Aaa 1102#01#Q16#01. Eduman testinin sualları Fәnn : 1102 Әrzaq mallarının ekpertizasının nәzәri әsaslarıYüklə 0.58 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/6
tarix19.03.2017
ölçüsü0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1

2

34

5

67

AAA_1102#01#Q16#01.Eduman. testinin sualları

Fәnn : 1102 Әrzaq mallarının ekpertizasının nәzәri әsasları

Taxılın keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә neçә әdәdin kütlәsi әsas götürülür?

Qәrzәkli meyvәlәr üçün kütlә keyfiyyәt göstәricisi olaraq neçә götürülür?

Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә sıxlıq hansı düsturla hesablanır?

Aşağıdakılardan hansı göstәrici fiziki üsullara aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı göstәrici orqanoleptiki göstәricilәrә aid deyil?

Aşağıdakılardan hansı göstәrici әrzaq mallarının keyfiyyәtini xarakterizә etmir?

Әrzaq mәhsullarının tәrkibindәki kimyәvi maddәlәr hansı üsulla tәyin edilmir?

500 әdәdin

50 әdәdin

90 әdәdin

100 әdәdin

1000 әdәdin

50 әdәdin100 әdәdin

30 әdәdin10 әdәdin

1 әdәdin


.

.........

..

...mikroskopiya

refraktometriya

polyarimetriya

xromotoqrafiya

fotokolorimetriyahiqroskopiklik

dadiy

konsistensiya

rәng

tәyinat göstәricilәritәhlükәsizlik göstәricilәri

funksional göstәricilәr

estetik göstәricilәr

istehlak göstәricilәri8

9

1011

12

1314

15

Әrzaq mәhsullarının konservlәşdirilmәsindә hansı elementin duzlarından istifadә olunur?İonlaşdırıcı şüalarla konservlәşdirilmәdә hansı elementlәrin şüalarından istifadә edilir?

Karbon qazının miqdarı çox olan qaz mühitindә mәhsulun keyfiyyәti necә olur?

Sulfitasiya zamanı hansı qazın konsentrasiyası әsas götürülür?

Sublimasiya zamanı qaz tәrkibi hansı qatılıqda optimal sayılır?

Kaliummetabisulfit әsasәn hansı mәhsulun saxlanmasında istifadә edilir?

Saxlanmaq mәnasını daşıyan "conservare" sözü mәnşәyini hansı dildәn götürmüşdür?

Hislәmә zamanı hislәyici mәhlul su ilә hansı nisbәtdә qarışdırılır?

kimyәvi


fiziki

fiziki­ kimyәvimikrobioloji

biokimyәvi

Na vә KCa vә CuFe

Mg

Mnsezium­ 137

kobalt­ 77kobalt­ 95

manqan


serium

yaxşılaşır

pislәşir

müsbәtdurulaşır

konsistensiyası bәrklәşir

oksigen

hidrogen


karbon

fosfat


kükürd

2%4.0%

2.5%


0.016%

0.02%


kartofun


әtin

almanın


limonun

üzümün


latın


yunan


ispan

türk


alman

1: 7
16

17

1819

20

2122

23

Meyvә­tәrәvәz vә süd konservlәrinin istehsalında mikroorqanizmlәrin fәaliyyәtinә mәnfi tәsir edәn hansı maddәdәnistifadә olunur?

Meyvә­tәrәvәzlәrin konservlәşdirilmәsindә sorbin turşusu nә vaxt istifadә olunmuşdur?

Әrzaq mallarının dadı hansı temperaturda tәyin edilmәlidir?

Әrzaq mallarının (çörәk, baranki, pendirlәr vә s.) keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә hansı göstәrici nәzәrә alınır?

Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinin qiymәtlәndirilmәsindә istifadә edilәn mәsamәlilik nә ilә izah edilir?

Bir sıra hallarda taxıl, kartof, alma vә tәrәvәzlәrin keyfiyyәt göstәricisi kimi hansı kütlәdәn istifadә edilir?

Kolbasa mәmulatı, makaron mәmulatı, tәrәvәzlәr üçün hansı göstәrici standartla normalaşdırılır?

Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinә tәsir edәn amillәr neçә qrupa bölünür?

1: 10

7:1


1: 5

1: 1


tetratsiklin

nizin


nistatin


xlorogen

biomisin


1950­ci il

1954­cı il

1945­ci il

1988­ci il1978­ci il

15­20 dәrәcә Selsi

27­33 dәrәcә Selsi5­10 dәrәcә Selsi

25­32 dәrәcә Selsi

7­11 dәrәcә Selsi

sıxlıq


hәcm

forma


özlülük


xüsusi çәki

hava


kütlә

sıxlıq


havasız kütlә

hava ilә dolu mәsamә

sıxlıq


mütlәq kütlә

hәcm kütlәsi

kütlә


nisbi sıxlıq

mәsamәlilik

ölçüformaxüsusi çәki

sıxlıq


5

24

25

2627

28

2930

31

Әtraf mühitlә bağlı xassәlәr hansı göstәricilәrә xasdır?Mәhsulların istehsaldan istehlaka çatdırılana qәdәr keyfiyyәti qoruyan amillәr hansılardır?

Aşağıdakılardan hansı laboratoriya sınağı üçün ilk nümunәdәn götürülәn nümunәnin adıdır?

Dequstasiya üsulu ilә әrzaq mәhsullarında yoxlanılan keyfiyyәt göstәricilәrini göstәrin.

Hiss üzvlәrinin vasitәsilә әrzaq mәhsullarının hansı göstәricilәri yoxlanılır?

Turşuluq göstәricisinin artması hansı әlamәt hesab edilir?

PP – nikotinamid vitamini çatışmadıqda orqanizmdә hansı xәstәlik baş verir?

Xolin vә ya xolin­xlorid çatışmadıqda orqanizmdә nә baş verir?

3

12

4tәyinat

erqonomik

funksional

ekoloji


estetik


markalanma, daşınma, saxlanma

normativ sәnәdistehsal

xammal


texnoloji әmәliyyat

orta nümunә

nәzarәt nümunәsison nümunә

keyfiyyәt nümunәsi

mal nümunәsi

mikrobioloji

sensorbiokimyәvifiziki­kimyәvi

tәhlükәsizlik

mikrobioloji

kimyәvi


fiziki

histoloji

orqanoleptiki

standartqüsur

parçalanma

nöqsan

xarabolmapellaqra


anemiya


epilepsiya

ürәk


korluq

piylәnmә vә әsәb pozğunluğu

qanazlığı32

33

3435

36

3738

39

1951­ci ildә әrik çәyirdәyi ekstraktında tapılan bioloji aktiv maddәni göstәrin.Orqanizmdә vitamin çatışmamazlığı necә adlanır?

C vitamini ilk dәfә hansı mәhsulların şirәsindә aşkar edilmişdir?

B1 vitamini necә adlanır?

Piridoksin vitamini 1934­cü ildә hansı mәhsulda tapılmışdır?

Aşağıdakı variantların hansında F vitamini fәallığında olan yağ turşusu göstәrilmişdir?

P, H, PP vә B qrup vitaminlәr hansı vitaminlәrә aiddir?

A, D, E, K vitaminlәri hansı vitaminlәrә aiddir?

tüklәrin tökülmәsi

yuxusuzluq

tәzyiqin artması

panqamat turşusu

fol turşusuretinol

paraaminobenzoy

vikasol

avitaminozpolivitaminoz

monovitaminoz

vitamin çoxluğu

monoavitaminoz

kәlәm vә portağal

kök vә armudbuğda vә alma

nar vә naringi

patisson vә qarağat

riboflavin

antinitrittiaminxlorid

piridoksin

askorbin

mayada


balıq әtindә

әtdә

kәrә yağındasüddә

linolen turşusu

olein turşusukapril turşusu

palmitin turşusu

laurin turşusu

suda hәll olan

spirtdә hәll olanyağda hәll olan

üzvi hәlledicilәrdә hәll olan

efirdә hәll olan

yağda hәll olan

üzvi hәlledicilәrdә hәll olansuda hәll olan

40

41

4243

44

4546

47

A hipovitaminozu zamanı karotinin miqdarı necә olur?Aşağıda qeyd olunmuş vitaminlәrdәn hansı yağda hәll olmur?

Aşağıdakılardan hansı vitaminәbәnzәr maddә deyil?

Aşağıda göstәrilmiş vitaminlәrdәn hansı suda hәll olmur?

Bitki vә heyvan mәnşәli mәhsullarda geniş rast gәlәn B3 vitamini necә adlanır?

İnsan orqanizmindә tüklәrin tökülmәsi hansı vitaminin çatışmazlığı ilә әlaqәdardır?

İnsan orqanizminin fәaliyyәti vә maddәlәr mübadilәsinin normal gedişi üçün vitaminlәr necә maddәlәr hesab olunur?

Aşağıdakılardan hansı yağ turşuları F vitamini aktivliyindәdir?

spirtdә hәll olan

efirdә hәll olan

karotinin miqdarı artır

karotinin miqdarı nisbәtәn azalır

karotinin miqdarı kәskin artır

karotinin miqdarı dәyişmir

karotinin miqdarı azalır

A

ED

HK

pantoten turşusu

lipoy turşusuinozit

panqamat turşusu

orot turşusu

EPP

C

HP

pantoten


salisil


panqamat

ubixinon


benzoy

C

BPP

K

Hbioloji fәal

qeyri­üzvi birlәşmәoptiki aktiv

essensial

üzvi hәlledici

palmitin+stearin

linol+linolen+araxidon

olein+araxinlaurin+miristin

48

49

5051

52

5354

55

Essensial yağ turşuları çatışmayan orqanizmdә hansı xәstәliklәr baş verir?Bir vitamin çatışmadıqda necә adlanır?

2­3 vә daha çox vitamin çatışmadıqda necә adlanır?

Orqanizmdә vitaminin hәddәn çox olması necә adlanır?

Neçә litr südün emalından 1q riboflavin vitamini alınmışdır?

Vitamin sözü haradan götürülmüş vә nә demәkdir?

Aşağıdakılardan hansı vitaminәbәnzәr maddәdir?

Vitaminlәr kimyәvi tәrkibinә vә fizioloji tәsirinә görә adlandırılmaqla necә işarә edilir?

kapron+kapril

ürәk çatışmazlığı

mәdә­bağırsaq

dәrinin quruması vә kәpәklәnmә

tәzyiqqanazlığı

monoavitaminoz

monovitaminozpolivitaminoz

poliavitaminoz

vitamin artıqlığı

poliavitaminoz

polivitaminozmonoavitaminoz

endogen vitaminoz

hipervitaminoz

hipervitaminoz

endogen vitaminozekzogen vitaminoz

monovitaminoz

hipovitaminoz

5400 l


3300 l


4500 l

1900 l


2700 l

ingilis sözü, yaşamaq

latın sözü, vita­hәyat

türk sözü, bulunmaqalman sözü, mövcud olmaq

yunan sözü, yaşamaq

xolin­xlorid

tokoferolretinol

filloxinon

kalsiferol

latın әlifbasının böyük hәrflәrilә

türk әlifbası ilәyunan әlifbasının baş hәrflәri ilә

yapon heroqlifi ilә

rus әlifbası ilә


56

57

5859

60

6162

63

Orqanizmdә olan karotin hansı fermentin tәsiri ilә 2 molekul A vitamininә çevrilir?Hansi vitamin boy vitamini adlanır?

Hansı vitamin çatışmadıqda orqanizmdә pellaqra xәstәliyi yaranır?

Mal әtindә yağ vә zülal miqdarca hansı nisbәtdә olur?

Donuz әtindә yağ vә zülal miqdarca hansı nisbәtdә olur?

Fosfoqliseridlәrә daxil olan lesitin tәrkibcә hansı birlәşmә ilә xarakterikdir?

Tәrkibindә doymuş yağ turşuları çox olan yağların yod әdәdi necә olur?

Әrimә temperaturu 37 dәrәcә Selsidәn aşağı olan yağlar orqanizmdә neçә faiz mәnimsәnilir?

karotinaza

fosfotazakarboksilaza

katalaza


hidrataza

EP

D

PPA

1,5:11:3

2:1


1:1

1:2,51:1

1:3


2:1

1:2,5


1:1,5


amin

yağ turşu

kolamin

karbonil


xolin

azçox


aşağı

orta


yüksәk

50­55%


79­89%

64

65

6667

68

6970

71

Essensial yağ turşularına hansı yağ turşuları aiddir?Göbәlәklәrdә rast gәlәn sterinlәr hansılardır?

Heyvanat mәnşәli mәhsullarda rast gәlәn sterinlәr hansılardır?

Heyvanat mәnşәli sterinlәrdәn әn geniş yayılanı hansıdır?

Ultrabәnövşәyi şüaların tәsirindәn erqosterin hansı vitaminә çevrilir?

Yağabәnzәr birlәşmәlәrdәn hansılarını göstәrә bilәrsiniz?

Yağabәnzәr birlәşmәlәrdәn olan kefalin tәrkibcә xarakterik xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir?

Yağların iyi vә dadının özünәmәxsus olması nә göstәricisidir?

60­70%


97­98%

80­85%linol

palmitinstearin

kapril


kapron

erqosterinlәr

mikosterinlәr

fitosterinlәrxolesterinlәr

zoosterinlәr

fitosterinlәr

sterinlәr

minosterinlәr

steridlәr

zoosterinlәr

xolesterinlәrkefalin


lesitin

steroidlәr

erqosterin

A

DK

PPfosfoqliseridlәr

steroidlәrsterinlәr

diqliseridlәr

triqliseridlәr

hidroksil

karbonil

kolamin


amin


xolin

köhnәlik


xarabolma

tәzәlik
72

73

7475

76

7778

79

Fitosterinlәrin әn geniş rast gәlәn nümunәsi hansıdır?Lesitin hansı xassәyә malikdir?

Әrimә temperaturu 37­50 dәrәcә Selsi olan yağlar orqanizm tәrәfindәn neçә faiz mәnimsәnilir?

Әrimә temperaturu 50­60 dәrәcә Selsi olan yağlar orqanizmdә necә mәnimsәnilir?

Yağların peroksid göstәricisi yağda baş verәn hansı proseslә izah olunur?

Mәhsulun temperatur göstәricisi hansı saxlanma rejminin parametri hesab olunur?

Mәhsulun saxlanması zamanı baş verәn çürümә prosesi hansı prosesә aiddir?

Әrzaq malları saxlanılan anbarın normal havasında oksigenin miqdarı nә qәdәr olmalıdır?

texniki mәqsәdlәrnöqsanlı

lesitin


xolin

kolamin


erqosterin

kefalinabsorbsiya

emulsiyaedici

adsorbsiyaparçalayıcı

birlәşdirici

80%

60%


70%

50%


90%

yaxşıorta

pis


çox yaxşı

çox pis


birlәşmә


hidroliz

donma


әrimә

oksidlәşmә

mürәkkәb


adi

orta


optimal

sabitfiziki­kimyәvi

kimyәvi


fiziki

mikrobioloji

botaniki


0,5 %

10 %


21%

78 %80

81

8283

84

8586

87

Nisbi nәmlik mәhsulun hansı saxlanma rejminin әsas parametri hesab olunur?Әrzaq mәhsullarının saxlanılması zamanı sәrbәst amin turşularının artmasına sәbәb olan proses hansı prosesdir?

Saxlanma zamanı әrzaq mәhsullarında baş verәn miqdarca itki hansı proses nәticәsindә olur?

Xörәk duzu hansı maddәnin kristallarından tәşkil olunmuşdur?

Xörәk duzu nisbi rütubәti neçә faiz olan binalarda saxlanılmalıdır?

1 ton duza neçә qram KJ әlavә etmәklә yodlaşdırılmış duz hazırlanır?

Yodlaşdırılmış duzun saxlanılma müddәtini göstәrin.

Gün әrzindә orta yaşlı insanın şәkәrlәrә olan tәlәbatı nә qәdәrdir?

50 %


adi

orta


optimal

qeyri­ sabitsabit

çürümә


acılaşma


qaxsıma

kiflәnmә


qıcqırma

histoloj


kimyәvi

biokimyәvi

mikrobioloji

fiziki


NaOH


...

..

....NaCl

75% ­dәn çox olmayan85% ­dәn az olmayan

65% ­dәn çox olmayan

78% ­dәn az olmayan

80% ­dәn az olmayan

15 qram


25 qram

10 qram52 qram

41 qram


12 ay

3 ay


6 ay

8 ay10 ay

88

89

9091

92

9394

95

Ağır әmәklә mәşğul olan peşә sahiblәrinә nә qәdәr enerji tәlәb olunur?Gündәlik enerji tәlәbatına görә әmәk neçә qrupa bölünür?

Orqanizmin normal fizioloji fәaliyyәti üçün hәr gün yemәklә birlikdә neçә qram xörәk duzu qәbul edilmәlidir?

Tәrәvәz vә bostan bitkilәrinin gündәlik istehlak norması nә qәdәrdir?

Çörәyin gündәlik minimum istehlak norması nә qәdәrdir?

Enerjivermә qabiliyyәtinә malik olan komponentlәrin mәnimsәnilmәsi nәzәrә alınmaqla hesablanan kalorilik necә

adlanır?


Enerjivermә qabiliyyәtinә malik olan maddәlәrin oksidlәşmәsi әsasında hesablanan kalorilik necә adlanır?

Әrzaq malları enerji dәyәrliliyinә görә neçә qrupa bölünür?

100 – 200 qr

200 – 300 qr

800 – 900 qr

400 – 600 qr

700 – 800 qr3800 kkal

2700 kkal

3500 kkal

3000 kkal

4000­5000 kkal

113

6

47

50­5110­15

31­3320­25

15­27


200­300 qram

500­600 qram

600­700 qram

700­800 qram

385­450 qram

330­360 qram400­450 qram

500­600 qram

700­800 qram

300­310 qram

nәzәri kalorilik

mütlәq kalorilik

natamam kalorilik

fiziki kalorilik

real kalorilik

sәrbәst kaloriliknәzәri kalorilik

tam kalorilikreal kalorilik

mütlәq kalorilik96

97

9899

100


101

102


103

Sәmәrәli qidalanmanın neçә prinsipi var?

Maddәlәr mübadilәsindә böyük әhәmiyyәt kәsb edәn vә bir çox üzvi maddәlәrin onların izomerlәrinә çevrilmәsini

katalizә edәn fermentlәr hansılardır?

Mürәkkәb birlәşmәlәrin su ilә birlәşib parçalanmasını sürәtlәndirәn fermentlәr hansılardır?

Orqanizimdә oksidlәşdirici­bәrpaedici reaksiyaları katalizә edәn fermentlәr necә adlanır?

Üzvi maddәlәrin bir kimyәvi qrupunun bir molekuldan digәrinә keçmәsini kataliz edәn fermentlәr necә adlanır?

1931­ci ildә hansı ferment әldә edilmişdir?

Kirxof tәrәfindәn fermentlәr haqqında elmin әsası nә vaxt qoyulmuşdur?

Zülalların amin turşusuna parçalanması 25%­li sulfat turşusu tәrәfindәn 20 saata başa çatdırıldığı halda tripsin

fermenti bu prosesi neçә saata başa çatdırır?

8

415

3

21

25

73

dehidrogenazalar

izomerazalar

peroksidazalarliazalar

sintetazalar

katalazalar

karboksilazalar

liazalar

lipazalar

hidrolazalar

liqazalartransferazalar

oksid­reduktazalar

hidrolazalarliazalar

izomerazalar

liqazalar

liazalar


transferazalar

sintetazalarsaxaraza

tripsin


pepsin


ureaza

katalaza


1911

1902


1995

1814


1786


104

105


106

107


108

109


110

111


Fermentlәrin aktiv fәallığı hansı temperaturdadır?

1978­ci ilin mәlumatına әsasәn neçә ferment vardır?

Mәhsullarda qeyri­hidrolitiki parçalanmanı sürәtlәndirәn fermentlәr necә adlanır?

Üzvi maddәlәrin iki molekulunu bir­birinә katalizә edәn fermentlәr necә adlanır?

Amilolitik ferment preparatlarının alınmasında әn çox istifadә olunan kif göbәlәklәri hansılardır?

Ştrixli kodlaşma ilk dәfә kim tәrәfindәn ixtira edilmişdir?

Saxlanılmağa davamlılığına görә әrzaq malları neçә qrupa bölünür?

Qastronomiya әrzaq mәhsulları hansı tәsnifata aid edilir?

5

1

42­3

6+5 ÷ +10 dәr.C

+20 ÷ +50 dәr.C

+10 ÷ +15 dәr.C­1 ÷ +5 dәr.C

+15 ÷ +18 dәr.C

21429481849

1506


3192

liazalar


sintetazalar

liqazalar

izomerazalar

transferazalar

hidrolazalar

liazalar

izomerazalar

liqazalar

transferazalarPenisillum exspansum

Aspergillus

PenisillumBac. subtilus

Streptokoklar

David Kollinz

David RikardoAdam Smit

Nikolay Danilevski

Lui Paster

2

63

97

mәnşә


112

113


114

115


116

117


118

119


Mәhsulların әn ümumi әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirilmәsi necә adlanır?

Azәrbaycan EAN Beynәlxalq tәşkilatına nә vaxt qәbul edilmişdir?

Kodlaşdırma sistemindә Azәrbaycan hansı kodla tәsniflәşdirilir?

Mәhsul haqqında informasiya daşıyıcısı hesab edilәn şәrti işarәlәr sistemi necә adlanır?

Tәrkibindә suyun miqdarı neçә faizәdәk olan mәhsullar saxlanmağa davamlı hesab olunur?

Әrzaq mәhsullarının karbon qazı (karbon dioksid) mühitindә saxlanması hansı üsula aiddir?

Biokimyәvi proseslәr nәticәsindә mәhsullarda baş verәn proses hansıdır?

Mikrobioloji proses nәticәsindә baş verәn proses hansılardır?

tәdris

ticarәt


tәyinatı


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə