Ət və iqtisadiyyat Gürcüstan Konstitusiyasında n ə s əYüklə 0,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix06.09.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#29006
1   2   3
ə

miştirakını 

t

ə

min etm


ə

k üçün öz tə

ş

ə

bbüsl

ə

rinizi (


ə

g

ə

r bel

ə

 bir şey varınızdırsa) tə

svir ed


ə

siniz.  


 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

 

11 


 

Qadın hüquqlarının müdafiəsi  və gender bərabərliyinin bərqərar olunması qadın hüquqlarını qorumaq 

üçün  bir  sıra  qanunvericilik  dəyişikliklərinə  baxmayaraq,  çox  hallarda,  yalnız  sözlə  deyilir.  Gürcüstan 

Parlamentində cinsiyyətinə görə qadın qətllərini (femisid) ayrıca cinayət kimi tanımanı, siyasi fəaliyyətdə 

qadınları  qoşmağı  həvəsləndirənlər  (seçki  siyahısında  gender  kvotalar)  qanun  layihələri  uğur  qazana 

bilmədilər.  Qanunvericilik  və  xüsusi  ilə  də,  icraçı  səviyyədə  qadın  və  kişi  arasında  mövcud  olan 

bərabərsizliyi aradan qaldırmaq üçün daha çox səy gərəkdir. Siyasətdə qadınların iştirakını həvəsləndirən 

qanunvericilik mexanizmlərini gətirmək yenədə aktual mövzu olaraq qalır.   

Problemlərin geniş diapazonu sistemli və dərin yanaşmanı formalaşdırmanın zəruriliyini şərtləndirir. Ən 

böyük iş qadınlara qarşı törədilən zorakılığa qarşı və onların ağır sosial vziyyətini aradan qaldırmaq üçün 

mexanizmləri hazırlamaq və işə salmaqdır. Bunun üçün zəif altqrupları eyniləşdirmək və fərdi yanaşmanı 

formalaşdırmaq gərəkdir.  Belə altqruplar kimi: 

-

 

tənha anaları və çoxuşaqlı anaları  -

 

tənha və sığıncağı olmayan qocaları -

 

qaçqın qadınları -

 

submədəni və marqinallaşdırılmış qrup nümayəndələri olan qadınları (etnik, dini, LBT qrup qadın nümayədələrini) 

-

 kənddə yaşayan qadınları 

-

 evdar xanımları  

-

 məhbus, prostitusiyaya qoşulmuş və narkotikə mübtəla olan qadınları hesab edə biərik.  

Qadınların siyasətdə iştiraklarını həvəsləndirəcək qanunvericilik mexanizmlərini gətirmək yenə də aktual 

mövzu olaraq qalacaqdır. Qərarın alınma prosesində qadınların lazımınca təmsil olunmaları ədalətlidir.  

6. Uşaqlar hüququnun hə

yata keçirilmə

si il


ə

 bağlı partiyanız nə

 kimi problemlə

r görür və

 Gürcüstanda hə

bir uşağın hüququnun qorunması üçün nə

 kimi siyasə

t yürütm


ə

yi düşünürsünüz?  

Uşaqlar  və  yaşlılara  qeyri-bərabər  yanaşma,  yoxsulluq,  küçədə  yaşamaq,  zorakılıq  və  trefiking,  ölüm 

halları  ən  əhəmiyyətli  ptoblemlərdən  olaraq  qalır.  Onların  hüquqları  və  rifahları  məsələlərinin 

aktuallaşdırılması  və  büdcədə  əks  olunması  gərəkdir.  Küçədə  yaşayan  uşaqların  resosiallaşdırılması  və 

reabilitasiyası mexanizmləri yaradılmalıdır.   Aksent xüsusi ilə uşaqları tərk etməyi prevensiya edən dövlət 

proqramlarının  hazırlanması  üzərinə  edilməliməlidir.  Sığınacağı  olmayan  qocalar  üçün  icma  evləri 

yaradılmalıdır. 

7. Xahiş edirik, ekoloji c

ə

h

ə

td

ə

n daha sağlam və

 t

ə

hlük

ə

siz mühiti yaratmaq üçün tə

klifl


ə

rinizi (belə

si varsa) 

söyl

ə

y

ə

siniz.   

Siyasətimiz fokusuna ətrafmühiti qorumaq məsələlərini daxil etmək onu sübuta yetirir ki,  ətrafmühitin 

tənzzülü  iqtisadi  olaraq  zərərlidir  və  əksinə,  ətrafmühiti  qorumaq  iqtisadicə  sərfəlidir.    Ətrafmühitə 

vurulmuş zərərin və onun sosial və mədəni nəticələrinin aradan qaldırılması daha baha başa gəlir, nəinki 

iqtisadi və resurslardan aqilanə istifadə etmək(bu bir dəfə və qısa perspektivdə, daha çox sərmayə tələb 

edir, ancaq uzunmüddətli perspektivdə sərfəlidir). Bu baxımdan xüsusi diqqətə yüksəkdağlı regionlarda 

qorunmuş ərazilərin inkişafı və onların ətrafında iqtisadi aktivliklərin yayılması layiqdir.  Artıq mövcud 

olan praktikadan  bəlli olunur ki, müdafiə olan  ərazilərin  yaradıldığı yerdə, yerli icma iqtisadi aktivliyi 

asandca mənimsəyir, gesthauzlar yaranır, kəndtəsərrüfatı məhsullarının istehsalatı yaradılır, ekoturizmin 

infrastrukturu inkişaf edir, özünəmıxsus və dayanıqlı icma iqtisadiyyar infrastruktur yaradılır.   Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

 

12 


 

Müdafiə olunan ərazilər həmçinin su qaynaqlarının saxlanılması üçün vacibdir. Şərqi Gürcüstan, ən əvvəli 

də Tbilisi, cəmi Gürcüstan əhalisinin təxminən 1,5 mln insanı, Pşav-Xevsureti çaylarından gələn sulardan 

asılıdır. Əgər şərqi Gürcüstan  Meşələrinin tənəzzülə uğraması davam etsə bu su təhlükə altında qalacaqdır.  

Onları bərpa etmək isə daha baha başagələn və daha uzunmüddətli prosesi tələb edəndir.  

Təbii qaynaqların qeyri-rasional istismarı  böyük problemdir. Hazırda ətrafmühitə müdaxilə etməni necə 

olmasına  dair və sərmayəçinin  ətrafmühitə vurduğu zərərə görə  nə  kimi tələblər olmasına  dair  heç bir 

siyasi baxıç və strategiya mövcud deyildir.  Bu istiqamətdə biz aktorlararası kommunikasiyanın müvafiq 

mexanizmini yaradacaq və şəffaflığın lazımlı standartını quracağıq. Bu korrupsiyan və hakimiyyətdən sui-

istifadə etmənnin ehtimalını azaldacaqdır. Bununla belə, nəzərə alınmalıdır ki, ətrafmühitə vurulan zərərə 

sosial və  iqtisadi qiymət də  əlavə olunur.  Bütün  bu bərabərliyin təhlili və  qısa, orta və uzun müddətli 

qazanc parametrlərinə görə ətrafmühiti qoruma strategiyasını işləmək.   

Xüsusən urban mühitləinin ekologiyası problemləri acınacaqlı vəziyyətdədir. Bu cəhətdən inşaat sektoru 

və şəhərin inkişafı siyasəti, nəqliyyat infrastrukturu və ictimai mühiti səhmana salmaq məsələləri diqqət 

mərkəzimizdədir.  

8.  Ölk


ə

d

ə

  yol    h

ə

r

ə

k

ə

ti  t


ə

hlük


ə

sizliyini  daha  da  yaxşılaşdırmaq  üçün  nə

s

ə

  xüsusi  siyas

ə

t  yürütmə

yi 


düşünürsünüzmü?  

Yol  hərəkət  təhlükəsizliyini  yaxşılaşdırmaq  üçün  maşınların  təxniki    vəziyyətinin  standartlarını 

müəyyənləşdirmək və maşınlar parkının icbari vaxtaşırı texniki nəzərdən keçirilməsi vacibdir; yol hərəkət 

qaydalarını pozmaq üçün aqil çərçivələrdə sanksiyalar sərtləşdirilməlidir; Vergi güzəştlərini gətirmə yolu 

ilə yeni maşınların, hibrid maşınlarının və elektrikmobillərinin idxalına dəstək olmaq lazımdır. Bunlar 

ətrafmühitin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradacaqdır.  

9.  V

ə

t

ə

ndaş  sektorunun/qeyri-hökum

ə

t  t


ə

şkilatlarının  güclə

ndirilm


ə

si  üçün  nə

  kimi  siyasə

t  yürütmə

yi 


düşünürsünüz?  

Bu məsələyə dair partiyanın mövqeyi naməlumdur.   

Xarici siyasət, təhlükəsizlik və beynəlxalq əlaqələ

1. Xahiş edirik, xarici siyasə

tin 


ə

sas prioritetlə

rini müzakirə

 edin v


ə

 bu prioritetlə

ri gerç


ə

kl

ə

şdirm

ə

k üçün 


n

ə

 kimi strategiyanın hə

yata keçirilmə

sini düşünürsünüz.  

Gürcüstan müstəqil dövlətlərin dünya sistemində ləyaqətli yer tutmalı və ökənin təhlükəsizliyi, iqtisadi 

artması və mədəni inkişafını təmin etmək üçün effektli xarici siyasət aparmalıdır.   

Bunun  üçün  demokratik  dövlətlərin  təhlükəsizliyi  və  əməkdaşlığının  avroatlantik  sistemində, 

regionumuzun  hər  bir,  Gürcüstanın  suverenliyinə  hörmət  bəsləyən,  dövləti  ilə  mülayim  qonşuluq 

münasibətlər dərinləşdirilməlidir.  

Ölkə üçün əsas təhlükə son illərdə xüsusilə fəallaşmış rus imperializmidir. Rusiyanın aqressiv məqsədləri 

və ambisiyaları Gürcüstan istiqamətində Abxaziya və cənubi Osetiyanı işğal etməklə və de-fakto ilhaqla 

bitməmişdir.  Rus  təhlükəsi  yalnız  iki  ölkə  arasında  deyil,  regional  və    qlobal  kontekstdə  müşahidə 

olunmalıdır.  


 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

 

13 


 

Ölkə üçün həmçinin silahlı münaqişələr və qonşuluqda get-gedə böyüyən hərbi-siyasi rəqabət, beynəlxalq 

terrorçuluq, avropada avropaya inamsızlığın artırılması , ABŞ xarici siyasətində təcridçiliyin artırılması, 

avroatlantik  inteqrasiyasının  aşağı  səviyyəsi  və  rus  aqressiyasının  yüksələn  tempi  əhəmiyyətli  təhlükə 

təşkil etməkdədir.    

Xarici siyasi çağırışlarla baş-başa gəlmək üçün daha effektli, ardıcıl və dinamik xarici siyasət hazırlanması 

və həyata keçirilməsi üçün bunlar lazımdır: 

-

 Ölkənin uzunmüddətli strateji prioritetləri haqqında geniş siyasi və ictimai konsensusa nail olmaq 

və onu qorumaq; 

-

 

Ölkənin inkişafının bir strateji bucağı kimi Avroatlantik inteqrasiyasını Konstitusiya prinsipinə çevirmək;  

-

 Ölkənin daxili və xarici siyasətinin daha yaxşı uyğunlaşdırılması; 

-

 Regional miqyasda sülv və əməkdaşlıq siyasəti və iqtisadi təşəbbüslər təklif etmək

-

 Strateji tərəfdaşlarla əməkdaşlıqdan konkret layihələri qabağa sürməklə daha tutarlı fayda almaq;    

-

 Diplomatik  xidmətinin  hakimiyyətdə  olan  siyasi  qüvvələrin  dar  partiya-seçki  öhdəliklərindən 

tamamilə azad etmək; 

-

 

Diplomatik missiyalara göndərilmiş dövlət rəsmilərinin ixtisasi kvalifikasiyasını daimi artırmaq və onların fəaliyyəti və həyatının ləyaqətli şəraitlərini təmin etmək; 

-

 2010-cu  ilin  Konstitusiya  islahatı  nəticəsində,  xarici  siyasəti  hazırlamaqda  və  həyata 

keçirilməsində parlamentin zəifləmiş rolunun konstitusiya ya başqa mexanizmlərlə artırılması.   

2. Hansı ölk

ə

/ölk


ə

l

ə

r birl

ə

şm

ə

si/alyansları il

ə

 strateji, o cümlə

d

ə

n h

ə

rbi-strateji tə

r

ə

fdaşlığı v

ə

 

ə

m

ə

kdaşlığı 

formalaşdırmağın ya möhk

ə

ml

ə

tm

ə

yin qeydinə

 qalacaqsınız? Bu istiqamə

td

ə

 n

ə

 kimi addımlar atacaqsınız? 

Gürcüstanın 

ə

sas strateji tə

r

ə

fdaşı kimi hansı ölk

ə

/birl


ə

şm

ə

/alyansı görürsünüz?  

Gürcüstanın strateji siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarını NATO-ya və Avropa İttifaqına inteqrasiya 

prosesinin artması  və sonunda tamhüquqlu üzv olması təşkil edir. Bununla belə, həm bu prosesin uğuru, 

həm də iqtisadi irəliləmənin təmini NATO və Avropa İttifaqının aparıcı dövlətləri ilə, ilk növbədə, ABŞ-

la strateji əməkdaşlığı dərinləşdirilməsindən asılıdır.   

3. Avropa İttifaqı ilə

 assosialaşdırma və

 d

ə

rin v

ə

 

ə

hat

ə

li müqavilə

l

ə

rinin gerç

ə

kl

ə

şdirm

ə

 prosesində

 xüsusi 


diqq

ə

ti hansı mə

s

ə

l

ə

l

ə

r

ə

 verirsiniz?   

Ölkənin qurulmasında və Gürcüstanın avropa ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü olmasında avropanın bizə 

yardım etməsi üçün, Gürcüstan tərəfindən Avropa İttifaqı ilə inteqrasiyanın siyasi kursunun uğurla həyata 

keçirilməsi, Avropa İtitfaqı ilə dərin və əhatəli azad ticarət razılaşmasının imkanlarından effektli istifadə 

etməsi gərəkdir.   

Gürcüstana gəldikdə, ilk mərhələdə (Association, pre-accession period) yüz milyonlarla avronun, sonra isə 

– milyardlarla avronun ayrılması perpektivi olduqca realistikdir.   Aktiv işləmək və  Avropa İttifaqının 

struktur  və  başqa  fondlardan,  o  cümlədən,  avropanın  regional  inkişafı  (ERDF),  avropa  sosial  (ESF)  və 

Avropa  Koheziya  (bərabərləşdirmə/bərabərsizliyin  azaldılması-GF)  fondlarından  tutarlı  vəsaitlər 

almalıyıq.  Ən  əhəmiyyətlisi  ERDF-lə  və  CF-lə  münasibətdir.  Onlar  regional  inkişaf  v  ə  regional 

bərabərsizliyi azaltmağa yönəldilmiş fondlardırlar.   

Avropa  İttifaqından  yardım  almağın  çoxcəhətli  imkanlarından  əhəmiyyətlisi  regional  siyasət  və  rural 

(kənd) inkişafıdır. Bunun nəticələri əhali üçün ən hiss olunandır, çünki onun çərçivəsində infrastruktur  Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

 

14 


 

layihələri həyata keçirilir: su kəmərlərinin və kanalizasiyanın, yolların və körpülərin, məktəblərin və uşaq 

bağçalarının tikilməsi və reabilitasiyası, muzeylərin və  parkların, yaşayış korpusları və inzibati binaların 

səhmana  salınması,  həmçinin,  kiçik  və  orta  biznes  üçün  qrantlarla,  güzəştli  kreditlərlə,  istehsalata 

başlamasını maliyyələşdirmək və s. Bununla bunlar da son dərəcə əhəmiyyətlidirlər:  

-

 Üzvlükdən əvvəl kömək aləti;  

-

 Bələdiyyələrarası əməkdaşlıq imkanatları; 

-

 Üfüq 2020 (Horizon 2020).  

Şərq tərəfdaşlığı üzvü ölkələrinin yardım resurslarından ən əhəmiyyətlisi qonşuluq sərmayədarlıq alətidir 

(NIF)  –  nəqliyyatın,  energetikanın,  ətrafmühit  və  sosial  sektorların  infrastrukur  layihələrini  həyata 

keçirmək üçün əlavə resursların səfərbərliyini nəzərdə tutur.  

Ölkənin avropa inteqrasiyası yolunda növbəti addıma Gürcüstan hakimiyyəti tərəfindən Avropa İtitfaqına 

üzvlüyünün Avropa İttifaqı razılaşmasının 49-cu maddəsi əsasında rəsmi tələbi olmalıdır.  Bunun üçün 

obyektiv əsaslar var və Gürcüstan dövləti tərəfindən siyasi iradə kəskin şəkildə qarşıya qoyulmalıdır.  

4. C


ə

nubi qafqaz və

 Qara d


ə

niz hovuzunda nə

 kimi xarici siyasə

t yürüd


ə

c

ə

ksiniz? 

Bu məsələyə dair partiyanın mövqeyi naməlumdur.  

5. Müdafi

ə

 t

ə

şkilatını nec

ə

 t

ə

s

ə

vvür edirsiniz?   

Milli təhlükəsizlik və müdafiə üçün dövlət uzunmüddətli siyasət hazırlamalı, ölkənin müdafiəqabiliyyətini 

möhkəmlətməli,  demokratik  dövlətlərin  təhlükəsizlik  sisteminə  maksimum  dərəcədə  inteqrasiya 

olmalıdır.  

2016-cı ilin parlament seçkilərini Gürcüstan ağır çağırışlarla qarşılayır və bu bir tək Rusiya tərəfindən ölkə 

ərazilərinin  işğalına  görə  deyildir.  Rusiya-Ukrayna  müharibəsi,  Suriya  böhranı,  Burləşmiş  Krallıq 

referendumu, Avropa da çoxalmış terrorçu aktları, Türkiyədə silahlı üsyandan sonra baş verən hadisələrin 

və  Rusiyanın  get-gedə  böyüyən  qlobal  ambisiyaları  fonunda  Gürcüstan  təhükəsizliyinin  hərbi-siyasi 

sistemi, daha da zəif və sınıqan olur.  

Eyni zamanda bizim ölkəmizdə işğalçı rejimin hər tərəfli fəallaşmağı da göz önündədir:   işğal xətti boyu 

yerləşən kəndlərdə fəallıq, gürcü mediasında fəallıq, siyasi mühitdə və vətəndaş sektorunda fəallıq.  Bu 

gün, son iki onillik ərzində heç vaxt olmadığı kimi, yumşaq güc fəaldır və işğal xəttinin yanında durmuş 

rus tankları fonunda rus təbliğat maşını daha da güc yığır.  

Belə şəraitlərdə əgər ölkə üçün əlavə zəmanətlər yaradılmasa ölkənin inkişafı, uğurlu, iqtisadiyyatca güclü 

Gürcüstan haqqında danışmamız qeyri-mümkündür. Birbaşa əcnəbi sərmayə ki, sosial cəhətdən qorunmuş 

və iqtisadiyyatca güclü Gürcüstan üçün bu qədər əhəmiyyət kəsb edir, yalnız sabit və təhlükəsiz ölkəyə 

gəlir.  


Beləliklə,  ilk  növbədə,  məhz  iqtisadi  böyümə  və  ölkənin  uğuru  üçün  müdafiə  qabiliyyətini  artırmaq 

məqsədi ilə büdcədən daha çox vəsaitlər ayrılmalıdır. Bu gün ölkəyə həlledici, inamlı addımlar atmaq və 

beynəlxalq münasibətlərdə sərtcə müəyyənləşdirilmiş „qırmızı xəttlər“siyasət gərəkdir.  

Bu  gün,  heç  vaxt  olmadığı  kimi,  ölkəyə  hakimiyyətdə  elə  siyasi  qüvvə  lazımdır  ki,  onun  dəyərləri  və 

prinsipləri  ola,  hansı  ki  işğala  əməli  ilə  qarşı  çıxır,  sülh  siyasətini  ardıcıl  aparır,  beynəlxalq  etibarın 


 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

 

15 


 

möhkəmlənməsinə  meyillidir,  tərəfdaşlarla  münasibətdə  ölkə  prioritetlərini  yaxşı  təqdim  edir  və 

Gürcüstanın təhlükəsizlik və müdafiəsi üçün əsas məqsədləri həll etməyə çoxillik təcrübəsi var.  

6. Gürcüstanın milli tə

hlük


ə

sizliyinin memarlığını/prinsiplə

rini nec


ə

  t


ə

s

ə

vvür edirsiniz?  

Artıq 5 ildən çoxdur ki, Gürcüstanda Milli təhlükəsizliyin strateji sənədlərinə nəzər yetirilməyib. Bunun 

səbəbi  bir-birinə  qarışmış  səriştələr,  təkrarlanmış  funksiyalar  və  hakimiyyət  qolları  arasında 

əməkdaşlıqdan kənar atmosferin olmaslıdır.  

Ölkənin müdafiə qabiliyyəti üçün əsas problem – təhlükələrə qeyri-adekvat olan müdafiə büdcəsi və silahlı 

qüvvələrin hazırlıq keyfiyyətidir. Büdcə proseslərinin siyasi konyukturadan azad və müstəqil, çoxillik və 

sistemli işləməsi gərəkdir. Bunun üçün bular zəruridir:  

-

 Milli təhlükəsizliyin konsepsiyası yenidən gözdən keçirilməli və müasir çağırışlara uyğun olaraq 

strateji sənəd təsdiqolunmalıdır. Gürcüstanın təhlükələri qiymətləndirmə sənədinə fundamental 

şəkildə yenidən baxılacaqdır; 

-

 Müdafiə  haqqında  qanunun  qəbulu  və  ölkənin  müdafiə  qabiliyyətinin  möhkəmlənməsində 

Müdafiə nazirliyinin aparıcı rolunun qanunvericilik qaydası üzrə təsdiqi;  

-

 

Mili Təhlükəsizlik Şurasının bu günki Konstitusiya reallığına uyğunlaşdıraraq gücləndirilməsi və onu hökumət sistemində böhranları idarə edən mərkəz kmi transformasiya etmək; 

-

 qərarları  alan  hər  bir  halqa  və  qurum  üçün  effektli  doktrinal  baza  və  standart  fəaliyyəti 

prosedurlarını formalaşdırmaq; 

-

 

Silahlı  qüvvələrin  hərbi  hazırlığından  savayı  baza  prinsipinə  keçməklə,  ixtisasi  hazırlıq standartlarını yüksəltməklə və müasir təchizatla təmin etmək; 

-

 Müdafiə nazirliyi büdcəsinin strateji, uzunmüddətli və proqramlı planlaşdırmağa keçirmək; 

-

 Silahlı qüvvələrin sistemli yenidənqurulmasının NATO standartlarını təmin etmək məqsədi ilə, o 

cümlədən,  müqavilə  üzrə  hərbi  xidmətə  çağrılmağın  üçillik  planını  təsdiqləmək  və  rezerv  və 

səfərbərlik konsepsiyasını işə salmaq üçün lazımlı qanunvericilik bazasını yaratmaq;  

-

 Müdafiəqabiliyyətli prioritetlərin qabardılması və növbəti 4-8 il perspektivi ilə planlaşdırılması: 

quru qüvvələrinin gücləndirilməsi, havayaqarşı müdafiə vasitələrinin gücləndirilməsi, anti-tank 

vasitələrinin gücləndirilməsi; 

-

 NATO və NATO üzvü ölkələri ilə strateji əməkdaşlıq həcmini və istiqamətini genişləndirmək;  

-

 NATO, Avropa İttifaqı və BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlarında Gürcüstan silahlı qüvvələrinin 

iştirakından maksimumfaydalanmaq;   

-

 

Qoşunda nəsildəyişmə prosesinin və bürokratik sistemin optimallaşması və qanunvericilik, habelə təzminat mexanizmləri ilə stimullaşdırmaq;  

-

 Milli  qavardiyanın  funksiyalarının  transformasiyası  və  böhranlar  vaxtı  ondan  istifadə  etməyin 

sadələşdirilməsi.   

 

Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin