Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrə


  -  реклама,  услуги  по  продаже  товаров  указанные в 09 - ом классеYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

35  
реклама,  услуги  по  продаже  товаров 
указанные в 09
-
ом классе

_________ 
 
 
(111) N 2016 1061 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 00886 
(220) 21.12.2015 
(181) 21.12.2025 
(730)  "AZRE"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ1100, Bakı şəh., Yasamal r
-
nu, Mirəli Seyidov, 
ev 19A, Məhəllə 3142, mən.13
 (AZ) 
(540) 
 
 
 
 
(511) 05 
əczaçılıq preparatları.
 
35  -  05-
ci  sinifdə  göstərilən  malların  satışı  üzrə 
xidmətlər.
 
 
(511) 05 
фармацевтические препараты

35 
продажа
 
товаров указанные в 05
-
ом классе

_________ 
 
 
(111) N 2016 1062 
2016 1058-2016
 
1061
 
114

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 00041 
(220) 27.01.2016 
(181) 27.01.2026 
(730)  "Bakı  Tekstil  Fabriki"  Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 
AZ1102,  Bakı  şəh.,  Nəsimi  r
-nu,  Mir 
Cəlal, 4
-
cü mkr., ev. 40, mən.109
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "Bakı  Tekstil  Fabriki"  söz 
birləşməsi müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(591) 
qara, tünd göy, qızılı
 
(511) 25 - g
eyim, ayaqqabı və baş geyimləri.
 
35 - r
eklamı; satış üzrə xidmətlər.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словосочетание  "Bakı 
Tekstil 
Fabriki" 
не 
является 
объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(591) 
черный, темно
-
синий, золотой
 
(511) 25 
одежда, обувь, головные уборы. 
 
35 
реклама услуги по продаже

_________ 
 
 
(111) N 2016 1063 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 00042 
(220) 27.01.2016 
(181) 27.01.2026 
(730)  "Bakı  Tekstil  Fabriki"  Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 
AZ1102,  Bakı  şəh.,  Nəsimi  r
-nu,  Mir 
Cəlal, 4
-
cü mkr
-
n., ev 40, mən.109
 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
tünd qəhvəyi, ağ
 
(511) 25 - corablar. 
35 - r
eklam; satış üzrə xidmətlər.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
темно
-
коричневый, белый
 
(511) 25 
носки

35 
реклама, услуги по продаже

_________ 
 
 
(111) N 2016 1064 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 00086 
(220) 17.02.2016 
(181) 17.02.2026 
(730) Musayev  Vahid İsa oğlu,
 
AZ1008, Bakı şəh, 
Nərimanov rayonu, Əbdüləzəl
   
Dəmirçizadə ev 2 
m.1 (AZ) 
(540) 
 
 
(591) g
öy, mavi, qırmızı, ağ
 
(511)  03  
şampunalr,  ağartma  üçün  preparatlar  və 
yuma  üçün  digər  maddələr;  təmizləmə,  cilalama, 
yağsızlaşdırma  və  abraziv  emal  üçün  preparatlar; 
sabunlar; 
ətriyyat 
məmulatları, 
efir 
yağları

kosmetika,  saç  üçün  losyonlar;  dişlərə  tozları  və 
pastaları.
 
35 - r
eklam, satış üzrə xidmətlər.
 
39  
nəql  etmə;  malların  qablaşdırılması  və 
saxlanması,
 
səyahətlərin təşkili

 
(591) 
синий, голубой, красный, белый
 
(511)  03  
шампуни, препараты для отбеливания 
и  прочие  вещества  для  стирки;  препараты  для 
чистки, 
полирования, 
обезжиривания 
и 
абразивной  обработки;  мыла;  парфюмерные 
изделия,  эфирные  масла,  косметика,  лосьоны 
для волос; зубные порошки и пасты. 
 
35 
реклама услуги по продаже

39  
транспортировка;  упаковка  и  хранение 
товаров,организация путешествий

_________ 
 
 
(111) N 2016 1065 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 00414 
(220) 03.06.2016 
(181) 03.06.2026 
2016 1062-2016
 
1065
 
115

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(730)  "TAC"  Məhdud    Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ
1141, Bakı şəh., Yasamal r
-
nu, Firudin Ağayev, 
ev 9 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işa
r
ələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
qırmızı, qəhvəyi, mavi, ağ, sarı, açıq qəhvəyi
 
(511) 32 - kvas. 
35 - reklam, s
atış üzrə xidmətlər

39  -  n
əql  etmə;
 
malların  qablaşdırılması  və 
saxlanması.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
красный,  коричневый,  синий,  белый, 
желтый, светло
-
коричневый
 
(511) 32 
квас

35 
реклама;
 
услуги по продаже

39  
транспортировка;  упаковка  и  хранение 
товаров

_________ 
 
 
(111) N 2016 1066 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 00491 
(220) 08.07.2016 
(181) 08.07.2026 
(730)  Salahov  Vüqar  Cahangir  oğlu,
  AZ1153, 
Bakı şəh., Binəqədi r
-
nu, Sulutəpə qəs., Sulutəpə 
qəsəbəsi, ev 14/530 Bağ evi
 (AZ) 
(540) 
 
(511)  35  -  r
eklam;  velosipedlərin  satışı  üzrə 
xidmətlər.
 
 
(511) 
35 

реклама;  услуги  по  продаже 
велосипедов

_________ 
 
 
(111) N 2016 1067 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 00618 
(220) 19.08.2016 
(181) 19.08.2026 
(730
)  "Ayan"  Məhdud  Məsuliyyətli  Cəmiyyəti,
 
AZ
1010,  Bakı  şəhəri,  Nəsimi  rayonu,  Ak.  Mirəli 
Qaşqay, ev 7
 (AZ) 
(540) 
 
(511)  32  -  p
ivə;  mineral  və  qazlı  sular  və  digər 
alkoqolsuz  içkilər;  meyvəli  içkilər  və  meyvə  şirələri; 
siroplar və içkilərin hazırlanması üçün
 
digər tərkiblər, 
о cümlədən enerji içkiləri.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;
  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti. 

cümlədən 
satiş üzrə xidmətlər

 
(511)  32  
пиво;  минеральные  и  газированные 
воды 
и 
прочие 
безалкогольные 
напитки; 
фруктовые  напитки  и  фруктовые  соки;  сиропы  и 
прочие составы для изготовления напитков. 
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба; продвижение товаров 
[для  третьих  лиц],  в  том  числе  оптовая  и 
розничная торговля.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1068 
(151) 22.09.2016 
(210) 2014 30901 
(220) 14.03.2014 
(181) 14.03.2024 
(730)  GALDERMA  S.A.,  Zugerstrasse  8          CH-
6330 CHAM    Switzerland (CH) 
(540) 
 
 
(511) 03 - k
osmetik vasitələr və dəriyə qulluq etmək 
üçün vasitələr.
 
 
(511)  03  
средства  косметические  и  препараты 
по уходу за кожей.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1069 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32671 
(220) 29.12.2015 
(181) 29.12.2025 
(730)  Hesvit  Health 
Technology  Company 
Limited,  Room  201,  Block  A,  No.  1,  First 
Qianwan  Road,  Qianhai  Shenzhen-Hong  Kong 
Cooperation Zone, Shenzhen, P.R. China (CN) 
(540) 
2016 1065-2016
 
1069
 
116

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
 
 
(511)  09  
USB  flaş  yığıcıları;  kompüter  periferiya 
qurğuları;  addımölçənlər;  qlobal mövqeləşdirmə 
sistemi 
(QMS); 
elektron 
siqnal 
ötürücüləri; 
smartfonlar;  elektrik
müşahidə  etmə  və  nəzarət 
etmə 
aparaturaları; 
portativ 
mediapleyerlər; 
mikrofonlar;
fotoaparatlar;  elektrik  ölçü  cihazları; 
ölçü 
cihazları; 
temperatur, 
hərarət 
indikatorları; barometrlər;  tibbi  məqsədlər  üçün 
nəzərdə 
tutulanlar 
istisna 
olmagla 
diaqnostika a
paratları.
 
14  -  q
ol  saatları;  xronoqraflar  (qol  saatları);  saat 
üçün  qolbaqlar;  saat  üçün futlyarlar  [hədiyyə 
qismində];  zəngli  saatlar;  elektrik  saatlar;  qolbaqlar 
(zərgərlik məmulatları);  nəcib  metalların  ərintiləri 
(xəlitələri); zərgərlik məmulatları; bəzək əşyaları.
 
 
(511)  09  
флэш
-
накопители  УСБ;  устройства 
периферийные  компьютеров; шагомеры;  аппа
-
раты  глобальной  системы  позиционирования 
(CГП); 
передатчики электронных 
сигналов; 
смартфоны;  аппаратура  для  наблюдения  и 
контроля электрическая;  медиаплееры  порта
-
тивные;  микрофоны;  фотоаппараты;  прибо
-
ры измерительные 
электрические; 
приборы 
измерительные; 
индикаторы температурные; 
барометры;  приборы  для  диагностики  [за 
исключением предназначенных 
для 
медицинских целей].
 
14  
часы  [наручные];  хронографы  [часы] 
наручные;  браслеты  для  часов; футляры  для 
часов 
[подарочные]; 
будильники; 
часы 
электрические;  браслеты (ювелирные  изделия); 
сплавы  благородных  металлов;  ювелирные 
изделия; украшения.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1070 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32411 
(220) 20.10.2015 
(181) 20.10.2025 
(730) Novartis AG, 4002 Basel, Switzerland (CH) 
(540) 
 
(511) 05 - i
nsan üçün əczaçılıq preparatları.
 
 
(511)  05  
препараты  фармацевтические  для 
человека.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1071 
(151) 22.09.2016 
(210) 2015 32414 
(220) 20.10.2015 
(181) 20.10.2025 
(730) Novartis AG,4002 Basel, Switzerland(CH) 
(540) 
 
 
(511) 05 - i
nsan üçün əczaçılıq preparatları.
 
 
(511)  05  
препараты  фармацевтические  для 
человека.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1072 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 32754 
(220) 15.02.2016 
(181) 15.02.2026 
(730)  ARIKAN  PLASTİK  VE  KIRTASİYE  SANAYI 
İÇ  VE  DIŞ  TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ,
  I.O.S.B. 
Çevre 
Sanayi 
Sitesi 
16.Blok 
No:1 
Başakşehir/İstanbul
 (TR) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "bebe"  söz  işarəsi  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyild
ir. 
(591) 
qara, qırmızı, göy, sarı, yaşıl, açıq boz
 
(511)  03  
ağartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efir  yağları;  kosmetika,  saç  üçün 
los
yonlar; diş tozları və pastaları.
 
05  
ə
cza
çılıq  və  baytarlıq  preparatları
;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 
maddələri,  uşaq  qidası;  insan  və  heyvanlar  üçün 
qida  əlavələri;  plastırlar,  sarğı
 
materialları;  dişləri 
plomblamaq  və  diş  surətlərini  hazırlamaq  üçün 
materiallar;  dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici 
heyvanları məhv etmək üçün preparatlar;
 
fungisidlə
r, 
herbisidlər, uşaq bezləri.
  
2016 1069-2016
 
1072
 
117

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
10  
cərrahiyyə,  tibbi,  stomatoloji  və  baytarlıq  cih
az 
və alətləri; ətrafların protezləri, göz və diş protezləri; 
ortopedik məmulatlar; tikiş qoymaq üçün materiallar; 
əmziklər;  uşaq  butulkaları  üçün  əmziklər,  əmziklər 
ilə  butulkalar;  əmziklər  ilə  butulkalar  üçün 
bağlamalar;  dişlərin  çıxmasının  yüngülləşdirilməsi 
üçün diş halqaları. 
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində  inzibati  fəaliyyət;  ofis  xidməti;  üçüncü 
şəxslər  üçün  malların  (onların  nəql  edilmə
si  
nəzərdə  tutulmadan)  yığılması  və  istehlakçılar 
tərəfindən    əlverişli    öyrənilməsi  və
   
əldə  edilməsi 
üçün bu əmtəələrin yerləşdirilməsi. 
 
39  
nəql  etmə;  malların  qablaşdırılması  və 
saxlanması; səyahətlərin təşkili.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“bebe”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(591) 
черный,  красный, синий, желтый, зеленый, 
светло
-
серый
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные порошки и пасты.
 
05 
фармацевтические продукты, медицинские и 
ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты  для медицинских целей; диетическое 
питание  и  вещества  для  медицинских  или 
ветеринарных целей,  детское питание; пищевые 
добавки  для  человека
 
и  животных;  пластыри, 
перевязочные 
материалы; 
материалы 
для 
пломбирования  зубов  и  изготовления  зубных 
слепков; 
дезинфицирующие 
средства; 
препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 
фунгициды, гербициды; детские подгузники.
 
10  
приборы  и  инструменты  хирургические  , 
медицинские, 
стоматологические 
и 
ветеринарные;  протезы  конечностей,  глазные  и 
зубные 
протезы; 
ортопедические 
изделия; 
материалы  для  наложения  швов;  соски;  соски 
для  детских  бутылочек,  бутылочки  с  сосками; 
пакеты для бутылочек с сосками; зубные кольца 
для облегчения появления зубов.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба; сбор для  третьих лиц 
различных  товаров  (не  подразумевая  их 
транспортировку)  и  размещение  товаров  для 
удобства 
изучения 
и 
приобретения 
потребителями.
 
39  
транспортировка;  упаковка  и  хранение 
товаров; организация путешествий.
 
_________ 
 
(111) N 2016 1073 
(151) 22.09.2016 
(210) 2016 32755 
(220) 15.02.2016 
(181) 15.02.2026 
(730)  ARIKAN  PLASTİK  VE  KIRTASİYE  SANAYI 
İÇ  VE  DIŞ  TİCARET  LİMİTED  ŞİRKETİ,I.O.S.B. 
Çevre 
Sanayi 
Sitesi 
16.Blok 
No:1 
Başakşehir/İstanbul(TR)
 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "bebe"  söz  işarəsi  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyeki deyildir.
 
(511)  03  
ağartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efir  yağları;  kosmetika,  saç  üçün 
losyonlar; diş tozları və pastaları.
 
05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 
maddələri,  uşaq  qidası;  insan  və  heyvanlar  üçün 
qida  əlavələri;  plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri 
plomblamaq  və  diş  surətlərini  hazırlamaq  üçün 
materiallar;  dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici 
heyvanları məhv etmək üçün preparatlar; fungisidlər, 
herbisidlər, uşaq bezləri.
  
10  -  c
ərrahiyyə,  tibbi,  stomatoloji  və  baytarlıq  cihaz 
və alətləri; ətrafların protezləri, göz və diş protezləri; 
ortopedik məmulatlar; tikiş qoymaq üçün materiallar; 
əmziklə
r
;  uşaq  butulkaları  üçün  əmziklər,  əmziklər 
ilə  butulkalar;  əmziklər  ilə  butulkalar  üçün 
bağlamalar;  dişlərin  çıxmasının  yüngülləşdirilməsi 
üçün diş halqaları
.  
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində  inzibati  fəaliyyət;  ofis  xidməti;  üçüncü 
şəxslər  üçün  malların  (onların  nəql  edilməsi  
nəzərdə  tutulmadan)  yığılması  və  istehlakçılar 
tərəfindən    əlverişli    öyrənilməsi  və    əldə  edilməsi 
üçün bu əmtəələrin yerləşdirilməsi. 
 
39  
nəql  etmə;  malların  qablaşdırılması  və 
saxlanması; səyahətlərin təşkili.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“bebe”  не  является  объектом  самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные порошки и пасты.
 
05 
фармацевтические продукты, медицинские и 
2016 1072-2016
 
1073
 
118

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
ветеринарные 
препараты; 
гигиенические 
препараты  для медицинских целей; диетическое 
питание  и  вещества  для  медицинских  или 
ветеринарных целей,  детское питание; пищевые 
добавки  для  человека  и  животных;  пластыри, 
перевязочные 
материалы; 
материалы 
для 
пломбирования  зубов  и  изготовления  зубных 
слепков; 
дезинфицирующие 
средства; 
препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 
фунгициды, гербициды; детские подгузники.
 
10  
приборы  и  инструменты  хирургические  , 
медицинские, 
стоматологические 
и 
ветеринарные;  протезы  конечностей,  глазные  и 
зубные 
протезы; 
ортопедические 
изделия; 
материалы  для  наложения  швов;  соски;  соски 
для  детских  бутылочек,  бутылочки  с  сосками; 
пакеты для бутылочек с сосками; зубные кольца 
для облегчения появления зубов.
 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin