Başkent Universitetinin rektoru atu-da qonaq olduYüklə 9.02 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix23.12.2016
ölçüsü9.02 Mb.
1   2   3

Arif MƏMMƏDLİ

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

Milli Qurtuluş Günü qeyd edildi

ATU-nun mətbuat xidməti

http://www.amu.edu.az

16 iyun   2016-cı il

4

  İmtahan  prosesinin  gedişi-ni  universitetinin  tədris  işləri 

üzrə  prorektor,  professor    Sa-

bir  Əliyev,  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikanın  baş  həkimi  Asiman 

Həsənov,  I  mü alicə-profilaktika 

fakül təsinin  dekanı,  professor 

Abuzər  Qazıyev  və  ATU-nun 

tədris  metodik  və  innovasi-

ya  şöbəsinin  müdiri,  profes-

sor  Akif  Qurbanov    izləyiblər. 

S.Əliyev  tələbələrdən  imtahan 

götürən  müəllimlərlə  görüşüb, 

onlara lazımi  tövsiyələrini verib.                                                                                                                   

Qeyd  edək  ki,  ilk  dəfə  olaraq, 

Azərbaycan Tibb Universitetində 

imtahanlar  yeni  OSKİ  (Obyektiv 

Strukturlaşdırılmış  Klinik  İmta-

hanı) üsulu ilə keçirilir.

Bu  üsul  tələbələrin  bacarıq-

larının  qiymətləndirməsi  üçün 

tətbiq olunur və digər imtahan-

laran fərqlidir.

İyunun  2-i  və  3-də  isə 

stomatologiya  və  pediatri-

ya  fakültələri  üzrə  Dövlət  At-

testasiya  imtahanları  keçirilib.                                                             

İki  mərhələdə  nəzərdə  tutulan 

imtahanların  birinci  mərhələsi 

Dövlət  İmtahan  Komissiyası, 

ikinci  mərhələsi  isə  ATU-nun 

Virtual  Test  Mərkəzində  (VTM) 

test üsulu ilə həyata keçir. 

Hər mərhələ 50 bal hüdudun-

da qiymətləndirilir.

Bacarıq  imtahanlarına  sto-

matologiya  fakültəsindən  7 

qrup  qatılıb  və  imtahan  yüksək 

səviyyədə baş tutub. Tələbələrin 

əksəriyyəti  imtahandan  yüksək 

bal toplayıblar.

Pediatriya  fakültəsinin  so-

nuncu kursunun 140 tələbəsinin 

hamısı imtahanda iştirak edib.

Pediatriya  fakültəsinin  deka-

nı,  dosent  Nəriman  Nağıyevin 

sözlərinə  görə,  imtahan  ob-

yektiv  şəkildə,  müvəffəqiyyətlə 

keçib  və  qeyri  kafi  qiymət  alan 

olmayıb.

İyunun  3-də  isə  müalicə-

profilaktika  fakültəsinin  dövlət 

imtahanları keçirilib. 

 

ATU-nun 


İnnovasiya 

şöbəsinin  müdiri  Akif  Qurba-

novun  verdiyi  məlumata  görə, 

tələbələr  yeni  üslubda  baca-

rıq  imtahanları  veriblər.  Hər 

fənndən  beş  məntəqə,  hər 

məntəqədə  bir  bacarıq  icra 

etmək şərti ilə imtahan keçirilib: 

“İmtahanda  həmçinin  dekanlıq-

ların  rəhbərlikləri  iştirak  edib. 

II  müalicə-profilaktika  fakültəsi 

mama-ginekologiyadan, 

müalicə-profilaktika  fakültəsi isə daxili xəstəliklərdən bacarıq 

imtahanı verib”.

ATU-nun  II  müalicə-pro-

filak tika  fakültəsinin  de ka nı 

Taryel  İsmayılov  isə  bildirib  ki, 

imtahanlar  mütəşəkkil  keçiri-

lib.  Onun  sözlərinə  görə,  hər 

bir  fakültədə  İmtahan  Komis-

siyasının  tərkibi  beş  nəfərdən 

ibarətdir:  “Bundan  əlavə,  imta-

han  götürən  müəllimlərimiz  də 

var. Hər bir fənn üzrə imtahanda 

12-15  müəllim  iştirak  edib.  Bir 

fakültədə  bütün  fənlərin  imta-

hanları  dörd  gün  ərzində  başa 

çatacaq. Bundan sonra tələbələr 

müvafiq  fənlərdən  test  üsulu 

ilə  imtahan  verəcək.  Sonda  isə 

bacarıq  imtahanlarından  alınan 

ballarla,  test  üsulu  ilə  yazıl-

mış  nəzəri  biliklər  imtahanının 

nəticələri  toplanacaq  və  yekun 

qiymət  müəyyən  ediləcək. 

Birinci mərhələnin bir hissəsi 

1-4  iyunda  keçirilib.  Digər 

hissəsi  8-11  iyun  arası  baş 

tutacaq.  İkinci  mərhələ  isə 

14-18 iyun arası keçiriləcək”.

İyunun  8-də  əczaçılıq 

fakültəsində 

də 

yekun  


Dövlət Attestasiya  İmtahan-

ları keçirilib.

Obyektiv  və  aşkarlıq 

şəraitində  keçirilən  bura-

xılış  işlərinin  müdafiəsini 

valideynlərin  də  izləməsi 

üçün imkan yaradılıb.

  Fakültənin  dekanı,  pro-

fessor  Tahir  Süleymanov  qeyd 

edib ki, diplom buraxılış işlərinin 

müdafiəsinin  qiymətləndirilməsi 

iki  mərhələdə  aparılır.  Əvvəlcə 

kafedrada 

buraxılış 

işinin 

rəhbəri və rəyçilər tərəfindən il-kin qiymətləndirmə həyata keçi-

rilir. Burada işlər maksimum 50 

bala qədər qiymətləndirilir. İkin-

ci mərhələdə isə dövlət attesta-

siya komissiyası üzvlərinin qar-

şısında  diplom  işinin  məzmunu 

çatdırılır, onların sualları cavab-

landırılır  və  bunların  əsasında 

qiymətləndirmə  aparılır.  Burada 

da  tələbəyə  maksimum  50  bal 

verilə bilər.

  T.Süleymanovun  sözlərinə 

görə,  mərhələlərin  hər  birində 

qiymətləndirmə 

meyarla-

rı  fərqlidir:  “Birinci  mərhələdə 

diplom işinin tərtibatı, tələbənin 

mövzunu  mənimsəməsi,  il-

lüstrativ  materiallar  və  s.  kimi 

məsələlərə  üstünlük  verilirsə, 

ikinci  mərhələdə  attestasi-

ya  komissiyasının  üzvlərinin 

qarşısında 

yerinə 


yetirilən 

təcrübələr  qiymətləndirilir.  Bu 

zaman tələbənin işi nə dərəcədə 

mənimsədiyinə,  sualları  han-

sı  səviyyədə  cavablandırmasına 

diqqət yetirilir”.

Dekan həmçinin onu da qeyd 

edib  ki,  imtahan  zamanı  tələbə 

işin  məzmununu  7-8  dəqiqəlik 

çıxışı zamanı hərtərəfli izah edə 

bilməlidir:  “Fakültədə  buraxılış 

işləri 5 ixtisas üzrə yerinə yetiri-

lir. Bunlar əczaçılıq işinin təşkili, 

əczaçılıq  texnologiyası,  farma-

koqnoziya, əczaçılıq kimyası və 

toksikoloji kimya fənləridir. Ye-

kun  dövlət  attestasiya  komis-

siyasının  tərkibinə  göstərilən 

ixtisasların hər biri üzrə yüksək 

səviyyəli  mütəxəssislər  daxil 

edilib”.

 Qeyd edək ki, bu il ATU-nun 

əczaçılıq  fakültəsini  91  nəfər 

tələbə bitirməlidir. Onlardan 13-

nün  akademik  borcu  olduğun-

dan, yekun dövlət attestasiyası-

na buraxılmayacaqlar. Rektorun 

əmrinə əsasən, hazırda 78 nəfər 

buraxılış  işlərinin  müdafiəsində 

iştirak  edir.  Buraxılış  işlərinin 

müdafiəsinin  hər  gün  10  nəfər 

olmaqla, 8 gün ərzində aparıla-

cağı planlaşdırılır.

Terapevtik 

stomatologiya 

üzrə  imtahanlar  da  ATU-nun 

Stomatoloji  Klinikasının  Tədris 

Mərkəzində  təşkil  olunub.  Bu-

rada  tələbələrə  öz  bacarıqlarını 

nümayiş etdirmək üçün stoma-

toloji qurğular, xəstələr, mulyaj-

lar,  müxtəlif  alətlər,  cihazlar  və 

plomb  materialları,  o  cümlədən 

rentgen  şəkilləri,  dərmanlar  və 

s. vasitələr təqdim olunub.

İmtahanların 

gedişinə 

müşahidə  kameraları  və  im-

tahanlara  nəzarət  qrupunun 

əməkdaşları  tərəfindən  nəzarət 

olunub.

Qeyd  edək  ki,  imtahanlar başlayandan  prosesin  gedişi 

universitetin  rektoru,  profes-

sor  Gəray  Gəraybəylinin  diqqət 

mərkəzindədir.  Rektor  vaxtaşırı 

Dövlət  İmtahan  Komissiyasının 

üzvləri,  nəzarətçilər,  tələbələr 

ilə  görüşüb,  imtahanların  gedi-

şi ilə maraqlanaraq onların fikir 

və  təkliflərini  dinləyib,  bununla 

bağlı  müəllimlərə  lazımi  tapşı-

rıqlarını veribdir. Gəray müəllim 

həmçinin  imtahanları  uğurla 

verən  tələbələri  təbrik  edərək 

onlara  gələcək  karyeralarında 

uğurlar arzulayıb. 

Günel ASLANOVA

A

zərbaycan Tibb 

Universitetində 

mayın 31-dən etibarən 

yay imtahan sessiyasına 

start verilib. İyunun 

1-də universitetin Tədris 

Cərrahiyyə Klinikasının 

Treyninq Mərkəzində 

daxili xəstəliklər və 

mamalıq-ginekologiya 

kafedraları üzrə yekun 

dövlət attestasiyası 

keçirilib.

Yay  imtahan sessiyasına start verildi

Yay  imtahan sessiyasına start verildi


16 iyun 2016-cı il

http://www.amu.edu.az

5

ATU-nun mətbuat xidmətiMayın 31-dən etiba-rən Azərbaycan Tibb 

Universitetində yay im-

tahan sessiyasına start 

verilib. İmtahanın ge-

dişi ilə əlaqədar Virtual 

Test Mərkəzinin direk-

toru, dosent Şahin Bay-

ramovla görüşüb, onun 

fikirlərini öyrənmək 

qərarına gəldik.

Şahin  müəllimin  “Təbib” 

qəzetinə  açıqlamasına  görə, 

əczaçılıq  fakültəsinin  IV, 

stoma tologiya 

fakültəsinin 

V,    müalicə-profilaktika  və  

hərbi  fakültələrin  VI  kurs 

tələbələri    mayın  10-dan 

27-dək  buraxılış  kurs  im-

tahanlarında  iştirak  edib.                                                                                   

Mayın  31-dən  isə  yay  imta-

han  sessiyasının  başladığını 

və bunun iyulun 4-dək davam 

edəcəyini  (açıqlama  iyunun 

14-də  alınıb  –  Q.A)    bildirən 

Ş.Bayramov,  həmin gün tibbi-

profilaktika fakültəsindən baş-

qa  bütün  fakültələrdə  dövlət 

imtahanının 

götürüldüyünü 

qeyd  edib.  İmtahan  prose-

sinin  normal  axarla  keçdiyi-

ni,  heç  bir  problemin  qeydə 

alınmadığını  və    həmin  günə 

qədər  15945  imtahan  keçi-

rildiyini  diqqətimizə  çatdırıb. 

Onlardan  212  nəfərin  dövlət 

imtahanında iştirak etdiyini və 

əksəriyyətinin  müvəffəqiyyət 

qazandığını,    43  tələbənin  17 

baldan az topladığını bildirib.   

Şahin  müəllim  həmçinin  

yeni  sistem  ilə  imtahanların 

götürülməsi məsələsinə də to-

xunaraq  əhəmiyyətindən  söz 

açıb.  Bildirib  ki,  beynəlxalq 

standartlara uyğun olan OSKİ 

(Obyektiv  Strukturlaşmış  Kli-

nik  İmtahan)  kredit  sistemi  ilə 

təhsil  alan  tələbələrin  biliyi-

nin  dəyərləndirilməsində  bu 

il  tətbiq  olunub:  “Tələbənin 

biliyi  100  ballıq    şkala  ilə 

dəyərləndirilir  və  tələbə 

bunun 50 balını gündəlik 

fəaliyyəti  ilə  qazan-

malıdır. 

Kafedralarda 

tələbənin  biliyi,  bacarığı, 

davamiyyəti  və  sərbəst 

işləri  müxtəlif  ballarla 

dəyərləndirilir  və  bu,  50 

baldan  yuxarı  olmamalı, 

tələbə qalan 50 balını isə 

imtahandan qazanmalıdır. 

OSKİ  sistemində  tələbə 

konkret  stiuasiyalar  üzrə  ca-

vab  verir  və  münsiflər  heyəti 

yalnız  tələbəni  dinləyir  və 

ya  onun  gördüyü  situasiya-

nı  heç  bir  müdaxilə  etmədən 

izləyir.  Tələbənin  biliyi  son-

da 


münsiflər 

tərəfindən 

dəyərləndirilir. Məsələn, tələbə 

bilet  çəkir  və  tutaq  ki,  orada 

ürəyin  kardioqramması  üzrə 

pasiyentin  müayinə  əsasında 

xəstəliyi  müəyyənləşir.”  –

deyən  dosent  bu  sistemin 

tələbələr tərəfindən yaxşı qar-

şılandığını qeyd etdi və tətbiq 

zamanı heç bir problemin qeyd 

olunmadığını vurğuladı.Qabil ABDULLAYEV

Ş.Bayramov:

“OSKİ sisteminin tətbiqi 

zamanı heç bir problem qeydə 

alınmadı”

A

yda bir dəfə olmaqla müxtəlif klinikaların neonatoloqları ATU-nun 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında bir ara-

ya gələrək təcrübə və bilik mübadiləsi, müəyyən 

sahələrdə qaranlıq qalan mövzular üzərində 

müzakirələr aparırlar.

Seminar respublikanın baş neonatoloqu  

Rüstəm Hüseynovun, ATU-nun Tədris 

Cərrahiyyə Klinikasının neonatologiya 

kafedrasının müdiri, professor  Səfixan Həsənov 

və uzman Erkin Rəhimovun təşəbbüsü ilə 

keçirilib.

Seminarda Neonatologiya kafedrasının 

assistenti, t.ü.f.d. Sevinc Muxtarova “Su-

elektrolit balans və disbalans” haqqında ətraflı 

çıxış edərək, 3 xəstə üzərində aparılan müayinə 

müzakirə olundu. Klinikanın rezidenti Nərgiz 

Süleymanzadə “Kasabach–Merritt sindrom” lu 

(KMS) körpə ilə bağlı, Baku Medikal Plazadan  

həkim Nərgiz Məmmədova və həkim oftal-

moloq Rüxsarə Qurbanova “Erkən doğulan 

uşaqlarda ROP”, Caspian International Hos-

pitaldan Aynur Bağırova  isə “Fenilketonuria”-lı 

körpə və “Ağcaqayın şirəsi xəstəliyi” barədə geniş 

məruzə ilə çıxış ediblər.

Seminar iştirakçıları mövzulara dair  maraqlı 

disskusiya da aparıblar.

Həkim-

neonatoloqların növbəti 

seminarı 

Görüş  zamanı  tibb  elmləri  doktoru,  pro-

fessor  Davud  Pənahov  qonaqlara  klinikanın 

fəaliyyəti  haqqında  ətraflı  məlumat  verib.  O, 

klinikada tələbələrin yüksək səviyyəli təhsil və 

təcrübə əldə etməsi üçün hər cür imkan yara-

dıldığını bildirib.

Qonaqlar  klinikanın  müxtəlif  şöbələri,  o 

cümlədən  Tədris  Treyninq  Mərkəzindəki  si-

mulyasiya otaqları ilə tanış olublar. Mərkəzin 

şöbə  müdiri,  tibb  elmlər  namizədi,  dosent 

Qorxmaz  Əhmədov  qeyd  edib  ki,  simulya-

siya  otaqları  tələbə,  həkim-rezidentlər  üçün 

nəzərdə  tutulub  və  dünya  standartlarına  uy-

ğun ən müasir avadanlıqla təchiz olunublar:

“Burada tələbələr və rezidentlərin biliklərini 

artırması  üçün  bacarıq  laboratoriyaları 

fəaliyyət  göstərir.  MDB  ölkələrində  analoqu 

olmayan  bacarıq  laboratoriyalarında  anato-

mik, funksional və mulyaj simulyatlar quraşdı-

rılıb ki, bu da dünya standartları səviyyəsində 

gənc mütəxəssis hazırlığını təşkil etməyə im-

kan verir”.

Qeyd  olunub  ki,  mərkəzdə  ABŞ,  İsrail  və 

digər  ölkələrin  istehsalı  olan  robot-simulya-

torlar, anatomik, laparoskopik və endoskopik 

virtual simulyatorlar, çoxsaylı pediatrik, gine-

koloji, cərrahi, uroloji, BBQ (LOR), oftalmoloji, 

reanimatoloji və s. simulyatorlar və mulyajlar 

yerləşdirilib.

Qonaqlar ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klini-

kasında yaradılmış şəraitdən məmnunluqlarını 

bildiriblər.Moskvadan gələn nümayəndələr ATU-da qonaq oldu

İ

yulun 2-də gün Moskva Elmi 

Tədqiqat Herontologiya 

İnstitutunun nümayəndələri 

Azərbaycan Tibb Universitetinin 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 

qonağı olub.

Türkdilli Dövlətlərin Transplantasiya 

Cəmiyyətinin konqresi keçirilib

 

 

Bu konqresdə  Amerika, 

Türkiyə, İngiltərə, İordaniya, 

Küveyt, Misir, Qazaxıstan və bir 

çox ölkələrdən  300-ə yaxın xarici 

qonaqlar gəlib.

 

T

ədbiri  həyata  keçirən  isə Türkiyə  Orqan  Nəqli  (TON) 

Dərnəyi və onun başkanı pro-

fessor  Mehmet Haberaldır. Konqre-

sin keçirilməsində məqsəd daha çox 

cəmiyyətin, səhiyyə sistemində çalı-

şan insanların, iş adamlarının trans-

plantasiya  problemlərinə  diqqətini 

cəlb etməkdən ibarətdir.

Çünki transplantasiya sahəsi bütün 

dünyada, eləcə də Azərbaycanda 

inkişaf edir. ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasının Transplantologiya şöbəsinin 

müdiri Ruslan Məmmədov bildirdi ki, 

məqsəd bu inkişafı daha 

da sürətləndirməkdir. 

Konqresə  gələn  

qonaqların Tədris 

Cərrahiyyə Klinikasına 

da marağı böyük olub. 

Kalifornia Losanceles 

(UCLA) Universitetindən 

professor Hasan 

Yersiz, John Hopinks 

Xəstəxanasından 

hepatoloq, professor 

Ahmet Gürakan klinika 

ilə yaxından tanış 

oldular. Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasının direktoru, 

professor Nuru Bayramov, 

Ruslan Məmmədov ATU-nun Tədris 

Cərrahiyyə Klinikası haqqında qonaqlara  

geniş  məlumat verdi. Daha sonra isə 

qonaqlar klinikanın Tədris Treyninq 

Mərkəzində yerləşən  mulyaj otaqlarında 

oldular. Qeyd olundu ki, bu otaqlar 

tələbə, həkim-rezidentlər üçün nəzərdə 

tutulmuş, dünya standartlarına uyğun 

ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş 

çoxfunksional bacarıq laboratoriyalarıdır.http://www.amu.edu.az

16 iyun   2016-cı il

6

Bu günlərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) xarici 

tələbələri “Tərcümeyi-halımda 

Azərbaycanın yeri” adlı inşa 

müsabiqəsində iştirak ediblər.

Beynəlxalq Bakı Tələbə 

Klubunun həyata keçirdiyi 

layihə çərçivəsində təşkil 

olunan müsabiqə ATU-da 

təhsil alan əcnəbi tələbələrin 

də böyük marağına səbəb olub. 

Müsabiqədə xüsusi aktivlik 

nümayiş etdirən 60-a yaxın 

əcnəbi müəllifin özünəməxsus 

adətləri, kaloriti ilə seçilən Lahıc 

qəsəbəsinə ekskursiya təşkil 

olunub.


Yarış iştirakçıları arasında olan 

13 ATU tələbəsi daha çox fəallıq 

nümayiş etdirib. 

Layihənin məqsədi 

Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi 

gənclərin ölkəmiz haqqında 

təəssüratlarını genişləndirmək, 

onların tariximiz, milli-mədəni 

dəyərlərimiz haqqında biliklərini 

artırmaq, Azərbaycan haqqında 

məlumatları gələcəkdə öz 

ölkələrində paylaşmasına nail 

olmaqdan ibarətdir. 

Əcnəbi tələbələr Lahıca 

ekskursiyaya gedib

ATU-nun mətbuat xidməti

Bu günümüzdə qadınların  ən çox rast 

gəldiyi xəstəliklərdən biri də uşaqlıq 

boynu xəstəliyidir. Xəstəliyin yaranma 

səbəbi və vaxtında qarşısının alınması 

üçün görülən praktik tədbirlər və 

müalicə yolları barədə Azərbaycan 

Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasının həkimi, mama-ginekoloq 

Naza Qurbanovadan müsahibə almaq 

qərarına gəldik:

- Uşaqlıq boynu patologiyaları nəinki 

Azərbaycanda,  ümumiyyətlə  dünyada 

aktual  olan  bir  mövzudur.  Hazırda 

uşaqlıq boynunun  bədxassəli xəstəliyi 

reproduktiv  sistemdə  rast  gəlmə 

tezliyinə görə süd vəzindən sonra ikinci 

yerdə  durur.  Ancaq  dünyada  qadın 

ölümünə  ən  çox  səbəb  kimi  birinci 

yerdə  rast gəlinir.Təbii ki, bu xəstəlik 

birdən-birə  yaranmır,bundan  öncə 

xərçəngönü  (displaziyalar)vəziyyətlər 

yaranır.  Həmin  xəstəliklərin  vaxtında  

düzgün  diaqnostikası  və  müalicə 

üsullarının  düzgün  seçilməsi  demək 

olar  ki,  bu  xəstəliyin  qarşısını  kifayət 

qədər almış olur. 

-

 Uşaqlıq boynu xəstəlikləri sırf xərçəngləmi bağlıdır?

-  Uşaqlıq  boynunda  ayrıca  olaraq 

iltihabi-infeksion  xəstəliklər  yaranır, 

əsas bu xəstəliklər 3 qrupa ayrılır. Fon 

xəstəlikləri (eroziya, polip, leykoplagiya, 

papiloma  və  s.),    xərçəngönü 

xəstəliklər  (L-SİL,  H-SİL)  və  uşaqlıq 

boynunun  xərçəngi.  Xəstəlik  vaxtında 

aşkarlanmasa,  düzgün  diaqnostikası 

aparılmasa,  daha  ciddi  problemlər 

yarada bilər. Fon xəstəlikləri ginekoloji 

baxış  zamanı  aşkarlamaq  çətinlik 

törətmir, amma xərçəngönü xəstəlikləri 

(uşaqlıq  boynunun  displaziyaları)  isə 

gözlə təyin etmək mümkün deyil. Onu 

deyim ki, yüngül dərəcəli displaziyalar, 

xərçəngönü vəziyyət varsa, bunun orta 

dərəcəyə keçməsi üçün haradasa 2 ilə 

qədər  vaxt tələb olunur. 2 ildən 5 ilə qədər 

ikinci  dərəcəli  xərçəngönü  vəziyyəti 

üçüncü  dərəcəyə  keçir.  Statistikaya 

görə  uşaqlıq  boynunun  xərçənginin 

inkişafı üçün  5 ildən 19 ilə kimi vaxt 

çəkir. Əgər ildə 1 dəfə profilaktik olaraq 

ginekoloq  müayinəsindən  və  uşaqlıq 

boynu üçün nəzərdə tutulmuş skrininq 

müayinələrdən  keçilsə,  biz  uşaqlıq 

boynu  displaziyalarınıvaxtında  aşkar 

edə bilərik. Bu halda bədxassəli şişlərin 

yaranma  ehtimalını  sıfıra  endirmiş 

olarıq. 

- Xəstəliyin diaqnostikası necə 

aparılır?

- Uşaqlıq boynunun skrininqi  uşaqlıq 

boynu  xərçənginin  qarşısını  almaq 

üçün  aparılır.  Bunun  üçün  ildə  1  dəfə 

qadınlar  mütləq  olaraq  sitoloji  (Pap-

smear)  müayinədən  keçməlidirlər. 

Burada  uşaqlıq  boynundan  yaxma 

götürülür  və  marfoloqlar  tərəfindən 

dəyərləndirilir.İknici müayinəyə uşaqlıq 

boynunun  kolposkopik  müayinəsi 

daxildir.  Adətən  birinci  müayinə 

zamanı cavab müsbət çıxırsa, qadınlar 

düşünürlər ki, ikinci müayinəyə ehtiyac 

yoxdur.  Ancaq  bu  doğru  deyil.  İldə 

bir  dəfə  kolposkopik  müayinədən  də 

keçilməlidir. Çünki uşaqlıq boynundan 

götürülmüş 

materialın 

sitoloji 

müayinəsi 100 faizlik müayinə metodu 

deyil.  Bunun  informativliyi  60  faizdir. 

Kolposkopik  müayinə  ilə  birlikdə 

aparılarsa  informativlik  daha  yüsək 

olar.Uşaqlıq  boynu  xəstəlikləri  üçün 

ən  dəqiq  müayinə,  uşaqlıq  boynunun 

histoloji  müayinəsidir.  Ancaq  histoloji 

müayinə  üçün  də  bizə  kolposkopik 

müayinə 


lazımdır. 

Çünki 


biz 

götürdüyümüz  patoloji  sahəni  dəqiq 

bilməliyik.  Kolposkopik  müayinədən 

sonra  əgər  ehtiyac  olarsa,  papilloma 

virus  skrininqi  olunur.    Lazım  gəlsə,  

uşaqlıq boynundan biopsiya götürülüb 

histoloji müayinəyə göndərilir.

- Kolposkopiya müayinəsi necə aparılır?

- Kolposkopiya xüsusi optik cihazıdır. 

Müayinə  zamanı  baxdığımız  obyekti 

30-40 dəfə böyüdə  və problemi  daha 

yaxşı  incələyə  bilirik.Uşaqlıq  boynu 

patologiyalarının  təyinində    daha  çox 

genişləndirilmiş kolposkopiyadan, sirkə 

turşusu  və  liqol  məhlulundan  istifadə 

olunur.  Bu,  tam  ağrısız,  qeyri  invaziv 

müayinə metodudur. 

-

 Eroziya xəstəliyi haqqında nələri 

bilməliyik?

-  Eroziya  qadınların  ginekoloqa 

getdiyi  zaman  ən  çox  rastlaşdığı 

xəstəlikdir.  Eroziyanı  bəzən  gözlə 

görmək  mümkündür.  Əksər  hallarda 

digər  xəstəliklərlə  də  səhv    salmaq 

olar.  Bunun  üçün  genişləndirilmiş 

kolposkopiya 

müayinəsi 

aparılır. 

Eroziya toxuma defektidir. Bu xəstəlik 

infeksiya, travma nəticəsində də yarana 

bilər və xoşxassəli xəstəliklər qrupuna 

daxildir.  Nadir  hallarda  bədxassəli 

xəstəliyə çevrilə bilir.  Əgər xanım ilkin 

müayinə  nəticəsində  eroziya  xəstəliyi 

olduğunu  bilibsə,  müalicədən  sonra  

xəstəlik olduğu kimi qalırsa, bu, deməli 

uşaqlıq  boynunun  eroziyası  deyil. 

Bunun  üçün  artıq  skrininq  müayinələr 

aparılmalıdır ki, diaqnoz dəqiq olsun.  

-
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə