Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31

2016 0981-2016
 
0981
 
40

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
для 
заживления 
ран; 
тимол 
для 
фармацевтических  целей;  ткани  биологические 
культур 
для 
ветеринарных 
целей; 
ткани 
биологические  культур  для  медицинских  целей; 
ткани  хирургические;  травы  курительные  для 
лечебных 
целей; 
травы 
лекарственные; 
трансплантаты  хирургические  [живые  ткани]; 
трусы 
гигиенические 
для 
страдающих 
недержанием;  трусы  гигиенические  женские; 
трусы
-
подгузники; 
уголь 
древесный 
для 
фармацевтических 
целей; 
укроп 
аптечный 
(фенхель)  для  медицинских  целей;  фарфор  для 
зубных 
протезов; 
фенолы 
для 
фармацевтических 
целей; 
ферменты 
для 
ветеринарных 
целей; 
ферменты 
для 
медицинских 
целей; 
ферменты 
для 
фармацевтических
 
целей;  формальдегид  для 
фармацевтических 
целей; 
фосфаты 
для 
фармацевтических 
целей; 
фунгициды; 
фунгициды;  хинолин  для  медицинских  целей; 
хлеб  диабетический  для  медицинских  целей; 
хлороформ; цвет серный для фармацевтических 
целей;  цемент  для  копыт  животных;  цемент 
костный  для  хирургии  и  ортопедии;  цементы 
зубные;  чаи  лекарственные;  чаи  травяные  для 
медицинских 
целей; 
эвкалипт 
для 
фармацевтических  целей;  экстракты  табака 
[инсектициды]; 
экстракты 
хмеля 
для 
фармацевтических 
целей; 
эликсиры 
[фармацевтические препараты] ; эфиры простые 
для  фармацевтических  целей;  эфиры  простые 
для  фармацевтических  целей;  эфиры  сложные 
для  фармацевтических  целей;  эфиры  сложные 
целлюлозные  для  фармацевтических  целей; 
эфиры 
целлюлозные 
простые 
для 
фармацевтических  целей;  ююба  таблетки  от 
кашля;  яд  крысиный;  яды;  яды  бактериальные; 
ялапа; все включённые в классе 05.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0982 
(151) 16.09.2016 
(210) 2016 33053 
(220) 29.06.2016 
(181) 29.06.2026 
(730) LOOKNA INC, a Georgia (USA) Corporation, 
26664  SEAGULL  WAY,  APT  A213,  MALIBU,  CA 
90265 USA (US) 
(540) 
 
(511)  35  -  k
ommersiya  və  reklam  məqsədləri  üçün 
veb  indeksləşdirilmə;  kompüter
 
şəbəkəsində  onlayn 
reklam. 
 
(511)  35  
веб индексации для коммерческих или 
рекламных 
целей; 
онлайн 
реклама 
в 
компьютерной сети.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0983 
(151) 16.09.2016 
(210) 2016 33109 
(220) 11.08.2016 
(181) 11.08.2026 
(730)  BANDURKO  OLEKSANDR,  UKRAYNA, 
ODESSA  VİL.MALİNOVSKİY  RAY.  TEREŞKOVA 
K. EV 40, M. 49 (UA) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqii  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(511)  29  
ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət 
ekstraktları; konservləşdirilmiş, qurudulmuş və istilik 
emalına  uğradılmış  tərəvəzlər  və  meyvələr;  jele, 
mürəbbə,  kompotlar;  yumurta,  süd  və  süd 
məhsulları; qida yağları və piyləri.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti
, m
üştərilərin 
malları  əlverişli  bir  şəkildə  görməsi  və  alması  üçün 
müxtəlif  malların  bir  araya  gətirilməsi  (göstərilən 
xidmətlər  pərakəndə,  topdansatış
 
mağazaları, 
elektronik  məlumat  vasitələri,  onlayn,  kataloqlar  və 
digər oxşar yollar ilə təmin edilə bilər).
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  29  
мясо,  рыба,  птица  и  дичь;  мясные 
экстракты;  овощи  и  фрукты  консервированные, 
сушеные  и  подвергнутые  тепловой  обработке; 
желе,  варенье,  компоты;  яйца,  молоко  и 
молочные продукты; масла и жиры пищевые.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса;  офисная  служба;  сведение  вместе 
различных  товаров  для  удобного  просмотра  и 
покупки 
(указанные 
услуги 
могут 
предоставляться 
оптовыми 
и 
розничными 
магазинами, 
электронными 
средствами 
информации,  онлайн,  каталогами  и  другими 
подобными методами).
 
_________ 
 
 
2016 0981-2016
 
0983
 
41

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(111) N 2016 0984 
(151) 16.09.2016 
(210) 2016 33110 
(220) 11.08.2016 
(181) 11.08.2026 
(730)  ƏLİZADƏ  NİCAT  İSA  OĞLU,BAKI  şəh., 
BİNƏQƏDİ ray., 9 MKR, M. CƏLAL KÜÇ, ev. 105, 
m. 92, Azərbaycan(AZ)
 
(540) 
 
(511) 25 - geyim, ayaqqab
ı və baş geyimləri.
 
 
(511) 25 
одежда, обувь, головные уборы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0985 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 00551 
(220) 10.08.2015 
(181) 10.08.2025 
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe  House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R 
2PG, United Kingdom (GB) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər. 
 
(511)  09  -  t
ütün  isidilməsi  üçün  nəzərdə  tutulan 
elektron  cihazlar  üçün  batareyalar,  tütün  isidilməsi 
üçün  nəzərdə  tutulan  elektron  cihazlar  üçün 
adapterlər; 
doldurma 
cihazı/adapterlər; 
tütün 
isidilməsi  üçün  nəzərdə  tutulan  elektron  cihazlar 
üçün USB adapterlər; tütün isidilməsi üçün nəzərdə 
tutulan cihazlara aid avtomobil adapterləri.
 
11  -  e
lektron  buxarlandırıcılar;  mayenin  və  ya 
tütünün isidilməsi üçün aparatlar; buxar verən cihaz, 
simli buxarlandırıcı.
 
34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları;  alışqanlar; 
kibritlər; tütün (siqaret) çəkmək üçün ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части
 
товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  09  
батарейки для электронных устройств, 
которые  используются  для  нагревания  табака, 
зарядные устройства для электронных приборов, 
используемых  для  нагревания  табака;  зарядные 
устройства;  USB  зарядные  устройства  для 
электронных 
приборов, 
используемых 
для 
нагревания  табака;  автомобильные  зарядные 
устройства для устройств, которые используются 
для нагревания табака.
 
11  
электронные  испарители;  аппараты  для 
нагрева  жидкостей  или  табака;  устройства  для 
получения пара, проводной испаритель.
 
34 
табак; курительные принадлежности; спички.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0986 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 00902 
(220) 30.12.2015 
(181) 30.12.2025 
(730)  NARUMI  CORPORATION,  a  corporation 
duly  organized  and  existing  under  Laws  of 
Japan,  No.  3,  Aza  Denjiyama,  Narumi-cho, 
Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan (JP) 
(540) 
 
(511)  21  -  m
ətbəx  üçün  qazanlar  və  küpələr 
(metaldan 
olmayan); 
mətbəx 
ləvazimatları 
(metaldan
olmayan); 
istiot  qabları  (metaldan 
o
lmayan);  qənd  qabları  (metaldan  olmayan); 
duz
qabları  (metaldan  olmayan);  yumurta  altı 
qablar 
(metaldan 
olmayan); 
salfet 
qabları 
(metaldan
olmayan); salfet üçün halqalar (metaldan 
olmayan); 
sinilər 
(metaldan 
olmayan); 
diş 
çöplərini saxlamaq 
üçün 
qablar 
(me
taldan 
olmayan);  piroq  üçün  qaşıqlar  (metaldan  olmayan); 
təmizləmə  və yuma  üçün  ləvazimatlar  (metaldan 
olmayan);  güldanlar  (metaldan  olmayan);  güllər 
üçün
kasalar (metaldan olmayan). 
(511) 21 
кастрюли и сковородки [не из металла]; 
посуда  [не  из  металла];
 
перец  горшки  [не  из 
металла]; сахарницы [не из металла; солонки [не 
из  металла];  яичные  чашки  [не  из  металла]; 
держатели для салфеток [не из металла]; кольца 
для  салфеток  [не  из  металла];  лотки  [не  из 
металла]; держатели зубочисток [не из металла]; 
лопатка  для  торта/пирога  [не  из  металла]; 
приспособления  и  принадлежности  для  мытья  и 
чистки;  вазы  для  цветов  [не  из  металла]; 
цветочные чаши [не из металла].
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0987 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 00903 
(220) 30.12.2015 
(181) 30.12.2025 
2016 0984-2016
 
0987
 
42

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(730)  NARUMI  CORPORATION,  a  corporation 
duly  organized  and  existing  under  Laws  of 
Japan,  No.  3,  Aza  Denjiyama,  Narumi-cho, 
Midori-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japan (JP) 
(540) 
 
(511)  21  -  m
ətbəx  üçün  qazanlar  və  küpələr 
(metaldan 
olmayan); 
mətbəx 
ləvazimatları 
(metaldan
olmayan); 
istiot  qabları  (metaldan 
olmayan);  qənd  qabları  (metaldan  olmayan); 
duz
qabları  (metaldan  olmayan);  yumurta  altı 
qablar 
(metaldan 
olmayan); 
salfet 
qabları 
(metaldan
olmayan); salfet üçün halqalar (metaldan 
olmayan); 
sinilər 
(metaldan 
olmayan); 
diş 
çöplərini saxlamaq 
üçün 
qablar 
(metaldan 
olmayan);  piroq  üçün  qaşıqlar  (metaldan  olmayan); 
təmizləmə  və yuma  üçün  ləvazimatlar  (metaldan 
olmayan);  güldanlar  (metaldan  olmayan);  güllər 
üçün
kasalar (metaldan olmayan). 
 
(511) 21 
кастрюли и сковородки [не из металла]; 
посуда  [не  из  металла];  перец  горшки  [не  из 
металла]; сахарницы [не из металла; солонки [не 
из  металла];  яичные  чашки  [не  из  металла]; 
держатели для салфеток [не из металла]; кольца 
для  салфеток  [не  из  металла];  лотки  [не  из 
металла]; держатели зубочисток [не из металла]; 
лопатка  для  торта/пирога  [не  из  металла]; 
приспособления  и  принадлежности  для  мытья  и 
чистки;  вазы  для  цветов  [не  из  металла]; 
цветочные чаши [не из металла].
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0988 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32185 
(220) 16.06.2015 
(181) 16.06.2025 
(730) PepsiCo Inc., a North Carolina corporation, 
700  Anderson  Hill  Road,  Purchase,  New  York 
10577 (US) 
(540) 
 
(511) 32 - m
ineral və qazlı sular və digər alkoqolsuz 
içkilər;  meyvə  suları  və    şirələri;  içki  hazırlanması 
üçün  şərbətlər  və  digər  hazır  vasitələr,  qazlı  içkilər, 
kvas  [digər  alkoqolsuz  içkilər];  kokteyllər,  digər 
alkoqolsuz içkilər; lemonad; smuzi.
 
 
(511)  32  
минеральные  и  газированные  воды  и 
прочие  безалкогольные  напитки;  фруктовые 
напитки  и  фруктовые  соки;  сиропы  и  прочие 
составы 
для 
изготовления 
напитков, 
газированных  напитков,  кваса  [безалкогольный 
напиток];  коктейли  безалкогольные;  лимонады; 
смузи.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0989 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32198 
(220) 23.06.2015 
(181) 23.06.2025 
(730) Dunhill Tobacco of  London Limited, Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  təsviri  hissədən  və  "FLOW" 
söz  işarəsindən  başqa  qalan  işarələr  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyektləri deyildirlər. 
 
(591) boz, qara 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Все  обозначения  товарного  знака

за  иск
-
лючением  изобразительной  части  и  слово 
сочетаний  “FLOW”
 
не  являются  объектами
 
самостоятельной правовой охраны.
 
(591) 
серый, черный
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0990 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32365 
(220) 09.09.2015 
(181) 09.09.2025 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc., 
2711  Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America (US) 
(540) 
2016 0987-2016
 
0990
 
43

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
(591) 
qara, ağ, boz, göy
  
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(591) 
черный, белый, серый, синий
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0991 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32381 
(220) 05.10.2015 
(181) 05.10.2025 
(730) 
Teavana 
Corporation, 

Georgia 
Corporation,  3630  Peachtree  Road  NE,  Suite 
1480, Atlanta, Georgia 30326, USA (US) 
(540) 
 
 
 
(511)  11  - e
lektrik məişət texnikası, yəni evdaxili və 
kommersiya istifadəsi üçün çaydanlar, dəm çaydanı, 
çay  hazırlayanlar,  içki isidici və su dispenserləri; su 
filtrləri;  su  filtrasiyası  və  bunun  üçün  təmizləmə 
hissələri və ehtiyat kartricləri və filtrlər.
 
21  -  e
lektriksiz  işləyən  çaydanlar;  qeyri
-
qiymətli 
materiallardan  düzəldilmiş  infüzerlər;  qeyri
-
qiymətli 
materia
llardan  düzəldilmiş  dəm  çaydanları;  çay 
süzgəcləri; elektriksiz işləyən şamdandan və
 
çaydan 
dayağından  ibarət çay  isidici komplekti; içkilər  üçün 
termal  izolyasiyaedici  qablar;  fincanlar;  nəlbəkilər; 
krujkalar,  stəkanlar;  kağızdan  olamyan  və  masa 
örtüklərindən 
başqa 
altlıqlar; 
qeyri
-
qiymətli 
materiallardan  düzəldilmiş  çay  servizləri;  məişət 
məqsədli  sinilər;  qablar;  boşqablar;  k
asalar; 
qrafinlər;  sacayaqlar;  məişət  istifadəsi  üçün 
konteynerlər/qablar;  çaydan  üçün  toxunma  örtük; 
qeyri-
qiymətli  materiallardan
 
düzəldilmiş  şamdanlar 
(balaca);  qeyri-
qiymətli  materiallardan  düzəldilmiş  
şamdanlar  (uzunsov);  çini,  keramika,  saxsı  və  ya 
şüsə  fiqurları;  çini  dekorativ  ornamentləri;  məişət 
istifadəsi  üçün  çömçələr;  elektriksiz  işləyən  məişət 
məqsədli süpürgələr

 
(511)  11  
электрические  приборы,  а  именно, 
металлические  чайники,  чайник  (для  заварки), 
чаеварка, пароварочный аппарат для напитков и 
диспенсеры  для  воды  для  домашнего  или 
коммерческого  использования;  фильтры  для 
воды;  части  для  фильтрация  и  очистки  воды,  а 
также картриджи и фильтры для их замены.
 
21  
неэлектрические  металлические  чайник; 
сеточка для заваривания чая не из благородных 
металлов; 
чайник 
(для 
заварки) 
не 
из 
благородных 
металлов; 
чайное 
ситечко; 
неэлектрические  подогреватели  чая,  состоящий 
из  чайника  (для  заварки)  с  подставкой  с 
держателем 
свечки; 
термоизоляционные 
контейнеры  для  напитков;  чашки;  чайные 
блюдца; кружки; стакан для питья; подставка для 
стакана, не из бумаги, и, кроме столового белья; 
чайные  сервизы,  не  из  драгоценных  металлов; 
подносы  для  бытовых  целей;  блюда;  тарелки; 
миски;  кувшины;  подставки;  контейнеры  для 
бытового  и  кухонного  использования;  чехлы  на 
чайник; подсвечник не из драгоценного металла; 
шандал  не  из  драгоценного  металла;  статуэтки 
из  фарфора,  керамики,  фаянса  или  стекла;
 
фарфоровые  декоративные  орнаменты;лопатки 
(столовая  посуда)  для  использования  на  кухне; 
неэлектрические веники для бытовых целей.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0992 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32476 
(220) 27.10.2015 
(181) 27.10.2025 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc., 
2711  Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America (US) 
(540) 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0993 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32512 
2016 0990-2016
 
0993
 
44

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(220) 11.11.2015 
(181) 11.11.2025 
(730)  The  Cartoon  Network,  Inc.,  a  Delaware 
corporation,  1050  Techwood  Drive,  NW,  Atlanta, 
Georgia 30318, USA (US) 
(540) 
 
(511)  09  -  s
əs  və  səs  vizual  yazıları;  portativ  səs 
reproduktorları,  kompakt  disk  oxuducular,  şəxsi 
stereo  səs,  elektron  dok  stansiyaları,  qulaqlıqlar, 
nauşniklər,  fərdi  kompüter  və  tablet  kompüterlər, 
mauz  yas
tıqcıqları,  kompüter  mauzları,  kompüter 
klaviaturaları,  USB  fləş  oxuducuları,  karaoke 
maşınları,
 
ratsiyalar, 
telefonlar, 
kalkulyatorlar, 
xətkeşlər,  kompüterlər,  kameralar  (fotoqrafik),  film 
(fotoqrafik), 
dekorativ 
maqnitlər, 
dijital 
foto 
çərçivələri;  idman
 
üçün  qoruyucu  kaskalar,  şnorkel 
borular,  üzgüçülük  maskaları,  üzgüçülük  gözlükləri; 
onlar üçün gözlüklər, günəş gözlükləri, çərçivələr və 
qablar; yüklənəbilən səs, video, audiovizual və şəkil 
faylları;  proqram  təminatı,  video  oyun  katricləri, 
video  oyun  p
roqram,  mobil  cihazlar  üçün  yüklənə 
bilən  proqram,  video  oyun  maşınları  üçün  yaddaş 
kartları;  şəxsi  elektron  cihazları,  yəni  mobil 
telefonlar, 
noutbuk, 
tablet 
kompüter, 
digital 
kameralar,  dijital  səs  oxuducuları  və  elektron  kitab 
oxuducuları  üçün  çantalar,
 
mobil 
telefonlar, 
noutbuklar, tablet kompüter, digital kameralar, dijital 
səs  oxuducular  və  elektron  kitab  oxuducuları  üçün 
qoruyucular,  örtüklər  və  qablar,  mobil  telefon 
üzlükləri, qayışlar və aksesuarlar.
 
38  -  m
əftil,  kabel,  peyk,  radio,  internet,  simsi

şəbəkələr  və  digər  elektron  rabitə  şəbəkələri 
vasitəsilə yayım xidmətləri; video və internet, simsiz 
şəbəkələr  və  digər  elektron  rabitə  şəbəkələri 
vasitəsilə  səs  və  videonun  ötürülməsi;  tələbli  video 
vasitəsilə  video  və  səsin  təmin  olunması;  onlayn 
forum
larun  təmin  edilməsi;  əyləncə  sahəsində 
istifadəçilər  arasında  mesajların  ötürülməsi  üçün 
internet  söhbət  otaqları  və  elektron  bülleten 
lövhələrinin təmin edilməsi.
 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə