Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət UniversitetiYüklə 383.4 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/4
tarix21.04.2017
ölçüsü383.4 Kb.
1   2   3   4

 

Nadir (ə) 

عصبً 

Nadürüst (f) تؿعصبً 

Nazim (ə) 

نظبً 

Nail (ə) لئبً 

Namaz (ə) 

ػبهبً 


52 

 

Namizəd (f) صؼهبً 

Nasir (ə) 

غحبً 

Natamam (f) مبوتبً 

Natiq (ə) 

نٍبً 

Nemət (ə) توؼً 

Naqqal (ə) 

لبوً 

Nəzarət (ə) تعبظً 

Nəzər (ə) 

غظً 

Nəzm (ə) نظً 

Nal (ə) 


لؼً 

Nəsib (ə) 

تیوً 

Nəsr (ə) غـً 

NəĢət (ə) 

تئبلً 

Nizami (ə) یهبظً 

Niyaz (f) 

ػبیً 

Nigar (f) عبگً 

Nifaq (ə) 

مبلً 

Növ (ə) 


عًْ 

Nümunə (ə) 

ًَْوً 

Nüsrət (ə) تغوً 

Nüsxə (ə) 

َشـً 

Nüfuz (ə) طْلً 

53 

 

 Para (f) 

اعبپ 

PərəstiĢ (f) قتؿغپ 

PeĢə (f) 

َلپ 

PüĢk (f) کلپ 

Püxtə (f) 

َتشپ 

 

Rabitə (ə) 

َطثاع 

Razi (ə) یًاع 

Rəqqasə (ə) 

َهبهع 

Rəzalət (ə) تلاطع 

Rəiyyət (ə) 

تیػع 

Rəis (ə) ؾیئع 

Rəy (ə) 


یاع 

Rəna (ə) 

بٌػع 

Rəhm (ə) ندع 

Riayət (ə) 

تیبػع 

Rizvan (ə) ىاًْع 

Riyazi (ə) 

یًبیع 

Rüb (ə) 


غثع 

54 

 

Rübai (ə) یػبثع 

 

Sabir (ə) 

غثبه 

Sabit (ə) تثبح 

Sadiq (ə) 

مصبه 

Saat (ə) تػبؿ 

Saib (ə) 

تئبه 

Saleh (ə) خلبه 

Samit (ə) 

تهبه 

Saniyə (ə) َیًبح 

Saf (ə) 


فبه 

Sahib (ə) 

تدبه 

Sahil (ə) لدبه 

Sehr, səhər (ə) 

غذؿ 

Sabah (ə) حبجه 

Səbr (ə) 

غجه 

Savab (ə) ةاْه 

Səda (ə) 

اضه 

Sədəf (ə) فضه 

Səy (ə) 


یؼؿ 

Sayad (ə) 

صبیبه 


55 

 

Səlahiyyət (ə) تیدلاه 

Səma (ə) 

بوؿ 

Səməd (ə) ضوه 

Səmərə (ə) 

ٍغوح 

Səmimi (ə) یویوه 

Səmt (ə) 

توؿ 

Sənaye (ə) َیبٌه 

Sərraf (ə) 

فاغه 

Sərf (ə) فغه 

Səthi (ə) 

یذطؿ 

Səf, sıra (ə) قه 

Sipər, qalxan (f) 

غپؿ 

SifariĢ (ə) فعبلؿ 

Sultan (ə) 

ىبطلؿ 

Surət (ə) تعْه 

Sübh (ə) 

خجه 

Süqut (ə) ٍْوؿ 

Sükut (ə) 

تْکؿ 

Sülalə (ə) َللاؿ 

Süst (f) 

تـؿ 

Süxur (ə) عْشه 56 

 

Tabe (ə) غثبت 

Tayfa (ə) 

َلئبٍ 

Tale (ə) َلبٍ 

Tas (ə) 


ؽبٍ 

Tahir (ə) 

غُبٍ 

Tabaq (ə) نجٍ 

Təbəə (ə) 

َؼجت 

Təvazökar (ə,f) عبکؼًاْت 

Təqaüd (ə) 

ضػبوت 

Təqib (ə) تیوؼت 

Təəssüb (ə) 

توؼت 

Təəssürat (ə) تاغحبت 

Təzad (ə) 

صبٌت 

Təzahür (ə) غُبظت 

Təziyə (ə) 

َیؼؼت 

Təzim (ə) نیظؼت 

Təzyiq (ə) 

نییٌت 

Təzkirə (ə) ٍغکظت 

Təyyarə (ə) 

ٍعبیٍ 

Təkamül (ə) لهبکت 

Təkzib (ə) 

تیظکت 

Təkid (ə) ضیکبت 

57 

 

Tələb (ə) تلٍ 

Tələt (ə) 

تؼلٍ 

Tələffüz (ə) عللت 

Təltif (ə) 

قیطلت 

TamaĢa (f) بكبوت 

Təmin (ə) 

يیوت 

Təmsil (ə) لیـوت 

Tənəffüs (ə) 

ؾلٌت 

Tənzim(ə) 

نیظٌت 


Tənzif (ə) 

قیظٌت 


Təravət (ə) 

تّاغٍ 


Tərənnüm (ə) 

نًغت 


Tərəf (ə) 

فغٍ 


Tərz (ə) 

ػغٍ 


Təriqət (ə) 

تویغٍ 


Təsəvvür (ə) 

عْوت 


Təsir (ə) 

غیحبت 


Təsis (ə) 

ؾؿبت 


Tətbiq (ə) 

نیجطت 


Təfəkkür (ə) 

غکلت 


Təfərrüat (ə) 

تبػغلت 


Təxəyyül (ə) 

لیشت 


58 

 

Təxəllüs (ə) نلشت 

Təhsil (ə) 

لیوذت 

Təcəssüm (ə) نـجت 

Təcil (ə) 

لیجبت 

TəĢəbbüs (ə) ؾجلت 

TəĢəkkür (ə) 

غکلت 

Tilsim (ə) نـلٍ 

Timsal (ə) 

لبخوت 

 

Ud (ə) 


صْػ 

Ustad (ə) 

صبتؿا 

 

Ü 

Üzvi (ə) 

یٌْػ 

Ünsür (ə)Üzr (ə) عظػ 

Üzürxah  (ə,f) 

ٍاْسعظػ 

Ülvi (ə) 

یْلػ 

Ümdə (ə) ٍضوػ 

Ümumən (ə) 

 ًبهْوػ 

Ünvan (ə) 

ىاٌْػ 

Ünsür (ə) غوٌػ 

59 

 

Üsyan (ə) ىبیوػ 

Üsul (ə) 

لْها 

Üfüq (ə) نكا 

 

Fazil (ə) 

لًبك 

Faiq (ə) نئبك 

Fayda (ə) 

ٍضیبك 

Fail (ə) لػبك 

Fateh (ə) 

ختبك 

Fatimə (ə) َوٍبك 

Feyz (ə) 

يیك 

Feil (ə) لؼك 

Fəza (ə) 

بٌك 

Fəzail (ə) لئبٌك 

Fəzl (ə) 

لٌك 

Fəna (ə) بٌك 

Fərəh (ə) 

حغك 

Fərziyyə (ə) َیًغك 

Fəsil (ə) 

لوك 

Fitri (ə) یغطك 

Füzuli (ə) 

یلٌْك 


60 

 

Fürsət (ə) تهغك 

Fəxr (ə) 

غشك 

Fəxrəddin (ə) يیضلاغشك 

 

Xar (f) 


عاْس 

Xassə (ə) 

َهبس 

Xatir (ə) غٍبس 

Xeyirxah (ə,f) 

ٍاْسغیس 

Xəbis (ə) 

جیجس 

Xalat (ə) تؼلس 

Xətt(ə) 


َس 

Xəttat (ə) 

ٍبطس 

Xislət (ə) تلوس 

 

Hakim (ə) 

نکبد 

Haram (ə) ماغد 

Hasil (ə) 

لهبد 

Hatəm (ə) نتبد 

Hafiz (ə) 

عكبد 

Hacı (ə) یجبد 

61 

 

Heyvan (ə) ىاْید 

Heyət (ə) 

تئیُ 

Heysiyyət (ə) تیخید 

Hədə (ə) 

ٍضد 

Həzin (ə) 

يیؼد 


Həya (ə) 

بید 


Həkim (ə) 

نیکد 


Həlimə (ə) 

نیلد 


Hamam (ə) 

مبود 


Hammal (ə) 

لبود 


Həmrəy (ə) 

یاغوُ 


Həris (ə) 

نیغد 


Həsr (ə) 

غود 


Hikmət (ə) 

توکد 


Hirs (ə) 

مغد 


Hasar (ə) 

عبود 


Hiss (ə) 

 ّؾد 


Hissə (ə) 

َّود 


Hökmran (ə,f) 

ىاغوکد 


Hüzn (ə) 

ىؼد 


Hüzur (ə) 

عٌْد 


Hürufi (ə) 

یكّغد 


62 

 

 Cazibə (ə) 

َثطبج 

Cahan (f) ىبِج 

Cəm (ə) 


غوج 

Cild (ə) 

ضلج 

 

 

ġ 

ġair (ə) 

غػبك 

ġaiq (ə) نئبك 

ġeir (ə) 

غؼك 

ġərh (ə) حغك 

ġikayətnamə (ə,f) 

َهبٌتیبکك 

ġüa (ə) 


عبؼك 

ġüar (ə) 

عبؼك 

ġükür (ə) غکك 

 

 

 

 

 

63 

 

NƏTĠCƏ 

Nəticə etibarilə respublikamızın bütün ali məktəblərində, onların filologiya 

fakültələrində 45 saatlıq bir müddət ərzində bir semestrlik tədris olunan “Eski 

Azərbaycan əlifbası” mövzusuna olan ehtiyacı ödəmiĢ olduq. Kitab Ģəklində dərc 

edilən bu dərslik giriĢ və 3 fəsildən ibarətdir.  

GiriĢdə çalıĢıb ərəb əlifba və yazısı barədə müfəssəl məlumat vermiĢik. 

I fəsildə əlifba və onun yazılıĢ qaydaları haqqında kifayət qədər məlumat verilib 

əyani surətdə göstərilir. 

II fəsildə oxu materiallarına (Ģeir və mətnlərə) yer ayrılmıĢdır. 

III fəsildə ərəb və fars sözlərinin lüğət Ģəklində yazılıĢ qaydaları verilmiĢdir ki, bu 

da dilimizdə iĢlədilən yabançı kəlmələrin doğru-düzgün yazılıĢı deməkdir. Lakin, 

əziz tələbələr və oxucular, ancaq 45 saatlıq dərs üçün zəngin ənənələrə malik olan 

ərəb və fars sözlərini və 13 əsrlik möhtəĢəm ərəb əlifbası ilə yazılmıĢ bir xəzinəsi 

tam dərk etmək mümkün deyildir. Bunun üçün hər bir kəs üçün müasir 

dövrümüzdə geniĢ imkanlar açılmıĢdır. Zəngin kitabxanalar, internet səhifələri, 

kompüter və sənin Ģəxsi mütaliən köməyinə gələ bilər. Sizə bu yolda uğurlar 

arzulayıram! 

Ehtiramla, müəllif 

 

  

 

  

 


64 

 

 MÜNDƏRĠCAT 

1.

 

GĠRĠġ  .................................................................................... 

2.

 

I FƏSĠL. ESKĠ AZƏRBAYCAN YAZISI  ............................ 

3.

 

II FƏSĠL. OXU MATERĠALLARI  .....................................   

4.

 

III FƏSĠL. ƏRƏB VƏ FARS SÖZLƏRĠNĠN DOĞRU ORFOQRAFĠK YAZILIġI VƏ 

ƏLĠFBA SIRASIYLA TƏRTĠBĠ ................................ 

5.

 

NƏTĠCƏ   ............................................................................................ 

 

 

ĠSTĠFADƏ OLUNMUġ ƏDƏBĠYYAT 

1.

 Ağamirov C. Fars dili, Bakı, 2009. 

2.

 Abbaszadə M. Eski Azərbaycan əlifbası, Gəncə, 1901. 

3.

 Əlizadə S. Əski Azərbaycan yazısı, Bakı, 1993. 

4.

 Ərəb və fars sözləri lüğəti, Bakı, 1966 

5.

 Əmini Ġ. Ərəb əlifbalı fars ədəbiyyatı, Tehran, 1976. 

6.

 Emre C. A. Eski Osmanlı yazısı, Ġstanbul, 1953. 

7.

 Məmmədov Ə. Ərəb dili, Bakı, 1962. 

8.

 Məmmədzadə C. Fars əlifbasının tədrisi, Bakı, 2014 

9.

 Rüstəmova T. Fars dili, Bakı, 2004. 

10.


 

Hatəmi N. Z. Fars dili, Bakı, 1984. 

11.

 

Türkcə - rusca lüğət, Moskva, 1977.  

 

  

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə