Azərbaycan xalqının həqiqi tarixi hələ yazılmayıbdır. Gərək bizim xalqımızın əsl tarixi yazılsınYüklə 5.05 Kb.
PDF просмотр
səhifə11/13
tarix25.12.2016
ölçüsü5.05 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Keçən əsrin 70–80‑ci
illərində Azərbaycana
rəhbərlik edən Heydər
Əliyevin təhsil sahəsinə
göstərdiyi xüsusi qayğı
sayəsində bir çox ali
məktəblərin binaları
yüksək səviyyədə təmir
olunub, əlavə kor puslar
inşa edilib, bu 
müəssi sələrin 
maddi‑tex niki  bazası
müasir əyani vəsait və
texniki vasitələrlə 
zən gin ləşdirilib

AĞALAR NƏRİMAN OĞLU 
ABBASBƏYLİ
(1941)

Ağalar Nəriman oğlu Abbasbəyli 1941‑ci ildə Bakı
şəhərində anadan olub.
1957–1962‑ci illərdə Mixail Vasilyeviç Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universi te tin də təhsil alıb. 1967‑ci ildə MDU‑
da namizədlik, 1981‑ci ildə doktorluq disser tasiyalarını mü ‑
dafiə edib, professor adına layiq görülüb.
Onun həyatı ictimai‑siyasi, elmi‑pedaqoji fəaliyyətlə bağlı
olub. Ötən dövr ərzində 500‑dək elmi əsəri işıq üzü görüb.
Onlardan 50‑si xarici ölkələrdə nəşr olunub. Xaricdə 2 müka ‑
fata və 4 müəlliflik şəhadətnaməsinə layiq görülüb.
Uzun müddət Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin katibi,
Azərbay can Kom munist Partiyası Təşkilat Komissiyasının sədr
əvəzi, sədr müavini, keçmiş SSRİ‑nin Kubadakı səfirliyində
müşavir olub. Sonrakı illərdə Azərbaycan Neft və Kimya
189
Ağalar Nəriman oğlu
Abbasbəyli 1941‑ci ildə
Bakı şəhərində anadan
olub
Ali və orta ixtisas təhsili
naziri vəzifəsində çalışıb
(1987–1988)
Xaricdə 2 mükafata və 
4 müəlliflik şəhadətna ‑
məsinə layiq görülüb
Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini
vəzifəsində işlədiyi dövrdə də
Azərbaycanın inkişafı üçün
əlindən gələni əsirgəmirdi
(1985)
Şəkildə (soldan): 1. Ağalar Abbasbəyli –
Baki Şəhər Partiya Komitəsinin katibi, 
2. Kamran Bağırov – Azərbaycan KP
MK‑nın birinci katibi, 3. Heydər Əliyev
– SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini, 4. Afiyəddin Cəlilov – Nəsimi
Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi,
5. Nəcməddin Əhmədov – Bakı Şəhər
İcraiyyə Komitəsinin sədri və başqaları

İnstitutunun dosenti, beynəl xalq əlaqələr və ictimai elmlər ka ‑
fedra sının müdiri, respubli kamızın ali və orta ixtisas təhsili
naziri (1987–1988) vəzifələrində fəaliyyət göstərib. 1981–1991‑ci
illərdə SSRİ Sülh Fondunun sədr müavini və Azərbaycan
Respublikası Sülh Fondunun sədri olub.
İtaliya, Fransa, Almaniya, Kuba, Türkiyə, Rusiya, Ukray ‑
na, Qazaxıstan, Serbiya, İsveçrə və digər ölkələrdə elmi‑nəzəri
konfranslara qatılıb, proqram və tezislərlə çıxış edib.
BDU‑nun beynəlxalq münasibətlər kafedrasının rəhbəri
kimi bütün fənlər üzrə proqram və metodik göstərişlərin
ərsəyə gəlməsində, 10 elmlər doktorunun, 18 elmlər namizə ‑
dinin və 50 magistrin hazırlanmasında mühüm rol oynayıb.
Dünyanın bir sıra aparıcı elmi müəssisələri, o cümlədən
Genuya, Nitsa, Trabzon, Moskva Dövlət, Kiyev, Odessa, Berlin
və Mayns universitetləri ilə sıx elmi əməkdaşlıq edib. 
Respublikamızın elmi ictima iy yəti tərəfindən rəğbətlə
qarşılanan «Heydər Əliyev və dünya siyasəti», «Azərbaycan
beynəlxalq regional təşkilatlar siste mində», «XIX əsrin asta na ‑
sın da Rusiyanın Qafqaz siyasəti», «Müasirlik və sülh», «Bəşə ‑
riy yət və dünya baxışı», «Diplomatik protokol», «Azərbay ca ‑
nın gələcəyi naminə», «Diplomatiya terminləri lüğəti», «Müa ‑
sir dünyanın siyasi mənzərəsi», «Müasir bey nəl xalq münasi ‑
bət lər və qloballaşma», «Beynəlxalq münaqişələr: nəzəri və
konseptual yanaşmalar», «Dünya siyasəti», «Rusiya nın XXI
əsrdə xa rici siyasəti», «Beynəlxalq münasibətlərin proqnoz laş ‑
190
İtaliya, Fransa,
Almaniya, Kuba,
Türkiyə, Rusiya,
Ukrayna, Qazaxıstan,
Serbiya, İsveçrə və
digər ölkələrdə elmi‑
nəzəri konfranslara
qatılıb, proqram və
tezislərlə çıxış edib
Rəhbər şəxslər Azərbaycan
Dövlət Neft və Kimya
İnstitutunda olarkən
Şəkildə (soldan): 1. Kamran Bağırov –
Azərbaycan KP MK‑nın birinci katibi, 
2. İsmayıl İbrahimov – Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunun rektoru, 
3. Fikrət Əhmədov – Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti sədrinin müavini, 
4. Vyaçeslav Yelyutin – SSRİ ali və orta
ixtisas təhsili naziri, 5. Ağalar Abbasbəyli
– Baki Şəhər Partiya Komitəsinin katibi,
6. Qurban Əliyev – Azərbaycanın ali və
orta ixtisas təhsili naziri

dı rılmasının nəzəri prob lemləri» və digər əsərləri tədris pro ‑
sesində də istifadə olunur. İxtisaslaşmış iki Elmi Şurada, altı
elmi jurnalın redaksiya heyətində üzv kimi təmsil olunur.
Müxtəlif elmi‑nəzəri konfransların təşkilatçısıdır.
Ali və orta ixtisas təhsili naziri işlədiyi (1987‑1988)
müddətdə respublika ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və qəbul imtahanlarında obyek ‑
tiv liyin, şəffaflığın qorunması sahəsində müəyyən təsirli ad ‑
dımlar atmağa nail olub.
Həmin dövrdə «Azərbaycan tarixi» və «Azərbaycan dili»
fənləri bütün ali və orta ixtisas məktəblərində tədris olunmağa
başlayıb, imkansız ailələrdən olan istedadlı gənclərin ali
məktəblərə qəbul göstəricisi artıb. Eləcə də Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə SSRİ‑nin ali məktəblərinə göndərilən gənclərin
əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edib, istedadlı məzunların
ali mək təb lər də saxlanılması, dərsliklərin və dərs vəsa it lərinin
Azərbaycan dilində hazırlanması haq qında qərar verilib.  
191
Həmin dövrdə
«Azərbaycan tarixi» və
«Azərbaycan dili» fənləri
bütün ali və orta ixtisas
məktəblərində tədris
olunmağa başlayıb,
Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə SSRİ‑nin ali
məktəblərinə göndərilən
gənclərin əksəriyyətini
azərbaycanlılar təşkil
edib, dərsliklərin və dərs
vəsa it lərinin  Azərbaycan
dilində hazırlanması
haqqında qərar verilib

AZƏRBAYCANIN 
XALQ 
TƏHSİLİ 
NAZİRLƏRİ

MÜSLÜM RƏCƏB OĞLU 
MƏMMƏDOV
(1931–1999)

Müslüm Rəcəb oğlu Məmmədov 1931‑ci ildə İsmayıllı
rayo nunun Lahıc qəsəbəsində anadan olub.
1949‑cu ildə ADU‑nun tarix fakültəsinə daxil olub. 1950‑
ci ildə MDU‑ya köçürülüb. 1954‑cü ildə Mixail Vasilyeviç
Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin tarix fa‑
kültəsini bitirib.
Müslüm Məmmədov Astraxan bazarda (indiki Cəlilabad)
əmək fəaliyyətinə başlayıb, müəllim, rayon xalq maarifi
şöbəsinin inspektoru (1957–1958), Azərbaycan Dövlət Təhlükə ‑
siz lik Komitə sinin əməkdaşı (1960–1962), Azərbaycan KP MK‑
nın təbliğat və təşviqat şöbəsinin mühazirəçisi, mühazirəçilər
qrupunun rəhbəri (1962–1963) vəzifələrində çalışıb. 1963‑cü
ildə Sovet İttifaqı KP MK yanında İctimai Elmlər Akademiya ‑
sının aspiranturasına daxil olub. 1966‑cı ildə tarix elmləri na ‑
mizədi alimlik dərəcəsi alıb.
1966–1969‑cu illərdə Azərbaycan KP MK Aparatında
işləyib, Bakı Şəhər Nəsimi Rayon PK‑nın birinci katibi (1969–
1975), Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya
İnsti tutunda partiya tarixi kafedrasında baş müəllim, dosent,
ka fedra mü diri əvəzi (1976–1988) işləyib. «Qırmızı Əmək Bay ‑
rağı» ordeni və medalla təltif olunub. Bir müddət Azər bay ‑
canın xalq təhsili naziri (1988), Bakı Şəhər PK‑nın birinci katibi
(1989–1991) vəzifə lərində çalışıb.
Müslüm Məmmədov 1999‑cu ildə vəfat edib. 
195
Müslüm Rəcəb oğlu
Məmmədov 1931‑ci ildə
İsmayıllı rayonunun
Lahıc qəsəbəsində anadan
olub
1954‑cü ildə Mixail
Vasilyeviç Lomonosov
adına Moskva Dövlət
Universitetinin tarix
fakültəsini bitirib
Xalq təhsili naziri
vəzifəsində çalışıb (1988)

RAFİQ BABAŞ OĞLU 
FEYZULLAYEV
(1943–2001)

Rafiq Babaş oğlu Feyzullayev 1943‑cü ildə Bakı şəhərində
anadan olub.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
Univer   sitetinin  mexanika‑riyaziyyat  fakültəsində təhsil alıb
(1960–1965). 1965–1983‑cü illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Aka ‑
demi ya sının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi
işçi, elmi katib, elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifə lərində
çalışıb.
1971‑ci ildə Saratov Dövlət Universitetində cəbr və to po ‑
logiya ixtisası üzrə namizədlik, 1985‑ci ildə Belorusiya Elmlər
Aka demiyasının Riyaziyyat İnstitutunda doktorluq disser ‑
tasiyalarını müdafiə edib. 1990‑cı ildə professor və1991‑ci ildə
«Əməkdar elm xadimi» fəxri adına layiq görülüb.
1976–1983‑cü illərdə SSRİ Ali Attestasiya Komissiyasında
Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi olub. 1980–1983‑cü
illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xalq Nəzarəti
Komissiyasının sədri kimi fəaliyyət göstərib.
1983‑cü ildə Azərbaycanın ali və orta ixtisas təhsili
nazirinin birinci müavini təyin olunub. Maarif Nazirliyi,
Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi, Ali və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyinin birləşməsi nəti cəsində yaradılan Xalq Təhsili
Nazirliyində 1988‑ci ilin oktyabrından 1989‑cu ilin martına
qədər nazir müavini vəzifəsində çalışıb. 
197
Rafiq Babaş oğlu
Feyzullayev 1943‑cü ildə
Bakı şəhərində anadan
olub
Xalq təhsili naziri
vəzifəsində çalışıb
(1989–1992)
Xalq təhsili naziri 
Rafiq Feyzullayev ali məktəblərə
qəbul imtahanlarında

198
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda konfransın açılışı mərasimi
Şəkildə (soldan): 1. Eldar Məsimov – Xalq Təhsili Nazirliyinin Elm idarəsinin rəisi 2. Kamran Rəhimov – xalq təhsili nazirinin birinci
müavini, 3. Rafiq Feyzullayev – xalq təhsili naziri,  4. Afad Qurbanov – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun rektoru, 
5. Kamal Hüseynov – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun prorektoru
Müşavirə zamanı 
Şəkildə (soldan): 1. Mürsəl Nəcəfov – xalq rəssamı, 2. Rafiq Feyzullayev – xalq təhsili naziri, 
3. Misir Mərdanov – xalq təhsili nazirinin müavini

1989–1992‑ci illərdə xalq təhsili naziri vəzifəsində ölkə
təhsilinə rəhbərlik etdiyi dövrdə Rafiq Feyzullayev müxtəlif
bölgələrin sosial‑mədəni, elmi və iqtisadi səviy yəsini yüksəlt ‑
mək, gərəkli ixtisaslara yiyələnmək istəyənlərə daha əlverişli
şərait yaratmaq məqsədi ilə bir sıra şəhər və ra yon larda ali
məktəblərin, texnikumların filiallarının açılmasına nail olub.
Həmin dövrdə Bakı Dövlət Universitetinin Lənkəran və Şəkidə,
Sənaye Universitetinin Mingəçevirdə, İncəsənət Uni  versitetinin
Qubada, Konservatoriyanın Şuşada, Gəncə Pedaqoji İnstitutu ‑
nun Laçın və Qazaxda filialları fəaliyyətə başlayıb. Texnikum
filiallarının şəbəkəsi də genişləndirilib, Ağ sta fa, Astara, Əli
Bayramlı (indiki Şirvan), Beyləqan, Bala kən, Masallı, Xocalı,
Sabirabad, Quba, Qusar, Neftçala, Naxçı van, Füzuli və Laçında
orta ixtisas məktəblərinin 15 filialı təşkil edilib.
199
SSRİ ali məktəblərinin ictimai fənlər üzrə kafedra müdirlərinin
ümumittifaq müşavirəsində (1986)
Şəkildə (soldan). Birinci sıra: 5. Rafiq Feyzullayev – ali və orta ixtisas təhsili nazirinin birinci
müavini, 6. Faiq Bağırzadə – Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru, 8. Rəhim Rəhimov –
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti nəzdində Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə
İnstitutunun rektoru. İkincı sıra: 4. Nurqələm Mikayılov – İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun
kafedra müdiri, 5. Əhməd Məmmədov – Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun kafedra müdiri, 
6. Aqil Əliyev – Azərbaycan Tibb İnstitutunun kafedra müdiri, 7. Həsən Şirəliyev – Azərbaycan
Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, 9. Fuad Qasımzadə – Azərbaycan Dövlət Universite ti ‑
nin kafedra müdiri, 10. Hacıbaba Əzimov – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun kafedra
müdiri. Üçüncü sıra: 3. Həmid İmanov, 5. Dərgah Qüdrətov – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun kafedra müdiri, 7. Oqtay Rzaquliyev – Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan
Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun kafedra müdiri və başqaları
Həmin dövrdə Bakı
Dövlət Univer sitetinin
Lənkəran və Şəkidə,
Sənaye Univer sitetinin
Mingəçevirdə, İncəsənət
Universite tinin  Qubada,
Konservatoriyanın
Şuşada, Gəncə Pedaqoji
İnstitutunun Laçın və
Qazaxda filialları
fəaliyyətə başlayıb

Respublikada ali məktəb şəbəkəsinin daha düzgün
təsnifatı və ali təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin
etmək məqsədi ilə 5 institutun statusu dəyişdirilərək universi ‑
te tə çevrilib. Sənaye İnstitutunun Neft Akademiyasına çevril ‑
mə si də həmin dövrə təsadüf edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ixtisaslı kadrlara olan
tələbatını daha dolğun ödəmək üçün Naxçıvan Pedaqoji İnsti ‑
tu tunun əsasında Naxçıvan Dövlət Universiteti yaradılıb. Bun ‑
lar la yanaşı, bəzi texnikumların adı dəyişdirilərək müasir tə ‑
ləblərə uyğunlaşdırılıb, elmi‑texniki tərəqqinin və milli‑mə də ‑
ni təfəkkürün inkişafına uyğun kadrların hazırlanması tə min
edilib. Təkcə 1991‑ci ildə ali məktəblərdə 35, tex ni kumlarda isə
16 yeni ixtisas üzrə kadr hazırlanmasına  baş lanılıb.
Ali məktəblərdə və texnikumlarda tədris‑tərbiyə prosesi ‑
nin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə birinci
prorektor, texnikumlarda isə direktorun birinci  müavini və
tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifələri təsis olunub.
Təsadüfi deyil ki, həmin illərdə gənclərin ali və orta
ixtisas məktəblərinə axını güclənib, Xalq Təhsili Nazirliyinin
tabeliyində olan ali məktəblərdə 168 ixtisas üzrə 86,4 min,
texnikumlarda isə 106 ixtisas üzrə 38,9 min tələbə təhsil alıb.
Həmin dövrdə müxtəlif nazirlik, müəssisə, təşkilat və
asso sia siyalar tərəfindən elmi‑pedaqoji və tədris‑maddi im ‑
kan lar nəzə rə alınmadan tədris müəssisələrinin yaradılması
cəhd lə rinin qarşısının alınması məqsədilə müvafiq ekspert ko ‑
missiyası fəa liyyətə başlayıb. Bu komissiya elmi‑peda qoji kadr ‑
la rın və tədris‑maddi səviyyənin mövcudluğu, bazar iqtisadiy ‑
yatı şə rai tində inkişaf imkanları, tədris plan və proqramlarının,
ədəbiyyat fon du nun vəziyyəti, tədris olunan ixtisaslara tələbat
və digər meyarları əsas götürərək təhsil müəssisələrinin fəaliy ‑
yətinə icazə verib.
Ali təhsil şəbəkəsində yeniləşmənin təmin edilməsi
baxımından ali məktəblərin tərkibində elmi‑pedaqoji institut ‑
lar, mərkəzlər, orta məktəblər, liseylər və kolleclər yaradılıb.
Nəsirəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universite ‑
ti nin nəzdində Ali humanitar kollec, Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının nəzdində təşkil edilmiş iki elmi tədqiqat
institutu və digərləri buna misal kimi göstərilə bilər. 
Müstəqilliyin ilk mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi
və siyasi islahatlar şəraitində fəhlə kadrların peşəkarlığına,
ümumi səviyyəsinə qoyulan tələblər  qat‑qat artmışdı. Orta
texniki peşə məktəbləri müvafiq profili və tədris müddəti
müxtəlif olan peşə məktəblərinə çevrildilər. Texniki peşə mək ‑
təbləri şəbəkəsi sahmana salındı, onların sayı 185‑dən 171‑ə
endirildi, o cümlədən kənd rayonlarındakı 92 peşə  məktəbi
nazirliyin tabeliyinə keçirildi. 1991‑ci ildə respublikanın 167
texniki peşə məktəbini 48092 məzun başa vurub.
200
Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ixti ‑
saslı kadrlara olan
tələbatını daha dolğun
ödəmək üçün Naxçı van
Pedaqoji İnstitu tunun
əsasında Naxçıvan
Dövlət Universiteti
yaradılıb
Həmin dövrdə müxtəlif
nazirlik, müəssisə,
təşkilat və assosiasiyalar
tərəfin dən  elmi‑pedaqoji
və tədris‑maddi
imkanlar nəzərə
alınmadan tədris
müəssisələrinin
yaradılması cəhdlərinin
qarşısının alınması
məqsədilə müvafiq
ekspert komissiyası
fəaliyyətə başlayıb

Respublikamızda yeni tipli peşə məktəblərinin, ilk növ ‑
bə də ali texniki məktəblərin yaradılması da diqqət mərkəzində
saxlanılıb. 74 nömrəli Bakı texniki peşə məktəbinin nəzdində
kompyuter liseyi yaradılıb.
Liseylərdə tədris müddəti 4 il, təhsil sistemi isə üçpilləli
oldu. Tədris müddətindən asılı olaraq məzunlar III–IV dərəcəli
fəhlə, yüksəkixtisaslı fəhlə və kiçik mühəndis ixtisası alırdılar.
Kiçik mühəndis adı alanlar müvafiq ali məktəblərdə qəbul
imtahanı vermədən, müsahibə yolu ilə daxil olunurdular.
Texniki peşə məktəblərinin istehsal fəaliyyətinin geniş ‑
lən dirilməsi istiqamətində də müəyyən işlər görülüb. 1991‑ci
ildə yalnız kənd peşə məktəblərinin gəliri 1,8 milyon manat
təşkil edib. 82 nömrəli Bakı və 152 nömrəli Əli Bayramlı (indiki
Şirvan) texniki peşə məktəb lə ri İran firmaları ilə xalq istehlakı
malları buraxan müş tə rək müəs sisələr yaratmışdılar. Ümu ‑
milik də respublika nın texniki peşə məktəblə ri nin nəzdində 14
kiçik müəssisə fəaliyyət göstərirdi.
Respublikada ümumtəhsil məktəblərinin fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçi ‑
ri lib, yeni tipli orta təhsil müəssisələrinin təşkilinə diqqət artı ‑
rılıb. Məktəblərdə tədris maddi bazasının möhkəmlən dirilməsi
üçün xeyli iş görülüb. 1990–1991‑ci illərdə orta mək təb  lərdə
1867 fənn kabineti və 571 kompyuter sinfi quraşdırılıb. 
Ümumtəhsil məktəblərinin I siniflərindən yeni əlifbanın
tədrisinə başlanması üçün əsaslı işlər görülüb. «Əlifba» kitabı,
kəsmə əlifba, hüsnxət vəsaitləri hazırlanıb. Çap olunan dərslik ‑
lərin axırıncı səhifəsində latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası
verilib, kütləvi şəkildə latın qrafikalı əlifbanın öyrənilməsi
üçün yerlərdə ibtidai sinif müəllimləri üçün kurslar təşkil
olunub. Latın qrafikalı əlifbanı öyrənmək üçün məktəblərdə
dərnəklər, fakültativ məşğələlər təşkil edilib.
1989–1990‑cı tədris ilindən başlayaraq 37 çoxvariantlı
tədris plan ları istifadəyə verilib, yeni tipli orta məktəblər açılıb.
Bakı şə hərinin 2 və 20 nömrəli məktəblərinin əsasında liseylər,
8 nömrəli in ter nat məktəbin əsasında incəsənət gimnaziyası,
Sumqayıt şə hə  ri 2 nömrəli təcrübi məktəbin əsasında gimna zi ‑
ya, Suraxanı ra yo nunda fars və ingilis dili təmayüllü internat
məktəb və Sum qa yıt şəhərində fars dili təmayüllü internat
məktəb fəaliyyətə başlayıb.
Həmin dövrdə fasiləsiz təhsilin əsası qoyulub, bu baxı m  dan
orta məktəblərin dayaq mərkəzlərinə çevrilməsinə nail olunub.
Mə sələn, Bakı kimya‑biologiya təmayüllü məktəb Tibb Univer si ‑
te  tinin, incəsənət gimnaziyası İncəsənət İnstitutu və Konser vato ‑
riyanın, 12 nömrəli rus dili təmayüllü internat məktəb isə Rus Dili
və Ədəbiyyatı İnstitutunun dayaq məktəbi kimi fəaliyyət göstərib.
1990‑cı ildə respublikada istedadlı uşaqların aşkara
çıxarılması və inkişaf etdirilməsi sistemi yaradılıb. «İstedad»
201
1990–1991‑ci illərdə orta
məktəb lərdə 1867 fənn
kabineti və 571 kom pyuter
sinfi quraşdırılıb
1989–1990‑cı tədris
ilindən başlayaraq  yeni
tipli orta mək təblər açılıb
Həmin dövrdə latın
qrafikalı əlifbanı
öyrənmək üçün
məktəblərdə dərnəklər,
fakültativ məşğələlər
təşkil edilib

assosiasiyası və Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi‑təcrü ‑
bi mər kəzi istedadlı uşaqları seçmək və püxtələşdirmək üçün
öz səylərini birləşdirib, belə uşaqların həvəsləndirilməsi üçün
respublika olimpiadalarının qalibləri və baza məktəb lə rinin ən
yaxşı şagirdləri ali məktəblərə qəbul imtahanlarından azad
ediliblər. Xalq Təhsili Nazirliyinin diqqət mərkəzində olan
məsələlərdən biri də elmi tədqiqatların inkişaf etdirilməsi olub.
1991‑ci ildə bir sıra ali məktəblərdə yeni elmi tədqiqat labo ‑
ratoriyaları yaradılıb.
1990‑cı ildə respublikamızda ilk dəfə olaraq Azərbaycan
Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft
Aka demiyası) nəzdində Elmi Tədqiqat Neft və Qazın Kəş fiy ‑
yatı və Hasilatının Geotexnoloji Problemləri və Elmi Tədqiqat
Aero kosmik İnformasiya İnstitutları yaradılıb.
Yeni siyasi təfəkkür və beynəlxalq münasibətlərdə baş
verən köklü dəyişikliklər xarici təhsil mərkəzləri ilə əmək ‑
daşlığın yeni formalarından istifadə etməyə imkan verirdi.
Xalq Təhsili Nazirliyi mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndi ‑
rə rək Çin, ABŞ, İngiltərə, Almaniya, İsrail, Əlcəzair, Suriya,
Türkiyə, Misir, İsveçrə, İran və digər ölkələrlə qarşılıqlı əlaqə ‑
lər yaradıb. Həmin dövrdə bağlanmış müqav ilələrə əsasən
azərbaycanlı gənclər xarici ölkələrin qabaqcıl təhsil ocaqlarına
oxumağa göndərilib.
Türkiyə Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq barədə müqa ‑
vilə imzalanıb və müqaviləyə əsasən 1992‑ci ildə Türkiyənin
202
1990‑cı ildə respub ‑
likada istedadlı uşaq ‑
ların aşkara çıxarılması
və inkişaf etdirilməsi
sistemi yaradılıb
Misir Ərəb Respublikası təhsil
nazirinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə görüş
zamanı (1990)
Şəkildə (sağ tərəfdə): 1. Rafiq
Feyzullayev – xalq təhsili naziri, 
2. Mahir Əliyev – tərcüməçi, 3. Mail
Dəmirli – Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının məsul əməkdaşı və
başqaları

təhsil müəssisələrinə 1000 nəfərə qədər gənc göndərilib.
Bun  dan əlavə, müştərək tədris müəssisələri təşkil edilib,
Bakıda türk liseyi açılıb, Bakı və Ankarada birgə mədəni, id ‑
man, elmi mərkəzlər yaradılıb. 
Latın qrafikasına keç  mək üçün Türkiyə Azərbaycana
zəruri köməyini göstərib. Belə ki, Türkiyə Azərbaycana yeni
əlifba, dərsliklər, tədris metodika ədəbiyyatının nəşrini təş kil
etmək üçün müvafiq yazı və poliqrafiya avadanlıqları verib.
Eləcə də xarici əlaqələrin mühüm sahəsi olan əcnəbilərin
respublikamızın tədris müəssisələrində təhsil alması prosesi
genişlənib. Həmin dövrdə respublikamızda 67 ölkədən 2457
nəfər tələbə təhsil alıb.
Rafiq Feyzullayev 1988‑ci ildə Azərbaycan KP Bakı Şəhər
Komitəsinin üzvü, Bakı Şəhər Sovetinin deputatı seçilib. SSRİ
KP‑nın XXVIII qu rul tayında Mərkəzi Nəzarət Komissiyasının
üzvü seçilib.
Rafiq Feyzu llayev 70‑dən artıq elmi əsərin və tədris
vəsaitinin müəllifidir.
Sonrakı dövrdə bir müddət müdafiə nazirinin və Azər ‑
baycan Elm və Texnika Kom itəsi sədrinin müavini (1993) olub.
1993–2001‑ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Aka demi yası
prezidentinin müavini vəzifəsini icra edib.
Rafiq Feyzullayev 2001‑ci ildə dünyasını dəyişib.
203
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə