8 sinf Ona tiliYüklə 123 Kb.
tarix24.10.2023
ölçüsü123 Kb.
#161159
Ona-tili-8-sinf-1 (2)


8 sinf Ona tili. I chorak. I-variant.

1 Adabiy nutqqa berilgan ta'rifni toping.


A bir kishining nutqi
B ikki kishining nutqi
S so'z sanatkorlari- yozuvchilar, shoirlar,olimlar tomonidan ishlangan qat'iy me'yorlarga ega bo'lgan nutq ko'rinishidir.
2 Nutq uslublari nechta?
A 2 ta B 3 ta S 1 ta
3 Mustaqil so'z turkumlari nechta?
A 6 ta B 5 ta S 7 ta
4 Sifat gapda asosan qaysi gap bo'lagi vazifasida keladi?
A ega B aniqlovchi S kesim
5 Sodda yig'iq gapni toping.
A Kuz B Kuz keldi S Oltin kuz keldi
6 Sodda yoyiq gapni toping.
A ko'rdim B men uni ko'rdim S men do'stimni kecha ko'rdim
7 Toshkentda baland, hashamatli binolar ko'p. Ushbu gapdagi holni toping.
A baland, hashamatli B binolar S Toshkentda
8 To'ldiruvchining savollari berilgan qatorni toping
A kimga? nimaga? kimni? nimani? B kim? nima? qayer? S nima qildi? nima qilmoqchi?
9 Aniqlovchining so'roqlari qaysi qatorda berilgan?
A kim? nima? qayer? B kimga? Nimaga? qayerga? S qanday? qanaqa? qaysi?
10 Qaratqichli aniqlovchili gapni toping.
A Bog'da olma,anor,uzum ko'p. B Do'stlikning o'zgacha gashti bor. S Toshkent-non shahri.
11 O'zbek tilida gap bo'laklari qay tarkibda joylashadi?
A ega,ikkinchi darajali bo'lak, kesim. B kesim, aniqlovchi, ega. S ega, kesim.ikkinchi darajali bo'lak
12 Ravishlar gapda ko'pincha qaysi gap bo'lagiga bog'lanib keladi?
A egaga B aniqlovchiga S kesimga
13 Yordamchi so'z turkumlarini toping?
A ko'makchi, bog'lovchi, yuklama B ot, sifat, ko'makchi S fe'l, olmosh, yuklama
14 Ko'makchilar necha turli bo'ladi?
A 1 xil B 2 xil S 3 xil
15 Undov so'zlar berilgan qatorni aniqlang.
A qurey-qurey, miyov- miyov B ehtimol,eh, shekilli S bay-bay,vooy,eh-he, ura
16 Olmoshning ma'no turlari nechta?
A 7 ta B 6 ta S 5 ta
17 O'zlik olmoshi qatnashgan gapni toping
A U kishidan bir gap chiqadi
B U o'zini ham tanimay qoldi.
S Hamma gapingiz haq.
18 Ravishning ma'no turlari nechta?
A 3 ta B 4 ta S 5 ta
19 Ko'rsatish olmoshlarini toping.
A o'sh, hamma,qaysi B shu, allakim, nimadir S mana, mana shu, ana o'sha
20 So'roq olmoshlarini toping>
A qaysi, qanaqa, nega, necha
B hech qaysi, hech qachon
S allaqancha, allaqaysi
21 Belgilash olmoshi qatnashgan gapni toping
A U o'z maqsadiga erishdi
B Hamma shu yerga to'plandi
S Bugun maktabda katta tantana
22 Qo'shma olmoshlar qatorini toping.
A qaysi,o'sha,men,barcha
B sen,ana, qachon har kim
S har qancha, hech bir, ana o'sha
23 Kishilik olmoshlarini toping.
A o'sha,hamma,qaysi
B men,sen,u,biz,siz,ular
S o'zim,allakim,barcha
24 Gumon olmoshlarini ko'rsating
a o'sha,ana shu, mana bu
B men,sen,u,biz,siz,ular
S allakim, allanima, nimadir
25 Modal so'zlar qatorini toping
A ofarin, afsuski, ehtimol B eh,voy,beh-beh S yalt-yult,qars-qurs

8 sinf Ona tili. II chorak


]
1 Uslublar nechaga bo'linadi?
A 2 ga B 3 ga S 4 ga
2 Mantiqlilik,aniqlik,ilmiy atamalarning keng qo'llanishi qaysi uslubga xos
A ilmiy uslub B badiiy uslub S rasmiy-idoraviy uslub
3 Rasmiy-idoraviy uslubga xos atamalarni toping
A ifodaviylik,ta'sirchanlik kuchi
B mantiqlilik, ilmiy asarlar
S prezident farmonlari, turli hujjatlar
4 Nechta so'z turkumlari bor va ular qaysilar?
A 4 ta ot,sifat,son,olmosh
B 5 ta ot,sifat,son fe'l,olmosh
S 6 ta ot,sifat,son,olmosh,ravish,fe'l
5 Bog'lovchi,yuklama,ko'makchi bular qanday so'z turkumlari?
A yordamchi so'z turkumlari B mustaqil so'z turkumlari S gap bo'laklari
6 Olmoshning nechta ma'no turlari bor?
A 6 ta B 7 ta S 8 ta
7 Holat,miqdor-daraja, o'rin va payt ma'noturlari qaysi so'z turkumiga tegishli
A ot B sifat S ravish
8 Insho turlari nechta?
A 3 ta B 4 ta S 2 ta
9 Inshoning mazmuniga mos keluvchi mashhur hikmatli so'z, maqol,ibora yoki
badiiy parcha... deyiladi.
A monolog B epigraf S dialog
10 So'z birikmasi nechta usul bilan birikadi?
A 1 ta B 2 ta S 3 ta
11 Boshqaruv yo'li bilan birikkan so'z birikmasini toping.
A akamning daftari B yoshlarga g'amxo'rlik qilmoq S masala yechmoq
12 Moslashuv yo'li bilan birikkan so'z birikmasini toping.
A ota-onaning burchi B bahorni sog'indim S ona allasi
13 Bitishuv yo'li bilan bog'langan so'z birikmasini toping
A onasining qizi B Karimjon va ukasi S qizil gul
14 So'zlarning o'zaro bog'lanishi necha xil bo'ladi?
A teng bog'lanish B tobe bog'lanish S teng va tobe bog'lanish
15 Qanotli do'stlar birikmasini qaysi so'z bilan almashtirish mumkin.
A.Rassomlar B qushlar S pilla
16 Pilla so'zini qaysi so'z bilan almashtirish mumkin.
A qanotli do'stlar B zangori olov S kumush tola
17 Qo'shma so'z qatorini toping.
A oq qush, qizil ishton B oqqush, qizilishton S qo'shma so'z qatori berilmagan
18 Qaysi gapda turg'un birikma qo'llangan
A Hasanboy o'z yo'g'ida qovurildi
B semiz qo'y go'shti o'zyog'ida qovurildi
S turg'un birikma berilmagan
19 Yog' tushsa yalagudek iborasining ma'nosini toping
A yaxshi emas
B yangi
S toza
20 Gap berilgan qarorni belgilang
A qiziqarli mashg'ulot
B mashg'ulot qiziqarlidir
S gap berilmagan
21 Gap ifoda maqsadiga ko'ra necha turga bo'linadi
A 2 ta B 3 ta S 4 ta
22 Darak gapni toping
A paxta terimi boshlandi. B paxta terimi boshlandimi? S paxta terimi boshlansaydi
23 So'roq gap oxirida qanday tinish belgisi qo'yiladi?
A nuqta B so'roq S undov
24 Istak gap oxirida qanday tinish belgisi qo'yiladi?
A nuqta B so'roq S undov
25 His-hayajon gapning oxirida qanday tinish belgisi qo'yiladi?
A nuqta
B so'roq
S undov

8 sinf Ona tili. III chorak.


1. Gaplar his hayajonning ishtirokiga ko'ra necha turga bo'linadi


a) 1ta,4ta b)2ta c)3ta
2. Gap tuzilishiga ko'ra necha turli bo'ladi
a) 2ta b)3ta c)4ta
3.Sodda gap berilgan qatorni topig
a)shaxnoza mana shu kitobni o`qidi b)shaxnoza kitobni o`qidi c)shaxnoza o`qidi
4. Qo`shma gap berilgan qatorni toping
a)bahor keldi b)Bahor keldi va dala ishlar boshlahdi c)dala ishlari boshlandi
5. Sodda gapning tarifini toping
a)bir grammatik asosli gaplar b)ikki grammatik asosli gap c)uch grammatik asosli gap
6. Akam kecha samalyotda Toshkentdan keldi. Gapning kesimini toping
a) akam b) kecha s) keldi
7 Kesimning so'foqlarini ko'rsating
a) kim? nima? qayer? b) nima qildi? nima qilyapti? s) qanday? qanaqa?
8 Kesim tuzilishiga ko'ra necha turli bo'ladi?
a) 2 xil b) 3 xil s) 4 xil
9 Ot kesimli gapni toping
a) dars boshlandi b) luqmoni hakimning jahli chiqibdi s) Toshkent-non shahri
10 Fe'l kesimli gapni toping.
a) ikki o'n besh- bir o'ttiz b) biz uyga qaytdik s) sizdan umidim ko'p
11 Sodda kesimli gapni belgilang
a) paxta va tilladan yurt bezanadi b) ayozli kunlar o'tib borayapti s) uchrashuv qiziqarli bo'ldi
12 Murakkab kesimli gapni toping
a) bolalar archa atrofida to'xtadilar b) bolalar o'z xonasida uxlashdi s) men kutib olishim kerak
13 Bog'lama so'zlarni toping
a) uchun,kabi,bilan b) kerak, zarur, darkor s) va, bilan, chunki
14 Gapning egasini ko'rsating.
Bor so'zlaydi,yo'q o'ylaydi.
a) bor, yo'q b) so'zlaydi s) o'ylaydi
15 Egasi mavjud bo'lgan gaplar qanday gaplar?
a) shaxsi noma'lum gaplar b) shaxsiz gaplar s) shaxsli gaplar
16 Egasi yashiringan gapni toping.
a) men qiziqarli kitob o'qidim b) topshiriqni o'z vaqtida bajaring s) kuz fasli sovuq keldi
17 Egasi umumlashgan gapni toping.
a) hurmat qilsang hurmat topasan b) paxta terimi boshlandi s) kuz keldi
18 Egasiz gaplar necha turga bo'linadi?
a) 1 turga b) 2 turga s) 3 turga
19 Atov gapni ko'rsating.
a) kunlar soviy boshladi
b) albatta
s) bahor
20 So'z-gap berilgan qatorni oping.
a) kuz keldi
b) rahmat
s) maktabga bolalar zo'r quvonch bilan kelishdi
21 Soz gaplar qanday ma'nolarni bildiradi?
a) tasdiq, inkor, so'roq, taajjub
b) hech qanday ma'no bildirmaydi
s) a javob to'g'ri
22 Hol gapda qaysi bo'lakka bog'lanadi?
A) egaga b) kesimga s) ikkinchi darajali bo'laklarga
23 Holni savollarini toping
a) kim? nima? qayer?
b) kimni? nimani? qayerni?
s) qanday? qanday qilib? qay tarzda?
24 Gapdagi payt holini toping.
Sal o'tmay SHirinoy daladan qaytdi.
a) sal o'tmay b) daladan s) qaytdi
25 O'rin holining so'roqlari berilgan qatorni toping.
a) qachon? qay vaqt?
b) qayerga? qayerdan? qayerda?
s) qanday? qanday qilib?

8 sinf Ona tili. IV chorak


1 Gapdagi o'rin holini toping.


O'quvchilar sinfga o'qituvchidan oldin kirishga odatlaning.
A. sinfga B. o'quvchilar S. odatlaning
2 Ravish holli gapni ko'rsating.
A. biz ertaga jo'naymiz B. poyezd bizni Toshkentda qoldirdi S. shoir shamni avaylab o'chirdi
3 SHu gapni besh marta takrorladi. Gapda besh marta nima bo'ladi?
A. ega B. Daraja miqdor holi S. kesim
4 Sabab holining so'roqlari qaysilar?
A. qay tarzda? qanday qilib? B. nimaga? nima uchun? S. qancha? nechta?
5 Holning ma'no turlari nechta?
A. 6 ta B. 5 ta S. 7 ta
6 To'ldiruvchi qaysi so'z turkumlari bilan ifodalanadi?
A. ot va otlashgan sifat bilan B. taqlid va modal so'zlar bilan S. A va B javob to'g'ri
7 Otam menga qaradi, men unga. Gapdagi to'ldiruvchini toping.
A. otam B. menga, unga S. qaradi
8 Vositasiz to'ldiruvchining so'roqlari qaysilar?
A. kimdan? nimadan? B. kimga? nimaga? S. kimni? nimani?
9 To'ldiruvchi necha turli bo'ladi?
A. vositali to'ldiruvchi B. vositasiz to'ldiruvchi S. A va B
10 Aniqlovchi necha turga bo'linadi?
A. sifatlovchi aniqlovchi B. qaratqichli aniqlovchi S. A va B javoblar to'g'ri
11 Aniqlovchi aniqlangan bo'lak nima deyiladi?
A. aniqlanmish B. sifatlanmish S. ikkalasi ham to'g'ri
12 olmosh bilan ifodalangan aniqlovchini toping.
A. bizning eshon kabobpazlarning piri B. o'nning yarmi-besh S. yaxshidan bog' qoladi
13 Izohlovchi bog'langan bo'lak nima deyiladi?
A. aniqlanmish B. izohlanmish S. sifatlanmish
14 Izohlanuvchini toping. Kapitan Mansurov so'zladi.
A. Kapitan B. Mansurov S. so'zladi
15 O'zbek tilida gap bo'laklarining tartibini ko'rsating.
A. kesim, ikkinchi darajali bo'laklar, ega B. ega, ikkinchi darajali bo'lak , kesim S. ikkinchi darajali bo'lak, ega, kesim
16 Gap urg'usiga nima deyiladi?
A. gap urg'usi B. so'z urg'usi S. mantiqiy urg'u
17 Gap bo'laklarining ifodalanishiga ko'ra gaplar necha turga bo'linadi?
A. to'liq gap B. to'liqsiz gap S. A va B javob to'g'ri
18 Hozirgi o'zbek tilida nechta tinish belgisi bor.
A. 10 ta B. 8 ta S. 15 ta
19 Tinish belgilarini o'rganadigan bo'lim nima deyiladi?
A. orfografiya
B. punktuatsiya
S. sintaksis
20 Uyushiq kesimli gapni belgilang?
A. bog'da bodom, o'rik, olma gulladi
B. hamma chuqur xo'rsindi
S. Rustam yozdi, o'qidi va dam oldi.
21 Kiritmali gapni toping.
A. qani, ichkariga kiring
B. akam bugun kelishlari kerak
S. bugun yomg'ir yog'di
22 Undalmaning ta'rifini belgilang.
A. ikki kishining suhbati
B. so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxsni bildiradi
S. bir kishining nutqi
23 Undalmadan keyin qanday tinish belgisi qo'llanadi?
A. nuqta,vergul,undov
B. ikki nuqta, vergul
S. vergul, undov
24 Undalmali gapni aniqlang.
A. bugun sizga yordam beraman
B. hoy, quyoncha, qayoqqa ketayapsan
S. elni iftixor buzadi
25 8-sinf darsligining mualliflari
A. M.Qodirov, H.Ne'matov va boshqalar
B. N.Mahmudova M.Asqarova
S. Abduraimova, A. Sayfullayev
8 sinf. Ona tili. Yillik.

1 O'zlik olmoshi qatnashgan gapni toping


A U kishidan bir gap chiqadi
B U o'zini ham tanimay qoldi.
S Hamma gapingiz haq.
2 Ravishning ma'no turlari nechta?
A 3 ta B 4 ta S 5 ta
3 Ko'rsatish olmoshlarini toping.
A o'sh, hamma,qaysi B shu, allakim, nimadir S mana, mana shu, ana o'sha
4 So'roq olmoshlarini toping>
A qaysi, qanaqa, nega, necha
B hech qaysi, hech qachon
S allaqancha, allaqaysi
5 Belgilash olmoshi qatnashgan gapni toping
A U o'z maqsadiga erishdi
B Hamma shu yerga to'plandi
S Bugun maktabda katta tantana
6 Qo'shma olmoshlar qatorini toping.
A qaysi,o'sha,men,barcha
B sen,ana, qachon har kim
S har qancha, hech bir, ana o'sha
7 Rasmiy-idoraviy uslubga xos atamalarni toping
A ifodaviylik,ta'sirchanlik kuchi
B mantiqlilik, ilmiy asarlar
S prezident farmonlari, turli hujjatlar
8 Nechta so'z turkumlari bor va ular qaysilar?
A 4 ta ot,sifat,son,olmosh
B 5 ta ot,sifat,son fe'l,olmosh
S 6 ta ot,sifat,son,olmosh,ravish,fe'l
9 Bog'lovchi,yuklama,ko'makchi bular qanday so'z turkumlari?
A yordamchi so'z turkumlari B mustaqil so'z turkumlari S gap bo'laklari
10 Olmoshning nechta ma'no turlari bor?
A 6 ta B 7 ta S 8 ta
11 Holat,miqdor-daraja, o'rin va payt ma'noturlari qaysi so'z turkumiga tegishli
A ot B sifat S ravish
12 Insho turlari nechta?
A 3 ta B 4 ta S 2 ta
13 Inshoning mazmuniga mos keluvchi mashhur hikmatli so'z, maqol,ibora yoki
badiiy parcha... deyiladi.
A monolog B epigraf S dialog
14 So'z birikmasi nechta usul bilan birikadi?
A 1 ta B 2 ta S 3 ta
15 Boshqaruv yo'li bilan birikkan so'z birikmasini toping.
A akamning daftari B yoshlarga g'amxo'rlik qilmoq S masala yechmoq
16 So'z-gap berilgan qatorni oping.
a) kuz keldi b) rahmat s) maktabga bolalar zo'r quvonch bilan kelishdi
17 Soz gaplar qanday ma'nolarni bildiradi?
a) tasdiq, inkor, so'roq, taajjub b) hech qanday ma'no bildirmaydi s) a javob to'g'ri
18 Hol gapda qaysi bo'lakka bog'lanadi?
A) egaga b) kesimga s) ikkinchi darajali bo'laklarga
19 Gap bo'laklarining ifodalanishiga ko'ra gaplar necha turga bo'linadi?
A. to'liq gap B. to'liqsiz gap S. A va B javob to'g'ri
20 Hozirgi o'zbek tilida nechta tinish belgisi bor.
A. 10 ta B. 8 ta S. 15 ta
21 Tinish belgilarini o'rganadigan bo'lim nima deyiladi?
A. orfografiya B. punktuatsiya S. sintaksis
22 Uyushiq kesimli gapni belgilang?
A. bog'da bodom, o'rik, olma gulladi B. hamma chuqur xo'rsindi S. Rustam yozdi, o'qidi va dam oldi.
23 Kiritmali gapni toping.
A. qani, ichkariga kiring B. akam bugun kelishlari kerak S. bugun yomg'ir yog'di
24 Undalmaning ta'rifini belgilang.
A. ikki kishining suhbati B. so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxsni bildiradi S. bir kishining nutqi
25 Undalmadan keyin qanday tinish belgisi qo'llanadi?
A. nuqta,vergul,undov B. ikki nuqta, vergul S. vergul, undov

Kalit. I-variant.


8 sinf. Ona tili. I chorak1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S

B

A

B

A

B

S

A

S

B

A

S
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

B

S

A

B

B

S

A

B

S

B

S

A

8 sinf. Ona tili. II chorak1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

A

S

S

A

B

S

A

B

S

B

A
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

S

B

S

B

A

S

B

S

A

B

A

S

8 sinf. Ona tili. III chorak1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

A

S

B

A

S

B

A

S

B

A

S
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

A

S

B

A

S

S

B

A

B

S

A

B

8 sinf. Ona tili. IV chorak1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

S

B

B

A

S

B

S

S

S

S

A
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

A

B

S

S

A

B

S

A

B

B

S

B

8 sinf. Ona tili. Yillik.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

B

S

A

B

S

S

S

A

B

S

A
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

S

B

B

A

B

S

A

B

S

A

B

B

Yüklə 123 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin