Dr. Gürol GÜltekiN, Dr. Levent olgun, Dr. Tolga kandoğan ve ArkYüklə 45,63 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2017
ölçüsü45,63 Kb.
#16653

Dr. Gürol GÜLTEKİN, Dr. Levent OLGUN, Dr. Tolga KANDOĞAN ve Ark. 

Otoskleroz Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Ve Sonuçları 

KBB-Forum

2004;3(1)

www.KBB-Forum.net

 ARAŞTIRMA 

 

OTOSKLEROZ CERRAHİSİNDE FARKLI TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE SONUÇLARI 

 

Dr. Gürol GÜLTEKİN, Dr. Levent OLGUN, Dr. Tolga KANDOĞAN, Dr. Zafer ERYILMAZ, Dr. Uğur ÇERÇİ, Dr. Levent AYDAR 

SSK İzmir Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir, Türkiye 

 

ÖZET 

Bu çalışmada cerrahi tedavi uygulanan otoskleroz olguları retrospektif olarak gözden geçirilmiş, uygulanan cerrahi teknikler ve elde 

edilen sonuçlar tartışılmıştır. Materyal ve Metod: Ocak 1996- Aralık 2000 yılları arasında ameliyat edilmiş olan ve son kontrollerini yaptıran 

243 olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Revizyon cerrahisi gerektiren olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalar uygulanan cerrahi tekniğe 

göre a)geniş fenestra stapedotomi, b) küçük fenestra stapedotomi, c)stapedektomi ve d) stapedoplasti olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. 

Geniş fenestra stapedotomide 0,6 mm piston çapı olan protezler; küçük fenestra stapedotomilerde 0,4 mm causse piston kullanılmıştır. 

Odyolojik kontrolde tüm olguların hava yolu ve kemik yolu eşikleri ile hava-kemik aralıkları not edildi. Hava kemik aralığı hesaplamasında 

500Hz, 1000Hz ve 2000Hz ortalamaları kriter olarak alındı. Bulgular: Uygulanan cerrahi teknikler sonrasında elde ettiğimiz işitme 

kazanımları açısından, istatistiksel olarak herhangi bir cerrahi tekniğin üstünlüğü bulunmamıştır. Sonuç: Herkes tarafından kabul gören tek 

bir teknik olmamasına rağmen şu an için kabul gören major teknikler uygun olarak yapıldığı takdirde gayet iyi sonuçlar vermektedir. 

 

Anahtar Sözcükler: otoskleroz, stapedektomi, stapedotomi, stapedoplasti 

 

COMPARISON OF DIFFERENT OTOSCLEROSIS SURGERY TECHNIQUES 

 

SUMMARY 

In this study, otosclerosis patients who had surgical therapy were are retrospectively evaluated. The surgical techniques applied and 

their outcomes are discussed. Material & Method: 243 patients, who were operated between January 1996 and December 2000, and had their 

last check-up are included in this study. Patients that required revision surgery are excluded. Four groups are formed according the surgery 

technique applied: a) wide fenestra stapedotomy, b) small fenestra stapedotomy, c) stapedectomy, and d) stapedoplasty. Protheses with a 

diameter of 0.6 mm are used in wide fenestra stapedotomy, and those with a diameter of 0.4 mm in small fenestra stapedotomy. In 

audiological evaluation, the air and bone conduction thresholds and air-bone gaps are measured. In measuring the air-bone gap, the mean 

values at 500Hz, 1000Hz and 2000Hz are used. Results: None of the surgical techniques is statistically superior in terms of hearing 

improvement. Conclusion There is not a generally accepted surgical technique, but if properly applied, all have satisfactory outcomes. 

 

Keywords: otosclerosis, stapedectomy, stapedotomy, stapedoplasty 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda otoskleroz tedavisindeki 

gelişmeler daha sıklıkla varolan prosedürlerin teknik 

modifikasyonu üzerine yoğunlaşmıştır

1

. Otosklerozda meydana gelen iletim tipi işitme kaybı, değişik 

teknikler kullanılarak veya mevcut teknikler 

geliştirilerek düzeltilmeye çalışılmaktadır. Herkes 

tarafından kabul gören tek bir teknik olmamasına 

rağmen şu an için kabul gören major teknikler uygun 

olarak yapıldığı takdirde gayet iyi sonuçlar 

vermektedir. Anatomik varyasyonların ve oval 

penceredeki patolojik bulguların çeşitliliği, rutin bir 

stapedektomi yapılmasını engellemektedir. Cerrah, 

ameliyat esnasında karşılaşabileceği alışılmadık ve 

beklenmedik bulgularla başa çıkabilmelidir. Stapez 

cerrahisi otolojik cerrahide belki de deneyim ve 

becerinin en önde olduğu yöntemlerden biridir.  

İletişim kurulacak yazar: Dr. Tolga Kandoğan, SSK İzmir 

Hastanesi, KBB Kliniği, 

İzmir, Türkiye, E-mail: 

tolga.kandogan@veezy.com 

Gönderilme tarihi: 11 Ekim 2003, revizyon isteme tarihi : 05 

Şubat 2004, yayın için kabul edilme tarihi: 05 Şubat 2004 

 

Otosklerozda yakın zamanlarda lazer cerrahisinin gündeme gelmesi ile stapedoplasti gibi 

yöntemler tekrar güncellik kazansa da en sık olarak 

değişik pistonlarla stapez cerrahisi uygulana 

gelmektedir. 

Bu çalışmada 1996-2002 yılları arasında 

cerrahi tedavi uygulanan otoskleroz olguları 

retrospektif olarak gözden geçirilmiş, uygulanan 

cerrahi teknikler ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. HASTALAR VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Ocak 1996- Aralık 2000 yılları 

arasında ameliyat edilmiş olan ve son kontrollerini 

yaptıran 243 olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Revizyon cerrahisi gerektiren olgular çalışmaya dahil 

edilmemiştir. Olgular ameliyat öncesi ve sonrası 

dönemde tonal odyometri, timpanometri ve 

konuşmayı ayırt etme skorları ile değerlendirilmiştir. 

Hastalar uygulanan cerrahi tekniğe göre a) geniş 

fenestra stapedotomi, b) küçük fenestra stapedotomi, 

c) stapedektomi ve d) stapedoplasti olmak üzere 4 

gruba ayrılmışlardır. Geniş fenestra stapedotomide Dr. Gürol GÜLTEKİN, Dr. Levent OLGUN, Dr. Tolga KANDOĞAN ve Ark. 

Otoskleroz Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Ve Sonuçları 

KBB-Forum

2004;3(1)

www.KBB-Forum.net

 0,6 mm piston çapı olan protezler; küçük fenestra 

stapedotomilerde 0,4 mm causse piston kullanılmıştır. 

Odyolojik kontrolde tüm olguların hava yolu ve 

kemik yolu eşikleri ile hava-kemik aralıkları not 

edildi. Hava kemik aralığı hesaplamasında 500Hz, 

1000Hz ve 2000Hz ortalamaları kriter olarak alındı

2İstatistiksel değerlendirmede Kruskal Wallis yöntemi kullanılmıştır. 

BULGULAR:  

Stapedotomi uygulanan olguların 180’inde 

geniş fenestra stapedotomi, 40’ında küçük fenestra 

stapedotomi yapılmıştır. 12 olguda stapedektomi ve 

11 olguda stapedoplasti teknikleri uygulanmıştır.Bu 

hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik 

aralığı ortalamaları ile standart sapmaları tablo 1’te 

gösterilmiştir. 

 

Cerrahi Teknik Pre-op HKA 

(dB) (SS) 

Post-op HKA

(dB)(SS) 

Geniş fenestra stapedotomi 

180 

30,83  


 (3,99) 

9,92  


 (2,70) 

Küçük fenestra stapedotomi 

40 

30,46  


(3,71) 

10,06  


 (2,67) 

Stapedektomi 12 

30,53  

(4,85) 


9,63  

 (2,65) 


Stapedoplasti 11 

29,27  


(2,76) 

9,91  


 (1,76) 

Total 243 

30,68  

 (3,94) 


9,94  

(2,66) 


Tablo 1: Stapez cerrahisinde uyguladığımız cerrahi teknikler, 

hasta sayıları ve ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik 

aralığı (HKA) ortalamaları ve standart sapmaları (SS). 

 

Uygulanan cerrahi teknikler sonrasında elde ettiğimiz işitme kazanımları açısından, istatistiksel 

olarak herhangi bir cerrahi tekniğin üstünlüğü 

bulunmamıştır (p≤0.05). Tüm ameliyat gruplarında 

hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hava-kemik 

aralıkları arasında istatistiksel anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p≤0.05). TARTIŞMA 

Stapes cerrahisi, 1960’lı  yıllardaki Rosen’in 

mobilizasyon ameliyatlarından bu yana otoskleroz 

tedavisinde temel yöntem olma özelliğini 

korumaktadır

3,4


. Ameliyattan maksimum yararlılık 

sağlamak üzere stapedektomiden stapedotomiye, 

küçük fenestra stapedotomiye, Causse’un stapes 

tendonu rekonstrüksiyonlu stapedotomisine ve laser 

stapedoplastiye dek pek çok yöntem 

tanımlanmıştır

3,5,6Kliniğimizde uzun yıllar total stapedektomi uygulandıktan sonra 1988 yılından itibaren 

stapedotomi ameliyatları birincil yöntem olarak öne 

çıkmıştır. Ancak bunun yapılamadığı az sayıda 

olguya stapedektomi uygulanmıştır. Çok yakın 

zamanda stapes tendonu ve arka bacağını koruyarak 

stapedoplasti ameliyatı az sayıda hastaya 

uygulanmıştır. Pollan ve ark.’nın

7

 stapedektomi ve stapedotomiyi karşılaştırdıkları çalışmada tekniğin 

daha basit ve fonksiyonal sonuçlarının daha iyi 

olmasından ötürü stapedotomi ameliyatının tercih 

edilebileceğini bildirmişlerdir. Gros ve ark.

8

 ise 


yaptıkları çalışmada stapez tendonu korunan 

hastalarda rahatsız edici gürültü eşiğinin yüksek 

olduğunu göstermişlerdir. 

Plath ve ark.

9

 çalışmalarında yine benzer bir şekilde yüksek frekanslarda stapedotominin daha 

fazla bir işitme kazanımına yol açtığı ve bunun daha 

stabil olduğu bildirilmiştir. Portmann ve Arramon-

Tucoo


10

 yaptıkları benzer bir çalışmada 4,000 Hz’te 

kemik eşik değerlerinin stapedektomi sonrası daha 

bozulduğunu ve hava-kemik aralığının stapedektomi 

sonrası yıllar içerisinde açıldığını bildirmiştir. 

Shabana ve ark.

11

 stapez cerrahisinde kullanılan 0.4mm ve 0.6mm’lik piston çaplarının 

ameliyat sonrası  işitme kazanımı üzerine etkilerini 

araştırmış ve bir fark olmadığını açıklamışlardır. Kos 

ve ark.


12

 ise yaptıkları çalışmada geniş fenestra 

stapedotominin düşük frekanslarda hava kemik 

aralığını daha iyi kapattığını bildirmişlerdir. 

Otoskleroz cerrahisi sırasında stapez tendonunun 

kesilmesinin ameliyat sonrası  işitme kazanımı 

üzerine negatif bir etkisi olmadığını bildirilmiştir

13Çalışmamızda sadece stapedoplasti yapılan 11 

vakada stapez tendonunu korundu ve bu vakalarda 

işitme kazanımı açısından diğer tekniklere göre bir 

fark olmadığını gözlemlendi. Karjalainen ve ark.

14stapez tendonunun korunduğu vakalarda revizyon cerrahisinin daha sık olduğunu, bunun sebebininde 

stapez kası tarafından çekilme sonucu stapedial 

krusun oval pencere kenarında fiksasyonu 

olabileceğini bildirmiştir. Stapezin ve inkus uzun 

bacağının kanlanmasının, stapez tendonunun 

korunduğu vakalarda daha iyi olmasına ve rahatsız 

edici gürültü eşiğinin daha yüksek olmasına rağmen 

stapez tendonunun korunmasını önermemektedir. 

Spandow ve ark.

15

 yaptıkları çalışmada stapedektomi ve stapedotominin uzun dönem etkilerini 

karşılaştırmışlar ve 0.5-3 kHz frekans aralığında, 

stapedektomi ve stapedotomi yapılan hastalar 

arasında işitme kazanımı açısından fark olmadığını 

fakat 4-6 kHz aralığında stapedektomi yapılan grupta 

işitmenin anlamlı olarak düzeltilemediğini fakat 

stapedotomi yapılan grupta ise 17 dB’lik bir kazanım 

olduğunu bildirmişlerdir.  SONUÇ 

Herkes tarafından kabul gören tek bir teknik 

olmamasına rağmen  şu an için kabul gören major 


Dr. Gürol GÜLTEKİN, Dr. Levent OLGUN, Dr. Tolga KANDOĞAN ve Ark. 

Otoskleroz Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması Ve Sonuçları 

KBB-Forum

2004;3(1)

www.KBB-Forum.net

 teknikler uygun olarak yapıldığı takdirde gayet iyi 

sonuçlar vermektedir. Anatomik varyasyonların ve 

oval penceredeki patolojik bulguların çeşitliliği, rutin 

bir stapedektomi yapılmasını engellemektedir. 

Cerrah, ameliyat esnasında karşılaşabileceği 

alışılmadık ve beklenmedik bulgularla başa 

çıkabilmelidir. Stapes cerrahisi otolojik cerrahide 

belki de deneyim ve becerinin en önde olduğu 

yöntemlerden biridir. Otoskleroz cerrahisinin otolojik 

cerrahide özel bir yeri olduğu ve her merkezde her 

cerrahın az sayıda olgu ameliyat etmesi yerine belli 

merkezlerde sınırlı sayıda cerrahın stapes cerrahisiyle 

uğraşması çok daha başarılı sonuçlar vereceği 

düşünülmektedir. KAYNAKLAR 

1.  Lundy LB. Otosclerosis Update. Otolaryngol Clin North Am 

1996; (29):257-263 

2.  Shea JJ Jr. Forty years of stapes surgery. Am J Otol 

1998;19(1):52-5 

3.  Rizer FM,Lippey WH: Evolution of techniques of 

stapededectomy from the total stapedectomy to the small 

fenestra stapedectomy.Otolaryngol. Clin. North Am 1993; 

26(3):443-451 

4.  Shea JJ:Stapedectomy technique and results.Am. J. 

Otol.1985;(6):61-62 

5.  Persson P,Harder H :Hearing results in otosclerosis surgery 

after partial stapedectomy,total stapedectomy and 

stapedotomy. Acta otolaryngol 1997;117(1):94-99 

6.  Lippy WH, Berenholz LP, Burkey JM. Otosclerosis in the 

1960s, 1970s, 1980s, and 1990s. Laryngoscope 

1999;109(8):1307-9 

7.  Pollan C, Navarrete ML, Galindo J, Garcia M, Quesada P, 

Cuyas JM, Benitez J, Garcia A, Naches S, Serra J. 

Stapedectomy versus stapedotomy. Our experience Acta 

Otorrinolaringol Esp 1999;50 (2):90-2 

8.  Gros A, Zargi M, Vatovec J. Does it make sense to preserve 

the stapedial muscle during surgical treatment for 

otosclerosis? J Laryngol Otol 2000;114(12):930-4 

9.  Plath P, Lenart R, Matschke RG, Kruppa E. Long-term 

results of stapedectomy and stapedotomy HNO 1992; 

40(2):52-5 

10. Portmann D, Arramon-Tucoo JF. Stapedectomy and micro-

stapedotomy in the treatment of otospongiosis. A 

comparative study. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 

1989;110(3):317-22.  

11.  Shabana YK, Ghonim MR, Pedersen CB. Stapedotomy: Does 

prosthesis diameter affect outcome? Clin Otolaryngol 1999; 

24(2):91-4 

12.  Kos MI, Montandon PB, Guyot JP. Short- and long-term 

results of stapedotomy and stapedectomy with a teflon-wire 

piston prosthesis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 

110(10):907-11 

13.  Gierek T, Bielecki I. Hearing status after stapedectomy with 

preservation or cutting of stapedius tendon. Otolaryngol Pol 

1999; 53(2):179-81 

14.  Karjalainen S, Harma R, Karja J. Results of stapes operations 

with preservation of the stapedius muscle tendon. Acta 

Otolaryngol 1983; 96 (1-2): 113-7 

15.  Spandow O, Soderberg O, Bohlin L. Long-term results in 

otosclerotic patients operated by stapedectomy or stapedotomy. Scand Audiol 2000;29(3):186-90 

Yüklə 45,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin