"Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti arasında bitkilərin karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədəYüklə 83.4 Kb.
Pdf просмотр
tarix06.03.2017
ölçüsü83.4 Kb.

 "Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti 

arasında  bitkilərin  karantini  sahəsində  əməkdaşlıq  haqqında"  Sazişin  təsdiq 

edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

 

"Azərbaycan  Respublikasının  Hökuməti  ilə  Moldova  Respublikasının  Hökuməti arasında bitkilərin karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında" 2004-cü il oktyabrın 26-da Bakı 

şəhərində imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.

 

Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

 İlham ƏLİYEV,

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

 

 Bakı şəhəri, 14 dekabr 2004-cü il

 

                     № 811-IIQ 

  

  Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova Respublikasının Hökuməti 

arasında bitkilərin karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında

 

 

 

SAZİŞ

 

  

Bundan  sonra  "Tərəflər"  adlandırılan  Azərbaycan  Respublikasının  Hökuməti  və 

Moldova Respublikasının Hökuməti, karantin obyektlərinin daxil olmasının və yayılmasının 

qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini etiraf edərək,

 

bitkilərin  karantini  sahəsində  əməkdaşlığı  davam  etdirmək,  genişləndirmək  və  dövlət karantin tədbirlərinin əlaqələndirilməsini təmin etmək istəyini rəhbər tutaraq,

 

Tərəflər  arasında  təsərrüfat  əlaqələrinin  inkişafı  və  kommersiya  kontraktları  həyata keçirilərkən  öz  dövlətlərinin  ərazilərinin  karantin  obyektlərinin  daxil  olmasından  və 

yayılmasından qorunması maraqlarından çıxış edərək,

 

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

Maddə   1

 

Bu  Sazişin  həyata  keçirilməsi  və  fəaliyyətinin  əlaqələndirilməsi  üçün  Tərəflərin səlahiyyətli orqanları:

 

Azərbaycan Respublikası Tərəfindən -                      Azərbaycan        Respublikasının 

                                                                                          Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

 

 

 Moldova Respublikası Tərəfindən       -                      Moldova Respublikası Baş

 

                                                                                           Dövlət fitosanitariya karantini 

                                                                                           üzrə müfəttişliyi

 

 

 Maddə   2

 

Tərəflər  milli  qanunvericilikdə  müəyyən  olunmuş  qaydada,  karantin  nəzarətində  olan materialların  bir  dövlətin  ərazisindən  o  biri  dövlətin  ərazisinə  daşınması  zamanı  bitki 

karantini  sahəsində  bütün  lazımi  tədbirləri  milli  qanun-vericiliklə  təyin  olunmuş  yerlərdə, bu  Sazişin  ayrılmaz  hissəsi  olan  Əlavədəki  karantin  obyektlərinin  siyahısına  uyğun  olaraq 

həyata keçiriləcəkdir.

 

Karantin  nəzarətinin  materialları  -  karantin  obyektini  yaya  bilən  və  onun  yayılmasına kömək  edən  hər  hansı  bir  materialdır  (toxum,  əkin  materialı,  bitki  və  onun  hissələri,  digər 

bitki mənşəli məhsul, trikotaj, tekstil və dəri-gön sənayesi üçün xammal).

 

Karantin nəzarətində olan materialların karantin yoxlanmasına çəkilən xərclər yük sahibi tərəfindən Tərəflərin dövlətinin ərazisində mövcud tariflərə uyğun ödənilir.

 

Maddə   3 

Tərəflər bir ölkədən digərinə göndərilən karantin materiallarının idxalı, ixracı və tranziti 

zamanı Tərəflərin qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təsdiq olunmuş fitosanitar 

qaydalarına riayət etməyi öhdələrinə götürürlər.

 

Maddə   4 

Tərəflər  bitki  karantini  sahəsində  səmərəli  əməkdaşlıq  etmək  məqsədilə  aşağıdakı 

öhdəlikləri götürürlər:

 

-   

karantin  nəzarətində  olan  materialların  idxal,  ixrac  və  tranziti  zamanı  karantin 

obyektlərinin  bir  Tərəfin  dövlətinin  ərazisindən  o  biri  Tərəfin  dövlətinin  ərazisinə 

keçməsinin qarşısını almaq məqsədilə lazımi tədbirlərin görülməsini;

 

-

   Tərəflərin  dövlətlərinin  ərazilərində  bitki  karantinini  tənzimləyən  qanunvericilik 

aktlarının surətlərinin mübadiləsini;

 

-

   Fitosanitar sertifikatların nümunələrinin mübadiləsini;

 

-   

Tərəflərin  dövlətlərinin  ərazilərində  karantin  obyektlərinin  qeydə  alınması  və 

yayılması barədə informasiya mübadiləsini;

 

-   

bitki karantini sahəsində olan informasiya və elmi nailiyyətlərin mübadiləsini;

 

-

   karantin  obyektlərinə  qarşı  mübarizə  aparmaq  məqsədilə  entomofaqların, 

biopreparatların, feromonların və digər maddələrin mübadiləsini;

 

-

   karantin nəzarətində olan materialların istehsalı və tədarükü yerlərində seçmə yolu ilə 

yoxlanılmasını  təşkil  etmək,  sərhəd-buraxılış  məntəqələrində  bitki  karantininə  aid 

məsələlərin  operativ  həlli,  eləcə  də  bitki  karantini  sahəsində elmi  nailiyyətləri  və  təcrübəni 

öyrənmək məqsədilə mütəxəssislərin ezam edilməsini və təcrübə mübadiləsini;

 

-

   karantin  obyektinin  yayılması,  mənbəyin  ləğvi,  zərərsizləşdirilməsi  və  s.  tədbirlərin 

həyata keçirilməsində bir-birinə texniki və məşvərətçi köməyin göstərilməsini;

 

-  Tərəflərdən  birinin  xahişi  ilə  fövqəladə  hallarda  qarşılıqlı  təcili  tədbirlər  görmək məqsədilə  bitki  karantini  sahəsi  üzrə  mütəxəssislərdən  ibarət  ekspedisiyaların  ezam 

olunmasına.

 

Maddə   5 

Tərəflər idxalatçı dövlətin qüvvədə olan bitki karantini qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 

ixrac  olunan  və  ya  tranzit  daşınan  karantin  nəzarətində  olan  materiallarla  karantin 

obyektlərinin  digər  Tərəfin  dövlətinin  ərazisinə  daxil  olmasının  qarşısını  almaq  məqsədilə 

bütün lazımi tədbirlərin görülməsini öhdələrinə götürürlər.

 

Bir Tərəfin dövlətinin ərazisindən digər Tərəfin dövlətinin ərazisinə gön-dərilən karantin nəzarətində  olan  materialın  hər  yük  partiyası,  ixrac  edən  ölkənin  bitki  karantini  xidməti 

tərəfindən  verilmiş  Fitosanitar  sertifikatla  müşayiət  edilməlidir.  Sertifikat  karantin 

nəzarətində  olan  materialları  idxal  edən  Tərəfin  idxal  karantin  icazəsində  qoyulmuş 

fitosanitar normalarına cavab verməsini təsdiq etməlidir.

 


Fitosanitar  sertifikata  və  idxal  karantin  icazəsinə  çəkilən  xərclər  yük  sahibi  tərəfindən, 

Tərəflərin ərazilərində qəbul olunmuş tariflər üzrə ödənilməlidir.

 

Tərəflərin  səlahiyyətli  orqanları  karantin  nəzarətində  olan  materialların  ayrı-ayrı  yük partiyalarının  tədarükü  zamanı,  belə  materialların  fitosanitar  vəziyyətinə  dair  əlavə  şərtlər 

qoymaq hüququna malikdirlər.

 

Göstərilən hallarda, karantin nəzarətində olan materialların ixracı zamanı hər iki Tərəfin karantin  müfəttişləri  ixrac  edən  ölkənin  ərazisində  qabaqca-dan  nəzarəti  həyata  keçirə 

bilərlər.

 

Karantin  nəzarətində  olan  hər  yük  partiyası  bir  Tərəfin  dövlətinin  ərazisindən  digər Tərəfin  dövlətinin  ərazisinə  tranzitlə  daşınarkən,  Fitosanitar  sertifikatla  müşayiət 

olunmalıdır.

 

Maddə   6 

Tərəflər  öz  ərazilərində  karantin  nəzarətində  olan  materialların  idxalı,  ixracı  və  tranzit 

daşınmaları  zamanı,  onların  yoxlanılmasını  aparmaq  üçün  və  karantin  obyektlərinin  daxil 

olmasının  qarşısını  almaq  məqsədilə,  Tərəflərin  milli  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş 

dövlət sərhəd-buraxılış məntəqələrini təyin edirlər.

 

Maddə   7 

Karantin  nəzarətində  olan  yüklərin  ixracı  zamanı  qablaşdırıcı  material  kimi  karantin 

obyektlərinin daşıyıcısı olmayan və torpaqdan azad olan yonqar, taxta kəpəyi, kağız, plastik 

və digər materiallar istifadə ediləcəkdir. Quru ot, küləş, püfə, yarpaq və başqa bitki mənşəli 

materiallar  isə,  Tərəflərin  səlahiyyətli  orqanlar  ilə  qabaqcadan  razılaşdırılmadan  bu 

məqsədlər üçün istifadə olunmayacaqlar.

 

Tərəflərin  birinin  dövlətinin  ərazisindən  digər  Tərəfin  dövlətinin  ərazisi-nə  karantin nəzarətində  olan  materialların  daşınmasında  istifadə  olunan  nəqliyyat  vasitələri  əsaslı 

təmizlənməli və lazım gəldikdə zərərsizləşdirilməlidir.

 

Maddə   8 

Tərəflərin  səlahiyyətli  orqanları  dövlət  sərhəd-buraxılış  məntəqələrində  fitosanitar 

nəzarət  zamanı  karantin  obyektləri  aşkar  etdikdə,  yük  sahibinin  və-saiti  hesabına  karantin 

nəzarətində  olan  materialı  ixracatçıya  qaytarmaq,  yaxud  zərərsizləşdirmək  hüququna 

malikdirlər,  əgər  yükü  zərərsizləşdirməyə,  yaxud  geri  qaytarmağa  imkan  yoxdursa, 

Tərəflərin milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhv edilməli və hər iki halda digər Tərəfin 

səlahiyyətli orqan-ları bu barədə qabaqcadan məlumatlandırılmalıdır.

 

Maddə   9 

Bu  Sazişin  həyata  keçirilməsində  praktiki  məsələlərin  həlli  üçün  Tərəflərin  səlahiyyətli 

orqanları,  lazım  gəldikdə,  hər  iki  dövlətdə növbə  ilə  birgə  müşavirənin  keçirilməsini  təşkil 

edirlər.


 

Bu Sazişin təfsiri və tətbiqi zamanı yaranan mübahisəli məsələlər hər iki Tərəfin razılığı 

ilə danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə həll edilir.  

 

Tərəflərin  qarşılıqlı  razılığı  əsasında  bu  Sazişə,  onun  ayrılmaz  hissəsi  olan,  müvafiq qaydada rəsmiləşdirilən ayrıca Protokollarla dəyişiklik və əlavələr edilə bilər.

 

Bu Protokollar bu Sazişin 11 -ci maddəsində göstərilən qaydada qüvvəyə minir. 

Maddə   10

 


Bu  Sazişin  müddəaları  Tərəflərin  iştirakçısı  olduqları  digər  beynəlxalq  müqavilələrdən 

irəli gələn hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir.

 

Maddə   11 

Bu  Saziş,  Tərəflərin  onun  qüvvəyə  minməsi  üçün  zəruri  olan  dövlətdaxili  prosedurları 

yerinə  yetirmələri  barədə  sonuncu  yazılı  bildirişin  alındığı  tarixdən  sonrakı  otuzuncu  gün 

qüvvəyə minir.

 

Bu Saziş beş il müddətinə bağlanır. Tərəflərdən biri müvafiq müddətin bitməsinə altı ay qalmış  Sazişi  ləğv  etmək  niyyəti  barədə  digər  Tərəfi  yazı-h  şəkildə  xəbərdar  etmədiyi 

təqdirdə, Sazişin qüvvəsi avtomatik olaraq növbəti beşillik müddətlərə uzadılır.

 

Bu  Saziş  Bakı  şəhərində  2004-cü  il  oktyabrın  26-da  hər  biri  Azərbaycan, moldav  və  rus dillərində  iki  əsl nüsxədə  imzalanmışdır,  bütün mətnlər eyni qüvvəyə  malikdir.  Bu  Sazişin 

müddəalarının  təfsirində  və  tətbiqində  fikir  ayrılığı  yarandıqda,  rus  dilindəki  mətn  əsas 

götürüləcəkdir.

 

  

Azərbaycan Respublikasının                                                      Moldova Respublikasının 

Hökuməti adından                                                                         Hökuməti adından 

(imza)                                                                                                                (imza) 

                                  

               

  

  

                                                                               Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə Moldova 

Respublikasının Hökuməti arasında bitkilərin 

karantini sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişə 

                                                                                 ƏLAVƏ

 

 

  

 

Azərbaycan Respublikasının və Moldova Respublikasının

 

ərazisində aşkar olunmayan ziyanvericilərin, bitki xəstəlikləri

 

törədicilərinin və alaq otlarının (karantin obyektlərinin)

 

 

 

SİYAHISI

 

 

 A 1. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ AŞKAR OLUNMAYAN 

KARANTİN OBYEKTLƏRİ

 

  

Ziyanvericilər

 

 

  Pantomorus leucoloma Boh.

 

 Agrilus mali Mats. 

 Rhagoletis romonella Walsh.

 

 Liriomyza trifolii (Burg) 

 Ceratitis capitata Wied.

 

 Numonia pyrivorella Mats. 

 Spodoptera litura Farb.

 

 Dacus ciliatus Loew 

 Tetradacus citri Chen.

 

  Zabrotes subfasciatus Boh. 

  Anguina tritici (Steinb)

 

 Callosobruchus chinensis L. 

 Aphelenchoides besseyi Christie

 

 Caulophilus oryzae Gyll 

 Pectinophora malvella Hb.

 

 Cepoplastes rusci L. 

 Ditylenchus dipsaci (Kuhn)

 

 Trogoderma granarium Ev. 

 Ditylenchus destructor Thorne

 

Phthorimaea operculella Zell. 

Meloidogyne chitwoodi Goleen et al.

 

Aleurocanthus woglumi Ashby 

Parasaissetia nigra (Nietner)

 

Diabrotica virgifera virgifera le Conte 

Cacoecimorpha pronubana

 

Globodera rostochiensis 

Conotrachelus nenuphar Herbst

 

Spodoptera littoralis Boisd. 

Thrips palmi Kamy

 

Bemisia tabaci Gennadius 

Pectinophora gossypiella Saund.

 

Unaspis citri Comst. 

Globodera pallida (Stone) Behrens

 

Carposina niponensis Wlsghm. 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)

 

Anthonomus grandis Baheman 

Unaspis yanonensis Kuw.

 

Pseudococcus citriculus Green. 

Bactrocera cucurbitae (Coguillett)

 

Lymaiitria dispar L (asian race) 

Earias insulana Boisd

 

Aleurothrixus floccosus Mask 

Pseudococcus gahani Green

 

Popillia yaponica Newm. 

Caryedon gonagra 01

 

Saissetia oleae Bern. 

Anarsia lineatella Zeller

 

                           Bitki   xəstəliklərinin   törədiciləri 

Tilletia indica Mitra

 

Tilletia controversa Kuhn 

Xanthomonas oryzae Scumgs et al. pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al.

 

Xanthomonas oryzae Scumgs et al. pv. oryzae İshiyama) Swings et al. 

Xanthomonas camrestris pv. coralina Dye

 

Phomopsis helianthi Munt - Cvet et al. 

Phoma exigua var. Foveata (Foister)

 

Synchytrium endobioticum (Schilb) Persival 

Clavibacter michiganensis subsp.

 

Sepedonicus (Spieckermaan and Kotthoff) 

Davis et al.

 

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

Angiosorus solani Thirumulachar et O Brien

 

Cochliobolus heterostrophus (race T) (= Helmintosporium maydis) 

Stenocarpella macrosrora Sutton

 

Pantoea (= Erwinia) stewartii Smith Dye 

Cochliobolus carbonum R.R. Nelson

 

Pseudomonas caryophylli Burkholder 

Phialorhora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

 

Uromices transversalis 

Xanthomonas camrestris pv. phaseoli Dye

 

Deuterophoma tracheirhila Petri 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

 

Glomerella gossypii Edgerton 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Dye

 

Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi et Gullino 

Puccinia horiana P. Hennings

 

Xanthomonas campestris pv. citri Dye 

Elsinoe fawcettii Bitancourt et A.E.Jenkins

 

Tristeza virus 

Cryphonectria parasitica

 

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert 

A1aq   ot1arı

 

Cenchrus pauciflorus Benth. 

Ambrosia psilostachya D.C.

 

Solanum carolinense L. 

Striga spp.

 

Iva axillaris Pursh. 

Ambrosia trifıda L.

 

 Solanum triflorum Nutt. 

Solanum elaeagnifolium Cav.

 

 

 A. MOLDOVA RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ AŞKAR OLUNMAYAN 

KARANTİN OBYEKTLƏRİ

 

 

 A.   Ziyanvericilər

 

  

 Pantonorus leucoloma Boh.

 

 Trogoderma granarium Kv. 

 Callosobruchus chinensis L.

 

 Ceratitis capitata Wied. 

 Caulophilus latinasus Say.

 


 Rhagoletis pomonella Welsh.

 

 Grapholita molesta Busck. 

 Numonia pyrivorella Mate.

 

 Quadraspidiotus perniciosus Comst. 

 Phtorimea operculella Zell.

 

 Carposina nironensis 

 Pseudaulacaspis pentagona Targ.

 

 Pseudococcus comstocki Kuw. 

 Callosobruchus maculatus F.

 

 Agrillus mali Mats. 

 Popillia yaponica New.

 

 Aonodoella aurantii Mask. 

 Lymantria dispar L.

 

 Sinixylon conogerum Gerst. 

 Dinoderus bifoveolatus Woll.

 

 Caryedon gonarga L. 

 Zabrotes subfasciatus Boh.

 

 Bruchidius incarnatus Boh. 

 Callosobruchus sp.

 

 Liriomysa trifolii Burgess. 

 Scrobipalpopasis solanifora Pav.

 

 Paralipsa gularis Zell. 

Phthorimaea lycopersicella Busch.

 

Spodoptera litura Fabr. 

Diabrotica virgifera Le Conte.

 

                     Bitki   xəstəliklərinin   törədiciləri 

Tilleletia (Neovossia) indica Mitra.

 

Phimatotrichus omnivorum (Schear)Duggar 

Didymella chrysanthemi (Tassi) Gar et Gill

 

Puccinia horiana P.Henn. 

Synchytriun endobioticum (Schilb)Persival.

 

Cochhlioborus heteroustrophus Dr. 

Angiosorus solani Thium.

 

Diarorthe phaseolorum var. Caulivora (Ath.et Caid.) 

Phomopsis viticola Sacc.

 

Phialophora cineresscens (Wr.) Van Bryma. 

Ervinia amylovora (Burill) Winslow et al.

 

Erwinia stewartii (Smith) Dye. 

Xanhomonas ampelinae

 

Clavibacter tritici (Carlos Vid) 

Globodera pallida (Stone) Behrens.

 

Globodera rostochiensis (Woll) M.et. 

Grapevine flavescence dorre MLO.

 

American plum line pattern virus 

Peach latent mosaic viroid

 


                                     Alaq   otları

 

 Iva axillaris Pursh. 

 Solanum elaeagnifolium Cav.

 

 Helianthus californicus D.C. 

 Helianthus ciliaris D.C.

 

 Striga sp 

 Ambrosia artimisiifolia L.

 

 Ambrosia trifida L. 

 Ambrosia psilostachya D.C.

 

 Acroptilon repens D.C. 

 Solanum rostratum Dun.

 

 Solanum triflorum Nutt. 

 Solanum carolinense L.

 

 Cuscuta sp.sp. 

 Cenchrus payciflorus Benth.

 

 Croton capitatus Michx. 

 Euphorbia marginata Michx. 

 Euphorbia dentata Michhx. 

 

Каталог: docs -> pdf
pdf -> Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
pdf -> Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət agentliyi və
pdf -> Dərman bitkilərinin və təbiət müalicə amillərinin təbii ehtiyatlarını qorumaq tədbirləri haqqında
pdf -> Health problems related to breeding
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında
pdf -> “Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları", "Heyvanlar aləmindən istifadəyə görə ödəmələrin növləri
pdf -> Damazlıq heyvandarlıq haqqında
pdf -> “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və İtaliya Respublikasının Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Meşəçilik Siyasəti Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu”nun təsdiq olunması barədə
pdf -> Yaşıllıqlara qulluq, onların xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizəsi Qaydası


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə