Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 
0927
 
10

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(511)  04  
смазочные масла и смазки;
 
смазочные 
материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0928 
(151) 08.09.2016 
(210) 2015 32460 
(220) 22.10.2015 
(181) 22.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  04  -  s
ürtkü  yağları  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları.
 
 
(511)  04  
смазочные масла и смазки;
 
смазочные 
материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0929 
(151) 08.09.2016 
(210) 2015 32461 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  04  -  s
ürtkü  yağları  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları.
 
 
(511)  04  
смазочные масла и смазки;
 
смазочные 
материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0930 
(151) 08.09.2016 
(210) 2015 32463 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  04  -  s
ürtkü  yağları  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları.
 
 
(511)  04  
смазочные масла и смазки; смазочные 
материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0931 
(151) 08.09.2016 
(210) 2015 32465 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511) 04 - i
stilik keçirici yağlar; sürtkü yağları; sürtkü 
materialları; parafin.
 
 
(511)  04  
теплопередающие  масла;  смазочные 
масла; смазочные материалы; парафин.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0932 
(151) 08.09.2016 
(210) 2015 32471 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Exxon  Mobil  Corporation,  a  corporation 
organized  and  existing  under  the  laws  of  the 
State of New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, 
Irving, Texas 75039-2298, U.S.A. (US) 
(540) 
 
(511)  04  -  t
exniki  yağlar  və  sürtkülər;  sürtkü 
materialları.
 
 
(511)  04  
технические  масла  и  смазки; 
смазочные материалы.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0933 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00362 
(220) 16.05.2016 
(181) 16.05.2026 
2016 0927-2016
 
0933
 
11

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(730)  "FARAH  LTD"  Məhdud  Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
  AZ
1095,  Bakı  şəh.,  Səbail  r
-
nu,  Kiçik 
Qala , dön. 2
-
ci, ev 10, mən.5
 (AZ) 
(540) 
 
(511)  03  -  a
ğartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efır  yağları,  kosmetika,  saç  üçün 
losyonlar; diş tozları və pastaları.
 
35 - r
eklam; malların satışı üzrə xidmətlər.
 
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные порошки и пасты.
 
35 
реклама; услуги по продаже товаров.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0934 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00526 
(220) 21.07.2016 
(181) 21.07.2026 
(730)  "Şəms  Tərcümə  Xidmətləri  Mərkəzi" 
Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
  AZ
1133,  Bakı 
şəhəri, Suraxanı rayonu, Yaşayış  sahəsi V (Yeni 
Günəşli qəsəbəsi), ev 12, m. 84
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "Tərcümə"  söz  işarəsi 
müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511) 35 - 41-
ci sinifə aid, reklam; biznes sahəsində 
menrcment, biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs 
xidməti.
 
41 - t
ədris prosesinin təmin edilməsi və tərcüməçilik.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
"Tərcümə" 
не 
является 
объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  35  
Реклама;  менеджмент  в  сфере 
бизнеса; административная 
деятельность 
в 
сфере  бизнеса;офисная  служба    относящиеся  в 
41-
ом классу.
 
41  
обеспечение  учебного  процесса  и  услуги 
переводчика.
 
_________ 
 
(111) N 2016 0935 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 00882 
(220) 16.12.2015 
(181) 16.12.2025 
(730) 
"FORMCOND" 
Məhdud 
Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 
Bakı  şəhəri,  Əhməd  Rəcəbli  küçəsi, 
222 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri
 
hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
qırmızımavi, tünd mavi,  açıq mavi
 
(511) 37 
inşaat; təmir; avadanlığın quraşdırılması

 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
красный,  белый,  голубой,  темно
-
голубой, 
светло
-
голубой
 
(511)  37  
строительство;  ремонт;  установка 
оборудования

_________ 
 
 
(111) N 2016 0936 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00511 
(220) 14.07.2016 
(181) 14.07.2026 
(730) 
"Qaraqaşlı
-
Broyler" 
Açıq 
Səhmdar 
Cəmiyyəti,
 
AZ4716,  Nefçala  Rayonu,  Qaraqaşlı 
kəndi
 (AZ) 
(540) 
 
(591) 
sarı, qırmızı
 
(511) 29 - q
uş əti və ov quşu əti.
 
35  -  29-
cu  sinifdə  göstərilən  malların  reklamı  və 
satışı.
 
 
(591) 
желтый, красный
 
(511) 29 
мясо птицы и мясо дичи.
 
35  
реклама и продажа товаров указанных в 29
-
ом классе.
 
_________ 
 
(111) N 2016 0937 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 00837 
2016 0933-2016
 
0937
 
12

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(220) 30.11.2015 
(181) 30.11.2025 
(730)  "Azərsun  Holdinq"  Məhdud  Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 
Azərbaycan
 
Respublikası, Bakı şəhəri, 
Heydər Əliyev prospekti 90
 (AZ) 
(540) 
 
 
(511)  30  -  q
ənnadı  məmulatları,  о  cümlədən  şəkər 
tozu. 
35 - r
eklam; biznes sahəsində menecment (malların 
satışı üzrə xidmətlər).
 
43 
ərzaq və içkilərlə təminetmə xidmətləri.
 
 
(511)  30  
кондитерские  изделии,  в  том  числе 
сахарный песок.
 
35  
реклама;менеджмент  в  сфере  бизнеса;
 
(услуги по продаже товаров).
 
43 

услуги  по  обеспечению  пищевыми 
продуктами и напитками.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0938 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 00816 
(220) 23.11.2015 
(181) 23.11.2025 
(730) 
"Region 
Tədris 
Mərkəzi" 
Məhdud 
Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
Naxçıvan  MR,
  Ordubad 
şəhəri,
 
Heydər Əliyev prospekti 1
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirl
ər.
  
(591) 
ağ, qara, göy, qırmızı, yaşıl
 
(511)  41  -  t
ərbiyəetmə;  tədris  prosesinin  tə
min 
edilməsi;  əyləncələr;  id
m
an  və  mədəni
-maarif 
tədbirlərinin təşkili.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
белый, черный, синий, красный, зеленый
 
(511)  41  
воспитание;  обеспечение  учебного 
процесса; развлечения; организация спортивных 
и культур
-
но
-
просветительных мероприятий.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0939 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 00818 
(220) 23.11.2015 
(181) 23.11.2025 
(730) Əhmədov Rəşad Ramiz oğlu,
 
Naxçıvan MR,
 
Naxçıvan şəhəri,
 
Azərbaycan küçəsi
 (AZ) 
(540) 
 
(511)  19  -  qeyri-
metal  tikinti  materialları;  qapı, 
pəncərə

20  - m
ebel, güzgülər, şəkillər üçün çərçivələr və
 i.a; 
ağacdan, 
mantardan, 
qamışdan, 
qarğıdan, 
söyüddən,  buynuzdan,  sümükdən,  fıl  sümüyiindən, 
balina  bığından,  tısbağaların  qınından,  balıq 
qulaqlarından, 
kəhrabadan, 
sədəfdən, 
doniz! 
penkasından,  bu  materialların  əvəzedicilərindən  və 
ya  plastik  kütlələrdən  digər  siniflərə  aid  edilməyən 
məmulatlar.
 
35  -  b
iznes  sahəsində  menecment;  19  və  20
-ci 
siniflərdə  göstərilmiş  əmtəələrin  satışı  üzrə 
xidmətlər.
 
 
(511) 
19 

неметаллические  строительные 
материалы окно и двери

20  
мебель,  зеркала,  обрамления  для  картин; 
изделия,  не  относящиеся  к  другим  клас
-
сам,  из 
дерева,  пробки,  камыша,  тростника,  ивы,  рога, 
кости,  слоновой  кости,  китового  уса,  панциря 
черепах,  раковин,  янтаря,  перламутра,  морской 
пенки,  из  заменителей  этих  материалов  или  из 
пластмасс

35  
менеджмент  в
 
сфере  бизнеса;  продажа 
товаров указанное 19 и 20
-
м классе.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0940 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00616 
(220) 19.08.2016 
(181) 19.08.2026 
(730)  "Lazur"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ
1021, Bakı şəh., Səbail r
-
nu, Badamdar  ŞTQ, 
Badamd
ar Şossesi, ev 151, mən. 1
 (AZ) 
(540) 
2016 0937-2016
 
0940
 
13

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  “Lazur”  söz  işarəsindən 
qalan  işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər. 
 
(591) 
yaşıl, mavi, qırmızı
 
(511) 44 - t
ibbi xidmətlər.
 
 
(526) 
Все  обозначения  товарного  знака,  за 
исключением словесного обозначения “Lazur” не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
зеленый, голубой, красный
 
(511) 44 
медицинские услуги.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0941 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00452 
(220) 20.06.2016 
(181) 20.06.2026 
(7
30) 
"İntend" 
MƏHDUD 
MƏSULİYYƏTLİ 
CƏMİYYƏTİ,
 
AZ1010,  Bakı  şəhəri,  Səbail  r
-nu, 
Üzeyir Hacıbəyov ev 62
 (AZ) 
(540) 
 
 
(591) 
qırmızı, ağ
 
(511)  30  -  q
əhvə,  çay,  какао,  qənd,  düyü,  tapioka 
(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 
məhsulları,  çörək
-bulka 
məmulatları,  qənnadı 
məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 
çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 
ədviyyatlar; qida buzu.
 
 
(591) 
красный, белый
 
(511)  30  
кофе,  чай,  какао,  сахар,  рис,  тапиока 
(маниока),  саго,  заменители  кофе;  мука  и 
зерновые  продукты,  хлебобулочные  изделия, 
кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из 
патоки;  дрожжи,  пекарные  порошки;  соль, 
горчица;  уксус,  приправы;  пряности;  пищевой 
лед

_________ 
 
 
(111) N 2016 0942 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00571 
(220) 05.08.2016 
(181) 05.08.2026 
(730) İsayev Elvin Vahid oğlu,
 AZ
1027, Bakı şəh., 
Xətai rayonu, Zığ yolu, ev 26, mən 86
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında "PİVƏBAZ" söz  işarəsindən 
və  təsviri  hissədən  başqa  qalan  işarələr  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyektləri deyildirlər.
 
(511) 32 - p
ivə

43 - k
afe və restoran xidmətləri

 
(526) 
Все  обозначения  товарного  знака,  за 
исключением 
изобразительной 
части 
и 
словесного обозначения "PİVƏBAZ" не являются 
объектами самостоятельной правовой охраны.
 
(511) 32 
пиво.
 
43 
услуги кафе и ресторанов.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0943 
(151) 15.09.2016 
(210) 2016 00578 
(220) 08.08.2016 
(181) 08.08.2026 
(730)  Ələkbərov  Seymur  Aydın  oğlu,
  AZ1012, 
Bakı  şəhəri,  Yasamal  rayonu,
 
Şeyx  Məhəmməd 
Xiyabani ev 33, M 533 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qal
an 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(511) 43 - k
afe və restoran xidmətləri

 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511) 43 
услуги кафе и ресторанов.
 
_________ 
 
2016 0940-2016
 
0943
 
14

  ƏMTƏƏ NİŞANLARI
 
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
 
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(111) N 2016 0944
(151) 15.09.2016
(210) 2015 00801
(220) 13.11.2015
(181) 13.11.2025
(730) Quliyev  Cahangir  Mirzağa  oğlu,
  AZ4222,
Lənkəran r
-
nu, Liman şəh., H.Aslanov küç., ev 5
(AZ)
(540)
(526)
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri
deyildirlər.
(591)
yaşıl, ağ, qara
(511) 29 - q
uş əti.
35 - reklam; 29-
cu sinifdə göstərilən əmtəənin satışı
üzrə xidmətlər.
(526)
Все 
обозначения, 
за 
исключением
изобразительной  части  товарного  знака,  не
являются  объектами  самостоятельной  правовой
охраны.
(591)
зеленый, белый, черный
(511) 29 
птица.
35  
реклама,  продажа  товаров  указанные  29
-
м
классе.
_________ 
(111) N 2016 0945
(151) 15.09.2016
(210) 2014 31512
(220) 27.10.2014
(181) 27.10.2024
(730) Philip Morris Brands Sàrl,Quai Jeanrenaud
3, 2000 Neuchâtel, Switzerland(CH)
(540)
(526)
Əmtəə  nişanında  “PARLIAMENT”,  “Carat”
söz işarələrindən  və  təsviri  hissədən  başqa  qalan
işarələr 
müstəqil 
hüquqi 
mühafizə
obye
ktləri deyildirlər.
(591)
mavi, tünd mavi, açıq mavi, boz, ağ, qırmızı
(511) 34  
emal  edilmiş  və  emal  edilməmiş  tütün;
tütün  məmulatları;  siqarlar;  siqaretlər,
papiroslar; 
siqarillalar;  siqaret  eşmək  üçün  tütün,  tütün 
çubuqları;  çeynəməli  tütün; iyləmək,
  qoxulamaq 
üçün tütün; kretek, (qərənfil ləçəkləri ilə doldurulmuş 
siqaretlər); snyus  (xırda  doğranmış  nəmləşdirici 
tütün); 
qeyri 

tibbi 
məqsədlər 
üçün 
nəzərdə tutulanlar 
istisna 
olmaqla 
tütün 
əvəzediciləri;  elektron  siqaretlər;  istiliklə  emal 
edilmiş tütün  məmulatları;  siqaretlərin  istiliklə  emal 
edilməsi 
üçün 
elektron 
qurğular; 
tütün məmulatlarının  çəkilməsi  üçün  ləvazimatlar; 
siqaret,  papiros  kağızı;  uzun  siqaret müştükləri; 
siqaret fitrləri; tütün qabları, siqaret, papiros qutuları; 
külqabılar;  tütün çubuqları;  siqaret,  papiros  eşmək 
üçün cib qurğuları; alışqanlar; kibrit.
 
(526)
Все  обозначения  товарного  знака

за  иск
-
лючением  изобразительной  части  и  слово
сочетаний 
“PARLIAMENT”
 
и” 
CARAT”
 
не
являются  объектами  самостоятельной  правовой
охраны
.
(591)
голубой,  темно
-
голубой,  светло
-
голубой,
серый, белый, красный
(511)
34 

табак, 
обработанный 
или
необработанный;  табачные  изделия;  сигары,
сигареты,  папиросы,  сигариллы,  сигаретный
табак  для  самокруток  ,  трубки  курительные
,
табак  жевательный  ,  табак  нюхательный,  кретек
(
сигареты  заполненные  лепестками
 
гвоздики);
снюс  (измельченный  увлажнительный  табак);
заменители  табака  (не  для  медицинских  целей);
электронные 
сигареты; 
табачные 
изделия
обработанные  теплом;  электронные  приборы
для  обработки  теплом  сигарет;  курительные
принадлежности,  бумага  для  папирос,  сигарет,
трубки для сигарет, фильтры для сигарет, банки
табачные, 
ящики 
для 
сигарет, 
папирос
;
пепельницы,  трубки  курительные,  устройства
карманные  для  скручивания  сигарет,  папирос,
зажигалки, спички
.
_________ 
(111) N 2016 0946
(151) 15.09.2016
(210) 2015 32402
(220) 16.10.2015
(181) 16.10.2025
(730) Otokar  Otomotiv  ve  Savunma  Sanayi
Anonim Sirketi,Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad.
No:58 A Blok 81580 Küçükyalı, Maltepe Istanbul,
Turkey (TR)
(540)
2016 0944-2016
 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin