Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

0946
15

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
(511)  12  -  n
əqliyyat  vasitələri;  yerdə  hərəkət  edən 
aparatlar. 
 
(511)  12  
транспортные  средства;  аппараты, 
перемещающиеся по земле.
 
_________ 
 
(111) N 2016 0947 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32473 
(220) 23.10.2015 
(181) 23.10.2025 
(730)  Badische  Tabakmanufaktur  Roth-Handle 
GmbH,  Max-Born-Strasse  4  22761  Hamburg 
Germany (DE) 
(540) 
 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "ee  Cigaretten"  söz  işarəsi 
müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(591) 
qırmızı, qara
 
(511)  34  -  e
mal  edilmiş  və  emal  edilməmiş  tütün; 
tütün  məmulatları;  siqaretlər,  papiroslar;  siqarlar; 
qeyri-
tibbi  və  qeyri
-
müalicəvi  məqsədlər  üçün  tütün 
əvəzediciləri;  elektron  siqaretlər;  elektron  siqaret 
mayeləri;  kibrit  və  tütün  məmulatlarının  çəkilməsi 
üçün ləvazimat.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
"e

Cigaretten" 
не 
является 
объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(591) 
красный, черный
 
(511) 
34 

табак, 
обработанный 
или 
необработанный;  табачные  изделия;  сигареты, 
папиросы;  сигары;  заменители  табака  не 
предназначенные 
для 
медицинских 
или 
лечебных 
целей; 
электронные 
сигареты; 
жидкости  для  электронных  сигарет;  спички  и 
курительные принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0948 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32499 
(220) 04.11.2015 
(181) 04.11.2025 
(730) Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke 
Road, Bristol BS3 2LL, United Kingdom (GB) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(511)  34  -  e
mal  olunmuş  və  ya  emal  olunmamış 
tütün;  tütün  məmulatları; istifadəsi  qeyri
-
tibbi  və  ya 
qeyri-
müalicəvi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmayan 
tütün əvəzediciləri;  papiros
-
siqaret  eşmək  üçün 
tütün; siqaretlər, papiroslar; siqaret, papiros kağızı; 
siqaret  müştükləri;  siqaret  filtrləri;  siqaret,  papiros 
bükmək  üçün  cib  qurğuları; kağız  borucuqlar  tütün 
doldurmaq 
üçün 
əl 
maşınları; 
elektron 
siqaretlər; elektron  siqaretlər  üçün  mayelər;  tütün 
məmulatlarının çəkilməsi üçün ləvazimat və
 kibrit. 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(511) 
34 

табак 
обработанный 
или 
необработанный; 
табачные 
изделия; заменители 
табака, 
не 
предназначенные 
для 
использования 
в 
медицинских  или лечебных  целях;  табак  для 
самокрутки; 
сигареты, 
папиросы; 
бумага 
сигаретная, папиросная; сигаретные мундштуки; 
фильтры 
для 
сигарет; 
устройства 
карманные для  скручивания  сигарет,  папирос; 
ручные 
машины 
для 
заполнения 
табака 
в бумажные  трубки;  электронные  сигареты; 
жидкости  для  электронных  сигарет; спички  и 
изделия для курильщиков.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0949 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32575 
(220) 23.11.2015 
(181) 23.11.2025 
(730)  YILDIZ  HOLDİNG  A.Ş.,
 
Kısıklı  Mahallesi, 
Çeşme  Çıkmazı  Sokak  No:6/1  Üsküdar  Istanbul 
TURKEY (TR) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(511)  30  -  q
ənnadı  məmulatları,  şokolad,  peçenye, 
kraker, vafli. 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(511)  30  
кондитерские  изделия,  шоколад, 
печенье, крекеры, вафли.
 
_________ 
 
2016 0946-2016
 
0949
 
16

  ƏMTƏƏ NİŞANLARI
                                                
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
 
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(111) N 2016 0950
(151) 15.09.2016
(210) 2015 32590
(220) 04.12.2015
(181) 04.12.2025
(730)
IVYBRIDGE 
VENTURES
LIMITED, 
Lampousas 1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus (CY) 
(540) 
(591)
yaşıl, tünd yaşıl, açıq yaşıl, ağ
(511) 06  -  a
di  metallar  və  onların  xəlitələri;  metal
tikinti  materialları;  səyyar  metal  konstruksiyalar  və
tikililər;  dəmir  yolları  üçün  metal  materiallar;  metal
troslar  və  məftillər  (qeyri
-
elektrik);  dəmir  və  qıfıl
məmulatları; metal borular; seyflər; digər siniflərə aid
edilməyən adi metallardan məmulatlar; filizlər və bu
sinfə daxil olan bütün əmtəələr.
08  
əl  vasitələri  və  alətlər;  bıçaq  məmulatları,
çəngəllər  və  qaşıqlar;  soyuq  silah;  ülgüclər;  və  bu
sinfə daxil olan bütün əmtəələr.
16  -  k
ağız,  karton  və  digər  siniflərə  aid  edilməyən
on
lardan 
istehsal 
edilmiş 
məmulatlar; 
çap 
məhsulları; 
cildləmə 
işləri 
üçün 
materiallar; 
fotoşəkillər; yazı kağızı malları; dəftərxana və məişət 
məqsədləri  üçün  yapişqan  maddələr;  rəssamlar 
üçün ləvazimatlar; fırçalar; yazı makinaları və kontor 
ləvazimatları  (mebel  istisna  edilməklə);  tədris 
materialları  və  əyani  vasitələr  (aparatura  istisna 
edilməklə);  qablaşdırma  üçün  plastik  kütlədən 
hazırlanmış 
materiallar 
(digər 
siniflərə 
aid 
edilməyənlər);  şriftlər;  mətbəə  klişesi;  və  bu  sinfə 
daxil olan bütün əmtəələr.
 
21  -  e
v  və  ya  mətbəx  əşyaları  və  qab
-qacaq; 
daraqlar  və  süngərlər;  şotkalar  (fırçalar  istisna 
olmaqla);  şotka  məmulatları  üçün  materiallar; 
təmizlik və yır
-
yığış üçün tərtibatlar; metal liflər; emal 
olunmamış və ya qismən emal olunmuş şüşə (tikinti 
şüşəsi istisna olmaqla); şüşə, çini və saxsıdan digər 
siniflərə aid edilməyən məmulatlar; və
 
bu sinfə daxil 
olan bütün əmtəələr.
 
24  -  d
igər  siniflərə  aid  edilməyən  parçalar  və 
toxuculuq məmulatları; örtüklər və süfrələr; ədyallar; 
və bu sinfə daxil olan bütün əmtəələr.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti; və bu sinfə 
daxil olan bütün xidmətlər.
 
(591)
зеленый,  темно
-
зеленый,  светло
-
зеленый,
белый
(511) 06  
обычные  металлы  и  их  сплавы;
металлические 
строительные 
материалы;
передвижные  металлические  конструкции  и 
сооружения;  металлические  материалы  для 
рельсовых  путей;  металлические  тросы  и 
проволока  [не  электрические]; скобяные  и 
замочные 
изделия; 
металлические 
трубы; 
сейфы;  изделия  из  обычных  металлов,  не 
относящиеся  к  другим  классам;  руды;  и  все 
товары, включенные в этот класс.
 
08  
ручные  орудия  и  инструменты;  ножевые 
изделия,  вилки  и  ложки;  холодное  оружие; 
бритвы; и все товары, включенные в этот класс.
 
16  
бумага,  картон  и  изделия  из  них,  не 
относящиеся  к
 
другим  классам;  печатная 
продукция;  материалы  для  переплетных  работ; 
фотоснимки;  писчебумажные  товары;  клейкие 
вещества  для  канцелярских  и  бытовых  целей; 
принадлежности 
для 
художников; 
кисти; 
пишущие  машины  и  конторские  принадлежности 
(за исключением мебели); учебные материалы и 
наглядные 
пособия 
(за 
исключением 
аппаратуры);  пластмассовые  материалы  для 
упаковки  (не  относящиеся  к  другим  классам); 
шрифты;  клише  типографские;  и  все  товары, 
включенные в этот класс.
 
21  
домашняя  или  кухонная  утварь  и  посуда; 
расчески и губки; щетки (за исключением кистей); 
материалы 
для 
щеточных 
изделий; 
приспособления  для  чистки  и  уборки;  мочалки 
металлические;  необработанное  или  частично 
обработанное 
стекло 
(за 
исключением 
строительного  стекла);  изделия  из  стекла, 
фарфора  и  фаянса,  не  относящиеся  к  другим 
классам;  и  и  все  товары,  включенные  в  этот 
класс.
 
24 

ткани  и  текстильные  изделия,  не 
относящиеся  к  другим  классам;  покрывала  и 
скатерти;  одеяла;  и  все  товары,  включенные  в 
этот класс.
 
35  
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса;  офисная  служба;  и  все  услуги, 
включенные в этот класс.
 
_________ 
(111) N 2016 0951
(151) 15.09.2016
(210) 2015 32604
(220) 10.12.2015
(181) 10.12.2025
(730) Worldwide  Franchise  Systems,  Inc.,  One
StarPoint,  Stamford,  Connecticut  06902  U.S.A.
(US)
(540)
2016 0950-2016
 
0951
17

AZ
 ƏMTƏƏ NİŞANLARI
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   
 Bülleten №9
 30.09.2016
 
(526)
Əmtəə nişanı ayrı
-
ayrı elementlərinə müstəqil
hüquqi mühafizə verilmədən bütövlüklə qorunur.
(511) 43  
ərzaq  məhsulları  və  içkilərlə  təmin  etmə
üzrə xidmətlər; müvəqqəti yaşayışın təmin edilməsi.
(526)
Товарный знак охраняется в целом без пре
-
доставления  самостоятельной  правовой  охраны
отдельным элементам.
(511) 43  
услуги  по  обеспечению  пищевыми
продуктами 
и 
напитками; 
обеспечение
временного проживания.
_________ 
(111) N 2016 0952
(151) 15.09.2016
(210) 2016 33060
(220) 05.07.2016
(181) 05.07.2026
(730) MEHDİYEV  İLYAZ  MURAD  OĞLU,GÖYÇAY
ray., BIĞIR KƏNDİ(AZ)
(540)
(526)
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri
deyildirlər.
(511) 35  -  isteh
lak  əmtəələrinin,  sənaye  mallarının,
ev  əşyalarının  və    mebelin  pərakəndə  satışı  üzrə
xidmətlər;  əmtəələrin  pərakəndə  satışı  məqsədləri
üçün  onların  bütün  media  vasitələrində  təqdimatı;
kommersiya  və  ya  reklam  məqsədləri  üçün  ticarət
yarmarkalarının 
təşkili; 
əmtəələrin 
nümayiş
etdirilməsi.
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511) 35  
розничная  продажа  потребительских
товаров, 
промышленных 
товаров, 
товаров
домашнего  обихода  и  мебели;  представление
товаров  на  всех  медиа  средствах  с  целью
розничной  продажи;  организация  торговых
ярмарок  в  коммерческих  или  рекламных  целях;
демонстрация товаров.
_________ 
(111) N 2016 0953
(151) 15.09.2016
(210) 2016 33061
(220) 08.07.2016
(181) 08.07.2026
(730) Hacıyev  Ədalət  Elmir  oğlu,
 
AZ1005,  Bakı
Şəhəri, Yasamal rayonu, Nizami küç., ev 53
 (AZ)
(540)
(526)
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri
deyildirlər.
(591)
qəhvəyi
(511) 19 - p
arket lövhəsi, parket.
20  - m
ebel, güzgülər, rəsm üçün çərçivələr, qapılar,
dekor və interyer predmetləri.
35  
19  və  20
-ci 
sinfilərdə  göstərilən  əmtəələrin
parakəndə və topdansatışı.
(526)
Все 
обозначения, 
за 
исключением
изобразительной  части  товарного  знака,  не
являются  объектами  самостоятельной  правовой
охраны.
(591)
коричневый
(511) 19 
доска паркетная, паркет.
20 

мебель,  зеркала,  обрамления  для
картин,двери,предметыдекора иинтерьера.
35  
продажа  оптом  и  в  розницу  товаров
указанных в классах 19 и 20.
_________
(111) N 2016 0954
(151) 15.09.2016
(210) 2016 33071
(220) 19.07.2016
(181) 19.07.2026
(730) BAŞIBÜYÜK  UG,
  Pfarrstr.  1,  56422  Wirges
(DE)
(540)
(526)
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri
deyildirlər.
(511) 29  -  s
üd  və  süd  məhsulları,  o  cümlədən
marqarin, qida yağları, kərə yagı və pendirlər.
2016 0951-2016
 
0954
18

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  29  
молоко  и  молочные  продукты,  в  том 
числе 
маргарин, 
масла 
пищевые, 
масло 
сливочное и сыры.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0955 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32332 
(220) 24.08.2015 
(181) 24.08.2025 
(730)  Colgate-Palmolive  Company,  a  Delaware 
corporation,300  Park  Avenue,  New  York,  New 
York 10022, U.S.A.(US) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  “Protex”  söz  işarəsindən 
başqa  digər  elementlər  müstəqil  hüquqi  mühafizə 
obyek
tləri deyildirlər. 
 
(511)  03  -  a
ğartma üçün preparatlar  və  yuma üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat 
məmulatları,  efir  yağları,  kosmetika,  saç  üçün 
losyonlar;  diş  tozları  və    pastaları;  bu  sinfə  daxil 
edilmiş  bütün  əmtəələr,  o  cümlədən  dərinin  və 
bədənin  təmizlənməsi  üçün  preparatlar  və  vasitələr 
daxil  olmaqla  şəxsi  qulluqetmə  üçün  preparatlar  və 
vasitələr.
 
 
(526)
  Все  обозначения  товарного  знака

за  иск
-
лючением слово сочетаний “Protex” не являются 
объектами самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  03  
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные 
порошки 
и 
пасты; 
все 
товары, 
включенные  в  данный  класс,  в  том  числе 
препараты и средства для персонального ухода, 
включая  препараты  и  средства  для  очищения 
кожи и тела.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0956 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32351 
(220) 31.08.2015 
(181) 31.08.2025 
(730)  MLS  Co.,  LTD.,  No.1  MuLinSen  Avenue, 
Xiaolan,  Zhongshan  City,  Guangdong  Province, 
China (CN) 
(540) 
 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  “LIGHTING”  söz  işarəsi 
müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
  
(511) 09 - e
lektrik kabelləri; elektrik məftilləri; elektrik 
dəyişdirici  açarları;  ştepsel  çəngəlləri  [elektrik 
birləşdiriciləri], 
ştepsel 
rozetkaları 
[elektrik 
birləşdiriciləri], 
ştepsel 
birləşdiriciləri 
[elektrik 
birləşdiricilər];  yarımkeçiricilər,  eləcə  də  onlara 
hissələr  və  ləvazimatlar;  inteqral  sxemlər;  inteqral 
sxemlərin hazırlanması üçün elektron çiplər; elektrik 
kond
ensatorları;  tibbi  məqsədlər  üçün  olmayan 
elektrovakuum cihazları.
 
11  -  i
şıqlandırma  üçün  lüminessensiya  trubkaları; 
elektrik  lampaların  kolbaları,  elektrik  lampaları; 
çıraqlar; işıqlandırma üçün fluoressensiya trubkaları; 
işıq diodlu işıqlandırıcı cihazlar; işıqlandırıcı cihazlar, 
məhz  işıqlandırıcı  qurğular;  bayram  bəzəyi  üçün 
kağız  fənərciklər;  yerə  qoyulan  çıraqlar,  küçə 
çıraqları;  avtomobillər  üçün  fənərlər;  nəqliyyat 
vasitələri üçün  işıqlandırıcı cihazlar.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“LIGHTING” 
не 
является 
объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  09  
кабели  электрические;  провода 
электрические; 
переключатели 
электричес
-
кие; вилки 
штепсельные 
[электрические 
соединения], 
розетки 
штепсельные [элек
-
трические 
соединения], 
соединения 
штепсельные  [электрические]; полупроводники, 
а  также  части  и  принадлежности  к  ним;  схемы 
интегральные; чипы 
электронные 
для 
производства 
интегральных 
схем; 
конденсаторы электрические; 
электровакуумные приборы, не для медицинских 
целей. 
 
11  
трубки  люминесцентные  для  освещения; 
колбы 
электрических 
ламп, электрические 
лампы;  светильники;  трубки  флуоресцентные 
для 
освещения; приборы 
осветительные 
светодиодные; 
приборы 
осветительные, 
а 
именно установки  осветительные;  фонарики 
бумажные 
для 
праздничного 
убранства; светильники  напольные,  уличные 
светильники; 
фонари 
для 
автомобилей; приборы 
осветительные 
для 
транспортных средств.
 
_________ 
 
2016 0954-2016
 
0956
 
19

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
(111) N 2016 0957 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32502 
(220) 06.11.2015 
(181) 06.11.2025 
(730)  SHENZHEN  WOER  HEAT-SHRINKABLE 
MATERIAL  CO.,  LTD.,  Woer  mansion,  North 
Lanjing Rd, Pingshan, Shenzhen P.R.CHINA (CN) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "W"  hərfi  ayrılıqda  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511) 09 - e
lektrik qüvvəsinin məsafəyə verilməsinin 
xətləri  üçün  materiallar  [məftillər,  kabellər];  kabellər 
üçün  birləşdirici  muftalar;  elektrik  məftilləri  üçün 
eyniləşdirmə telləri; elektrik  müqavimətləri; kabellər 
üçün  ləvazimatlar;  birləşdirici  qutular    [ekektrik]; 
optik  işıq  telləri  [lifli];  kabel  daşıyıcı  profil;  kabel 
gi
rəcəyinin  muftaları;  ştepsel  çəngəlləri  [elektrik 
birləşdiriciləri].
 
 
(526)
 
В  товарном  знаке  буквенное  обозначение 

W
”  в  отдельности  не  является  объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  09  
материалы для линий электропередач 
[провода,  кабели];  муфты  соединительные  для 
кабелей; 
жилы 
идентификационные 
для 
электрических 
проводов; 
электрические 
сопротивления;  принадлежности  для  кабелей; 
коробки 
соединительные 
[электричество]; 
световоды 
оптические 
[волоконные]; 
кабеленесущий  профиль;  муфты  кабельного 
ввода; 
вилки 
штепсельные 
[электрические 
соединения].
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0958 
(151) 15.09.2016 
(210) 2015 32503 
(220) 06.11.2015 
(181) 06.11.2025 
(730)  SHENZHEN  WOER  HEAT-SHRINKABLE 
MATERIAL  CO.,  LTD.,Woer  mansion,  North 
Lanjing Rd, Pingshan, Shenzhen P.R.CHINA(CN) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "W"  hərfi  ayrılıqda  müstəqil 
hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511)  17  -  i
zolyasiya  materialları;  sintetik  kauçuk; 
birləşdiricilər  üçün  germetik  sıxlaşdırıcı  materiallar; 
qismən  emal  olunmuş  plastmaslar;  plastik  kütlədən 
hazırlanmış borular; qeyri metal elastik borular; istilik 
keçirməyən  materiallar;  odadavamlı  izolyasiya 
materialları; 
su 
buraxmayan 
sıxlaşdırıcılar; 
termosıxıcı borucuqlar. 
 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin