dezaktivasiya olunmuş vә nәmlәşdirilmiş әrazidә, eyni zamanda dezaktivasiya edilmiş bağlı mәnzildә qida
hazırlanmalıdır ?
Radiasiyanın hansı sәviyyәsindә açıq әrazidә vә açıq mühafizә qurğularında qida qәbuluna icazә verilir ?
Radiasiyanın hansı sәviyyәsindәn başlayaraq dezaktivasiya olunmuş vә nәmlәşdirilmiş әrazidә, yaxud xüsusi tәchiz olunmuş nәqliyyatda vә
qurğularda әrzaq qәbul edilir ?
Әleyhiqazlar neçә növә ayrılır?
FMV­ri orqanizmin hansı halda olan zәhәrli maddәlәrin daxil olmasının qarşısını alır?
­ 10 saata – 40 yük maşını
­ 10 r/s çox
­ 3 r/s çox
­ 5 r/s çox

­ 15 r/s çox
­ 2 r/s çox
­ 8 r/s qәdәr
­ 1 r/s qәdәr
­ 5 r/s qәdәr

­ 7 r/s qәdәr
­ 3 r/s qәdәr
­ 3 r/s çox
­ 7 r/s çox
­ 5 r/s çox

­ 10 r/s çox
­ 2 r/s çox
5
7
3

8
4

200
201
202
203
Әleyhiqazlar nәyi mühafizә edir?
Üz ölçüsü 61­63 sm olduqda hansı ölçüdә QP­5 әleyhiqazı seçilmәlidir?
Üz ölçüsü 71 sm­dәn çox olduqda QP­5 әleyhiqazı hansı ölçüdә seçilir?
Dәm qazından qorunmaq üçün әlavә olaraq nәdәn istifadә olunur?
Qaz, buxar
Qaz, toz
Qaz, buxar, aerozol

Aerozol, qaz
Buxar, toz
üzü, tәnәffüs üzvülәrini;
tәnffüs orqanlarini, üzvülәrini;
tәnәffus üzvülәrini, gözlәri, üzün dәrisini;

tәnәffüs orqanlarini üzvülәrini vә gözlәri.
gözlәri, üzü vә boyun nahiyәsi;
3
1
0

4
2
1
3
4

0
2
Әleyhiqazlardakı bağlayıcılardan (klapanlardan);
Fәrdi mühafizә vasitәlәrindәki süzgәcdәn;
hopqolid patronundan;

Respiratorlardan, R­2 vә SB­1 süzgәclәrindәn.
Respiratorlardakı membranadan;

204
205
206
207
208
Tәcricedici әleyhqazlar hansılardır?
Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri neçә növ vasitәlәrdәn ibarәtdir?
QP­5 әleyhiqazında neçә bağlayıcı quraşdırılıb?
QP­5әleyhiqazında nәfәs alma yolunda neçә bağlayıcı quraşdırılıb?
QP­5 әleyhiqazında nәfәs vermә yolunda neçә bağlayıcı quraşdırıla bilәr?
İP­5, PDF­2, KZD­6;
İP­4, İP­5, KİP­3;
İP­4, İP­5, KİP­8;

QP­7M, QP­7VM.
İP­5, QP­5, R­2;
4
8
7

3
5
4
2
3

5
1
4
2
1

5
3
4­5
1­2
2­3

5­7

209
210
211
212
213
QP­5 әleyhiqazı hansı qaz növünü udub saxlaya bilmir?
Tәnәffüs üzvülәrinin mühafizә vasitәlәri neçә ölçüdә buraxılır ?
QP­5 әleyhiqazının eynәklәrinin tәrlәmәsinә qarşı nә etmәk lazımdır?
Uşağı mühafizә kamerası neçә yaşınadәk uşaqlar üçün nәzәrdә tututlub?
Respiratorlar nәdәn mühafizә edir?
3­4
Propan qazını;
Karbon qazını, etilen qazını;
Dәm qazını;

Etan qazını.
Etilen qazını;
2
3
5

6
4
Gözlüyә qliserin sürtmәk
Gözlüyü tez­tez silmәk;
Tәrlәmәyәn plyonkadan istifadә etmәk;

Gözlüyә duru yağ vurmaq
Gözlüyә sabun sürtmәk;
2
1
1.5

3
5aylıq
Aerozol halındakı maddәlәrdәn
Adi toz maddәlәrindәn


214
215
216
217
218
QP­7 m әleyhiqazının üzlük hissәsinә nә әlavә edilib?
Sadә mühafizә vasitәlәri nәfәs üzvülәrinin nәdәn mühafizә edir?
Fәrdi sarğı paketindә neçә döşәkçә olur?
Kimya әleyhinә fәrdi paket nә üçündür?
Antidotlar nә üçündür?
Müxtәlif növ tozlardan

Zәrbә dalğasından
Kәskin iydәn
Maqnitafon
Diktofon
Membrana

Qromofon
Mikrofon
Kimyәvi, bakterial vasitәlәrdәn
Radioaktiv tozlardan
Radioaktiv tozlardan vә bakterialardan

İşıq şüalanmasından
Kimyәvi maddәlәrdәn
4
3
2

5
1
Dәri sәthinin derozosiya edilmәsi üçün
Dәri sәthinin BM tәmizlәmәk üçün
Dәri sәthinin ZM tәmizlәmәk üçün
Dәri sәthinin ZM, BM vә RM çirklәnmәsizamon qismәn sanitariya tәmizliyi

Dәri sәthinin RM tәmizlәmәk üçün

219
220
221
222
Sürücü әleyhiqazların istifadә edilmәsinә, havada oksigenin miqdarı neçә %­dәn çox olduqda icazә verilir?
Yaşlı әhalinin mühafizәsi üçün hansı әleyhqazlardan istifadә olunur?
Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri hansılardır?
Dәrini mühafizә edәn vasitәlәr hansılardır?
Orqanizmә tәsir edәn ZM­in qarşısını alır
Radioaktiv maddәlәrin tәsirini zәiflәdәn hәblәrdir
Zәhәrli maddәlәrin tәsirinin qarşısını alan vә ya zәiflәdәn hәblәrdir

Dәridә yanıqlara müsbәt tәsir edәn mәhluldur
Dәri sәthinә düşәn ZM­ri zәrәrsizlәşdirir
.15
.1
.18

.2
.05
QP­5m, PDF­D
PDF­7, PDF­D, PDF­2S, PDF­2D
QP­5, QP­5m, QP­7V, QP­7VM

QP­7V, PDF­2D
QP­5, PDF­7
Fәrdi dәrman qutusu, Kimya әleyhinә zәrf, Fәrdi sarğı zәrfi, bint

Fәrdi dәrman qutusu, Kimya әleyhinә zәrf, yardımçı zәrf, Şpris­tyubik
Fәrdi dәrman qutusu, Kimya әleyhinә zәrf, Bakteriya әleyhinә zәrf
Fәrdi dәrman qutusu, Yardımçı zәrf, Fәrdi kimyadan mühafizә zәrfi
Fәrdi dәrman qutusu, Fәrdi sarğı zәrfi, bint, yod
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, yardımcı vasitәlәr

Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, әleyhqaz
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, mühafizә kamerası
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, respiratorlar
Ümumqoşun mühafizә dәsti, yüngül mühafizә kostyumu, kimya әleyhinә zәrf

223
224
225
226
227
Apteçkada şpris tyubik nә ilә doldurulur?
Respiratorlar hansılardır?
Fәrdi mühafizә vasitәlәri tәsnif edildikdә neçә növә ayrılır?
Tәnәffüz üzvlәrini mühafizә vasitәlәri neçә növә bölünür?
Tәnәffüz üzvlәrini mühafizә vasitәlәri hansılardır?
2% promedol

1% promedol
3% promedol
Yanığa qarşı
Ağrıkәsici
ŞB­1, PDF­2,5, PDF­2D
ŞB­1, PR­K, RU­67, R­2

ŞB­1, QP­5, QP­5M
RU­67, QP­5, DP­22V
İD­1, RU­67, DP­5V
6
3

4
2
5
5
6
2
3
4

– Oksigenli tәcridedici әlehiqazlar, – İP­4 tәcridedici әlehiqazlar, – İP­6 tәcridedici әlehiqazlar.
– Ümumqoşun mühafizә dәstlәri, – Yüngül xarakterli mühafizә dәstlәri, – Adi mühafizә vasitәlәri vә dәstlәri;
– FR süzgәclәri, – RP patronları, – Zepestoklar vә ŞB – lәr;
– Uşaq әleyhiqazları, – Uşaqlar üçün tәcridedici әlehiqazlar, – Sәnaye әlehiqazları;


228
229
230
231
232
Şәhәrdәn kәnar zona nәdir?
Köçürülәn әhali harada yerlәşdirilir?
Köçürmә zamanı piyada kalonların orta hәrәkәt sürәti nә qәdәr olmalıdır?
Piyada kalonların hәrәkәti zamanı kimlәr getmәlidir?
Piyada kalonların hәrәkәti zamanı ilk istirahәt harada verilir?
– Süzgәcli әlehiqazlar, – Tәcridedici әleyhiqazlar, – Respiqatorlar;

Güclü dağıntı әrazi sәrhәdindәn dövlәt sәrhәdinә qәdәr olan әrazi;

Katastrofik subasma әrazindәn şәhәrdәn kәnar zonaya qәdәr olan әrazi;
Tam dağıntı zonası sәrhәdindәn qәbul mәntәqәsinәdәk olan әrazi.
Sürüşmә әrazisindәn dәmiryolu qovşağına qәdәr olan әrazi;
Şәhәrin sәrhәdindәn dövlәt sәrhәdinә qәdәr olan әrazi;
Yataqxanalarda, kitabxanalarda, mәktәblәrdә
Evlәrdә, ictimai binalarda, çadırlarda

D/Y vaqonlarında vә yol keçidlәrindә
Metrolarda vә avtobuslarda
Yataqxanalarda, kitabxanalarda, mәktәblәrdә
6 km/saat
5 km/saat
2 km/saat
3 km/saat
4 km/saat

qocalar;
qadınlar;
gәnclәr;

yataq xәstәlәri.
uşaqlar;
Şәhәrdәn kәnarda;
Adamlar yorulanda;

233
234
235
236
237
Әleyhqazlar nәyi mühafizә edir?
Tәyinatına görә mühafizә qurğuları hansı tәsnifata bölünür?
Sığınacaqda ventilyasiya sistemi neçә rejimdә nәzәrdә tutulur?
Sığınacaqda otaqların hündürlüyü әn çoxu neçә metr olmalıdır?
Binaların hündürlüyü neçә metr olduğu halda onlardan sığınacaq kimi istifadә olunur?
Kalonna rәisi әmr edәndә;
Adamlar tәlәb edәndә.
Aralıq evakuasiya mәntәqәsindә;

gözü vә qulaqları;
burunu vә çәnәni;
tәnәffüs orqanlarını, gözlәri vә üzü;

bәdәnin dәri sәthini.
alını vә yanaqları;
bioloji vә bakteryoloji vasitәlәrin qorunması üçün.
idarә etmә mәntәqәsi vә nәqliyyat vasitәlәrinin qorunması üçün;
әhalinin vә iri buynuzlu mal­qaranı qorumaq üçün;
әrzaq mәhsullarını vә kәnd tәssәrüfatı mәhsullarını qorumaq üçün;
idarәetmә mәntәqәsi vә әhalinin mühafizәsi üçün;

5 vә ya 6;
3 vә ya 4;
2 vә ya 3;

6 vә ya daha artıq.
4 vә ya 5;
3,9m
3,7m
3,5m

3.97
3,8m

238
239
240
241
Sığınacaqda idarәetmә mәntәqәsi nә üçün nәzәrdә tutulur?
Yaranmış vәziyyәtdәn asılı olaraq әhalinin köçürülmәsi hansı qaydada aparılır?
Ümumi köçürmә zamanı kimlәr köçürülür?
Qismәn köçürülmә zamanı kimlәr köçürülür?
1,89 m;
1,87 m;
1,85 m;

1,90 m.
1,88 m;
bәlәdiyyә işçilәri üçün;
tibbi dәstәlәr üçün;
rәhbәr heyәt vә MM qәrargahı üçün;

tәlәbәlәr üçün.
kәçfiyyat dәstәlәri üçün;
ailәlәrlә köçürmә;
tәk­tәk köçürmә;
bütünlüklә (ümumi köçürmә), yaxud qismәn köçürmә;

mәhәllә­mәhәllә köçürmә.
qismәn köçürmә;
yaşlı vә tәnha insanlar;
sәfәrbәrlik vәsiqәsi olan şәxslәr;
sәfәrbәrlik vәsiqәsi olan şәxslәrdәn (onlar hәrbi komissarlığa getmәlidirlәr), elәcә dә köçürülmәsi qeyri­mümkün sayılan xәstәlәrdәn vә onlara xidmәt edәn tibbi
heyәtdәn başqa bütün әhali köçürülür;

tәqaüdçü yaşlı kişi vә qadınlar.
ağır xәstәlәr vә onlara xidmәt edәn tibbi heyәt;
istehsalat vә ticarәtlә mәşğul olan insanlar;
әmәk qabiliyyәti olmayan lakin, istehsalatda çalışan insanlar;
әmәk qabiliyyәti olmayan, habelә istehsal vә xidmәt sahәlәrindә işlәmәyәn әhali köçürülür;

ali mәktәb tәlәbәlәrini, onların professor­müәllim heyәtini.
sağlam, gәnc oğlan vә qızlar;

242
243
244
245
246
Dozimetrik nәzarәt nәdәn ibarәtdir?
R­2d respiratoru neçә saat әrzindә fasilәsiz mühafizәni tәmin edir?
Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri nә üçündür?
Tibbi fәrdi mühafizә vasitәlәri hansılardır?
Әleyqazın geyinilmә ardıcıllığı necәdir?
zәhәrlәnmә ocaqlarına nәzarәtdәn ibarәtdir;
bakterialoji zәhәrlәnmәyә nәzarәtdәn ibarәtdir;
şualanma vә radioaktiv zәhәrlәnmә dәrәcәsinә nәzarәtdәn ibarәtdir;

MM dәstәlәrinә nәzarәtdәn ibarәtdir;
kimyәvi kәşfiyyat cihazına nәzarәtdәn ibarәtdir;
3
1
4

5
2
insanlardan qan götürüb analiz etmәk üçündür;
köçürmә zamanı insanların hәrarәtini ölçmәk üçündür;
fövqәladә hallar zamanı zәdәlәnmiş adamların profilaktikası vә onlara tibbi yardım göstәrmәk üçündür;

Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə