Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,59 Mb.
səhifə3/5
tarix27.11.2016
ölçüsü0,59 Mb.
#286
1   2   3   4   5
Borclu müəssisənin bütün işlərinə nəzarət etmək

 • Borclu müəssisənin maliyyə işlərinə nəzarət etmək

  116. Kreditorların tələblərinin hansı üsulları ödənilir?  1. Borclunun aktivlərinin satılması

  2. Borclunun əsas fondlarının satılması

  3. Əlavə olunan pul vəsaitinin kreditorlar arasında bölüşdürülməsi

  4. Borclunun dövriyyə fondlarının satılması

  5. Borclunun maşın və mexanizmlərinin satılması

  6. Borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin kreditorlara verilməsi

  1. 2, 3, 4

  2. 3, 4, 5

  3. 1, 3, 6

  4. 2, 3, 4, 5

  5. 4, 5, 6

  117. Ölkəmizdə borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərdən birinci növbədə hansı

  xərclər ödənilir?


  1. İşçilərin əmək haqqları

  2. Işçilərin əmək haqqları və pensiya müavinətləri

  3. Iflas prosesinə çəkilən bütün xərclər və məsrəflər

  4. Dövlətə və yerli büdcəyə vergilər

  5. Məcburi dövlət sosial sığortasına ayırmalar

  118. Ölkəmizdə borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərdən ikinci növbədə hansı

  xərclər ödənilir?


  1. Borclunun işçilərinin pensiyaları, güzəştlər və əmək haqqı barəsində tələbləri

  2. Dövlətə və yerli büdcəyə vergilər və məcburi dövlət sosial sığortasına ayırmalar

  3. Borclunun işçilərinin onlara iş vaxtı dəymiş bədən xəsarətləri və ya ölüm halları barəsində tələbləri

  4. Məhkəmə xərcləri və əmlak inzibatçısının əmək haqqı

  5. Kütləvi informasiya vasitələrində elan xərcləri və məhkəmə xərcləri

  119. Ölkəmizdə borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərdən ən axırıncı növbədə

  hansı xərclər ödənilir?


  1. Borclunun işçilərinin pensiyaları, güzəştlər və əmək haqqı barəsində tələbləri

  2. Dövlətə və yerli büdcəyə vergilər və məcburi dövlət sosial sığortasına ayırmalar

  3. Məhkəmə xərcləri və əmlak inzibatçısının əmək haqqı

  4. Borclu müəssisənin mülkiyyətçilərinin tələbləri

  5. Borclunun işçilərinin onlara iş vaxtı dəymiş bədən xəsarətləri və ya ölüm halları barəsində tələbləri

  120. Ölkəmizdə borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərdən dördüncü növbədə

  hansı xərclər ödənilir?


  1. Borclunun işçilərinin onlara iş vaxtı dəymiş bədən xəsarətləri və ya ölüm halları barəsində tələbləri

  2. Dövlətə, yerli büdcəyə vergilər və məcburi dövlət sosial sığortasına ayırmalar

  3. Borclunun işçilərinin pensiyaları, güzəştlər və əmək haqqı barəsində tələbləri

  4. Məhkəmə xərcləri və əmlak inzibatçısının əmək haqqı

  5. Kütləvi informasiya vasitələrində elan xərcləri və məhkəmə xərcləri

  121. Ölkəmizdə borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərdən bölgü kreditorların bir

  növü çün aparılmalıdırsa, onda ödəniş necə olmalıdır?


  1. Həmin növə aid bütün kreditorlar qeydə alınmalı və növbəlik əsasında ödənişlər aparılmalıdır

  2. Həmin növə aid bütün kreditorlar qeydə alınmalı və əlifba sırası əsasında ödənişlər aparılmalıdır

  3. Həmin növə aid bütün kreditorlar qeydə alınmalı və məhkəmənin qərarına müvafiq sürətdə ödənişlər aparılmalıdır

  4. Həmin növə aid bütün kreditorlar bərabər sayılmalı və onlara çatası borc məbləğlərinə mütənasib ödəniş olmalıdır

  5. Həmin növə aid bütün kreditorlar qeydə alınmalı və kreditorların ümumi yığıncağının qərarı əsasında ödənişlər aparılmalıdır

  122. Əgər təminatlı kreditorlara eyni aktivlər barəsində təminat verilmişdirsə,

  onda daha yaxın növbəli kim olur?


  1. Ən çox borc olan təminat

  2. Birinci müraciət etmiş təminat

  3. Birinci qeydə alınmış təminat

  4. Ən çox kapitalı olan təminat

  5. Ən çox kapitalı olan təminat və birinci müraciət etmiş təminat

  123. Müflisləşmiş müəssisənin könüllü və ya məcburi şəkildə ləğv edilməsi

  qaydası dedikdə nə başa düşülür?


  1. Müəssisənin iflası

  2. Müəssisənin böhranlı vəziyyəti

  3. Müəssisənin bağlanması

  4. Müsabiqə icraata

  5. Müəssisənin bağlanması və iflası

  124. Məhkəmə tərəfindən barışıq sazişinin təsdiq edilməsi üçün nələr təqdim

  edilməlidir?

  1- Barışıq sazişinin layihəsini

  2- Borclu müəssisənin iflası barədə qərarı

  3- Borclu müəssisənin kreditorlarının iclasının qərarını

  4- Kreditorların sayını

  5- Borcun məbləğini

  6- Barışıq sazişinin özünü

  A) 2, 4, 6

  B) 1, 2, 3

  C) 2, 3, 4

  D) 2, 3, 6

  E) 1, 4, 5


  125. Beynəlxalq təcrübədə iflasın daha hansı növləri var?

  1- Qəsdən iflasa uğrama

  2- Məcburi iflasa uğrama

  3- Təminatsız kreditorların iflası

  4- Saxta iflas

  5- Dəqiqləşdirilmiş iflas  1. 1, 2

  2. 2, 3

  3. 3,4

  4. 2, 3, 5

  5. 1, 4

  126. Müəssisənin mülkiyyətçisi və ya rəhbəri tərəfindən, tədiyyə qabiliyyətinin

  bilərəkdən aşağı salınması, şəxsi və digər maraqları nəzərə alınmaqla

  müəssisəyə ziyan vurulması necə adlanır?  1. Məcburi iflasa uğrama

  2. Təminatsız kreditorların iflası

  3. Qəsdən iflasa uğrama

  4. Saxta iflas

  5. Dəqiqləşdirilmiş iflas

  127. Müəssisənin yalandan özünü müflisləşmiş elan etməsi necə adlanır?  1. Məcburi iflasa uğrama

  2. Təminatsız kreditorların iflası

  3. Qəsdən iflasa uğrama

  4. Saxta iflas

  5. Dəqiqləşdirilmiş iflas

  128. Müflisləşmiş müəssisənin yenidən qurulması hansı halda həyata keçirilə

  bilər?


  1. Müəssisənin əsas fondlarının yenilənməsi yolu ilə

  2. Müəssisənin strukturu və fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi yolu ilə

  3. Müəssisənin əsas dəzgahlarının yenilənməsi yolu ilə

  4. Müəssisənin avtomatlaşdırılması yolu ilə

  5. Müəssisənin avtomatlaşdırılması və işçi heyətinin ixtisarı yolu ilə

  129. Müəssisənin yenidən qurulmasının neçə forması vardır?  1. Beş

  2. Üç

  3. Iki

  4. Dörd

  5. Altı

  130. Müəssisənin yenidən qurulmasının hansı formaları vardır?  1. Borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi

  2. Borclunun əmlakının başqası tərəfindən idarə edilməsi

  3. Müəssisənin sağlamlaşdırılması

  4. Müəssisənin avadanlıqlarının avtomatlaşdırılması

  5. Müəssisədə struktur dəyişiklikləri

   1. 1, 2

   2. 2, 3, 4

   3. 4, 5

   4. 1, 3

   5. 3, 4, 5

  131. Borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi zamanı rəhbəri necə təyin

  olunur?


  1. Kreditorların yığıncağı tərəfindən

  2. Ən çox borc olan müəssisə tərəfindən

  3. Arbitraj məhkəməsi tərəfindən

  4. Yığıncaq iştirakçılarının səs çoxluğu ilə

  5. Yığıncaq iştirakçılarının 2/3 hissəsinin səs çoxluğu ilə

  132. Borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsi zamanı rəhbər nə əsasında

  fəaliyyət göstərir?


  1. Məhkəmə tərəfindən hazırlanan plan əsasında

  2. Özünün hazırladığı plan əsasında

  3. Kreditorlar tərəfindən hazırlanan plan əsasında

  4. Fəaliyyətdə olan plan əsasında

  5. Dövlət tərəfindən təklif olunan plan əsasında

  133. Kənardan idarəetmə planının müddətini, yeni fəaliyyət profilini, struktur

  dəyişiklikləri və ixtisasları və borclu əmlakının bir hissəsinin hansı qiymətə

  satılmasını kim müəyyənləşdirir?  1. Arbitraj məhkəməsi

  2. Kreditorlar özləri

  3. Ən çox borc almalı olan müəssisə

  4. Kreditorlar yığıncağı

  5. Müvafiq icra hakimiyyəti

  134. Müəssisənin yenidən qurulmasını həyata keçirən rəhbər kimdən asılı

  vəziyyətdə olur?


  1. Kreditorların özlərindən

  2. Kreditorların yığıncağından

  3. Arbitraj məhkəməsindən

  4. Ən çox borc almalı olan müəssisədən

  5. Müvafiq icra hakimiyyətindən

  135. Borclu müəssisənin yenidən qurulmasında daha çox hansı formadan istifadə

  olunur?


  1. Borclunun əmlakının başqası tərəfindən idarə edilməsindən

  2. Müəssisədə struktur dəyişikliklərindən

  3. Müəssisənin avadanlıqlarının avtomatlaşdırılmasından

  4. Müəssisənin sağlamlaşdırılmasından

  5. Borclunun əmlakının kənardan idarə edilməsindən

  136. Mövcud qanunvericiliyə görə sanasiyanın müddəti maksimum nə qədər olur?  1. 36 ay

  2. 12 ay

  3. 10 ay

  4. 24 ay

  5. 20 ay

  137. Borclu müəssisədə sanasiyanı kim həyata keçirir?  1. Məhkəmə tərəfindən sanasiya layihəsi təsdiq olunan hüquqi şəxs

  2. Məhkəmə tərəfindən sanasiya layihəsi təsdiq olunan hər hansı bir müəssisə

  3. Məhkəmə tərəfindən sanasiya layihəsi qənaətbəxş hesab edilən hüquqi və ya fiziki şəxs

  4. Yetərli həcmdə kapitalı olan müəssisə

  5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanından razılığı olan müəssisə

  138. Borclu müəssisədə sanasiyanı həyata keçirən şəxs kreditorların tələb etdikləri

  məbləğin hansı hissəsini ödəməlidir?


  1. Azı 1/2 hissəsini

  2. Azı 2/3 hissəsini

  3. Azı 40 faizini

  4. Azı 50 faizini

  5. Azı 1/3 hissəsini

  139. Borclu müəssisədə sanasiyanı həyata keçirən şəxs kreditorların tələb etdikləri

  məbləği hansı müddətə ödəməlidir?


  1. 10 aya

  2. 20 aya

  3. 12 aya

  4. 6 aya

  5. 3 aya

  140. Rusiyada borclu müəssisədə sanasiyanı həyata keçirən şəxs kreditorların

  tələb etdikləri məbləğin hansı hissəsini ödəməlidir?


  1. Borcun 50 faizini

  2. Borcun 30 faizini

  3. Borcun 40 faizini

  4. Borcun 1/3 – hissəsini

  5. Borcun 2/3 – hissəsini

  141. Müəssisənin iflası haqqında işə məhkəmə tərəfindən nə vaxt xitam verilir?  1. 24 ay müddəti tamam olanda və məhkəmə tərəfindən qərar qəbul ediləndən sonra

  2. Həmin müəssisəyə heç bir hüquqi şəxs tərəfindən sahib çıxılmadıqda

  3. Müəssisənin sanasiyasının biznes planının məqsədlərinə nail olunduqda

  4. Həmin müəssisənin heç bir əmlakı olmadıqda

  5. Həmin müəssisənin rəhbəri vaxtsız dünyasını dəyişdikdə

  142. Sanasiyanın xarakterinə görə nəzərdə tutulan tədbirlər və qaydalar neçə növ

  taktikada cəmlənmişdir?


  1. Beş

  2. Dörd

  3. Altı

  4. Üç

  5. Iki

  143. Sanasiyanın xarakterinə görə nəzərdə tutulan tədbirlər və qaydalar hansı

  taktikada cəmlənmişdir?


  1. Müdafiə

  2. Gözləmə

  3. Hazırlıq

  4. Hücum

  5. Hazırlıq və hücum

  6. Gözləmə və müdafiə

   1. 1, 2, 3

   2. 3, 4, 5

   3. 4, 6

   4. 4, 5, 6

   5. 1, 4

  144. Sanasiyanın xarakterinə görə nəzərdə tutulan tədbirlər və qaydalarda müdafiə

  taktikasına nələr daxildir?


  1. Maya dəyəri xərclərinin ixtisarı

  2. Istifadə olunmayan avadanlıqların satılması

  3. Bəzi istehsal və idarəetmə bölmələrinin bağlanması

  4. Müəssisənin istehsal ehtiyatlarından istifadə

  5. Istehsal və satışın azaldılması

  6. Heyətin ixtisar olunması

  7. Müəssisədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi

  1. 1, 2, 6, 7

  2. 1, 3, 5, 6

  3. 2, 3, 4, 7

  4. 1, 2, 4, 7

  5. 2, 4, 5, 7

  145. Sanasiyanın xarakterinə görə nəzərdə tutulan tədbirlər və qaydalarda hücum

  taktikasına nələr daxildir?


  1. Maya dəyəri xərclərinin ixtisarı

  2. Aktiv marketinq və yüksək qiymət siyasəti

  3. Müəssisənin istehsal ehtiyatlarından istifadə

  4. Bəzi istehsal və idarəetmə bölmələrinin bağlanması

  5. Modernləşdirmə

  6. Müəssisədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi

  7. Heyətin ixtisar olunması

  1. 1, 3, 4, 7

  2. 2, 4, 6, 7

  3. 2, 3, 5, 6

  4. 2, 4, 5, 7

  5. 1, 2, 4, 7

  146. Borclu müəssisənin sanasiyasında mühüm sənəd nədir?  1. Sanasiya tədbirləri

  2. Biznes-plan

  3. Məhkəmənin qərarı

  4. Kreditorlar yığıncağının qərarı

  5. Kreditorlar yığıncağının və məhkəmənin qərarı

  147. Müflisləşmiş müəssisənin sağlamlaşdırılmasında hansı taktikadan istifadə

  etmək daha çox səmərə verir?


  1. Hazırlıq

  2. Hazırlıq və hücum

  3. Hücum

  4. Müdafiə

  5. Gözləmə

  148. Borclu müəssisənin sanasiyası zamanı biznes-plan nələri əlaqələndirməyə

  imkan verir?


  1. Kreditorları bir-biri ilə

  2. Borclu müəssisə ilə kreditorları

  3. Sərmayə qoyuluşunu

  4. Borclu müəssisə ilə əmlak inzibatçısını

  5. Borclu müəssisə ilə məhkəməni

  149. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planı hansı müddətə tərtib olunur?  1. 6  12 aya

  2. 10  15 aya

  3. 18  24 aya

  4. 3  5 ilə

  5. 1  3 ilə

  150. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planı neçə vəzifəni yerinə yetirir?  1. Altı

  2. Beş

  3. Üç

  4. Iki

  5. Dörd

  151. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planının birinci vəzifəsi kimə lazımdır?  1. Borclu müəssisənin kreditorlarına

  2. Borclu müəssisənin əmlak inzibatçısına

  3. Borclu müəssisənin əmlak inzibatçısına və kreditorlarına

  4. Borclu müəssisənin özünə

  5. Borclu müəssisənin heyətinə və rəhbərliyinə

  152. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planının birinci vəzifəsinə nələr daxildir?  1. Məhsul istehsalı ilə bağlı vəzifələrin əsaslandırılması

  2. Kənardan cəlb olunan vəsaitlərin hesabatı

  3. Məhsul satışı bağlı vəzifələrin əsaslandırılması

  4. Öz vəsaitlərinin hesabatı

  5. Satış bazarında sabit yerin tutulmasına kömək edən dəyişikliklər

  6. Maliyyələşməyə investorları inandırmaq

   1. 2, 3, 4

   2. 1, 3, 5

   3. 4, 5, 6

   4. 3, 4, 6

   5. 1, 2, 4, 6

  153. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planının maliyyə strategiyası bölməsində

  hansı göstəricilər təsvir edilir?


  1. Firmanın əsas fondları

  2. Firmanın maliyyə potensialı

  3. Firmanın tədiyyə qabiliyyəti

  4. Firmanın dövriyyə fondları

  5. Firmanın son balans hesabatı

  6. Firmanın borc alma qabiliyyəti

  1. 1, 2, 4

  2. 3, 4, 5

  3. 4, 5, 6

  4. 2, 3, 6

  5. 1, 2, 3, 4

  154. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planının ikinci vəzifəsi nədir?  1. Müəssisənin böhran vəziyyətdən çıxarılmasına yönələn maliyyələşdirməyə əmlak inzibatçısını inandırmaqdır

  2. Müəssisənin böhran vəziyyətdən çıxarılmasına yönələn maliyyələşdirməyə kreditorları inandırmaqdır

  3. Müəssisənin böhran vəziyyətdən çıxarılmasına yönələn maliyyələşdirməyə əmlak inzibatçısını və məhkəməni inandırmaqdır

  4. Müəssisənin böhran vəziyyətdən çıxarılmasına yönələn maliyyələşdirməyə investorları inandırmaqdır

  5. Müəssisənin böhran vəziyyətdən çıxarılmasına yönələn maliyyələşdirməyə kreditorları və məhkəməni inandırmaqdır

  155. Borclu müəssisənin sanasiya biznes-planının tərtibində kimin iştirakı

  vacibdir?


  1. Sanasiyanı həyata keçirməli olan kreditorun

  2. Sanasiyanı öhdəsinə götürən əmlak inzibatçısının

  3. Sanasiya layihəsini tərtib edən şəxsin

  4. Sanasiyanı həyata keçirən şəxsin

  5. Maliyyə institutlarının və bankın

  156. Borclu müəssisənin biznes-planı nədən başlanır?  1. Girişdən

  2. Müqəddimədən

  3. Xülasədən

  4. Annotasiyadan

  5. Əsas hissədən

  157. Borclu müəssisənin biznes-planında xülasə nə zaman hazırlanır?  1. Girişdən əvvəl

  2. Əsas bölmədən sonra

  3. Nəticədən sonra

  4. Əsas fəsillərdən sonra

  5. Işin lap axırında

  158. Borclu müəssisənin biznes-planında xülasə minimum hansı həcmdə

  olmalıdır?


  1. Iki çap səhifəsi

  2. Dörd çap səhifəsi

  3. Bir çap səhifəsi

  4. On çap səhifəsi

  5. Üç çap səhifəsi

  159. Borclu müəssisənin biznes-planında xülasənin axırıncı səhifəsi nəyə həsr

  olunmalıdır?


  1. Firmanın əldə edəcəyi nailiyyətlərə

  2. Firmanın kreditorlarının borclarının bağlanmasına

  3. Firmanın işçilərinin borclarının (həm əmək haqqının, həm də pensiyanın) bağlanmasına

  4. Firmanın işçilərinin və kreditorlarının borclarının bağlanmasına

  5. Firmanın gələcəkdə həmin layihədən gözlədiyi maliyyə nəticələrinə

  160. Borclu müəssisənin biznes-planında marketinq strategiyası hazırlandıqda

  hansı sahəyə xüsusi diqqət verilməlidir?


  1. Firmanın satış həcminə

  2. Satışdan əldə etdikləri gəlirlərə

  3. Qiymətqoyma

  4. Firmanın ümumi mənfəətinə

  5. Borc aldığı vəsaitlərin nə vaxt qaytarılacağına

  161. Firmaların fəaliyyətinin hərtərəfli sanasiyasına cəhd edilməsi zamanı hansı

  ekspertlərin fikirləri nəzərə alınmalıdır?


  1. Maliyyə menecmenti üzrə

  2. Strateji menecment üzrə

  3. Ehtiyatlar üzrə

  4. Strateji kontrollinq üzrə

  5. Maliyyə işləri üzrə

  6. Marketinq üzrə

  7. Firma daxili iqtisadi-statistik təhlil üzrə

   1. 2, 3, 4, 6, 7

   2. 1, 2, 4, 6, 7

   3. 3, 4, 5, 6, 7

   4. 1, 3, 4, 5, 7

   5. 2, 3, 5, 6, 7

  162. Antiböhran idarəetmənin iqtisadi strategiyadan fərqi nədir?  1. Borclu müəssisənin sanasiya üzrə biznes-planının olması

  2. Borclu müəssisənin sanasiya üzrə əmlak inzibatçısının olması

  3. Borclu müəssisənin sanasiya üzrə məhkəmə qərarının olması

  4. Iqtisadi hadisələri qabaqlama səciyyəsinə malik olması

  5. Iqtisadi hadisələri təhlil etmə bacarığına malik olması

  163. Hələ aşkar olunmamış, gizli vəziyyət səviyyəsində qalan situasiyalar,

  təhlükəli hallar haqqında daxil olan informasiyalara, siqnallara gecikmədən,

  operativ qaydada cavab vermə qaydası necə adlanır?  1. Operativ idarəetmə

  2. Planlı idarəetmə

  3. Reaktiv idarəetmə

  4. Planlı-operativ idarəetmə

  5. Strateji idarəetmə

  164. Reaktiv idarəetmə istehsal itkilərinin, o cümlədən itki növlərinin, nəzərdə

  tutulmayan-gözlənilməz itkilərin azaldılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb

  edən idarəetmə necə qiymətləndirilir?  1. Optimal idarəetmə kimi

  2. Operativ idarəetmə kimi

  3. Planlı idarəetmə kimi

  4. Fəal idarəetmə kimi

  5. Optimal-planlı idarəetmə kimi

  165. Fəal idarəetmə nə ilə əlaqələndirilir?  1. Ortamüddətli proqnozlaşdırma ilə

  2. Strateji proqnozlaşdırma ilə

  3. Qısamüddətli proqnozlaşdırma ilə

  4. Uzunmüddətli proqnozlaşdırma ilə

  5. Planlı-operativ proqnozlaşdırma ilə

  6. Planlı optimal proqnozlaşdırma ilə

   1. 1, 2, 3

   2. 3, 4, 5

   3. 2, 4, 6

   4. 3, 5, 6

   5. 1, 3, 4, 6

  166. Antiböhran tədbirləri hansı zəruriyyətdən irəli gəlir?  1. Firmanın (müəssisənin) işləməsinə imkan verilməsi

  2. Dövlətə ödənilən vergilərin azaldılmaması

  3. Kreditorların borclarının qaytarılması

  4. Böhran hallarının yumşaldılması və neytrallaşdırılması

  5. Kreditorların borclarının qaytarılması və dövlətə ödənilən vergilərin azaldılmaması

  167. Reaktiv strateji idarəetmədə ən vacib məsələlər hansılardır?  1. Ekstrfpolyasiya əsasında proqnozların verilməsi

  2. Əsas və lazımlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

  3. Operativ tədbirlər içərisində ən önəmli tədbirlərin seçilməsi

  4. Müəssisədə istehsal olunan məhsullara real qiymətin qoyulması

  5. Firma üçün təhlükəli halların dayandırılması, bu hallara cavab reaksiyasının verilməsi

  6. Strateji və operativ tədbirlərin həyata keçirilməsi

  1. 1, 3, 4, 6

  2. 2, 3, 4, 5

  3. 1, 3, 5, 6

  4. 2, 3, 5, 6

  5. 1, 4, 5, 6

  168. Reaktiv strateji idarəetmə baxımından məşhur mütəxəssis olan P. Drakkerin

  aksiomatik nəticələri hansılardır?


  1. Biznes fəaliyyəti hərtərəfli təhlil olunmalı və qiymətləndirilməlidir

  2. Biznes fəaliyyətində maliyyə işləri araşdırılmalıdır

  3. Biznes fəaliyyətində rəhbərlər bacarıqlarına görə işə təyin olunmalıdır

  4. Biznes fəaliyyəti səmərəli olmalıdır

  5. Biznes potensialı düzgün müəyyənləşməli və həyata keçirilməlidir

  6. Biznes potensialı düzgün və real qiymətləndirilməlidir

  1. 2, 3, 5

  2. 3, 5, 6

  3. 1, 4, 5

  4. 3, 4, 6

  5. 1, 3, 6

  169. Reaktiv strateji idarəetmə baxımından, rəqabət problemi ilə məşğul olan

  mütəxəssis M. Porterin nəticələri hansılardır?


  1. Rəqabət mühitinin araşdırılması

  2. Rəqabətin real qiymətləndirilməsi

  3. Rəqabətin əsas bölmələrinin analizi

  4. Rəqabət üstünlüyü

  5. Əmtəələrin az xərclə istehsalı

  6. Əmtəələrin keyfiyyətli istehsalı

  7. Əmtəələrin differensasiyası

  1. 2, 3, 5, 6

  2. 3, 5, 6, 7

  3. 1, 4, 5, 7

  4. 1, 2, 6, 7

  5. 3, 4, 5, 6


   Yüklə 0,59 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
  rəhbərliyinə müraciət

  gir | qeydiyyatdan keç
      Ana səhifə


  yükləyin