Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
(511)  05  
фармацевтические  и  ветеринарные 
препараты;  пищевые  добавки  для  человека  и 
животных;  диетическое  питание  и  вещества  для 
медицинских 
или 
ветеринарных 
целей; 
лекарственные  травы;  чаи  травяные  для 
медицинских 
целей; 
отвары 
для 
фармацевтических 
целей; 
лекарственные 
настои; 
гигиенические 
препараты 
для 
медицинских целей.
 
30 

растительные 
пищевые 
продукты, 
подготовленные 
для 
потребления 
или 
консервирования,  а  также  вспомогательные 
добавки,  предназначенные  для  улучшения 
вкусовых  качеств  пищевых  продуктов;  специи; 
приправы;  травы  огородные  консервированные 
[специи];  ароматизаторы;  эссенции  пищевые,  за 
исключением  эфирных  эссенций  и  эфирных 
масел;  чай;  напитки  чайные;  настои  не 
лекарственные; травяные отвары и экстракты не 
для медицинских целей.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0967 
(151) 16.09.2016 
(210) 2016 00466 
(220) 30.06.2016 
(181) 30.06.2026 
(730) Topçiyev  Cambulat Vahid oğlu,Bakı şəhəri, 
Nəsimi  rayonu,  C.  Məmmədquluzadə  küçəsi  ev 
85, mənzil 255(AZ)
 
(540) 
 
 
(591) y
aşıl, qara
 
(511)  44  -  i
nsanlar  üçün  gözəllik  sahəsində 
xidmətlər və o cümlədən lazer epilyasiya xidməti

 
(591) 
зеленый, черный
 
(511)  44  
услуги  салона  красоты  в  том  числе 
лазерная эпиляция

_________ 
 
2016 0965-2016
 
0967
 
24

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(111) N 2016 0968 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32230 
(220) 16.07.2015 
(181) 16.07.2025 
(730)  ÇAĞLA  ŞEKERLİ  MAMÜLLER  SANAYİ  VE 
TİCARET  ANONİM  ŞİRKETİ,
  2.  Organize  Sanayi 
Bölgesi, 

Nolu 
yol, 
HENDEK, 
SAKARYA/TURKEY (TR) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  “LUX”  söz  işarəsi  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyildir. 
 
(591) 
qızılı, ağ
 
(511)  30  -  q
əhvə,  çay,  kakao  və  kofe  əvəzediciləri; 
düyü;  tapioka  (manioka)  və  saqo;  un  və  taxıl 
məhsulları;  çörək
-
bulka  məmulatları,  şokolad, 
biskvitlər,  krekerlər,  vaflilər;  qida  buzu;  qənd, 
bal, 
patokadan  sirop;  maya,  çörəkçilik  tozları;  duz; 
xardal; sirkə, souslar; ədviyyatlar; dondurma.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“LUX”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(591) 
золото, белый
 
(511)  30  
кофе,  чай,  какао  и  заменители  кофе; 
рис;  тапиока  (маниока)  и  саго;  мука  и  зерновые 
продукты,  хлебобулочные  изделия,  шоколад, 
бисквиты,  крекеры,  вафли;  пищевой  лед;  сахар, 
мед,  сироп  из  патоки;  дрожжи,  пекарные 
порошки;  соль;  горчица;  уксус,  приправы; 
пряности; мороженое.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0969 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32445 
(220) 22.10.2015 
(181) 22.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(591) 
mavi, qırmızı
 
(511)  37  -  n
əqliyyat  vasitələrinin  texniki  xidmət 
stansiyası;  nəqliyyat  vasitələrinin  yağlanması; 
nəqliyyat vasitələrinin yuyulması.
 
 
(591) 
синий, красный
 
(511)  37  
станции  технического  обслуживания 
транспортных  средств;  смазка  транспортных 
средств; мойка транспортных средств.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0970 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32453 
(220) 22.10.2015 
(181) 22.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
 
(511)  37  -  n
əqliyyat  vasitələrinin  texniki  xidmət 
stansiyası;  nəqliyyat  vasitələrinin  yağlanması; 
nəqliyyat vasitələrinin yuyulması.
 
 
(511)  37  
станции  технического  обслуживания 
транспортных
 
средств;  смазка  транспортных 
средств; мойка транспортных средств.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0971 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32454 
(220) 22.10.2015 
(181) 22.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "SERV"  sözü  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511)  35  -  i
stehlakçının  xüsusiyyətlərinə  uyğun 
sürtkü  yağlarının  seçilməsi  məqsədilə
 
onlayn  seçici 
vasitəsi ilə 
istehlakçıya 
məhsul 
haqqında 
məlumatın verilməsi.
 
41 - s
ürtkü yağları sahəsində təlim xidmətləri.
 
42  -  a
vadanlıqların  yoxlanması
;  m
əhsulun  qüsur 
təhlili  xidməti;  texniki,  kommersiya  və  dənizçilik 
sürtkü materialları  ilə  əlaqədar
 
test,  təhlil  və 
qiymətləndirmə  və  onların  nəticələrinin  hesabatı; 
geodeziya  avadanlığı və  kartoqrafiya  xidmətləri; 
2016 0968-2016
 
0971
 
25

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
sürtkü  yağları  sahəsində  texnoloji  konsultasiya, 
sürtkü 
yağlarının 
saxlanması, işlənməsi 
və 
istifadəsi,  sürtkü  yağlarının  istifadəsi  ilə  əlaqədar 
avadanlığın  səmərəliliyinin  təlimi,  sürtkü yağlarının 
istifadəsi  və  seçilməsi  ilə  əlaqədar  texniki  kömək, 
sürtkü 
yağları 
ilə 
əlaqədar 
olan 
avadanlıqların hazırlanması 
və 
qulluğu 
daxil 
olmaqla. 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“SERV”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  35  
предоставление  информации  о 
потребительском 
товаре 
посредством 
инструмента отборщика  онлайн  в  целях  отбора 
смазок, чтобы встретить технические требования 
потребителя.
 
41  
обучение  услуги  в  области  смазочных 
материалов.
 
42  
проверки  оборудования;  услуги  по  анализу 
отказов 
продукта; 
тестирование, 
анализ 
и оценка  и  получающееся  сообщение  для 
результатов 
этого, 
в 
связи 
с 
промышленными, коммерческими  и  морскими 
смазками; услуги геодезического оборудования и 
картографии; технологическая  консультация  в 
области  смазок,  включая  хранение,  обработку  и 
использование смазок, 
исследования 
эффективности 
оборудования 
относительно 
использования  смазок,  техническая поддержка, 
связанная  со  смазочным  использованием
 
и 
выбором, 
и 
подготовки
 
оборудова
-
нияии обслуживанием, асательно смазок.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0972 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32462 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
 
(511)  04  
Sürtgü
-
soyuducu  mayeləri;  sürtkü
-
soyuducu yağları.
 
 
(511)  04  
Жидкости  смазочно
-
охлаждающие; 
масла смазочно
-
охлаждающие.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0973 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32467 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  04  -  s
ürtkü  yağları  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları.
 
 
(511)  04  
смазочные масла и смазки; смазочные 
материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0974 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32469 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  01  - t
ransmissiya mayeləri; hidravlik yağlar və 
mayelər.
 
04  -  s
ürtkü  yağları  və  sürtkülər;  sürtkü  materialları; 
toz
u udmaq, islatmaq və birləşdirmək üçün tərkiblər; 
nəqliyyat vasitələri üçün  yağlar;  yanacaq, qaz, neft, 
qazolin, benzin və işıqlandırıcı materiallar.
 
37  - n
əqliyyat vasitələrinin texniki xidmət stansiyası; 
nəqliyyat 
vasitələrinin 
yağlanması; 
nəqliyyat 
vasi
tələrinin yuyulması.
 
 
(511) 
01 

трансмиссионные 
жидкости; 
гидравлические масла и жидкости
. 
04  
смазочные  масла  и  смазки;смазочные 
материалы; 
составы 
для 
поглощения, 
смачивания  и  связывания  пыли;  масла  для 
транспортных  средств;  топливо,  газ,  нефть, 
газолин, бензин и осветительные материалы.
 
37 

станции  технического  обслуживания 
2016 0971-2016
 
0974
 
26

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
транспортных  средств;  смазка  транспортных 
средств; мойка транспортных средств.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0975 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32470 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
 
(511)  04  -  t
exniki  yağlar  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları.
 
 
(511)  04  
технические  масла  и  смазки; 
смазочные материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0976 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32472 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  04  -  t
exniki  yağlar  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları; odadavamlı sürtkü materialları.
 
 
(511)  04  
технические  масла  и  смазки; 
смазочные  материалы;  огнестойкие  смазочные 
материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0977 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32516 
(220) 12.11.2015 
(181) 12.11.2025 
(730) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 Baar, Switzerland (CH) 
(540) 
 
(511)  04  -  y
ağlar;  sürtkülər;  sürtkü  materialları; 
yanacaqlar. 
 
(511)  04  
масла; смазки; смазочные материалы; 
топливо.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0978 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32518 
(220) 12.11.2015 
(181) 12.11.2025 
(730) Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 Baar, Switzerland (CH) 
(540) 
 
(511) 05 - tibbi 
və yüksək keyfiyyətli qida ağ yağları.
 
 
511)  05  
лекарственные  и  высококачественные 
пищевые белые масла.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0979 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32582 
(220) 30.11.2015 
(181) 30.11.2025 
(730)  Public  Joint- 
stock  Company  “Arnest 
Company”,
 
6, 
ul. 
Kombinatskaya, 
g. 
Nevinnomyssk,    Stavropolsky  Krai,  357107, 
Russian Federation(RU) 
(540) 
 
(511)  03  -  a
ğartma üçün preparatlar və yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efir  yağları,  kosmetika,  saç  üçün 
losyonlar; diş tozları və pastaları; abraziv materiallar; 
ənbər  (ətir);  məişət  üçün  ərp  əleyhinə  vasitələr; 
məişət antistatikləri; ətirləndiricilər (efir yağları); hava 
ətirləndiriciləri; 
şirniyyat 
xəmirindən 
qənnadı 
məmulatları  üçün  ətirləndiricilər(efir  yağları);  içkilər 
üçün  ətirləndiricilər(efir  yağları);  ağız  boşluğunun 
təravətləndirmək  üçün  aerozollar;  təmizlik  və  tozun 
silinməsi  üçün  sıxılmış  hava  ballonları;  balzamlar, 
tibbi  məqsədlər  üçün  istifadə  olunan
lar  istisna 
olmaqla;  dodaq  üçün  parıldadıcılar;  cilalamaq  üçün 
bülövlər;  abraziv  kağızlar;  sumbata  kağızları; 
cilalayıcı kağızlar; kosmetik vazelin; ayaqqabı mazı; 
çəkmə  qatranı;  kosmetik  məqsədlər  üçün  pambıq; 
2016 0975-2016
 
0979
 
27

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
dəyişəklərin  havalandırılması  üçün  ətirləndi
rici 
maddələr;  qab  yuyan  maşınlar  üçün  rütubət  uducu 
maddələr;  kosmetik  məqsədlər  üçün  yapışqan 
maddələr;  ətirli  su;  javel  suyu;  lavanda  suyu;  ətirli 
su;  dəyişək  üçün  mum;  sürüşmədən  qoruyucu 
döşəmə  üçün  mum;  tüklərin  təmizlənməsi  üçün 
mum; bığlar üçün mum; dərzi üçün mum; mebellərin 
və  döşəmələrin  cilalanması  üçün  mum;  ayaqqabı 
mumu;  cilalayıcı  mum;  tibbi  mqsədlər  üçün  istifadə 
olunmayan  massaj  üçün  hellər;  heliotropin;  dişlərin 
ağardılması  üçün  hel;  heraniol;  qrim;  ev  heyvanları 
üçün  dezodorantlar;  insanlar  üçün  və  ya  heyvanlar 
üçün  dezodoran
t
lar;  ətirli  taxta;  ətirlər;  sürüşmədən 
qoruyucu 
döşəmə 
üçün 
mayelər; 
şüşələrin 
təmizlənməsi  üçün  mayelər,  həmçinin  maşının 
qabaq  şüşəsinin;  kosmetik  məqsədlər  üçün  piylər; 
təmizlik  üçün  vulkanik  kül;  ətriyyat  məhsulları; 
kosmetik  məqsədlər  üçün  köçürülən  dekorativ 
şəkillər;  ionon  (ətir);  üz  qırxmaq  üçün  zəy  daşı 
(büzüşdürücü  vasitə);  cilalama  daşları;  qaş  üçün 
qələmlər;  kosmetik  qələmlər;  silikon  karbid  (abraziv 
material);  metal  karbid  (abraziv  material);  aliminium 
zəyi  (büzücü  vasitə);  cilalama  üçün  kizelqur;  süni 
kirpiklərin yapışdırılması üçün yapışqanlar; qoyulma 
saçların  yapışdırılması  üçün  yapışqanlar;  yuma 
üçün sabun ağacı qabığı; korund (abraziv material); 
camaşır  üçün  boyalar;  saqqal  və  bığ  üçün  boyalar; 
ayaqyo
lu  suyu  üçün  boyalar;  kosmetik  boyalar; 
nişasta  (appret);  camaşırları  parıldatmaq  üçün 
nişasta;  dəri  üçün  kremlər;  cilalama  üçün  kremlər; 
kosmetik  kremlər;  ağardıcı  kosmetik  kremlər; 
cilalama üçün qırmızı krokus; büxur; saç üçün laklar; 
dırnaq  üçün  laklar;
 
saç  üçün  losy
onlar;  kosmetik 
məqsədlər üçün losyonlar; təraşdan sonra losyonlar; 
kosmetik  maska
lar;  ətriyyat  üçün  yağlar;  kosmetik 
yağlar;  ətirli  yağlar;  efir  yağları;  sidr  ağacından  efir 
yağı;  limondan  efir  yağı;  təmizləyici  vasitə  kimi 
istifadə  olunan  yağlar;  berqamot  yağı;  qaulter  yağı; 
jasmin yağı; lavanda yağı; badam yağı; qizilgül yağı; 
yağsızlaşdırma  üçün  terpentin  yağı;  ağartma  üçün 
ta
başir; təmizləmə üçün 
ta
başir; kosmetik məqsədlər 
üçün badam südü; tualet südləri; müşk (ətir); sabun; 
dezinfeksiya edici sabun; dezodorasiya edici sabun; 
təraş üçün sabun; parça çalarlarının canlandırılması 
üçün  sabunlar;  tualet  sabunları;  müalicəvi  sabun; 
tərləməyə  qarşı  sabun;  ayağın  tərləməsinə  qarşı 
sabun;  badam  sabunu;  ətriyyat  üçün  cövhər; 
kosmetik  dəstlər;  sumbata;  dırnaq  üçün  yapışqan 
təsvirlər; süni dırnaqlar; odekolon; çiçək ət
i
rləri üçün 
əsaslar; kosmetik məqsədlər üçün pambıq çubuqlar; 
buxur  çuqubları;  təraş  ülgüclərinin  itilənməsi  üçün 
kəmər üçün pastalar; diş pastaları; pemza; kosmetik 
məqsədlər 
üçün 
hidrogen 
peroksid; 
nəfəs 
təravətləndirmək üçün zolaqlar; abraziv parça; şüşə 
abrazivı  ilə  sumbata  parça;  dodaq  boyaları; 
kosmetik məqsədlər üçün dodaq boyası; təraş üçün 
preparatlar;  hamam  üçün  kosmetik  preparatlar; 
ətriyyatkosmetika, tualet ləvazimatları kateqoryasına 
aid  olan,  gigiyena  məqsədləri  üçün  preparatlar; 
saçların  burulması  üçün  preparatlar;  dəyişəklərin 
isladılması üçün preparatlar; alətlərin itilənməsi üçün 
preparatlar; 
intim 
gigiyen 
üçün 
preparatlar, 
dezodorantalr; 
parıldatma 
üçün 
preparatlar 
(nişastalama);  solğunlaşdırma  üçün  preparatlar; 
dərinin  rənginin  açılması  üçün  preparatlar;  cilalayici 
preparatlar;  diç  protezlərinin  cilalanması  üçün 
preparatlar;  ağız  boşluğunun  yaxalanması  üçün 
preparatlar,  tibbi  məqsədlər  üçün  istifadə  olunanlar 
istisna ol
maqla; arıqlama üçün kosmetik preparatlar; 
camaşırlara  parlaqlıq  vermək  üçün  preparatlar; 
parıldatmaq  üçün  preparatlar;  yuma  zamanı 
camaşırları  yumşaltmaq  üçün  preparatlar;  yuma 
üçün  preparatlar;  quru  təmizləmə  üçün  preparatlar; 
boyanın  təmizlənməsi  üçün  preparatlar;  lakın 
silinməsi  üçün  preparatlar; makiyajın  silinməsi  üçün 
preparatlar;  parket  mumunun  silinməsi  üçün 
preparatlar  (təmizləyici  preparatlar);  polituranın 
təmizlənməsi  üçün  preparatlar;  pasın  təmizlənməsi 
üçün preparatlar; dırnaqlara qulluq üçün 
preparatlar; 
təmizlik 
üçün 
preparatlar; 
diş 
protezlərinin 
təmizlənməsi  üçün  preparatlar;  divar  kağızlarının 
təmizlənməsi 
üçün 
preparatlar; 
kanalizasiya 
borularının  təmizlənməsi  üçün  preparatlar;  yuma 
üçün ağardıcı preparatlar; kosmetik məqsədlər üçün 
aloye
li  preparatlar;  gündən  qoruyucu  preparatlar; 
camaşırların 
yuyulması 
zamanı 
rənglərin 
canlanması  üçün  kimyəvi  məişət  preparatlar;  parıltı 
(cilalama  üçün)  vermək  üçün  preparatlar;  makiyaj 
üçün  pudra;  almaz  tozu  (abraziv);  ləkə  çıxardanlar; 
süni 
kirpiklər; 
salfetlər, 
kosmetik 
losyon 
hopdurulmuş;  safrol;  camaşırların  emalı  üçün  göy 
boyaq;  yağsızlaşdırma  üçün  skipidar;  çiçək  və 
otlardan  ətirli  qatışıqlar;  ağartma  üçün  soda;  yuma 
üçün  soda;  hamam  üçün  duzlar,  tibbi  məqsədlər 
üçün  istifadə  olunanlar  istisna  olmaqla;  ağartma 
üçün  duzlar;  ətirli  maddələrin  tüstüləndirilməsi  üçün 
tərkiblər  (ətriyyat);  dərinin  qorunması  üçün  tərkiblər 
(cilalama); naşatır spirti (yuyucu, təmizləyici vasitə); 
kosmetik  məqsədlər  üçün  büzücü  maddələr;  qaşlar 
üçün  kosmetik  vasitələr;  qrimləmə  üçün  vasitələr; 
qaralma 
üçün 
kosmetik 
vasitələr; 
saçların 
boyanması  üçün  vasitələr;  permanent  buruqları 
üçün neytrallaşdırma vasitələri; bitkilərin yarpaqlarını 
parıldatmaq  üçün  vasitələr;  kirpik  üçün  kosmetik 
vasitələr;  depilyatorla  tüklərin  təmizlənməsi  üçün 
vasitələr;  dəriyə  qulluq  üçün  kosmetik  vasitələr; 
ayaqqabıya  qulluq  üçün  vasitələr;  kosmetik 
vasitələr;  heyvanlar  üçün  kosmetik  vasitələr;  kirpik 
və  qaşların  boyanması  üçün  kosmetik  vasitələr; 
yuyucu  vasitələr,  sənaye  və  tibbi  məqsədlər  üçün 
istifa
də  olunanlar  istisna  olmaqla;  yağsızlaşdırma 
vasitləri,  sənaye  və  tibbi  məqsədlər  üçün  istifadə 
olunanlar istisna olmaqla; kosmetik məqsədlər üçün 
solğunlaşdırma  vasitələri  (dekolorator);  tərləməyə 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin