Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31

(181) 17.05.2026 
(730)  "ARAZ  L"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ5000, Sumqayıt şəh., Metalurq küç., ev 2
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(511)  03  -  a
ğartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdımıa 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efır  yağları,  kosmetika,  saç  üçün 
losyonlar; diş tozları və pastaları.
 
05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər 
üçün 
gigiena 
preparatları; 
tibbi 
məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 
plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri  plomblamaq  və 
diş 
surətlərini 
hazırlamaq 
üçün 
materiallar; 
dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici  heyvanları 
məhv 
etmək 
üçün 
preparatlar; 
fungisidlər, 
herbisidlər.
 
35  -  reklam;  biznes  sa
həsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.
 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные порошки и пасты. 
 
05 

фармацевтические 
и 
ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты 
для 
медицинских  целей;  диетические  вещества  для 
медицинских 
целей, 
детс¬кое 
питание; 
пластыри,  перевязочные  материалы; материалы 
для пломбирования зубов и изготовления зубных 
слепков;  дезинфицирующие  средства;  пре
-
параты  для  уничтожения  вредных  животных; 
фунгициды, гербициды

35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1012 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00426 
(220) 10.06.2016 
(181) 10.06.2026 
(730)  Talıbov  Aydın  Veysəl  oğlu,
 
Bakı  şəhəri, 
Keşlə qəs., 2
-
ci eninə küç., 2
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
göy, mavi, ağ
 
(511) 32 - m
ineral və qazlı sular

35  -  32-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  satışı  üzrə 
xi
dmətlər

39  -  32-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  daşınması, 
qablaşdırılması və saxlanması üzrə xidmətlər

 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
синий, голубой, белый
 
(511) 32 
минеральные и газированные воды
 
35 
продажа товаров указанные в 32
-
ом классе

39  
упаковка,  хранение  и  перевока  товаров 
указанные в 30
-
ом классе

_________ 
 
2016 1010-2016
 
1012
 
50

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(111) N 2016 1013 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00513 
(220) 14.07.2016 
(181) 14.07.2026 
(730)  Həsənzadə  Osman  Yavuz  oğlu,
  AZ1118, 
Bakı  şəh.,  Nizami  r
-
nu,  Şirin  Mirzəyev,  ev  58, 
mən.80
 (AZ) 
(540) 
 
 
(591) 
tünd  göy,  mavi,  qara,  ağ,  tünd  qırmızı,  açıq 
sarı, çəhrayı
 
(511) 43 - k
afe, restoran, bar xidmətləri.
 
 
(591) 
темно
-
синий, светло
-
синий, черный, белый,  
темно
-
красный, светло
-
желтый, розовый
 
(511) 43 
услуги кафе ресторан и баров.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1014 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00533 
(220) 26.07.2016 
(181) 26.07.2026 
(730)  Həsənov  İbrahim  Qəhrəman  oğlu,
  AZ1154, 
Bakı şəhəri, Nərimanov r
-
nu, Zeynal Xəlil ev 11A. 
m. 3 (AZ) 
(540) 
 
 
 
(511) 02 - boyalar 
 
(511) 02 
краски

_________ 
 
 
(111) N 2016 1015 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00547 
(220) 28.07.2016 
(181) 28.07.2026 
(730) 
"VELATREK" 
Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
  AZ1078,  Bak
ı  şəh.,  Nərimanov  r
-nu, 
Ak. Həsən Əliyev ev24
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
göy,  mavi,  qırmızı,  narıncı,  sarı,  tünd  sarı, 
yaşıl,
 
açıq yaşıl, bənövşəyi,
 
çəhrayı
 
(511)  35  
reklam,  biznes  sahəsində  menecment; 
biznes  sahəsində  inzibati  fəaliyyət;  malların 
pərakəndə satışı, mağazaların icarəyə verilməsi.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
синий,  голубой,  красный,  оранжевый, 
желтый,  синий,  желтый,  зеленый,  светло
-
зеленый, фиолетовый, розовый
 
(511)  35  
реклама,  управление  бизнесом  в 
данной 
области; 
административная 
деятельность  в  сфере  бизнеса;  розничные 
товары в
 
лизинг магазинов.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1016 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00548 
(220) 28.07.2016 
(181) 28.07.2026 
(730) 
"VELATREK" 
Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
  AZ
1078,  Bakı  şəh.,  Nərimanov  r
-nu, 
Ak. Həsən Əliyev ev24
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında
 
təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildirlər.
 
(591) 
göy,  qırmızı,  narıncı,  yaşıl,  mavi,  bənövşəyi, 
tünd boz
 
(511)  35  
reklam,  biznes  sahəsində  menecment; 
biznes  sahəsində  inzibati  fəaliyyət;  malların 
pərakəndə satışı, mağazaların icarəyə verilməsi.
 
 
2016 1013-2016
 
1016
 
51

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
синий,  красный,  оранжевый,  зеленый, 
синий, фиолетовый, темно
-
серый
 
(511)  35  
реклама,  управление  бизнесом  в 
данной 
области; 
административная 
деятельность  в  сфере  бизнеса;  розничные 
товары в лизинг магазинов.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1017 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00554 
(220) 03.08.2016 
(181) 03.08.2026 
(730)  "AquaGroup"  MMC,  AZ4713,  N
eftçala 
rayonu, Bankə ŞTQ, və Semayteks LTD şirkəti,m. 
Semayteks LTD şirkəti
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəql  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(591) 
göy, qırmızı
 
(511)  11  - m
əişət və sənaye tipli su fıltrlərinin və su 
təmizləyici sistemlərinin istehsalı

39 

h
ovuz 
üçün 
təmizləyici 
maddələrin 
qablaşdırılması.
 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(591) 
синий, красный
 
(511)  11  
фильтры для воды и системы очистки 
воды для бытовых и промышленных товаров

39 
упаковка детали для пылесоса бассейна

_________ 
 
 
(111) N 2016 1018 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00495 
(220) 11.07.2016 
(181) 11.07.2026 
(730)  Talıbov  Aydın  Veysəl  oğlu,
 
Bakı  şəhəri

Keşlə qəs., 2
-
ci eninə küç., 2
 (AZ) 
(540) 
 
(511) 05 - u
şaq bezləri.
 
35  -  05-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  satışı  üzrə 
xidmətlər.
 
39  -  05-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  daşınması, 
qablaşdırılması və saxlanması üzrə xidmətlər

 
(511) 05 
памперсы

35 
продажа товаров указанные в 05 классе

39  
упаковка  хранение  и  перевозка  товаров 
указанные в 05 классе

_________ 
 
 
(111) N 2016 1019 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00496 
(220) 11.07.2016 
(181) 11.07.2026 
(730)  Talıbov  Aydın  Veysəl  oğlu,
 
Bakı  şəhəri, 
Keşlə qəs., 2
-
ci eninə küç., 2
 (AZ) 
(540) 
 
(511) 03 - y
uyucu vasitələr.
 
35  -  03-
cü  sinifdə  göstərilən  malların  satışı  üzrə 
xidmətlər

39  -  03-
cü  sinifdə  göstərilən  malların  daşınması, 
qablaşdırılması və saxlanması üzrə xidmətlər

 
(511) 03 
моющиеся вещества

35 
продажа товаров указанные в 05 классе

39  
упаковка  хранение  и  перевозка  товаров 
указанные в 05 классе

_________ 
 
 
(111) N 2016 1020 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00498 
(220) 11.07.2016 
(181) 11.07.2026 
(730)  Talıbov  Aydın  Veysəl  oğlu,
 
Bakı  şəhəri, 
Keşlə qəs., 2
-
ci eninə küç., 2
 (AZ) 
(540) 
 
 
(511) 05 - u
şaq bezləri.
 
35  -  05-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  satışı  üzrə 
xidmətlər.
 
39  -  05-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  daşınması, 
qablaşdırılması və saxlanması üzrə xidmətlər

 
2016 1016-2016
 
1020
 
52

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(511) 05 
памперсы

35 
продажа товаров указанные в 05 классе

39  
упаковка  хранение  и  перевозка  товаров 
указанные в 05 классе

_________ 
 
 
(111) N 2016 1021 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00595 
(220) 12.08.2016 
(181) 12.08.2026 
(730)  Talıbov  Aydın  Veysəl  oğlu,
 
Bakı  şəhəri, 
Keşlə qəs.,
 2-
ci eninə küç., 2
 (AZ) 
(540) 
 
 
 
(511) 29 - q
ida yağları və piyləri
 
 
(511) 29 
масла и жиры пищевые.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1022 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00628 
(220) 29.08.2016 
(181) 29.08.2026 
(730)  Cəfərov    Cavid  Sulduz  oğlu,
  AZ
1134,  Bakı 
şəhəri,
 
Binəqədi rayonu, Cavadxan, 9MKR, ev 5, 
mən. 128
 (AZ) 
(540) 
 
 
 
(591) 
qızılı, tünd göy
 
(511)  09  -  e
lmi,  dəniz,  geodeziya,  fotoqrafıya, 
kinematoqrafıya, 
optika, 
çəkmə, 
ölçmə, 
siqnalizas
iya,  nəzarət  (yoxlama),  xilas  e
t
mə  və 
tədris  üçün  cihaz  və  alətlər;  elektrikin  ötürülməsi, 
paylanması, 
transformasiyası, 
toplanması, 
tənzimlənməsi  və  ya  idarə  edilməsi  üçün  cihaz  və 
alərlər;  səsin  və  ya  təsvirin  yazılması,  ötürülməsi, 
canlandırılması  üçün  aparatura;  məlumatın  maqnit 
daşıyıcıları, səsyazma diskləri; ticarət avtomatları və 
ilkin  ödənişli  aparatlar  üçün  mexanizmlər;  kassa 
aparatları, 
hesablayıcı 
maşmlar, 
məlumatları 
işləmək  üçün  avadanlıq  və  kompüterlər;  od 
söndürmək üçün avadanlıq. 
 
14  -
 
n
əcib  melallar  və  onların  xəlitələri,  onlardan 
digər  siniflərə  aid  edilməyən  məmulatlar  və  ya 
örtülər; zərgərlik məmulatları, bjuteriya, qiymətli daş
-
qaşlar; saatlar və digər xronometrik cihazlar. 
 
18  -  d
əri  və  onun  əvəzediciləri,  onlardan  digər 
siniflərə  aid  edilməyən  məmulatlar;  heyvan  dəriləri; 
yol  sandıqları,  çamadanlar;  yağış  və  gün  çətirləri, 
əsalar;  qırmanclar,  qamçılar,  at  yəhər
-
qayışı  və 
sərraclıq malları 
 
25 - g
eyim, ayaqqabı və baş geyimləri. 
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti.
 
 
(591) 
золотой, темно
-
синий
 
(511)  09  
приборы  и  инструменты  научные, 
морские, 
геодезические, 
фотографические, 
кинематографические, 
оптические, 
для 
взвешивания, 
измерения, 
сигнализации, 
контроля  (проверки),  спасания  и  обучения; 
приборы 
и 
инструменты 
для 
передачи, 
распределения,  трансформации,
 
накопления, 
регулирования  или  управления  электричеством; 
аппаратура 
для 
записи, 
передачи, 
воспроизведения 
звука 
или 
изображений; 
магнитные 
носители 
информации, 
диски 
звукозаписи;  торговые  автоматы  и  механизмы 
для  аппаратов  с  предварительной  оплатой; 
кассовые 
аппараты, 
счетные 
машины, 
оборудование  для  обработки  информации  и 
компьютеры; оборудование для тушения огня. 
 
14  
благородные металлы и их сплавы, изделия 
или  покрытия  из  них,  не  относящиеся  к  другим 
классам; 
ювелирные 
изделия, 
бижутерия, 
драгоценные 
камни; 
часы 
и 
прочие 
хронометрические приборы. 
 
18  
кожа  и  имитация  кожи,  изделия  из  них,  не 
относящиеся к другим классам; шкуры животных; 
дорожные  сундуки,  чемоданы;  зонты  от  дождя  и 
солнца,  трости;  хлысты,  кнуты,  конская  сбруя  и 
шорные изделия. 
 
25 
одежда, обувь, головные уборы
.  
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба

_________ 
 
 
(111) N 2016 1023 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00458 
(220) 24.06.2016 
(181) 24.06.2026 
(730)  "Bolluq  LTD"  MƏHDUD  MƏSULİYYƏTLİ 
CƏMİYYƏTİ,
 
AZ0100,  Abşeron  r
-
nu,  ev  Bakı
-
Sumqayıt 13
-
cü km
 (AZ) 
(540) 
2016 1020-2016
 
1023
 
53

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
 
(591) 
qırmızı, ağ, yaşıl
 
(511)  30  -  q
əhvə,  çay,  какао,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 
məhsulları,  çörək
-
bulka  məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida buzu.
 
 
(591) 
красный, белый, зеленый
 
(511)  30  
кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго,  заменители  кофе;  мука  и 
зерновые  продукты,  хлебобулочные  изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 
горчица;  уксус,  приправы;  пряности;  пищевой 
лед

_________ 
 
 
(111) N 2016 1024 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00459 
(220) 24.06.2016 
(181) 24.06.2026 
(730)  "Bolluq  LTD"  MƏHDUD  MƏSULİYYƏTLİ 
CƏMİYYƏTİ,
 
AZ0100,  Abşeron  r
-
nu,  ev  Bakı
-
Sumqayıt 13
-
cü km
 (AZ) 
(540) 
 
(591) 
qırmızı, ağ, yaşıl
 
(511)  30  -  q
əhvə,  çay,  какао,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 
məhsulları,  çörək
-
bulka  məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida buzu.
 
 
(591) 
красный, белый, зеленый
 
(511)  30  
кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго,  заменители  кофе;  мука  и 
зерновые  продукты,  хлебобулочные  изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 
горчица;  уксус,  приправы;  пряности;  пищевой 
лед

_________ 
 
(111) N 2016 1025 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00460 
(220) 24.06.2016 
(181) 24.06.2026 
(730)  "Bolluq  LTQ"  MƏHDUD  MƏSULİYYƏTLİ 
CƏMİYYƏTİ,
 
AZ0100,  Abşeron  r
-
nu,  ev  Bakı
-
Sumqayıt 13
-
cü km
 (AZ) 
(540) 
 
(511)  30  -  q
əhvə,  çay, 
k
а
k
ао,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl
 
məhsulları,  çörək
-
bulka  məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida buzu.
 
 
(511)  30  
кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго,  заменители  кофе;  мука  и 
зерновые  продукты,  хлебобулочные  изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 
горчица;  уксус,  приправы;  пряности;  пищевой 
лед

_________ 
 
 
(111) N 2016 1026 
(151) 20.09.2016 
(210) 2015 32490 
(220) 02.11.2015 
(181) 02.11.2025 
(730) RM Group Limited, P.O. Box 502175, Dubai 
Media City, Dubai, United Arab Emirates (AE) 
(540) 
 
(591) 
mavi, qırmızı
 
(511)  09  -  m
aqnit  məlumat  daşıyıcıları;  Kompüter
 
diskləri; audio CD
-
lər; kompakt disklər; DVD və digər 
rəqəmsal
 
məlumat  daşıyan  vasitələr,  o  cümlədən 
yazıları;  kompüter  proqram  təminatı;  yüklənə  bilən 
kompüter  proqram  təminatı;  kompüter
 
tətbiqi 
proqram  təminatı;  interaktiv  və  şəbəkə  proqram 
təminatı;  yüklənə  bilən  rəqəmsal  animasiyalar  və 
hərəkət  edən  şəkillər;  yüklənə  bilən  rəqəmsal 
şəkillər;  yüklənə bilən rəqəmsal media və  kompüter
 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin