Azərbaycan xalqının həqiqi tarixi hələ yazılmayıbdır. Gərək bizim xalqımızın əsl tarixi yazılsınYüklə 5.05 Kb.
PDF просмотр
səhifə8/13
tarix25.12.2016
ölçüsü5.05 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Orta məktəbi bitirən ‑
lərin qızıl, gümüş
medalla təltif edilməsi
adi məsələlərdən biri
olsa da, Elmira
Qafarova bunu xeyli
sərtləşdirib, bu işə
nəzarəti gücləndirib
Xalq maarifi naziri Elmira
Qafarova gənc istedadların 
əl işlərindən ibarət sərginin
açılışında (1982)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra:
1. Mürsəl Nəcəfov – xalq rəssamı, 
2. Elmira Qafarova – xalq maarifi naziri
və başqaları

O, qadınların rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsinə də
müsbət yanaşırdı. Həmin illərdə Sabirabad, Balakən, Yevlax,
Səbail, Nərimanov, Xaçmaz, Naftalan və başqa rayonlarda xalq
maarifi şöbələrinə qadınlar müdir təyin olunmuşdu.
1983‑cü ildə Azərbaycanın xarici işlər naziri təyin edilən
Elmira Qafarova 4 ilə yaxın bu vəzifədə çalışıb. 1987‑ci ildə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin sədr müavini
vəzifəsinə təyin edilib.
SSRİ Ali Sovetinin və bir neçə çağırış Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin deputatı olub.
Dağlıq Qarabağ hadisələrinin regionda ciddi ziddiyyətlər
doğurduğu bir zamanda Elmira Qafarova Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri seçilib. Bu
qurumun adı dəyişdiriləndən sonra isə 1991‑ci ilə qədər
Respublika Ali Sovetinin sədri vəzifəsində çalışıb.
Elmira Qafarova 1993‑cü ildə vəfat edib.  
115
1983‑cü ildə Azərbaycanın
xarici işlər naziri təyin
edilən Elmira Qafarova 
4 ilə yaxın bu vəzifədə
çalışıb
Xarici işlər naziri Elmira
Qafarova xarici qonaqları
qəbul edərkən (1984)

KAMRAN NƏBİ OĞLU 
RƏHİMOV
(1928–2007)

Kamran Nəbi oğlu Rəhimov 1928‑ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Qarabağlar kəndində
dünyaya göz açıb.
Qeyri‑adi qabiliyyəti, elmə, biliyə marağı sayəsində Nax ‑
çı van ikiillik Müəllimlər İnstitutunun tarix,  dil‑ədəbiyyat fa ‑
kültəsinə qəbul edilib. 1945‑ci ildə institutu fərqlənmə diplomu
ilə bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix
fa kültəsinə daxil olub,  ali təhsilini başa vurduqdan sonra uni ‑
versitetin yeni tarix kafedrasında baş müəllim kimi saxlanılıb.
1954‑cü ildə Kamran Rəhimov Partiya Tarixi İnstitu tunun
aspiranturasına qəbul olunub, Azərbaycan KP MK‑nın nəzəri‑
siyasi jurnalı olan «Azərbaycan kommunisti»nə şöbə müdiri
vəzifəsinə göndərilib. 1959–1962‑ci illərdə Baş redak torun
müavini, 1962‑ci ildən 1975‑ci ilə qədər Baş redaktor vəzi ‑
fəsində çalışıb.
Jurnalda işləyə‑işləyə elmi və müəllimlik fəaliyyətini
davam etdirib, universitetdə saathesabı mühazirələr oxuyub.
1958‑ci ildə namizədlik, 1966‑cı ildə Azərbaycan Dövlət Uni ‑
ver sitetinin böyük elmi şurasında,  1967‑ci ildə isə SSRİ Ali
Attestasiya Komissiyasının plenumunda doktorluq disserta ‑
siyası müdafiə edib.
Kamran Rəhimov bir sıra monoqrafiya, dərslik, çoxsaylı
elmi‑nəzəri və publisistik məqalələrin müəllifidir.
117
Kamran Nəbi oğlu
Rəhimov 1928‑ci ildə
Naxçıvan Muxtar
Respublikası Şərur
rayonunun Qarabağlar
kəndində dünyaya 
göz açıb
Xalq maarifi naziri
vəzifəsində çalışıb
(1983–1988)
Azərbaycan KP MK‑nın birinci
katibi Heydər Əliyev Naxçıvanda
yeni tikililərlə tanış 
olarkən (1978)

Dəfələrlə Moskvanın, keçmiş müttəfiq respublikaların və
bir sıra digər ölkələrin mətbuat orqanlarında aktual nəzəri
mövzularda məqalələrlə çıxış edib. Azərbaycan Respubli‑
kasında yeganə alimdir ki, Moskvanın «Kommunist» jurnalın ‑
da iki dəfə nəzəri‑elmi məqaləsi dərc olunub.
Kamran Rəhimov Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət
Komi  tə sinin birinci katibi işlədiyi dövrdə (1975–1983)  sənaye
obyektləri, dəryaçalar, meyvə və üzüm bağları, heyvandarlıq
kom pleks ləri tikilib istifadəyə  verilib.  Azər baycan EA‑nın
Naxçıvan Elmi Mərkəzi nin fəaliyyəti canlandırılıb.
Həmin illərdə mədəniyyət sahəsində də nəzərəçarpan
işlər görülüb. Naxçıvan, Ordubad şəhərlərində, Şahbuz qəsə ‑
bə sində,  vilayətin bir çox kəndlərində mədəniyyət sarayları
tikilib istifadəyə verilib.  Bütün rayonlarda ölkəşü naslıq mu ‑
zey  lə ri yaradılıb,  tariximizin qədim yadigarlarının ermənilər
tərə findən oğurlanıb aparılmasının qarşısı alınaraq ekspo ‑
natlar həmin muzeylərdə cəmləşdirilib.
1983‑cü ildə professor Kamran Rəhimov Azərbaycan Res ‑
publikasının xalq maarifi naziri vəzifəsinə təyin edilib. Xalq
maarifi naziri kimi o, bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi
işinə başlayıb.
Kamran Rəhimov erməni və gürcü məktəblərində Azər ‑
bay can tarixinin, Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, coğrafiya ‑
sının tədris edilməsi məsələsini gündəmə gətirib. SSRİ Nazirlər
Sovetinin 1962‑ci il tarixli 230 nömrəli qərarına istinad edərək,
erməni və gürcü məktəblərində həmin fənlərin tədris edilməsi
118
Kamran Rəhimov
erməni və gürcü
məktəblərində
Azərbaycan tarixinin,
Azərbaycan dilinin,
ədəbiyyatının,
coğrafiyasının tədris
edilməsini təmin etmək
məsələsini gündəmə
gətirib
Azərbaycan KP MK‑nın birinci
katibi Heydər Əliyev
Naxçıvanda keçirilən
yığıncağın rəyasət heyətində
(1978)

haqqında göstəriş verilib, bu dərsliklərin erməni və gürcü
dillərinə tərcümə edilməsinə başlanılıb. Yuxarı siniflər üçün
«Azərbaycan tarixi» erməni dilinə tərcümə edilərək erməni
məktəblərinə göndərilib.
1986‑cı ildə SSRİ maarif işçiləri nümayəndə heyətinin
rəhbəri kimi Kamran Rəhimov Belçikada olarkən ümumi
təhsilin vəziyyəti, müəllim kadrların hazırlanması prosesi ilə
ətraflı maraqlanıb. Belçika məktəblərinin kompyuterləşdiril ‑
mə si onun diqqətini xüsusilə cəlb edib. Bununla da ölkədə
keçirilən məktəb islahatında tədris ocaqlarının kompyuter‑
ləşdirilməsi öz əksini tapıb. Kamran Rəhimov bütün rayon
119
Kamran Rəhimov bütün
rayon məktəblərində
kompyuter siniflərinin
yaradılmasına xüsusi
diqqət yetirib
Naxçıvanda yeni məktəb
binasının  açılış mərasimi
(1979)

Qısa müddətdə bir 
çox ümumtəhsil 
məktəblərində
Yaponiyadan və
Moskvadan gətirilmiş
kompyuterlər
quraşdırılır
məktəblərində kompyuter siniflərinin yaradılmasına xüsusi
diqqət yetirib.  Maarif Nazirliyinin tikinti tresti yanında mü va ‑
fiq mütəxəssis lərdən ibarət qrup yaradılır və həmin qrup la ‑
zımi avadanlıq larla təchiz olunur,  müəllimlər üçün kurslar
təşkil edilir.
Qısa müddətdə bir çox ümumtəhsil məktəblərində Yapo ‑
ni yadan  və Moskvadan gətirilmiş kompyuterlər quraşdı rı  lır.
Təhsilin kütləvi kom pyuterləşməsinin  aktuallığını nəzərə ala ‑
raq, Bakı Radio Zavodunun orta məktəblər üçün kompyu ter
isteh salı üzrə ixtisaslaşdırılması məsələsi qaldırılır. Bu təşəb ‑
120
Qazax rayon Xalq Maarifi 
Şöbəsində (1984)
Xalq maarifi naziri Kamran
Rahimov Qazaxda (1984)
Şəkildə (soldan): 1. Rüstəm Rüstəmov –
Qazax rayon xalq maarifi şöbəsinin
müdiri, 3. Kamran Rəhimov – xalq maarifi
naziri və başqaları

büs bəyənilərək müvafiq qərar qəbul edilir, Bakı kom pyu ‑
terinin ilk nümunəsi hazırlanır.
1988‑ci ildə respublikanın Maarif, Ali və Orta İxtisas
Təhsili nazirlikləri, Texniki Peşə Təhsili Komitəsi vahid bir
qurumda birləşdirilərək, Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili
Nazirliyi yaradılır. Yeni nazirliyin strukturu müəyyənləşdiri ‑
lərkən professor Kamran Rə himov xalq təhsili nazirinin birinci
müavini təyin olunur.
Kamran Rəhimov Milli Məclisin üzvü kimi Azərbaycan
nümayəndə heyətlərinin tərkibində dəfələrlə xarici ölkələrdə
səfərlərdə olub.
Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor
Kamran Rəhimov 2007‑ci ildə vəfat edib.
121
1988‑ci ildə respublikanın
Maarif, Ali və Orta İxtisas
Təhsili nazirlikləri,
Texniki Peşə Təhsili
Komitəsi vahid bir
qurumda birləşdirilərək,
Azərbaycan Respublikası
Xalq Təhsili Nazirliyi
yaradılır
Qazax Xalq Maarifi Şöbəsinə
Keçici Qırmızı Bayraq 
verilərkən (1984)
Şəkildə (soldan): 1. Şahin Səfərov –
«Azərbayca müəllimi» qəzetinin baş
redaktoru, 2. Kamran Rəhimov – xalq
maarifi naziri və başqaları

TOFİQ İSMAYIL OĞLU 
HACIYEV
(1936)

Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev 1936‑cı ildə Cəbrayıl rayo ‑
nunun Soltanlı kəndində anadan olub.
Soltanlı kənd orta məktəbini bitirib. 1953‑cü ildə
Azərbaycan Dövlət Universi tetinin filologiya fakültəsinə qəbul
olunub, 1958‑ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib və
dilçilik ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul edilib.
1962‑ci ilin martında «Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivə ‑
si» mövzusunda namizədlik, 1969‑cu ildə «XX əsrin əv vəl lə ‑
rin də Azərbaycan ədəbi dili» mövzusunda doktorluq disser ‑
tasiyası müdafiə edib.
Onun «Sabir: qaynaqlar və sələflər» (1980), «Şeirimiz,
nəsrimiz, ədəbi dilimiz» (1990), «Dədə Qorqud: dilimiz, dü ‑
şün cəmiz» (1999) kitabları işıq üzü görüb. «Azərbaycan sovet
ədəbiyyatı» (1988) dərsliyinin ərsəyə gəlməsində həm müəllif
kimi iştirak edib. Eyni zamanda «Azərbaycan ədəbi dili tarixi»
(2‑ci hissə, 1987) dərsliyinin, «Azərbaycan ədəbi dili tarixi»
(1976), «XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili ta rixi»
(1977), «Azərbaycan dili tarixi» (1983, Kamil Vəliyevlə birgə),
«Azərbaycan dili» (1993, Zərifə Budaqova ilə birgə) kimi mo ‑
noqra fiya və dərs vəsaitlərinin müəllifidir. Klassiklərimizin dili
və üslubu ilə bağlı onlarca məqaləsi işıq üzü görüb, «Satira
dili» (1975), «Yazıçı dili və ideya‑bədii təhlil» (1979), «Molla
Nəsrəddin»in dili və üslubu» (1983), «Füzuli: dil sənətkarlığı»
(1994) kitabları çap olunub. Orta məktəblər üçün «Türk dili»
(IX sinif, 1994, Əsgər Quliyev, Nizami Cəfərovla birgə), «Türk
dili» (X–XI siniflər, 1994, Nizami Cəfərovla birgə) dərslikləri
də nəşr edilib.
123
Tofiq İsmayıl oğlu
Hacıyev 1936‑cı ildə
Cəbrayıl rayonunun
Soltanlı kəndində anadan
olub
Xalq maarifi naziri
vəzifəsində çalışıb (1993)
Onun elmi
yaradıcılığında «Kitabi‑
Dədə Qorqud»la bağlı
tədqiqatlar mühüm 
yer tutur
Elmi Şuranın iclasında (1979)
Şəkildə (soldan‑sağa):
1. Tofiq Hacıyev – professor
2. Məmmədağa Şirəliyev – akademik, 
3. Rəhilə Məhərrəmova – professor

O, mərhum professor Hadı Mirzəzadənin «Tarixi
qrammatika» dərs li yi ni yenidən çapa hazırlayarkən kitabda
olmayan «Zərf» və «Ədat» bəhslərini yazıb. Ümumiyyətlə, 20
kitabın, 400‑dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Kadr hazırlığı
sahəsində də çox iş görüb, dil tarixi, dialektologiya üzrə res ‑
pub likamız və başqa türk xalqları üçün xeyli sayda elmi işçi
yetirib. Kişinyov, Almatı, Düşənbə, Bişkek, Nukus, Nalçik və
başqa şəhərlərdə elmi konfrans və simpoziumlarda dil tarixi
və dialektologiyanın aktual mövzularında məruzələr edib.
Qayseri (1990), Tehran (1992, 1995), Antalya (1993) və Anka ‑
rada (1996) keçirilmiş elmi konfranslarda məruzələr oxuyub.
Onun elmi yaradıcılığında «Kitabi – Dədə Qorqud»la
bağ lı təd qiqatlar mühüm yer tutur. Tofiq Hacıyevin Kamil
Vəliyevlə 1975 və 1976‑cı illərdə Azərbaycan Dövlət Univer si ‑
te tində respub li ka səviyyəsində təşkil etdikləri «Dədə Qor ‑
qud»  semi na rı  Azərbaycan  qorqud şü nas lığında  bir  dirçəliş  ya ‑
ratdı. Bi rinci seminarın materialları ADU‑nun «Elmi əsər ‑
124
Tehran şəhərində Сənubi
Azərbaycan şairi 
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın 
yubiley mərasimi (1994)
Şəkildə (soldan): 1. Kamal Talıbzadə –
akademik, 2. Tofiq Hacıyev – AMEA‑nın
müxbir üzvü
Türkiyədən gəlmiş dilçi alimlərlə
birlikdə (1999)
Şəkildə (soldan): 1. Əhməd Ərcilasun –
dilçi alim, 2. Tofiq Hacıyev – AMEA‑nın
müxbir üzvü, 3. Bəxtiyar Vahabzadə –
xalq şairi, 4. Zeynəb Qorxmaz – dilçi alim

ləri»nin (dil və ədəbiyyat seriyası) 1976‑cı il 4‑cü nömrəsində
çap olunub (İkinci seminarın materialları isə həmin jurnalın
müxtəlif nömrələrində dərc edilib). Bu təd qiqat onun «Dədə
Qorqud»la bağlı gələcək axtarışlarında ilk ad dımı idi. «Azər ‑
bay can ədəbi dili tarixi» (1976) kitabında «Ki tabi – Dədə Qor ‑
qud»dakı hadisələrin, obrazların tarixi, abi dənin dili, poeti kası,
etnoqrafik xüsusiyyətləri haqqında geniş təhlil verib.
Professor Tofiq Hacıyev ümumtəhsil məktəbləri üçün
proqram və dərsliklərin hazırlanmasında təşkilatçı və müəllif
kimi iştirak edib.
1993‑cü ilin yayından payızına qədər Azərbaycan Res pub ‑
li kasının xalq maarifi naziri işləyib. Bu dövrdə orta ümum təhsil
məktəbləri üçün Azərbaycan dili dərsliklərinin tərtibi və redak ‑
təsində səmərəli əmək sərf edib, müstəqil Azərbaycan ma a ri ‑
finin inkişafı naminə bir sıra layihələrin ideyasını irəli sürüb.
Lakin nazirliklərin yenidən birləşdirilməsi ilə əlaqədar
olaraq BDU‑nun türkologiya kafedrasına rəhbərliyə qayıdıb. Ata ‑
türk adına Dil Qurumunun həqiqi üzvü seçilən gör kəm li pro ‑
fessor Türkiyə Respublikasının «Ləyaqət» ordeni ilə təltif olunub.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
əməkdar elm xadimi Tofiq Hacıyev elmi‑pedaqoji yaradı cı ‑
lığını bu gün də uğurla davam etdirir.
125
Professor Tofiq Hacıyev
ümumtəhsil məktəbləri
üçün proqram və dərslik ‑
lərin hazırlanmasında
təşkilatçı və müəllif kimi
iştirak edib
Gəncə şəhərində Mir Cəlal
Paşayev adına Elmi Tədqiqat
Mərkəzinin açılış mərasimi (2008)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra: 2. Arif
Paşayev – akademik, 3. Ədibə Paşayeva –
dosent, 4. Nərgiz Paşayeva – professor, 
5. Tofiq Hacıyev – AMEA‑nın müxbir
üzvü, 6. Eldar Əzizov – Gəncə Şəhər 
İH‑nın başçısı, 7. Arif Mehdiyev –
akademik, 8. Akif Hacıyev – akademik,
10. Təhsin Mütəllimov – professor 
və başqaları

AZƏRBAYCAN 
DÖVLƏT 
TEXNİKİ 
PEŞƏ TƏHSİLİ 
KOMİTƏSİNİN 
SƏDRLƏRİ

ƏKBƏR ƏSGƏR OĞLU 
ƏNNAĞIYEV
(1911–1967)

Əkbər Əsgər oğlu Ənnağıyev 1911‑ci ildə Naxçıvanda
anadan olub.
Valideynləri muzdlu fəhlə işləyib. Onu 1924‑cü ilədək
valideynləri himayə edib. 1925‑ci ildən maddi çətinlikləri dəf
etmək üçün işləyib. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Kom mu ‑
nist (bolşeviklər) Partiyasının Naxçıvan Vilayət Komitə sində
kuryer kimi başlayıb.
O, 1927–1930‑cu illərdə Zaqafqaziya Dəmiryolu Fabrik‑
Zavod Şagirdliyi Məktəbində təhsil alıb. 1930‑cu ildə ÜİK(b)P
sıralarına daxil olub, çilingər sexində təlimatçı işləyib. 1931‑ci
ildə Kiyev artilleriya məktəbinə qəbul olunub.
1932‑ci ildə Zaqafqaziya Fabrik‑Zavod Şagirdliyi Məktə ‑
binə rəis müavini vəzifəsinə təyin edilib. İstehsalatda çalışa‑
çalışa fəhlə fakültəsində təhsilini davam etdirib. 1932‑ci ilin
noyabrında Yol Nəqliyyatı Texnikumunda təhsil almaq məqsə ‑
dilə Bakıdan Tbilisiyə gedib.
Əkbər Ənnağıyev 1933‑cü ildən 1938‑ci ilə qədər Xalq
Daxili İşlər Komissarlığı orqanlarında işləyib. 1938‑ci ilin mar ‑
tında xəstəliklə əlaqədar Xalq Daxili İşlər Komissarlığı orqan ‑
larından xaric olunub.
1938‑ci ilin aprelindən dekabrına qədər Zaqafqaziya
Dəmiryolu Bakı sərnişin stansiyasının partiya bürosunun
katibi vəzifəsində çalışıb, sonrakı bir ildə isə Zaqafqaziya
Dəmiryolunun Bakı bölməsinin Siyasi şöbəsinin rəisi olub.
1939‑cu ilin dekabrından 1940‑cı ilin aprelinə qədər Azərbay ‑
can Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin (AKP MK)
Nəqliyyat şöbəsinin müdiri, 1940‑cı ilin aprelindən sentyabrına
qədər Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitə sinin
Təşkilat‑təlimat şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışıb. 1940‑cı
ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası tərəfindən Moskva Ali
Partiya Məktəbinə oxumağa göndərilib.
İkinci Dünya müharibəsində iştirak edib, 1941‑ci ilin
iyununda ordu sıralarına çağırılıb. 1941‑ci ilin oktyabrına qə ‑
dər Xalq Daxili İşlər Komissarlığının Qərb Hərbi Dairəsində,
sonra isə Zaqafqaziya cəbhəsindəki Xüsusi şöbənin rəisi və zi ‑
fələrində çalışıb. Ordudan tərxis edildikdən sonra – 1941‑ci ilin
oktyabrından 1942‑ci ilin yanvarına qədər AKP MK‑nın Nəq ‑
liy yat şöbəsinin müdiri, 1942‑ci ilin yanvarından 1943‑cü ilin
yanvarına qədər isə Zaqafqaziya Dəmiryolunun Bakı bölmə ‑
sinin Siyasi şöbəsinin rəisi olub.
1943‑cü ilin yanvarında Təbrizə işə göndərilən Əkbər
Ənnağıyev Siyasi şöbə rəisi kimi çalışıb. İrandan qayıtdıqdan
sonra, 1943‑cü ilin oktyabrından 1944‑cü ilin mayına qədər
Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərində Azərbaycan Kommunist
Partiyası Şəhər Komitəsində sənaye və nəqliyyat üzrə katib
129
Əkbər Əsgər oğlu
Ənnağıyev 1911‑ci ildə
Naxçıvanda anadan olub
1927–1930‑cu illərdə
Zaqafqaziya Dəmir yolu
Fabrik‑Zavod Şagirdliyi
Məktəbində təhsil alıb
1954–1959‑cu illərdə SSRİ
Nazirlər Soveti yanında
Əmək Ehtiyatları Baş
İdarəsinin rəisi, 
1959–1961‑ci illərdə
Dövlət Texniki Peşə
Təhsili Komitəsinin sədri
vəzifəsində çalışıb

müavini vəzifəsində çalışıb. 1944‑cü ildə yenidən İrana – Teh ‑
ran şəhərinə göndərilib, 1946‑cı ilin mayına qədər 50 nöm rə li
Hərbi‑istismar bölməsinin (HİB) Siyasi şöbəsinə rəhbərlik edib.
1946–1949‑cu illərdə Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər)
Partiyası Bakı Şəhər Dzerjinski Rayon Komitəsinin birinci
katibi olub. Sonra Azərbaycan Dəmiryolu Siyasi şöbəsinin rəisi
vəzifəsinə təyin olunub və Tbilisi Dəmiryolu Nəqliyyatı
Mühəndisləri İnstitutunun Bakı filialında təhsil alıb.
1947‑ci ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputat seçilib.
Samur‑Dəvəçi kanalının inşasında fəaliyyətinə görə «Şərəf
nişanı» ordeni ilə təltif edilib.
1954–1959‑cu illərdə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Əmək
Ehtiyatları Baş İdarəsinin rəisi, 1959–1961‑ci illərdə Dövlət
Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin sədri vəzifələrində işləyib. Öz
işinə hər zaman ciddi münasibət göstərən Əkbər Ənnağıyev
bu sahənin inkişafı və yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdırıl ‑
ması üçün səy və bacarığını əsirgəməyib.
1963‑cü ildə Azərbaycan SSR kommunal təsərrüfatı
nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. «Qırmızı Əmək
Bayrağı» ordeninə layiq görülüb.
Əkbər Ənnağıyev 1967‑ci ildə vəfat edib.
130
Öz işinə hər zaman
ciddi münasibət
göstərən Əkbər
Ənnağıyev bu sahənin
inkişafı və yeni dövrün
tələblərinə
uyğunlaşdırılması üçün
səy və bacarığını
əsirgəməyib

MUSA İSGƏNDƏR OĞLU 
AĞAYEV
(1914–1965)

Musa İsgəndər oğlu Ağayev 1914‑cü ildə Şuşa şəhərində
anadan olub.
Atası Ağayev İsgəndər Məlik oğlu əslən Xəlfəli kəndin ‑
dən olub. Öz torpağı olmadığına görə çobanlıq edib. Anası
Ağayeva Natəvan evdar qadın olub. 1916‑cı ildə ailəsi Bərdəyə
köçərək, Lənbəran kəndində məskunlaşıb.
1917‑ci ildə hər iki valideyni rəhmətə gedib. Onların
ölümündən sonra 3 yaşlı Musanı qardaşı tərbiyə edib. 1924‑cü
ilə qədər təsərrüfat işlərində qardaşına kömək edib. 1924‑cü
ildən təhsil almağa başlayıb. İlk təhsilini Bərdədə alıb. 1930‑cu
ildə təhsilini davam etdirmək məqsədilə Bakıya gəlib, Stalin
adına fəhlə fakültəsinə daxil olub və təhsilini başa vurana
qədər dövlət təqaüdü alıb və yataqxanada yaşayıb. 1933‑cü
ildə fəhlə fakültəsini bitirib, Məşədi Əzizbəyov adına Azər bay ‑
can Qırmızı Bayraqlı Sənaye İnstitutunun neft mədəni fa ‑
kültəsinə qəbul olub. İnstitut illərində də dövlət təqaüdü alıb. 
1938‑ci ildə neftçi‑mühəndis ixtisası üzrə neft sənayesi
sahəsində əmək fəaliyyətinə başlyıb. O, əvvəlcə neftçıxarma
ustası, quyuların tədqiqi və işlədilməsi üzrə mühəndis, sonra
isə «Azneft» birliyi normativ‑tədqiqat qrupunun baş mühən ‑
disi vəzifələrində işləyib. Böyük Vətən müharibəsi illərində
Qazaxıstan SSR‑in neft sənayesində çalışıb.
1946‑cı ildən 1961‑ci ilədək rəhbər partiya işində çalışmış
Musa Ağayev əvvəlcə Bakı Şəhər Partiya Komitəsi Aparatında
işləyib, 1957‑ci ildə Azərbaycan KP Kirov Rayon Komitəsinin
birinci katibi seçilib.
1961–1964‑cü illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti
Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsinə başçılıq edib. Texniki
peşə təhsili sisteminin inkişafı və təkmilləşdirilməsi, kadrların
təhsili və tərbiyəsi ilə əlaqədar vəzifələri uğurla yerinə yetirib.
Vətən qarşısındakı xidmətlərinə görə «Şərəf nişanı»
ordeni, «1941–1945‑ci illərdəki Böyük Vətən müharibəsində
əmək igidliyinə görə» medalı ilə təltif olunub. O, Azərbaycan
SSR Ali Soveti və Bakı Şəhər Sovetinə deputat, Bakı Partiya
Komitəsinə üzv seçilib. 
Musa Ağayev 1965‑ci ilin avqustunda dünyasını dəyişib,
Fəxri xiyabanda dəfn olunub.
***
1964–1965‑ci illərdə Respublika Texniki Peşə Təhsili Komitə ‑
sinin sədrini Həsən Salman oğlu Ağayev əvəz edib. O, qısa müddət
bu vəzifədə çalışmasına baxmayaraq, texniki peşə təhsilinin inkişafı
üçün səy və bacarığını əsirgəməyib.
133
Musa İsgəndər oğlu
Ağayev 1914‑cü ildə Şuşa
şəhərində anadan olub
Dövlət Texniki Peşə
Təhsili Komitəsinin 
sədri vəzifəsində çalışıb
(1961–1964)
Texniki peşə təhsili
sisteminin inkişafı və
təkmilləşdirilməsi,
kadrların təhsili və
tərbiyəsi ilə əlaqədar
vəzifələri uğurla yerinə
yetirib

TOFİQ ƏLİHEYDƏR OĞLU 
ALLAHVERDİYEV
(1917–1982)

Tofiq Əliheydər oğlu Allahverdiyev 1917‑ci ildə Bakı
şəhərində anadan olub.
1930‑cu ildə Paris Kommunası adına zavodun fabrik‑
zavod məktəbinə daxil olub, qaynaqçı ixtisasına yiyələnib.
Komsomol təşkilatlarında seçkili vəzifələrdə çalışıb, 1940‑cı
ildə Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutunu
dağ mühəndisi ixtisası üzrə bitirib.
1942‑ci ildə Azərbaycan LKGİ Bakı Şəhər Komitəsinin
katibi işləyib. Böyük Vətən müharibəsi illərində 390‑cı atıcı
diviziyanın siyasi şöbəsində qulluq edib, yaralandıqdan sonra
ordudan tərxis edilib. 1942–1944‑cü illərdə Azərbaycan LKGİ
MK‑nın katibi seçilib. 1944‑cü ilin fevralından SSRİ Müdafiə
Nazirliyi Kəşfiyyat İdarəsinin Akademiyasında bir il təhsil alıb,
1945–1947‑ci illərdə İranda, SSRİ konsulluğunda katib işləyib.
1947‑ci ildə Azərbaycan KP MK şöbə müdirinin müavini, 1947–
1948‑ci illərdə şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb. 1950–1952‑ci
illərdə Azərbaycan KP MK katibi, 1952–1953‑cü illərdə
Gürganneft Trestinin rəis müavini, 1955–1961‑ci illərdə Bakı
Şəhər PK‑nın birinci katibi işləyib. 1953–1955‑ci illərdə SSRİ
Neft Sənayesi Akademiyasının dinləyicisi olub. Azərbaycan
SSR Ali Sovetinə deputat seçilib.
Texnika elmləri namizədi, dosent Tofiq Allahverdiyev
1966‑cı ildə Azərbaycan Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitə ‑
sinin sədri təyin olunub. 1982‑ci ilə qədər bu vəzifədə çalışıb.
Onun sədr işlədiyi dövrdə texniki peşə məktəblərinin sayı 1,7
135
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə