Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı hastalık grubu ve aydınlatılmış onam (hasta rıza) formuYüklə 24.14 Kb.
tarix21.04.2017
ölçüsü24.14 Kb.
Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı hastalık grubu ve aydınlatılmış onam (hasta rıza) formu


D33

Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı

D33.0

Beyin benign neoplazmı, supratentoryal

D33.1

Beyin benign neoplazmı, infratentoryal

D33.2

Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış

D33.3

Kranial sinirler benign neoplazmı

D33.4

Spinal kord benign neoplazmı

D33.7

Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları

D33.9

Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış

E10.5

İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte

E13.5

Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte

Sayın hastamız,

Sağlık durumunuz ile ilgili size önerilen teşhis veya tedaviye yönelik işlemlerin yararı, olası zararları, riskleri ve diğer tedavi alternatifleri hakkında bilgi sahibi olmak; tedaviyi kabul veya kısmen/tamamen reddetmek; yapılacak işlemleri herhangi bir aşamada durdurmak hakkına sahipsiniz.

Bu belgede geçen hususları tam olarak anlamanız önemlidir. Belgenin yazılma amacı sizi korkutmak veya yapılacak olan uygulamalardan uzaklaştırmak değildir. Bu belge yapılacak uygulamalara rıza gösterip göstermediğinizi kayıt altına almak için düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.


Ben__________________________________________;

hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan ve tamamen kendi özgür irademle, başvuru sebebi olan yakınmalarımı de­ğerlendirmek, gerekli görülen muayene ve incelemeleri hiçbir kısıtlamaya tabii olmadan yapmak, sonuçları yorumlamak ve uygun görülen uygulamaları serbestçe yapmak üzere,______________________________ Hastanesi`nin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kliniğini hemşire, sağ­lık teknisyeni, asistan ve uzman doktorları ile birlikte yetkili kılıyor ve bu uygulamaların yapılmasını talep ediyorum.


Doktorlar bana, BEYİN VEYA SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRÜ (muhtemelen iyi huylu) şeklinde ifade edilebilecek bir rahatsızlı­ğım oldu­ğunu anlattılar. Bu hastalığ­ın ne oldu­ğunu, nedenlerini, teşhis ve tedavi yöntemleri ile tedavi alternatiflerini ayrıntılı olarak açıkladılar. Tedavi imkanlarının sınırlı olduğunu ve rehabilitasyon uygulamalarının mevcut kapasitemi en üst düzeye çıkarmak amacıyla planlandığını bildirdiler. Tam veya kısmi iyileşme sözü vermediler. Hastalığım gidişatı gereği durumumun kötüleşebileceğini anlattılar. Teşhis ve tedavi işlemleri sırasında oluşabilecek beklenen ve beklenmeyen, az veya çok tehlikeli ihtimalleri sayarak beni bilgilendirdiler.
Bu ihtimaller karşısında rahatsızlığ­ımın gerektirdiğ­i ve gerektireceğ­i tüm tıbbi uygulamalara rızam olup olmadı­ğını sordular. Ben, açıklanan tüm hususları tam olarak anlamış, tamamen kendi rıza ve talebimle bütün bu sonuçların olabilece­ğinin farkında olarak rahatsızlığ­ımın gerektirdiği ve gerektireceği tüm tıbbi uygulamaları kabul ediyorum. Uygulanacak işlem ile ilgili, işlem sırasında ve işlem sonrasında sosyal güvencemin kapsamını aşan masraflar oluşabileceğini biliyorum. Bu durumla ilgili sorumluluğu üzerime alıyorum.
İlk başvuruda, sa­ğlık durumumla ilgili olarak anlatılanlara, planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarına ek olarak doktorlar tarafından farklı tanılara varılabileceğ­ini, önceden planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarının dışında, farklı klinik ve disiplinlerce de­ğişik işlemler yapılabilece­ğini biliyor; idrak, rıza ve talep ediyorum.
Bu başvuruyla ilgili olarak yapılacak, teşhis ve tedaviye yönelik fizik tedavi, enjeksiyon ve ameliyat dahil her türlü uygulamanın, gerekli/zorunlu hallerde tamamlanamayabilece­ğini, birden fazla seanslara bölünerek birbirini izleyen ayrı uygulamalar/ameliyatlar halinde yapılabilece­ğini veya hiç uygulanmayabileceğ­ini biliyor ve onaylıyorum.
Yapılacak uygulamaların, sağ­lığ­ımla ilgili tüm hastalıkları teşhis edemeyebilece­ğini; bu başvuruda bulunmama sebep olan halen mevcut veya şu an farkında olduğ­um ya da olmadığım her türlü hastalık için hastane ve doktorlar tarafından tam şifa garantisi verilmedi­ğini, uygulamalar sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek önceden var olmayan ve yeni teşhis/tedavi uygulamalarının sonuçlarına bağ­lı olabilecek hastalık/patolojik durumları ve komplikasyonları (Teşhis ve tedavi uygulaması sırasında karşılaşılabilecek ve asıl sorunu daha da ağrlaştıracak yeni sorunlar) biliyorum, idrakindeyim, kabul ediyorum.
Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında Röntgen, Skopi, Ultrasonografi, Sintigrafi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans vb. tıbbi cihazların kullanılabileceğ­ini; bu işlemler sırasında röntgen ışınlarına, radyasyon yayan maddelere maruz kalabileceğ­imi; bu uygulamaların kemik iliğ­i baskılanması ve kansızlık, savunma sistemi yetersizliğ­i, çocuk sahibi olmayı engelleyecek düzeyde üreme organlarında yetersizlik veya uzun süre sonra da olsa kanser gelişimi dahil olmak üzereşimdiden öngörülemeyen sonuçlara yol açabilece­ğini biliyor, lüzum görülmesi halinde kullanılmalarını onaylıyorum.
Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak, kan ve kan ürünleri kullanılabileceğ­ini, bu kullanım ile ilgili olarak ateş, kan reaksiyonları, şok, böbrek yetmezliğ­i, kemik iliğ­i yetmezliğ­i sonucu kan üretiminin durmasına bağ­lı ciddi sonuçlar, sarılık ve AİDS dahil, erken veya geç dönemde tespit edilebilecek bulaşıcı hastalık riskinin (bir hastalık veya işlemin neden olabileceği tehlikeli durumlar) var olduğ­unu biliyorum, idrak ve rıza gösteriyor, lüzum görülmesi durumunda kullanılmasını talep ediyorum.
Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında uygulanabilecek fizik tedavi, enjeksiyon, bantlama, anestezi vb yöntemlerin ve ağ­rı kesmeye yönelik işlemlerin başlı başına ilave risk oluşturdu­ğunu, bu risklerin solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, kontrol edilemez yüksek ateş, vücudun herhangi bir uzvunun veya sinirin felci, beyin hasarı ve ölüm tehlikesi olasılıkları içerdiğ­ini biliyorum. Bütün bu riskleri idrak ediyor ve onaylıyorum.
Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak vücudumun bir yerinden organ veya doku parçalarının alınabilece­ğini; vücut dışından geçici veya kalıcı metal, sentetik vb. yabancı cerrahi materyallerin/malzemelerin kullanılabilece­ğini; bu maddelerin daha sonra yerleştirildikleri yerlerden oynayabileceğ­ini veya vücut tarafından reddedilebileceğ­ini, iltihaplanabileceğ­ini, beklenen işlevi göstermeyebilece­ğini; tekrar çıkartılmalarının ve bunun için ayrı ameliyatların gerekli olabileceğ­ini biliyorum. Bu uygulamaların genel komplikasyonlara ilave risk ve tehlike içerdiğ­inin idrakinde olarak onay veriyorum.
Tedavi olmamam veya tedaviyi reddetmem durumunda karşılaşabilece­ğim her türlü sonuç bana anlatıldığ­ı gibi, teşhis ve tedavi uygulanırken yapılacak her işlemle alakalı olarak, sık görüldü­ğünü bildiğ­imiz kansızlık, mikrop kapma, toplar damar ve akciğ­erlerde kan pıhtılaşması, uygulama bölgesinde veya uzakta kanama, alerjik reaksiyon, doku şişmesi (ödem), sara krizi (nöbet), geçici veya kalıcı organ/sistem fonksiyon bozukluğ­u, ölüm gibi olaylarla karşılaşılabileceğ­im bana açık ve anlayabileceğ­imşekilde izah edildi. Diğ­er risklerin, kesi bölgesinde uyuşukluk hissi; kalıcı yara izi (nedbe); bir doku veya organ hasarıyla ilgili olarak engelli duruma gelme veya ömür boyu ilaç/hormon kullanma gereksiniminin ortaya çıkması; uygulamalar sırasındaki pozisyona ba­lı kısa veya uzun süreli ağ­rı, uyuşukluk gibi yan etkiler oldu­ğunu biliyor ve bu riskleri kabul ediyoruz.
Yukarıda anlatılan genel risklere ilaveten, tarafıma uygulanacak FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON, EGZERSİZ, BANTLAMA, ENJEKSİYON, YARDIMCI CİHAZ girişimleriyle ilgili olarak yapılması planlanan tıbbi uygulamalar sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek DÜŞME, YANIK, AĞRIDA ARTIŞ, ALTTA YATAN HASTALIKTA KÖTÜLEŞME, NÖROLOJİK DURUMDA BOZULMA, TEDAVİDEN FAYDA GÖREMEME, ENFEKSİYON, BASINÇ YARASI VE DİĞER YARALANMALAR, İDRAR VE DIŞKI KONTROLÜNÜN KAYBI İLE _______________________________

gibi risk ve tehlikeli durumlar açık ve anlayabilece­ğim şekilde anlatılmış olup, bütün bunları idrak ettiğ­imi beyanla, kabul ve talep ediyorum.


Sağ­lığ­ımla ilgili olarak yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir şekilde çıkarılacak organ, doku veya görüntülerinin, bunlardan edinilecek her türlü bilginin bilimsel amaçlarla incelenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yok edilmesine, üretilmesine - itiraz hakkım oldu­ğunun bilincinde olarak- yetki ve onay veriyorum.
Bu yazılı belgenin tamamını, net bir Şekilde okudum veya okuma/dil bilmediğ­im için anlaşılır şekilde bana okundu/tercüme edilerek izah edildi. Gerek başvurum sırasında ve sonrasında, gerekse bu form doldurulurken sağ­lık durumumla ilgili olarak bana her türlü soru sorma, değerlendirme ve karar verme fırsatı verildi. Tedavinin uygulanmaması ihtimali de dahil olmak üzere her türlü tedavi ve teşhis alternatifleri, bunların risk ve tehlikelerinin olup olmadı­ğı anlatıldı. Bu belgede yazılı olanlar ve sorularıma aldı­ğım cevaplar ile bana, sağ­lığ­ım ve yapılacak uygulamalar hakkında yeterli ve tatmin edici bilgilerin verildiğ­ine inanıyor, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür irademle bu formu imzalamak suretiyle onay veriyorum.
Onay verenin; Adı Soyadı:

İmzası:


Tarih:
Şahit (varsa) imzası:
Çevirmen (varsa) imzası:
Ben Dr.__________________________;

Hastaya hastalığı ve uygulanacak işlemlerle ilgili gerekli bilgileri verdim. Hastanın bu bilgileri anladığı, sormak istediği soruları bana sorduğu, işlemi özgür iradesiyle kabul ettiği kanaatindeyim.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə