Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə31/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
часть  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  32  -   
пиво,  минеральные  и  газированные 
воды и прочие безалкогольные напитки; фрукто
-
вые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие 
составы  для изготовления  напитков;  лимонады; 
сиропы  и  концентраты  для  лимонадов; газиро
-
ванные безалкогольные напитки; энергетические 
напитки; 
концентраты фруктовых 
соков; 
эссенции  для  изготовления  напитков;  экстракты 
фруктовые 
безалкогольные, 
напитки 
изотонические,  вода  содовая;  искусственно 
газированные  воды;  природные  газированные 
2016 1101-2016
 
1103
 
130

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
воды; природные  газированные  минеральные 
воды с фруктовым вкусом.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная  деятельность  в  сфере биз
-
неса;  офисная  служба;  сбор  для  третьих  лиц 
различных 
товаров 
(не подразумевая 
их 
транспортировку) и их размещение для удобства 
изучения 
и приобретения 
потребителями 
(услуги,  оказываемые  через  розничные  и 
оптовые магазины, 
посредством 
каталогов, 
электронных  средств,  например,  теле
-
магазинов 
или интернет
-
сайтов, и т.п.) в отношении товаров 
32  класса,  включая пиво,  минеральные  и 
газированные  воды  и  прочие  безалкогольные 
напитки; фруктовые  напитки  и  фруктовые  соки; 
сиропы  и  прочие  составы  для изготовления 
напитков;  лимонады;  сиропы  и  концентраты  для
 
лимонадов; газированные 
безалкогольные 
напитки; 
энергетические 
напитки; 
концентраты фруктовых  соков;  эссенции  для 
изготовления 
напитков; 
экстракты 
фруктовые безалкогольные, 
напитки 
изотонические,  кола  (безалкогольный  напиток); 
вода содовая; искусственно газированные воды
природные 
газированные 
воды; природные 
газированные  минеральные  воды  с  фруктовым 
вкусом.
 
_________
 
 
 
(111) N 2016 1104 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 33070 
(220) 18.07.2016 
(181) 18.07.2026 
(730) Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd.Şti.,
 
ODTÜ
 
Teknokent, 
Galyum 
Blok 
ZK:2 
Çankaya, 
ANKARA, TÜRKİYE
 (TR) 
(540) 
 
 
(591) 
mavi, qırmızı
 
(511)  09  -  e
lmi,  dəniz,  geodeziya,  fotografiya, 
kinematoqrafiya, 
optika, 
çəkmə, 
ölçmə, 
siqnalizasiya,  nəzarət  (yoxlama),  xilas  etmə  və 
tədris  üçün  cihaz  və  alətlər;  elektrikin  ötürülməsi, 
paylanması, 
transformasiyası, 
toplanması, 
tənzimlənməsi  və  ya  idarə edilməsi  üçün  cihaz  və 
alətlər;  səsin  və  ya  təsvirin  yazılması,  ötürülməsi, 
canlandırılması  üçün  aparatura;  məlumatın  maqnit 
daşıyıcıları, səsyazma diskləri; hesablayıcı maşınlar, 
məlumatları işləmək üçün avadanlıq və kompüterlər; 
kompüter
 
proqram təminatı.
 
37 - i
nşaat; təmir; avadanlığın quraşdırılması, elrtrikli 
və  elektronik  cihazların  quraşdırılması,  texniki 
xidmət və təmiri xidmətləri.
 
42  -  e
lmi  və  texnoloji  xidmətlər  və  onlara  aid  olan 
elmi tədqiqatlar və işləmələr; sənaye analizi və elmi 
tədqiqatlar  üzrə  xidmətlər;  kompüterlərin  texniki  və 
proqram təminatının işlənməsi və təkmilləşdirilməsi.
 
 
(591) 
голубой, красный
 
(511)  09  
приборы  и  инструменты  научные, 
морские, 
геодезические, 
фотографические, 
кинематографические, 
оптические, 
для 
взвешивания, 
измерения, 
сигнализации, 
контроля  (проверки),  спасания  и  обучения; 
приборы 
и 
инструменты 
для 
передачи, 
распределения,  трансформации,  накопления, 
регулирования  или  управления  электричеством; 
аппаратура 
для 
записи, 
передачи, 
воспроизведения 
звука 
или 
изображений; 
магнитные 
носители 
информации, 
диски 
звукозаписи;  счетные  машины,  оборудование 
для  обработки  информации  и  компьютеры; 
компьютерное программное обеспечение

37 

строительство; 
ремонт; 
установка 
оборудования,  установка,  техобслуживание  и 
ремонт электрических и электронных приборов.
 
42  
научные  и  технологические  услуги  и 
относящиеся  к  ним  научные  исследования  и 
разработки; услуги по промышленному анализу и 
научным 
исследованиям; 
разработка 
и 
усовершенствование 
технического 
и 
прог
-
раммного обеспечения компьютеров.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1105 
(151) 30.09.2016 
(210) 2016 00515 
(220) 15.07.2016 
(181) 15.07.2026 
(730) Əsədov Nahid Elbrus oğlu,
 
AZ6724, Babək 
r-
nu, Cəhri
 (AZ) 
(540) 
 
 
 
(511)  43  
ərzaq  məhsulları  və  içkilərlə  təmin  etmə 
üzrə xidmətlər; müvəqqəti yaşayışın
 
təmin edilməsi.
 
 
(511)  43  
услуги  по  обеспечению  пищевыми 
продуктами 
и 
напитками; 
обеспечение 
временного проживания

_________ 
 
 
 
 
2016 1103-2016
 
1105
 
131

 
 
 
 
GÖSTƏRİCİLƏR
 
УКАЗАТЕЛИ
 
 
 
ƏMTƏƏ NİŞANI ŞƏ
HAD
ƏTNAMƏLƏRİNİN SİSTEMATİK GÖSTƏRİCİSİ
 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ
 
НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
Ə
XBT 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si
 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si
 
Ə
XBT 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si
 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si
 
Ə
XBT 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si
 
İddia 
sə nə dinin 
№-si 
МКТУ
 
№ 
свидетельства
 

 
заявки 
МКТУ
 
№ 
свидетельства
 

 
заявки 
МКТУ
 
№ 
свидетельства
 

 
заявки 
01 
01 
01 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
N 2016 0916 
N 2016 0974 
N 2016 1098 
N 2016 1014 
N 2016 1052 
N 2016 1085 
N 2016 0933 
N 2016 0955 
N 2016 0959 
N 2016 0979 
N 2016 0980 
N 2016 0981 
N 2016 1011 
N 2016 1019 
N 2016 1042 
N 2016 1064 
N 2016 1068 
N 2016 1072 
N 2016 1073 
N 2016 1074 
N 2016 1076 
N 2016 1092 
N 2016 0917 
N 2016 0918 
N 2016 0919 
N 2016 0920 
N 2016 0921 
N 2016 0922 
N 2016 0923 
N 2016 0924 
N 2016 0925 
N 2016 0926 
N 2016 0927 
N 2016 0928 
N 2016 0929 
N 2016 0930 
N 2016 0931 
N 2016 0932 
N 2016 0972 
N 2016 0973 
N 2016 0975 
N 2016 0976 
N 2016 0977 
N 2016 1050 
N 2016 0960 
N 2016 0961 
N 2016 0962 
N 2016 0963 
N 2016 0965 
N 2016 0966 
N 2016 0978 
N 2016 1018 
N 2016 1020 
N 2016 1039 
N 2016 1057 
N 2016 1061 
2016 00407 
2015 32469 
2016 00553 
2016 00533 
2015 32651 
2016 00413 
2016 00362 
2015 32332 
2015 32536 
2015 32582 
2015 32584 
2015 32585 
2016 00363 
2016 00496 
2016 00539 
2016 00086 
2014 30901 
2016 32754 
2016 32755 
2016 32756 
2015 00686 
2015 32665 
2015 32436 
2015 32440 
2015 32441 
2015 32442 
2015 32443 
2015 32446 
2015 32447 
2015 32455 
2015 32456 
2015 32458 
2015 32459 
2015 32460 
2015 32461 
2015 32463 
2015 32465 
2015 32471 
2015 32462 
2015 32467 
2015 32470 
2015 32472 
2015 32516 
2016 00602 
2015 32556 
2015 32557 
2015 32625 
2015 00805 
2016 32988 
2016 32989 
2015 32518 
2016 00495 
2016 00498 
2016 32687 
2015 32662 
2015 00886 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
11 
11 
12 
12 
16 
17 
19 
19 
21 
21 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
N 2016 0957 
N 2016 0964 
N 2016 0985 
N 2016 0993 
N 2016 1022 
N 2016 1026 
N 2016 1027 
N 2016 1028 
N 2016 1029 
N 2016 1040 
N 2016 1043 
N 2016 1051 
N 2016 1060 
N 2016 1069 
N 2016 1083 
N 2016 1084 
N 2016 1099 
N 2016 1104 
N 2016 0991 
N 2016 1017 
N 2016 0946 
N 2016 1088 
N 2016 1047 
N 2016 0958 
N 2016 0939 
N 2016 0953 
N 2016 0986 
N 2016 0987 
N 2016 1094 
N 2016 0984 
N 2016 1048 
N 2016 1058 
N 2016 1062 
N 2016 1063 
N 2016 0936 
N 2016 0944 
N 2016 0954 
N 2016 0983 
N 2016 1021 
N 2016 1095 
N 2016 0937 
N 2016 0941 
N 2016 0949 
N 2016 0968 
N 2016 0994 
N 2016 1023 
N 2016 1024 
N 2016 1025 
N 2016 1033 
N 2016 1075 
N 2016 1078 
N 2016 1079 
N 2016 1080 
N 2016 1081 
N 2016 1082 
N 2016 1101 
2015 32502 
2015 32343 
2015 00551 
2015 32512 
2016 00628 
2015 32490 
2015 32491 
2015 32492 
2015 32493 
2016 32728 
2016 00545 
2015 32288 
2015 00858 
2015 32671 
2016 32954 
2016 32955 
2016 00581 
2016 33070 
2015 32381 
2016 00554 
2015 32402 
2015 32573 
2016 00555 
2015 32503 
2015 00818 
2016 33061 
2015 00902 
2015 00903 
2016 00365 
2016 33110 
2016 00567 
2016 32690 
2016 00041 
2016 00042 
2016 00511 
2015 00801 
2016 33071 
2016 33109 
2016 00595 
2015 00011 
2015 00837 
2016 00452 
2015 32575 
2015 32230 
2015 32520 
2016 00458 
2016 00459 
2016 00460 
2015 32517 
2015 00629 
2015 32644 
2015 32645 
2015 32646 
2015 32647 
2015 32648 
2016 00620 
32 
32 
32 
32 
33 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
37 
37 
37 
41 
41 
41 
43 
43 
43 
43 
N 2016 1056 
N 2016 1065 
N 2016 1067 
N 2016 1103 
N 2016 1090 
N 2016 0945 
N 2016 0947 
N 2016 0948 
N 2016 0989 
N 2016 0990 
N 2016 0992 
N 2016 0995 
N 2016 0996 
N 2016 0997 
N 2016 0998 
N 2016 0999 
N 2016 1000 
N 2016 1001 
N 2016 1002 
N 2016 1003 
N 2016 1004 
N 2016 1005 
N 2016 1006 
N 2016 1007 
N 2016 1008 
N 2016 1009 
N 2016 1034 
N 2016 1035 
N 2016 1036 
N 2016 1037 
N 2016 1038 
N 2016 1089 
N 2016 0934 
N 2016 0952 
N 2016 0971 
N 2016 0982 
N 2016 1015 
N 2016 1016 
N 2016 1030 
N 2016 1041 
N 2016 1044 
N 2016 1066 
N 2016 1086 
N 2016 1096 
N 2016 1097 
N 2016 1031 
N 2016 0935 
N 2016 0969 
N 2016 0970 
N 2016 0938 
N 2016 1045 
N 2016 1046 
N 2016 0943 
N 2016 0951 
N 2016 1013 
N 2016 1032 
2015 32661 
2016 00414 
2016 00618 
2015 32218 
2015 32484 
2014 31512 
2015 32473 
2015 32499 
2015 32198 
2015 32365 
2015 32476 
2015 32560 
2015 32561 
2015 32362 
2015 32673 
2015 32589 
2015 32605 
2015 32606 
2015 32607 
2015 32627 
2015 32628 
2015 32629 
2015 32630 
2015 32634 
2015 32650 
2015 32664 
2015 32593 
2015 32594 
2015 32595 
2015 32626 
2015 32633 
2015 32376 
2016 00526 
2016 33060 
2015 32454 
2016 33053 
2016 00547 
2016 00548 
2015 32611 
2016 00624 
2016 00225 
2016 00491 
2016 00577 
2016 00574 
2016 00351 
2015 32613 
2015 00882 
2015 32445 
2015 32453 
2015 00816 
2016 00446 
2016 00490 
2016 00578 
2015 32604 
2016 00513 
2013 30031 
132

 
 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
08 
09
 
N 2016 1070 
N 2016 1071 
N 2016 1077 
N 2016 1087 
N 2016 1091 
N 2016 0950 
N 2016 1100 
N 2016 0956
 
2015 32411 
2015 32414 
2015 32558 
2015 32144 
2015 32618 
2015 32590 
2016 00619 
2015 32351
 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32
 
N 2016 1102 
N 2016 0942 
N 2016 0988 
N 2016 1012 
N 2016 1053 
N 2016 1054 
N 2016 1055
 
2016 00621 
2016 00571 
2015 32185 
2016 00426 
2015 32654 
2015 32659 
2015 32653
 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
44
 
N 2016 1059 
N 2016 1093 
N 2016 1105 
N 2016 0940 
N 2016 0967 
N 2016 1010 
N 2016 1049
 
2015 00847 
2015 00848 
2016 00515 
2016 00616 
2016 00466 
2016 00257 
2016 00572
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133

 
 
ƏMTƏƏ NİŞANI ÜZRƏ İDDİA SƏNƏDLƏRİNİN SAY GÖSTƏRİCİSİ
 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЗАЯВОК НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
 
 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si
 
Ə
XBT 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si
 
Ə
XBT 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si
 
Ə
XBT 

 
заявки
 
№ 
свидетельства
 
МКТУ 
 
 

 
заявки
 
№ 
свидетельства
 
МКТУ 
 
 

 
заявки
 
№ 
свидетельства
 
МКТУ 
 
 
2013 30031 
2014 30901 
2014 31512 
2015 00011 
2015 00551 
2015 00629 
2015 00686 
2015 00801 
2015 00805 
2015 00816 
2015 00818 
2015 00837 
2015 00847 
2015 00848 
2015 00858 
2015 00882 
2015 00886 
2015 00902 
2015 00903 
2015 32144 
2015 32185 
2015 32198 
2015 32218 
2015 32230 
2015 32288 
2015 32332 
2015 32343 
2015 32351 
2015 32362 
2015 32365 
2015 32376 
2015 32381 
2015 32402 
2015 32411 
2015 32414 
2015 32436 
2015 32440 
2015 32441 
2015 32442 
2015 32443 
2015 32445 
2015 32446 
2015 32447 
2015 32453 
2015 32454 
2015 32455 
2015 32456 
2015 32458 
2015 32459 
2015 32460 
2015 32461 
2015 32462 
2015 32463 
2015 32465 
2015 32467 
2015 32469 
2015 32470 
2015 32471 
2015 32472 
2015 32473 
2015 32476 
2015 32484 
2015 32490 
2015 32491
 
N 2016 1032 
N 2016 1068 
N 2016 0945 
N 2016 1095 
N 2016 0985 
N 2016 1075 
N 2016 1076 
N 2016 0944 
N 2016 0963 
N 2016 0938 
N 2016 0939 
N 2016 0937 
N 2016 1059 
N 2016 1093 
N 2016 1060 
N 2016 0935 
N 2016 1061 
N 2016 0986 
N 2016 0987 
N 2016 1087 
N 2016 0988 
N 2016 0989 
N 2016 1103 
N 2016 0968 
N 2016 1051 
N 2016 0955 
N 2016 0964 
N 2016 0956 
N 2016 0997 
N 2016 0990 
N 2016 1089 
N 2016 0991 
N 2016 0946 
N 2016 1070 
N 2016 1071 
N 2016 0917 
N 2016 0918 
N 2016 0919 
N 2016 0920 
N 2016 0921 
N 2016 0969 
N 2016 0922 
N 2016 0923 
N 2016 0970 
N 2016 0971 
N 2016 0924 
N 2016 0925 
N 2016 0926 
N 2016 0927 
N 2016 0928 
N 2016 0929 
N 2016 0972 
N 2016 0930 
N 2016 0931 
N 2016 0973 
N 2016 0974 
N 2016 0975 
N 2016 0932 
N 2016 0976 
N 2016 0947 
N 2016 0992 
N 2016 1090 
N 2016 1026 
N 2016 1027
 
43 
03 
34 
29 
09 
30 
03 
29 
05 
41 
19 
30 
43 
43 
09 
37 
05 
21 
21 
05 
32 
34 
32 
30 
09 
03 
09 
09 
34 
34 
34 
11 
12 
05 
05 
04 
04 
04 
04 
04 
37 
04 
04 
37 
35 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
01 
04 
04 
04 
34 
34 
33 
09 
09
 
2015 32492 
2015 32493 
2015 32499 
2015 32502 
2015 32503 
2015 32512 
2015 32516 
2015 32517 
2015 32518 
2015 32520 
2015 32536 
2015 32556 
2015 32557 
2015 32558 
2015 32560 
2015 32561 
2015 32573 
2015 32575 
2015 32582 
2015 32584 
2015 32585 
2015 32589 
2015 32590 
2015 32593 
2015 32594 
2015 32595 
2015 32604 
2015 32605 
2015 32606 
2015 32607 
2015 32611 
2015 32613 
2015 32618 
2015 32625 
2015 32626 
2015 32627 
2015 32628 
2015 32629 
2015 32630 
2015 32633 
2015 32634 
2015 32644 
2015 32645 
2015 32646 
2015 32647 
2015 32648 
2015 32650 
2015 32651 
2015 32653 
2015 32654 
2015 32659 
2015 32661 
2015 32662 
2015 32664 
2015 32665 
2015 32671 
2015 32673 
2016 00041 
2016 00042 
2016 00086 
2016 00225 
2016 00257 
2016 00351
 
N 2016 1028 
N 2016 1029 
N 2016 0948 
N 2016 0957 
N 2016 0958 
N 2016 0993 
N 2016 0977 
N 2016 1033 
N 2016 0978 
N 2016 0994 
N 2016 0959 
N 2016 0960 
N 2016 0961 
N 2016 1077 
N 2016 0995 
N 2016 0996 
N 2016 1088 
N 2016 0949 
N 2016 0979 
N 2016 0980 
N 2016 0981 
N 2016 0999 
N 2016 0950 
N 2016 1034 
N 2016 1035 
N 2016 1036 
N 2016 0951 
N 2016 1000 
N 2016 1001 
N 2016 1002 
N 2016 1030 
N 2016 1031 
N 2016 1091 
N 2016 0962 
N 2016 1037 
N 2016 1003 
N 2016 1004 
N 2016 1005 
N 2016 1006 
N 2016 1038 
N 2016 1007 
N 2016 1078 
N 2016 1079 
N 2016 1080 
N 2016 1081 
N 2016 1082 
N 2016 1008 
N 2016 1052 
N 2016 1055 
N 2016 1053 
N 2016 1054 
N 2016 1056 
N 2016 1057 
N 2016 1009 
N 2016 1092 
N 2016 1069 
N 2016 0998 
N 2016 1062 
N 2016 1063 
N 2016 1064 
N 2016 1044 
N 2016 1010 
N 2016 1097
 
09 
09 
34 
09 
17 
09 
04 
30 
05 
30 
03 
05 
05 
05 
34 
34 
12 
30 
03 
03 
03 
34 
06 
34 
34 
34 
43 
34 
34 
34 
35 
36 
05 
05 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
30 
30 
30 
30 
30 
34 
02 
32 
32 
32 
32 
05 
34 
03 
09 
34 
25 
25 
03 
35 
44 
35
 
2016 00362 
2016 00363 
2016 00365 
2016 00407 
2016 00413 
2016 00414 
2016 00426 
2016 00446 
2016 00452 
2016 00458 
2016 00459 
2016 00460 
2016 00466 
2016 00490 
2016 00491 
2016 00495 
2016 00496 
2016 00498 
2016 00511 
2016 00513 
2016 00515 
2016 00526 
2016 00533 
2016 00539 
2016 00545 
2016 00547 
2016 00548 
2016 00553 
2016 00554 
2016 00555 
2016 00567 
2016 00571 
2016 00572 
2016 00574 
2016 00577 
2016 00578 
2016 00581 
2016 00595 
2016 00602 
2016 00616 
2016 00618 
2016 00619 
2016 00620 
2016 00621 
2016 00624 
2016 00628 
2016 32687 
2016 32690 
2016 32728 
2016 32754 
2016 32755 
2016 32756 
2016 32954 
2016 32955 
2016 32988 
2016 32989 
2016 33053 
2016 33060 
2016 33061 
2016 33070 
2016 33071 
2016 33109 
2016 33110
 
N 2016 0933 
N 2016 1011 
N 2016 1094 
N 2016 0916 
N 2016 1085 
N 2016 1065 
N 2016 1012 
N 2016 1045 
N 2016 0941 
N 2016 1023 
N 2016 1024 
N 2016 1025 
N 2016 0967 
N 2016 1046 
N 2016 1066 
N 2016 1018 
N 2016 1019 
N 2016 1020 
N 2016 0936 
N 2016 1013 
N 2016 1105 
N 2016 0934 
N 2016 1014 
N 2016 1042 
N 2016 1043 
N 2016 1015 
N 2016 1016 
N 2016 1098 
N 2016 1017 
N 2016 1047 
N 2016 1048 
N 2016 0942 
N 2016 1049 
N 2016 1096 
N 2016 1086 
N 2016 0943 
N 2016 1099 
N 2016 1021 
N 2016 1050 
N 2016 0940 
N 2016 1067 
N 2016 1100 
N 2016 1101 
N 2016 1102 
N 2016 1041 
N 2016 1022 
N 2016 1039 
N 2016 1058 
N 2016 1040 
N 2016 1072 
N 2016 1073 
N 2016 1074 
N 2016 1083 
N 2016 1084 
N 2016 0965 
N 2016 0966 
N 2016 0982 
N 2016 0952 
N 2016 0953 
N 2016 1104 
N 2016 0954 
N 2016 0983 
N 2016 0984
 
03 
03 
24 
01 
02 
32 
32 
41 
30 
30 
30 
30 
44 
41 
35 
05 
03 
05 
29 
43 
43 
35 
02 
03 
09 
35 
35 
01 
11 
16 
25 
32 
44 
35 
35 
43 
09 
29 
04 
44 
32 
08 
31 
31 
35 
09 
05 
25 
09 
03 
03 
03 
09 
09 
05 
05 
35 
35 
19 
09 
29 
29 
25
 
 
 
 
134

ƏMTƏƏ NİŞANI ŞAHƏDƏTNAMƏLƏRİNİN SAY
 
GÖSTƏRİCİSİ
 
НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si  
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si 
Ə
XBT 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si 
Ə
XBT 
Şə
had
ə
tnam
ə
nin 

-si 
İddia
 
s
ə
n
ə
dinin 

-si 
Ə
XBT 
№ 
свидетельства
 

 
заявки
 
МКТУ 
№ 
свидетельства
 

 
заявки
 
МКТУ 
№ 
свидетельства
 

 
заявки
 
МКТУ 
N 2016 0916 
N 2016 0917 
N 2016 0918 
N 2016 0919 
N 2016 0920 
N 2016 0921 
N 2016 0922 
N 2016 0923 
N 2016 0924 
N 2016 0925 
N 2016 0926 
N 2016 0927 
N 2016 0928 
N 2016 0929 
N 2016 0930 
N 2016 0931 
N 2016 0932 
N 2016 0933 
N 2016 0934 
N 2016 0935 
N 2016 0936 
N 2016 0937 
N 2016 0938 
N 2016 0939 
N 2016 0940 
N 2016 0941 
N 2016 0942 
N 2016 0943 
N 2016 0944 
N 2016 0945 
N 2016 0946 
N 2016 0947 
N 2016 0948 
N 2016 0949 
N 2016 0950 
N 2016 0951 
N 2016 0952 
N 2016 0953 
N 2016 0954 
N 2016 0955 
N 2016 0956 
N 2016 0957 
N 2016 0958 
N 2016 0959 
N 2016 0960 
N 2016 0961 
N 2016 0962 
N 2016 0963 
N 2016 0964 
N 2016 0965 
N 2016 0966 
N 2016 0967 
N 2016 0968 
N 2016 0969 
N 2016 0970 
N 2016 0971 
N 2016 0972 
N 2016 0973 
N 2016 0974 
N 2016 0975 
N 2016 0976 
N 2016 0977 
N 2016 0978 
N 2016 0979
 
2016 00407 
2015 32436 
2015 32440 
2015 32441 
2015 32442 
2015 32443 
2015 32446 
2015 32447 
2015 32455 
2015 32456 
2015 32458 
2015 32459 
2015 32460 
2015 32461 
2015 32463 
2015 32465 
2015 32471 
2016 00362 
2016 00526 
2015 00882 
2016 00511 
2015 00837 
2015 00816 
2015 00818 
2016 00616 
2016 00452 
2016 00571 
2016 00578 
2015 00801 
2014 31512 
2015 32402 
2015 32473 
2015 32499 
2015 32575 
2015 32590 
2015 32604 
2016 33060 
2016 33061 
2016 33071 
2015 32332 
2015 32351 
2015 32502 
2015 32503 
2015 32536 
2015 32556 
2015 32557 
2015 32625 
2015 00805 
2015 32343 
2016 32988 
2016 32989 
2016 00466 
2015 32230 
2015 32445 
2015 32453 
2015 32454 
2015 32462 
2015 32467 
2015 32469 
2015 32470 
2015 32472 
2015 32516 
2015 32518 
2015 32582
 
01 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
03 
35 
37 
29 
30 
41 
19 
44 
30 
32 
43 
29 
34 
12 
34 
34 
30 
06 
43 
35 
19 
29 
03 
09 
09 
17 
03 
05 
05 
05 
05 
09 
05 
05 
44 
30 
37 
37 
35 
04 
04 
01 
04 
04 
04 
05 
03
 
N 2016 0980 
N 2016 0981 
N 2016 0982 
N 2016 0983 
N 2016 0984 
N 2016 0985 
N 2016 0986 
N 2016 0987 
N 2016 0988 
N 2016 0989 
N 2016 0990 
N 2016 0991 
N 2016 0992 
N 2016 0993 
N 2016 0994 
N 2016 0995 
N 2016 0996 
N 2016 0997 
N 2016 0998 
N 2016 0999 
N 2016 1000 
N 2016 1001 
N 2016 1002 
N 2016 1003 
N 2016 1004 
N 2016 1005 
N 2016 1006 
N 2016 1007 
N 2016 1008 
N 2016 1009 
N 2016 1010 
N 2016 1011 
N 2016 1012 
N 2016 1013 
N 2016 1014 
N 2016 1015 
N 2016 1016 
N 2016 1017 
N 2016 1018 
N 2016 1019 
N 2016 1020 
N 2016 1021 
N 2016 1022 
N 2016 1023 
N 2016 1024 
N 2016 1025 
N 2016 1026 
N 2016 1027 
N 2016 1028 
N 2016 1029 
N 2016 1030 
N 2016 1031 
N 2016 1032 
N 2016 1033 
N 2016 1034 
N 2016 1035 
N 2016 1036 
N 2016 1037 
N 2016 1038 
N 2016 1039 
N 2016 1040 
N 2016 1041 
N 2016 1042
 
2015 32584 
2015 32585 
2016 33053 
2016 33109 
2016 33110 
2015 00551 
2015 00902 
2015 00903 
2015 32185 
2015 32198 
2015 32365 
2015 32381 
2015 32476 
2015 32512 
2015 32520 
2015 32560 
2015 32561 
2015 32362 
2015 32673 
2015 32589 
2015 32605 
2015 32606 
2015 32607 
2015 32627 
2015 32628 
2015 32629 
2015 32630 
2015 32634 
2015 32650 
2015 32664 
2016 00257 
2016 00363 
2016 00426 
2016 00513 
2016 00533 
2016 00547 
2016 00548 
2016 00554 
2016 00495 
2016 00496 
2016 00498 
2016 00595 
2016 00628 
2016 00458 
2016 00459 
2016 00460 
2015 32490 
2015 32491 
2015 32492 
2015 32493 
2015 32611 
2015 32613 
2013 30031 
2015 32517 
2015 32593 
2015 32594 
2015 32595 
2015 32626 
2015 32633 
2016 32687 
2016 32728 
2016 00624 
2016 00539
 
03 
03 
35 
29 
25 
09 
21 
21 
32 
34 
34 
11 
34 
09 
30 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
44 
03 
32 
43 
02 
35 
35 
11 
05 
03 
05 
29 
09 
30 
30 
30 
09 
09 
09 
09 
35 
36 
43 
30 
34 
34 
34 
34 
34 
05 
09 
35 
03
 
N 2016 1043 
N 2016 1044 
N 2016 1045 
N 2016 1046 
N 2016 1047 
N 2016 1048 
N 2016 1049 
N 2016 1050 
N 2016 1051 
N 2016 1052 
N 2016 1053 
N 2016 1054 
N 2016 1055 
N 2016 1056 
N 2016 1057 
N 2016 1058 
N 2016 1059 
N 2016 1060 
N 2016 1061 
N 2016 1062 
N 2016 1063 
N 2016 1064 
N 2016 1065 
N 2016 1066 
N 2016 1067 
N 2016 1068 
N 2016 1069 
N 2016 1070 
N 2016 1071 
N 2016 1072 
N 2016 1073 
N 2016 1074 
N 2016 1075 
N 2016 1076 
N 2016 1077 
N 2016 1078 
N 2016 1079 
N 2016 1080 
N 2016 1081 
N 2016 1082 
N 2016 1083 
N 2016 1084 
N 2016 1085 
N 2016 1086 
N 2016 1087 
N 2016 1088 
N 2016 1089 
N 2016 1090 
N 2016 1091 
N 2016 1092 
N 2016 1093 
N 2016 1094 
N 2016 1095 
N 2016 1096 
N 2016 1097 
N 2016 1098 
N 2016 1099 
N 2016 1100 
N 2016 1101 
N 2016 1102 
N 2016 1103 
N 2016 1104 
N 2016 1105
 
2016 00545 
2016 00225 
2016 00446 
2016 00490 
2016 00555 
2016 00567 
2016 00572 
2016 00602 
2015 32288 
2015 32651 
2015 32654 
2015 32659 
2015 32653 
2015 32661 
2015 32662 
2016 32690 
2015 00847 
2015 00858 
2015 00886 
2016 00041 
2016 00042 
2016 00086 
2016 00414 
2016 00491 
2016 00618 
2014 30901 
2015 32671 
2015 32411 
2015 32414 
2016 32754 
2016 32755 
2016 32756 
2015 00629 
2015 00686 
2015 32558 
2015 32644 
2015 32645 
2015 32646 
2015 32647 
2015 32648 
2016 32954 
2016 32955 
2016 00413 
2016 00577 
2015 32144 
2015 32573 
2015 32376 
2015 32484 
2015 32618 
2015 32665 
2015 00848 
2016 00365 
2015 00011 
2016 00574 
2016 00351 
2016 00553 
2016 00581 
2016 00619 
2016 00620 
2016 00621 
2015 32218 
2016 33070 
2016 00515
 
09 
35 
41 
41 
16 
25 
44 
04 
09 
02 
32 
32 
32 
32 
05 
25 
43 
09 
05 
25 
25 
03 
32 
35 
32 
03 
09 
05 
05 
03 
03 
03 
30 
03 
05 
30 
30 
30 
30 
30 
09 
09 
02 
35 
05 
12 
34 
33 
05 
03 
43 
24 
29 
35 
35 
01 
09 
08 
31 
31 
32 
09 
43
 
135

BİLDİRİŞLƏR
 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
Ə
mt
əə
 
nişanı sahibinin adının və
 
ünvanının dəyişil
m
ə
si 
Изменение наименования и адреса владельца товарного 
знака 
 
(111) 
Qeydiyyatın 
nömrəsi
 
Номер 
регистрации
 
(210) İddia
sənədinin
nömrəsi
Номер заявки
 
(771) Əmtəə nişanı sahibinin adı
Имя владельца товарного знака
 
(730) Əmtəə nişanı sahibinin yeni adı
Новое имя владельца товарного 
знака 
 
N 950670 
1724-
ПРТ 
Nonesuch Records Inc., a Delaware 
corporation , 3300 Warner Blvd., 
Burbank, California, USA  
Nonesuch Records Inc., a Delaware 
corporation , 1633 Broadway, New 
York, New York 10019, United States of 
America  21.09.2016 
N 980922 
3501-
ПРТ 
FİSHER
-
PRİCE İNC. , a corporation of 
the State of the Delaware  
Mattel, Inc., a Delaware Corporation , 
333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245 U.S.A.  28.09.2016 
N 980925 
293-
ПРТ
Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin 
(Kanebo Cosmetics Inc.) , 11-2, 
Toranoman 5-Chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  
Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin 
(Kanebo Cosmetics Inc.) , 14-10, 
Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, Japan   
08.09.2016 
N 980994 
3734-
ПРТ 
Fisher-
Price İnc., a corporation of the 
State of Delaware. , ABŞ. 
 
Mattel, Inc., a Delaware Corporation , 
333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245 U.S.A. 28.09.2016 
N 980995 
3735-
ПРТ 
Fisher-
Price İnc., a corporation of the 
State of Delaware. , ABŞ. 
 
Mattel, Inc., a Delaware Corporation , 
333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245 U.S.A. 28.09.2016 
N 980996 
3733-
ПРТ 
Fisher-
Price İnc., a corporation of 
the 
State of Delaware. , ABŞ. 
 
Mattel, Inc., a Delaware Corporation , 
333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245 U.S.A. 28.09.2016 
N 981435 
94.1744 
HOMER TLC, INC., a corporation of the 
State of Delaware , Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market 
Street, Wilmington, DE 19801  
HOMER TLC, LLC, a corporation of the 
State of Delaware , Farmers Bank 
Building, Suite 1424, 301 N. Market 
Street, Wilmington, DE 19801  
28.09.2016 
N 981705 
2712/3502-
ПРТ 
Fisher 

 Price Inc., a corporation of the 
State of Delaware , ABŞ 
 
Mattel, Inc., a Delaware Corporation , 
333 Continental Boulevard, El Segundo, 
California 90245 U.S.A.  28.09.2016 
N 990185 
96.2499 
KT &G Corporation , 100, Pyeongchon-
dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic 
of Korea  
KT &G Corporation , 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of 
Korea   27.09.2016 
N 990186 
96.2498 
KT &G Corporation , 100, Pyeongchon-
dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic 
of Korea  
KT &G Corporation , 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejon, Republic of Korea 
23.07.2016  
N 990188 
96.2572 
KT &G Corporation , 100, Pyeongchon-
dong, Daedeok-gu, Daejeon, Republic 
of Korea  
KT &G Corporation , 71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu, Daejon, Republic of Korea 
23.07.2016 
N 2000 0692 
98.3791 
Eveready Battery Company, INC. , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, ABŞ 
 
Eveready Battery Company, LLC , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, ABŞ  08.09.2016
 
N 2000 0692 
98.3791 
Eveready Battery Company, LLC , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, ABŞ 
 
Edgewell Personal Care Brands, LLC , 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA  08.09.2016 
N 2001 0309 
2000 0423 
Saint-Gobain Bygprodukter AB , 
Gardsvagen 18, 169 27 Solna, Sweden 
Saint-Gobain Sweden AB , Box 145, 
191 24 SOLLENTUNA, Sweden  
28.09.2016 
136

N 2001 0310 
2000 0424 
Saint- Gobain Bygprodukter AB , 
Gardsvagen 18, 169 27 Solna, Sweden 
Saint-Gobain Sweden AB , Box 145, 
191 24 SOLLENTUNA, Sweden  
28.09.2016 
N 2003 0722 
2002 0227 
Saint-Gobain Buggprodukter AB , Box 
707, 169 27 SOLNA  
Saint-Gobain Sweden AB , Box 145, 
191 24 SOLLENTUNA, Sweden  
28.09.2016 
N 2007 0271 
2006 0407 
ÜLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. , Davutpaşa Caddesi No. 10,
34015 
Topkapı, İstanbul, Türkiyə
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ , Davutpaşa Caddesi No:10 
Topkapı, İstanbul, Turkey 
 28.09.2016 
N 2007 0719 
2006 1174 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited , Dansom Lane, Hull HU7 8DS, 
Birləşmiş Krallıq 
 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited , Dansom Lane, Hull HU8 7DS, 
United Kingdom  22.09.2016 
N 2007 0720 
2006 1175 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited , Dansom Lane, Hull HU7 8DS, 
Birləşmiş Krallıq 
 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited , Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, 
United Kingdom  14.09.2016 
N 2007 0721 
2006 1173 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited , Dansom Lane, Hull HU7 8DS, 
Birləşmiş Krallıq 
 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) 
Limited , Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, 
United Kingdom  14.09.2016 
N 2007 0988 
2007 1136 
“XANLAR AQROSƏNAYE” ASC. , 
Xanlar şəh., Heydər Əliyev pr., 2. 
 
“GÖYGÖL ŞƏRAB ZAVODU” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti , AZ2501, Göygöl 
rayonu, Göygöl şəhəri, H.Əliyev 
prospekti, ev 2  14.09.2016 
N 2007 1105 
2006 0930 
TRAVELPORT INC. , 7 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054 ABŞ 
 
TRAVELPORT INC. , 7 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054 ABŞ  
06.09.2016 
N 2008 0491 
2006 0939 
TRAVELPORT, INC. , 7 Sylvan Way, 
Parsippany, New Jersey 07054  
TRAVELPORT, INC. , 300 Galleria 
Parkway, Atlanta, Georgia 30339 USA  
09.06.2016  
N 2008 1214 
2007 1283 
Eveready Battery Company, Inc. , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, USA  
Eveready Battery Company, LLC , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, USA  09.06.2016 
N 2008 1214 
2007 1283 
Eveready Battery Company, LLC , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, USA  
Edgewell Personal Care Brands, LLC , 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA   14.09.2016 
N 2009 1320 
2008 1102 
Carl Karcher Enterprises, Inc., a 
California corporation , 6307 Carpinteria 
Ave., Suite A, Carpinteria, California 
93013-2901, USA  
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California 93013, USA  
22.09.2016 
N 2009 1320 
2008 1102 
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Ave., Suite A, 
Carpinteria, California 93013-2901, 
USA  
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California 93013, USA  
21.09.2016 
N 2009 1321 
2008 1104 
Carl Karcher Enterprises, Inc., a 
California corporation , 6307 Carpinteria 
Ave., Suite A, Carpinteria, California 
93013-2901, USA  
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California 93013, USA 
21.09.2016 
N 2009 1321 
2008 1104 
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California 93013, USA  
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6303 Carpinteria Ave., Carpinteria, CA 
93013, USA  21.09.2016 
N 2009 1322 
2008 1105 
Carl Karcher Enterprises, Inc., a 
California corporation , 6307 Carpinteria 
Ave., Suite A, Carpinteria, California 
93013-2901, USA  
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California 93013, USA 
21.09.2016 
N 2009 1322 
2008 1105 
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6307 Carpinteria Avenue, Suite A, 
Carpinteria, California 93013, USA  
Carl Karcher Enterprises, LLC, a 
Delaware limited liability company , 
6303 Carpinteria Ave., Carpinteria, CA 
93013, USA  21.09.2016 
N 2011 0145 
2010 1075 
MLA Multibrand Holdings, Inc., a 
corporation of Delaware , 2761 
Fruitland Avenue, Vernon, California 
90058, USA  
MLA Multibrand Holdings, LLC, a 
limited liability company of Delaware , 
1209 Orange Street, City of Wilmington, 
137

County of New Castle, Delaware 19801, 
USA  22.09.2016 
N 2013 0514 
2011 1649 
Eveready Battery Company, Inc. , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, USA  
Eveready Battery Company, LLC , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, USA  08.09.2016 
N 2013 0514 
2011 1649 
Eveready Battery Company, LLC , 533 
Maryville University Drive, St. Louis, 
Missouri 63141, USA  
Edgewell Personal Care Brands, LLC , 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, USA  08.09.2016 
N 2013 0541 
2011 1291 
Biogen Idec MA Inc., a Massachusetts 
corporation , 14 Cambridge Center, 
Cambridge, MA 02142, USA  
Biogen MA Inc., a Massachusetts 
Сorporation , 250 Binney Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, USA 
08.09.2016  
Ə
mt
əə
 ni
ş
an
ı
na dair h
ü
quqlar
ı
n verilm
ə
si bar
ə
d
ə
 m
ü
qavil
ə
l
ə
rin qeydiyyat
ı
 
Регистрация договора о передаче права на товарный знак 
 
(111) 
Qeydiyyat 
nömrəsi
 
Номер 
регистрации
 
(210) 
İddia 
sənədinin 
nömrəsi
 
Номер 
заявки
 
(771) Əmtəə nişanı sahibinin adı
Имя владельца товарного знака
 
(730) Əmtəə nişanının yeni
sahibinin adı
Имя нового владельца товарного 
знака
 
(580) 
Müqavilənin 
tarixi və 
qeydiyyat 

-si 
Дата и № 
регистрации 
договора
 
N 2010 0274 
2009 
1462 
İmaməliyev Teymur Əlimuxtar oğlu , 
AZ1009, Bakı şəhəri, Yasamal 
rayonu, Zərgərpalan, ev 15 (AZ) 
 
Əliyev Səbuhi Sərvər oğlu , BAkı 
şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil ŞTQ, 
Əliyar Gülbalayev (Sahil qəs.), ev.4, 
m.12 (AZ)
56 

 
05.09.2016 
N 2009 0392 
2009 
0545 
“MİLK
-
PRO” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti , AZ1000 Bakı şəh., 
Həsən Salmani küç., 4 
 
“M&T” LTD firması , AZ1111, Bakı 
şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Mustafayev 
3014-
cü məhəllə (AZ) 
 
57 

 
05.09.2016 
Qeydiyyata alınmış ə
mt
əə
 
nişanına aid ə
mt
əə
l
ərin siyahısının dəyişdirilmə
si 
Изменение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован 
товарный знак 
 
(111) 
Qeydiyyat 
nömrəsi
 
Номер 
регистрации
 
(210) 
İddia 
sənədinin 
nömrəsi
 
Номер 
заявки
 
(730) Əmtəə nişanının yeni
sahibinin adı
Имя нового владельца 
товарного знака
 
(511) Dəyişikliklərdən sonra
əmtəələrin siyahısı
Перечень товаров после его 
изменения
 
N 2016 0610 
2014 31002 
GCGIP Holdings Limited , Dimokritou 15, 
Panaretos Eliana Complex, Flat/Office 
104, Potamos Germasogeias, Limassol 
4041, Cyprus 
 
Ərzaq  məhsulları  və  içkilərlə  təmin  etmə 
üzrə  xidmətlər;  restoranlar,  qəlyanaltılar, 
kafe, yeməkxanalar; müvəqqəti yaşayışın 
təmin edilməsi; ictimai qida laryoklarının və 
dükançalarının xidmətləri və yeməyin alıb 
aparılmasına  imkan  verən  restoran 
xidmətləri; 
kafe 
və 
qəhvəxanaların 
xidmətləri; 
yeməyin 
və 
içkilərin 
hazırlanması  üzrə  xidmətlər;  restoran 
xidmətləri; 
xörəklərin 
və 
içkilərin 
hazırlanması  və  evə  çatdırılması  üzrə 
138

xidmətlər;  tez  xidmət  edən  restoranların 
xidmətləri;  hazır            xörəklərin, 
yarımfabrikatların  verilməsi;  məkanların 
daxilində və ya xaricində istifadə üçün qida 
məhsullarının  və  ya  hazır  yeməklərin 
hazırlanması;  qabaqcadan  sifarişlərin  və 
restoranlarda 
yerlərin 
saxlamasının 
rəsmiləşdirməsi; 
barlarda 
lisenziyalaşdırılmış olan və hazır  xörəklər 
daxil edilmiş rest
oran
 
xidmətləri; şəxsi baş 
aşpazın 
xidmətləri; 
bütün 
yuxarıda 
göstərilən  xidmətlər  ilə  bağlı  məsləhət 
xidmətləri 
Ə
mt
əə
 
nişanının qeydiyyatın fə
aliyy
ət müddətinin uzadılması 
Продление
 
срока
 
действия
 
регистрации
 
товарного
 
знака
  
(111) 
Qeydiyyat 
nömrəsi
 
Номер 
регистрации
 
(210) 
İddia 
sənədinin 
nömrəsi
 
Номер 
заявки
 
(730) Əmtəə nişanının yeni sahibinin adı
Имя нового владельца товарного знака
 
(181) Qeydiyyatın
fəaliyyətinin bitdiyi
tarix 
Дата истечения 
срока действия 
регистрации
 
N 950063 
0085 
FIT GmbH , Am Werk 9, 02788 HirschFelde, Germany 
26.08.2026 
N 950104 
0138 
Dze Procter and Gamble Kompani , One Procter and Gamble 
Plaza, 45202 Cincinnati, Ohio, U.S.A.  
26.08.2026 
N 950518  1611-
ПРТ 
 
Chivas Holding (IP) Limited , 111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire, PA3 4DY, Scotland, United Kingdom  
10.09.2026 
N 950553  1633-
ПРТ 
 
Rothmans of Pall Mall Limited , Zahlerweg 4, 6300 Zug, İsveçrə 
17.09.2026 
N 950670  1724-
ПРТ 
 
Nonesuch Records Inc., a Delaware corporation , 1633 Broadway, 
New York, New York 10019, United States of America  
21.08.2026 
N 960124 
473-
ПРТ
Astellas Pharma Inc. , No.3-11, Nihonbashi-honcho 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo  
08.09.2026 
N 971683  3276-
ПРТ 
 
CHRISTIAN DIOR COUTURE , 30 avenue Montaigne 75008 Paris, 
France  
10.09.2026 
N 980925 
293-
ПРТ 
 
Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin (Kanebo Cosmetics Inc.) , 14-
10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, 
Japan  
30.07.2026 
N 982064 
96.2549 
BRITISH - AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED , Globe 
House, 4 Temple Place, London, WC2R 2DG, Ingiltərə 
 
27.08.2026 
N 990039 
96.2598 
THE GILLETTE COMPANY , One Gillette Park, Boston, 
Massachusetts 02127, United States of America  
17.10.2026 
N 990117 
96.2545 
Daewoo Motor Co, Ltd , 199 Chongchon-dong,Pupyong-yu,Inchon, 
Koreya, 403-714  
22.08.2026 
N 990118 
96.2544 
Daewoo Motor Co, Ltd , 199 Chongchon-dong, Pupyong -yu, 
Inchon, Koreya, 403-714  
22.08.2026 
N 990185 
96.2499 
KT &G Corporation , 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  
23.07.2026 
N 990186 
96.2498 
KOREA TOBACCO & GINSENG CORPORATION , 100, 
Pyungchon Dong. Taedeg-Ku, Taejon, 306-130, Koreya. 
23.07.2026 
N 990187 
96.2500 
KOREA TOBACCO & GINSENG CORPORATION , 100, 
Pyungchon-Dong, Taedeog-Ku, Taejon. 306-130, Koreya. 
23.07.2026 
N 990188 
96.2572 
KOREA TOBACCO & GINSENG CORPORATION , 100, 
Pyungchon-Dong. Taedeog-Ku. Taejon.306-130, Koreya 
19.09.2026 
N 990621 
96.2414 
SUN MICROSYSTEMS, INC. (a Delaware Corporation) , 4150 
Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA  
04.06.2026 
N 2000 0270  95.1840   Takeda GmbH , Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz, Germany 
04.08.2025 
N 2007 0271 
2006 
0407 
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ , Davutpaşa Caddesi 
No:10 Topkapı, İstanbul, Turkey 
 
18.04.2026 
139

N 2007 0546 
2006 
0988 
ERKE ERKE ARAŞTIRMALARI VE MÜHENDİSLİK ANONİM 
ŞİRKETİ , Merkez Mahallesi, Aytaç Mevkii Basın Ekspres Yolu No: 
5/A Uğur Plaza, Halkalı/İstanbul 
 
19.07.2026 
N 2007 0719 
2006 
1174 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited , Dansom Lane, Hull 
HU8 7DS, United Kingdom  
24.08.2026 
N 2007 0720 
2006 
1175 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited , Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, United Kingdom  
24.08.2026 
N 2007 0721 
2006 
1173 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited , Dansom Lane, Hull, 
HU8 7DS, United Kingdom  
24.08.2026 
N 2007 0843 
2006 
1327 
The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio  
20.09.2026 
N 2007 0845 
2006 
1375 
The Procter & Gamble Company , One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, Ohio  
27.09.2026 
N 2007 0965 
2006 
1518 
Swissôtel Management GmbH (a corporation duly organized and 
existing under the laws of Switzerland) , Balz-Zimmermannstrasse 
7, 8302 Kloten, Switzerland  
25.10.2026 
N 2007 1105 
2006 
0930 
TRAVELPORT INC. , 7 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 
07054 ABŞ 
 
07.07.2026 
N 2007 1230 
2006 
1240 
ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ , 
Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap, Antalya 
 
04.09.2026 
N 2007 1237 
2006 
1314 
ALTINBAŞAK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , 
Organize Sanayi Bölgesi, Turan Bahadır Caddesi No. 116 /2 
DENIZLI  
15.09.2026 
N 2007 1315 
2006 
1150 
British American Tobacco (Brands) Inc. (a Delaware corporation) , 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, 
ABŞ 
 
22.08.2026 
N 2008 0010 
2006 
1245 
Otis Elevator Company , One Carrier Place, Farmington, CT 06032, 
USA  
05.09.2026 
N 2008 0078 
2006 
1324 
Cargill, Incorporated , 15407 McGinty Road West, Wayzata, 
Minnesota, 55391-5624  
19.09.2026 
N 2008 0491 
2006 
0939 
TRAVELPORT, INC. , 300 Galleria Parkway, Atlanta, Georgia 
30339 USA  
11.07.2026 
N 2008 0888 
2006 
1433 
Sagmel, Inc. , 1580 South Milwaukee Avenue, Suite 415, 
Libertyville, IL 60048  
06.10.2026 
N 2008 0991 
2006 
1284 
The Absolut Company Aktiebolag , SE-117 97, Stockholm, Sweden 
08.09.2026 
N 2008 1437 
2007 
0254 
KG International FZCO , P.O.Box 17122, Jebel Ali, Dubai, U.A.E. 
02.03.2027 
N 2008 1438 
2007 
0253 
KG International FZCO , P.O.Box 17122, Jebel Ali, Dubai, U.A.E. 
02.03.2027 
D
üzəliş

“Sənaye mülkiyyəti” (Əmtəə
 
nişanları) bülleteninin 2016
-
cı il 7
-
ci sayında 
N 2016 0767 
qeydiyyat nişanı 
altında başqa iddia nömrəsi dərc olunmuşdur. 
 
N 2016 0767 
qeydiyyat nişanı altında olmalıdır:
 
(111)
 
N 2016 0767
(151)
 
19.07.2016
(210)
 
2016 00465
(220)
 
29.06.2016
(181)
 
29.06.2026
(730)
 "Mətanət
-
A"şirkəti, AZ1052, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əliyar Əliyev küçəsi, ev 67, mənzil
 
86 (AZ)
(540)
140

(526) 
Əmtəə nişanı elementlərinə ayrı
-
ayrılıqda müstəqil hüquqi mühafizə verilmədən bütövlüklə qorunur.
 
(511) 02 - boyalar.
35 
reklam; biznes sahəsində menecment; biznes sahəsində inzibati fəaliyyət; ofıs xidməti.
39 - 
nəql etmə: malların qablaşdırılması və saxlanması, səyahətlərin təşkili.
(526)
 
Товарный знак охраняется в целом без предоставления самостоятельной правовой охраны 
отдельным элементам.
 
(511) 02 
краски
.
35 
реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба
.
39 - 
транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
_________ 
141

 Operatorlar: 
N.Axundova, A.Musayeva
, İ.Qasımov
____________________________
Yığılmağa verilib:
 01.09.2016;
 
Çapa imzalanıb:
 30.09.2016; 
Tirajı:
 10 
nüsxə

Qiym
ə
ti: 
Müqavilə
 il
ə

____________________________ 
“AzeTest Tə
cr
ü
b
ə
-
Sınaq”
 MMC-
nin tipoqrafiyası
nda 
çap olunmuşdur
.
 
 
Ü n v a n: 
 
Az 1147, Bakı şə
h., M
ərdanov qardaşları küç., 124.
 
 Tel.: 449 99 59 
____________________________ 
S
ənaye Mülkiyyə
ti Obyektl
ərinin Ekspertizası 
M
ə
rk
ə
zi (AzPatent). 
 Ü n v a n: 
 
Az 1009, Bakı şə
h.,   
Yasamal ray., M.İbrahimov küç., 53.
 

Q E Y D  Ü Ç Ü N
 
___________________________________________________ 

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin