Antidisritmik İlaçlar Dr. Mutlu KartalYüklə 53.71 Kb.
Pdf просмотр
tarix21.04.2017
ölçüsü53.71 Kb.

Antidisritmik İlaçlar

Dr. Mutlu Kartal

Acil Tıp AD

Ekim 2009

Sınıf 1 İlaçlar

Lidokain


• Sınıf 1 b antiaritmik ajan

• Hızlı sodyum kanallarını etkiler

• His purkinje otomatisitesini baskılar

• AV nodu etkilemez

• İskemik miyokarda geçişi iyidir

• VF  eşiğini düşürür

Lidokain

• Vasküler yapıları ve konraktiliteyi 

etkilemez

• IV yolla kullanılır

• 45 -90 saniyede etki başlar, 

• Etki 10-20 dakika sürer

• Karaciğerde metabolize edilir

Lidokain-Endikasyon

• Ventriküler ektopi ve taşikardi tedavisinde 

kullanılır

• Hemodinamik stabil VT’de ikincil ajan

• DOZ


– 1-1,5 mg/kg bolus

• 0,5-0,75 mg/kg tekrarlanabilir

– 1-4 mg/dk infüzyon

– Kalp ve karaciğer yetmezliğinde %50 azaltılır

– 24 saatten uzun verilirse toksisite oluşabilir

Lidokain-İstenmeyen Etki

• Santral etkiler

– Konuşmada bozulma, konfüzyon, bulantı, 

vertigo, ataksi, kas seğirmeleri

– Ani bilinç değişikliği zehirlenmeyi 

düşündürmeli

• Proaritmojenik etkisi var

– Profilaktik kullanılmaz


Propafenon

• Sodyum kanal blokeri, sınıf 1c

• Atriyal fibrilasyonda endike

– Kimyasal kardiyoversiyon sağlar

• Yapısal kalp hastalığı olanlarda dikkat

– Tercih edilmemeli

• AV nodal iletiyi etkileyebilir

Propafenon

• DOZ

– Yeni başlangıçlı AF’de 450-600 mgr PO• 6 saatte etki optimal

– 1-2 mg/kg IV 10 dakikada

– 1-2 mg/kg IV 2 saatte

Propafenon

• Sol ventriküler yetmezliği presipite edebilir

• Proaritmojenik etkisi vardır

Diğer Sınıf 1 Ajanlar

• Prokainamid

– Sınıf 1a, sodyum kanal blokeri

– IV/IM kullanılabiliyor

– Stabil VT/geniş kompleks taşikardide etkilidir

– Ventrikül yetmezliğinde kullanılmamalı

– 20 mg/kg IV doz uygulanır

• Miyokardı deprese eder

• VT/VF/QT uzaması/VEV….. Yol açar

Diğer Sınıf 1 Ajanlar

• Flekainid

– Sınıf 1c sodyum kanal blokeri

– AF’nin kimyasal kardiyoversiyonunda etkili

– 2 mg/kg doz

– Yen etkisi çok

– Sık kullanılmıyor

Sınıf 2: Beta Blokerler


Genel Özellikler

• Çok  çeşitli kullanım alanları var

• Katekolaminlerin etki gösterdiği beta 

reseptörleri tutarak etki gösterirler

• Kardiyoselektif ajanlar akciğer hastalığı ya 

da diyabeti olanlarda uygun seçenek

– Metoprolol, esmolol

Esmolol


• Kısa etkili selektif beta 1 blokerdir

• Miyokardı aşırı adrenerjik etkiden korur

• SA nod otomatisitesini azaltır.

• Parenteral kullanılır

• 1- 4 dakikada etki gösterir

• Yarı ömrü 9 dakikadır

• Karaciğerde elimine edilir

Esmolol


• Endikasyon

– SVT 


AF, PSVT

– Akut miyokardiyal iskemide adrenerjik yanıtın 

baskılanması

– Hipertansif acillerde adrenerjik yanıtın 

baskılanması

• Aort diseksiyonu, hemorajik inme.

Esmolol-Doz

• Yükleme 1 dakikada 500 mcgr yükleme

• Ardından 50 mcgr/kg/dakika 4 dakikda

• Hipertansiyonda yüklemeyi takiben 

infüzyon

Esmolol-İstenmeyen etki

• Hipotansiyona yol açar

– Destek tedavi yeterli olur

• Rebound hipertansiyona yol açabilir

• Wheezing, dispne, ral ve ronküse yol 

açabilir

– Geçicidir, semptomatik tedavi yeterli.

Metoprolol

• Selektif beta 1 bloker

• Oral ve parenteral etkili

• IV Etkisi 5 dakikada başlar, yarılanma ömrü 12 

saate kadar varır

• Karaciğerde metabolize edilir Metoprolol

• Endikasyonları

– AMI’da adrenerjik yanıtın baskılanması için

– Hipertansif acil tedavisinde adjuvan

• Adrenerjik yanıtı baskılar

• Aort diseksiyonu

– PSVT, AF’de hız kısıtlamak amacıyla

• Oral antihipertansif ajan olarak kullanımı

sınırlı

• ASKH’da kalp hızını istenilen seviyede tutmak için kullanılır

MetoprololDOZ

– AMI


• 5 mgr IV yavaş

• İstenen yanıt alınamadıysa iki doz daha 

tekrarlanabilir

• Oral 50-100 mg/BID

– Hız Kontrolü

• 5 mg IV yavaş

– Hipertansiyon

• 5 mg IV yavaş, tekrarlanabilir

• Uzamış etkileri nedeniyle esmolol daha iyi bir 

seçenek


Metoprolol

• DİKKAT


– Ciddi bradikardi, 2.-3. AV blok, ciddi sol 

yetmezlik, hipotansiyon durumunda 

kullanılmamalıdır

– Diğer antihipertansifleri potansiyelize edebilir

– Bronkospazma yol açabilir 

Propranalol

• Non selektif beta bloker

• Parenteral formu bizde yok 

• Hipertiroidiye bağlı taşikardinin tedavisinde 

oldukça iyi bir ajan

• IV  başka bir ajanla hız kontrolü sonrası oral yolla 

devam edilebilir

Sotalol

• Non selektif beta bloker• Potensi yüksek, seyrek kullanılır

• Dirençli ventriküler disritmilerin tedavisinde 

endike.

• Oral 80 mg x 2, alındıktan 3 saat sonra optimal etki oluşur

• Hipotansiyon ve QT uzamasına yol açabilir

Sınıf 3 Antiaritmikler


Amiodaron

• Sınıf 3 antiaritmik, sodyum kanal blokeri

• Refrakter periyodu uzatır, SA nodu yavaşlatır

• AV nod ve purkinje sisteminde iletimi yavaşlatır

• Aksesuar yolak varsa iletimi yavaşlatır

Amiodaron

• Karaciğerde elimine edilir

• Yarı ömrü 50 güne kadar çıkabilir

– Redistiribüsyona uğrar

– Oral tedavide maksimal etki 1-5 ayda görülür

• IV verildikten sonra birkaç dakikada etki gösterir

Amiodaron

• Endikasyon

– VF/Nabızsız VT

– Nabızlı VT

– Atriyal 

fibrilasyon/flutter

• Hız kontrolü, kimyasal 

kardiyoversiyon

– Aksesuar yola bağlı

taşiaritmiler

– Geniş kompleks 

taşikardiler

• Doz


– VF/VT(Nabızsız)

• 300 mgr IV %5 dx, 20-

30 mlt ile puşe

• 5 dakika sonra 150 mgr 

tekrarlanabilir

– Nabızlı VT/Geniş QRS 

tkk, diğer ritim 

bozuklukları

• 150 mgr %5 dx 100 mlt 

içinde , 10 dakikada

• 2,2gr /24 saat dozu 

aşmamalıdır.

Amiodaron

• İstenmeyen Etkiler

– IV kullanım sonrası hipotansiyon, bradikardi 

olabilir


– Nadiren asistoli

• Kronik kullanımı daha sorunlu

– Pulmoner fibrozis, hepatotoksiste

– Proaritmik etkisi var

– Tiroid fonksiyonlarını bozar

– Warfarin metabolizmasını azaltır

Sınıf 4 İlaçlar

Kalsiyum Kanal Blokerleri

Diltiazem-Farmakokinetik

• Yavaş kalsiyum 

kanallarını bloke eder

• AV nodal ileti yavaşlar, 

refrakter periyod uzar

• Miyokardiyal oksijen 

tüketimini azaltır

• SA noda etkisi yoktur

• Hipotansiyona yol açabilir

• IV yolla 2-3 dakikada 

etkisi başlar

• Pik  yanıt 7 dakikayı

bulabilir

• Etkisi 1-3 saat sürer

• Hepatik yolla inaktive 

metabolitlerine dönüşürDiltiazem

Endikasyonlar

• PSVT


• AF  hız kontrolü

• Oral preparatlar 

vazospastik anjinada 

etkin


– Günde 2, normal 

preparatlar için

– Günde tek ,SR preparatlar

Doz

• 0,25 mg/kg yükleme

– Max  20  mg

– 0,35 mg/kg tekrarlanabil 

(Max 25 mg)

• İnfüzyon 5 mg/saat

• Oral yolla antihipertansif 

etki 14 günde optimal olur

Diltiazem

• İstenmeyen Etkiler

– Hipotansiyon, bradikardi

– Anjina, asistoli, kalp yetmezliği

– Başağrısı, bulantı-kusma

– Uykuya  eğilim, depresyon

– Karaciğer enzimlerinde geçici yükselme

VerapamilEtkiler

• Kalsiyum kanal blokeri

• Kardiyak iletiyi yavaşlatır

• AV nodal iletiyi yavaşlatır

• SA nodu nadiren 

etkileyerek  bloke eder

• Re entriyi inhibe eder

Farmakokinetik

• IV yolla 5 dakikada etkisi 

başlar

• 20 dakikada maksimum etki

• Oral yolla 2 saatte etki 

başlar

• Eliminasyon 2-8 saatte• Karaciğerden elimine olur

VerapamilEndikasyon

• PSVT


• AF/flutter’da hız kontrolü

• Oral preparat 

hipertansiyon, 

vazospastik anjina

• AKSESUAR YOL VARSA 

KULLANILMAMALIDoz

• PSVT


– IV 5-10 mgr 2 dakikada

– Yarı doz altta yatan 

hastalığı olanlarda daha 

güvenli


• Oral profilaksi

– 240-480 mgr/gün

• Anjina

– 240-480 mgr/gün dörde böl

Verapamil

• İstenmeyen etkiler

– Hipotansiyon, bradikardi

– Kalp yetmezliği

– Kabızlık, sersemlik, uykuya eğilim

– Antihipertansif ajnlarla beraber kullanımına 

dikkat

Diğer AjanlarAdenozin

Etkiler

• Geçici negatif inotrop, 

kronotrop etkiler

• SA ve AV noda etkili

– Geçici blok yapar

• Antegrad WPW üzerinde 

etkili değil

• Yavaş verilirse, 

vazodilatör etki gösterir 

Farmakokinetik

• 20-30 saniyede etki 

gösterir

• 90 saniyede etki biter

• Deaminasyonla hızla 

elimine edilir

Adenozin

Endikasyon

• SVT


• PSVT

Doz

• 6 mgr IV hızlı puşe

– Ardından 20 mlt sf hızla 

verilir


• Etki yoksa 12 mgr IV 

puşe


• Etki yoksa 12 mgr IV 

puşe


Adenozin

Kullanılmamalı

• İlaca bağlı taşikardide

• 2.-3. AV bloktaGEBELERDE 

GEBELERDE 

KULLANILAB

KULLANILAB

İ

İ

L

L

İ

İ

R

R

İstenmeyen Etki

• Kısa etkilidir

• Yan  etkiler  kısa sürer

• Dispne, bayılma

• Bulantı-kusma

• Başağrısı, kızarma

• VEV, hiptansiyon

Digoksin


Etkiler

• Sınıfsız

• NaK ATPaz inhibisyonu

• Buna bağlı Na Ca pompa 

aktivasyonu

• Hücre içine kalsiyum girer, 

potasyum çıkar

• Refrakter periyodu uzatır

• Atriyal dokuda daha etkin

Farmakokinetik

• IV verilirse 30 dakikada 

etki başlar

• Pik etki 1,5-4 saatte

• %80’i böbreklerden atılır

• Kalanı karaciğerden 

safraya salınır

• Yarı ömrü 2 gün

• Oral etki 6 saatte başlar

Digoksin


Endikasyon

• Atriyal fibrilasyonda kronik 

hız kontrolü

• IV kullanılırsa etkiyi ancak 

1,5 saatte optimal görürüz

• Kalp yetmezliğinde artık 

kullanılmıyor

• Rentran SVT’de alternatif 

olabilir

Doz

• IV 10-15 mcgr/kg

– Alternatif 0,75-1,5 mgr IV

• ½, ¼, ¼

– Oral tedavi başlanmalı

• 0,125 mg/gün

Digoksin-İstenmeyen Etkiler

• Karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal

• Ritim bozuklukları

– Bradikardi, AV blok, ventriküler aritmiler

• Toksisite

– Başağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı, 

– Bilinç değişikliği, 

– VEV, PAT, bradikardi,  AV blok, VF

– Hipokalemi toksisite olasılığını artırır


Magnezyum

Etkiler

• Na K ATPaz pompasını

inhibe eder

• Mutlak refrakter periyodu 

uzatır

• Etkisi IV yolla hemen başlar, 30 dakika sürer

• Torsades de pointes ve 

dirençli VF’de akla 

gelmeli


Doz

• 1-4 gr 100 mlt % 5 dx 

içine 20-60 dakikada

• Kardiyak arrest durmunda 

1-2 gr % 5 dx içinde, 1-2 

dakikada


• Hiotansiyon yaratabilir

• Bulantı, MSS depresyonu 

yapabilir

Diğer 


İbutilide

• Sınıf 3 antiaritmik

• Aksiyon potansiyeli 

süresini artırır

• AF’nin medikal 

kardiyoversiyonunda 

etkilidir

• 1 mg IVDofetilide

• Sınıf 3 antiaritmik

• AF’de kardiyoversiyon 

için kullanılır

• QT uzaması varsa 

kontrendike

• Yalnozca oral formu var

Özet


• Tüm antiartimikler proaritmiktir

• Antiaritmiklerin çoğu hipotansiftir

• Antaritmik uygularken monitörizasyon gereklidir

• Antiaritmik kullanırken yan etkilere karşı

önlemler alınmalıdır

• Her ritim bozukluğu için ilk ve ikinci seçenekler hazır olmalı ve iyi bilinmelidirПоделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə