Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğluYüklə 0,59 Mb.
səhifə2/5
tarix27.11.2016
ölçüsü0,59 Mb.
#286
1   2   3   4   5

funksiyasıdır? 1. Kadr funksiyası

 2. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 3. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 4. Marketinq funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

57. İşçi qüvvəsini çıxmaqla istehsal sistemini bütün resurslarla təmin edən hansı

funksiyadır?


 1. Kadr funksiyası

 2. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 3. Marketinq funksiyası

 4. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

58. Məhsul və xidmətlərin istehsalçılara çatdırılması istehsal sisteminin hansı

funksiyasıdır?


 1. Maddi-texniki təchizat funksiyası

 2. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 3. Kadr funksiyası

 4. Marketinq funksiyası

 5. Istehsal funksiyası

59. Məhsul hazırlanmasının təmin olunması, ehtiyatların yaradılması, istehsalın

planlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət və texnologiya sahəsində qərarların qəbul

olunması istehsal sisteminin hansı funksiyasıdır? 1. Marketinq funksiyası

 2. Məhsulun yayılması və ya satışı funksiyası

 3. Istehsal funksiyası

 4. Maliyyə və mühasibat uçotu funksiyası

 5. Elmi-tədqiqat və təcrübə konstruktor işləri funksiyası

60. Yeni yaranmış müəssisələrin müflisləşməsi daha çox hansı amillərdən asılıdır? 1. Xarici

 2. Beynəlxalq

 3. Istehsal

 4. Daxili

 5. Qeyri istehsal

61. Xarici ölkə tədqiqatçılarının fikrincə, bazar iqtisadiyyatında müəssisənin

müflisləşməsinin günahının hansı hissəsi xarici amillərin üzərinə düşür?


 1. 1/2-i

 2. 1/4-i

 3. 1/5-i

 4. 1/3-i

 5. 2/3-i

62. Xarici ölkə tədqiqatçılarının fikrincə, bazar iqtisadiyyatında müəssisənin

müflisləşməsinin günahının hansı hissəsi daxili amillərin üzərinə düşür?


 1. 1/4-i

 2. 2/3-si

 3. 1/3-i

 4. 1/2-i

 5. 1/5-i

63. Hansı amillərin neqativ təsiri nəticəsində biznes müəssisəsinin

müflisləşməsinin əlamətləri görünməyə başlayır?


 1. Biznesin beynəlxalq mühitinə aid olan

 2. Biznesin qarşılıqlı mühitinə aid olan

 3. Biznesin xarici və daxili mühitinə aid olan

 4. Biznesin iqtisadi və maliyyə mühitinə aid olan

 5. Biznesin ödəmə qabiliyyəti zəif olması mühitinə aid olan

64. Biznes müəssisəsinin böhran vəziyyəti haqqında ciddi xəbərdarlıq kimi kimlər

çıxış edir?


 1. Biznes müəssisəsinin mühasibatlığı

 2. Biznes müəssisəsinin kredit bölməsi

 3. Biznes üzrə şəriklərin, bankirlərin, kreditorların və istehlakçıların mənfi reaksiyası

 4. Biznes müəssisəsinin kredit bölməsi və mühasibatlığı

 5. Biznes müəssisəsinin, mühasibatlığı və rəhbərliyi, eyni zamanda həmin müəssisənin tərəfdaşları (partnyorları)

65. Biznes müəssisəsinin müflisləşməsini göstərən ilkin əlamətlər arasında xüsusi

yeri nə tutur?


 1. Biznes müəssisəsinin bank hesabında pulunun olmaması

 2. Biznes müəssisəsinin əmək kollektivinin 25-30% ixtisar etməsi

 3. Biznes müəssisəsinin maliyyə göstəricilərinin dəyişməsi

 4. Biznes müəssisəsinin əmək kollektivinin 4050% ixtisar etməsi

 5. Biznes müəssisəsinin xammal və ehtiyat resurslarının məhdudluğu

66. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə görə biznes müəssisəsi

cari ödəmələri hansı müddətə yerinə yetirə bilmirsə, həmin müəssisəyə

müflisləşmə qaydası tətbiq edilməlidir? 1. Beş ay ərzində

 2. Altı ay ərzində

 3. Üç ay ərzində

 4. Yeddi ay ərzində

 5. On iki ay (bir il) ərzində

67. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə görə biznes müəssisəsi

cari ödəmələri üç ay ərzində yerinə yetirə bilmirsə, həmin müəssisəyə nə tətbiq

edilməlidir? 1. Maliyyə sanksiyası

 2. Vergi qanunvericiliyinə uyğun cərimələr

 3. Müflisləşmə qaydası

 4. Məhkəmənin qərarı ilə müxtəlif sanksiyalar

 5. Vergi qanunvericiliyinə uyğun, məhkəmənin qərarı ilə sanksiya

68. Firmada (müəssisədə) alıcı və ya debitor borclarının artması, eyni zamanda

debitor hesablarının köhnəlməsi firma rəhbərliyinə nədən xəbər verir?


 1. Qeyri-normal iş şəraitindən

 2. Mühasibatlığın pis işləməsindən

 3. Mühasibatlığın işə can yandırmamasından

 4. Vəziyyətin ciddi olmasından

 5. Mühasibatlığın öz funksiyalarını bilməməsindən

69. Firmanın (müəssisənin) tədiyyə qabiliyyətliliyi qiymətləndirilərkən əsas diqqət

nəyə yetirilməlidir?


 1. Firmanın (müəssisənin) maliyyə vəziyyətinə

 2. Firmanın (müəssisənin) nizamnamə fonduna

 3. Xüsusi (özəl) kapitala

 4. Firmanın (müəssisənin) ehtiyat fonduna

 5. Firmanın (müəssisənin) rentabelliyinə

70. Firmanın (müəssisənin) tədiyyə qabiliyyətliliyi nə kimi müəyyən olunur? 1. Firmanın (müəssisənin) balansının aktiv hissəsinin müsbət olduğu kimi

 2. Firmanın (müəssisənin) balansının passiv hissəsinin müsbət olduğu kimi

 3. Firmanın (müəssisənin) uzunmüddətli öhdəlikləri ödəmə bacarığı kimi

 4. Firmanın (müəssisənin) qeyri-stabil işləməsi kimi

 5. Firmanın (müəssisənin) balansının aktiv və passivlərinin tarazlığı kimi

71. Firmanın (müəssisənin) tədiyyə qabiliyyətliliyi qiymətləndirilərkən əsas diqqət

nəyə yetirilməlidir?


 1. Fərdi kapitala

 2. Maliyyə vəziyyətinə

 3. Xüsusi kapitala

 4. Əsas fondlara

 5. Maliyyə vəziyyətinə və əsas fondlara

72. İqtisadi fəaliyyət prosesi nəticəsində firmada (müəssisədə) baş verən zərər və

borclar nəyin hesabına ödənilə bilər?


 1. Əsas fondların

 2. Fərdi kapitalın

 3. Maliyyə imkanlarının

 4. Xüsusi kapitalın

 5. Maliyyə imkanlarının və əsas fondların

73. Əgər firmada avadanlıqların pis istifadəsi, əmtəələrin satılmaması və debitor

borcları nəticəsində zərərlər əmələ gəlmişsə, onda onlar nəyin hesabına

ödənilir? 1. Əsas fondların

 2. Fərdi kapitalın

 3. Maliyyə imkanlarının

 4. Maliyyə imkanlarının və əsas fondların

 5. Xüsusi kapitalın

74. Əgər firmada (müəssisədə) zərərlər 40%-dən çoxdursa, onda nədən istifadə

olunur?


 1. Əsas fondlardan

 2. Xüsusi kapitaldan

 3. Fərdi kapitaldan

 4. Borc kapitalından

 5. Maliyyə imkanlarından

75. Firmanın (müəssisənin) tədiyyə qabiliyyətliliyi haqqında fikir söyləmək üçün

nədən istifadə edirlər?


 1. Mütləq likvidlik əmsalından

 2. Likvidlik əmsalından

 3. Dəqiqləşdirilmiş əmsaldan

 4. Manevretmə əmsalından

 5. Tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalından

76. Firmanın (müəssisənin) öz qısa müddətli öhdəliklərini ödəmə bacarığına nə

deyilir?


 1. Tədiyyə qabiliyyətliliyi

 2. Xüsusi kapitalın olması

 3. Likvidlik

 4. Fərdi kapitalın olması

 5. Maliyyə imkanlarının olması

77. Firmanın tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalı hansı formula ilə tapılır?
 1.  10
 1.  10
 1.  10


78. Firmanın cari ehtiyatlarına nələri aid edirlər?

 1. Istehsal ehtiyatlarını

 2. Hazır məhsulu

 3. Debitor borclarını

 4. Qısa müddətli bank ssudasını

 5. Pul vəsaitlərini

 6. Qısa müddətli maliyyə qoyuluşlarını

 7. Ödənilən dividentləri

  1. 2, 3, 4, 6, 7

  2. 4, 5, 6, 7

  3. 3, 4, 6, 7

  4. 1, 2, 4, 6, 7

  5. 1, 2, 3, 5, 6

79. Firmanın (müəssisənin) mütləq likvidlik əmsalı hansı formula ilə tapılır?
 1.  10
 1.  10
 1.  10


80. Pul vəsaitini və tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların cəminin qısa

müddətli borclara bölünməsinin 1/10 nisbəti ilə hansı əmsal müəyyən olunur? 1. Tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalı

 2. Likvidlik əmsalı

 3. Dəqiqləşdirilmiş əmsalı

 4. Mütləq likvidlik əmsalı

 5. Manevretmə əmsalı

81. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı hansı formula ilə tapılır?

 1.  10
 1.  10

 2.  10


82. Likvidliyin ümumi əmsalı hansı formula ilə tapılır? 1.  10
 1.  10
 1.  10
83. Pul vəsaitinin, tez reallaşdırıla bilən qiymətli kağızların və debitor borclarının

qısa müddətli öhdəliklərə olan nisbətinin 1/10 nisbəti ilə hansı əmsal müəyyən

olunur?


 1. Mütləq likvidlik əmsalı

 2. Likvidliyin ümumi əmsalı

 3. Tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalı

 4. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı

 5. Manevretmə əmsalı

84. Cari aktivlərin, qısa müddətli öhdəliklərə olan nisbətinin 1/10 nisbəti ilə hansı

əmsal müəyyən olunur?


 1. Mütləq likvidlik əmsalı

 2. Likvidliyin ümumi əmsalı

 3. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı

 4. Tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalı

 5. Manevretmə əmsalı

85. Mütləq likvidlik əmsalının tövsiyyə olunan əmsalı hansı intervaldadır? 1. 0,4  0,6

 2. 1,0  2,0

 3. 0,2  0,3

 4. 0,6  0,7

 5. 2,0  3,0

86. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalının tövsiyyə olunan əmsalı hansı

intervaldadır?


 1. 1,0  2,0

 2. 2,0  3,0

 3. 0,5  0,7

 4. 0,6  0,7

 5. 0,2  0,3

87. Likvidliyin ümumi əmsalının tövsiyyə olunan əmsalı hansı intervaldadır? 1. 0,6  0,7

 2. 2,0  3,0

 3. 1,0  2,0

 4. 0,4  0,6

 5. 0,2  0,3

88. Firmanın (müəssisənin) cari aktivləri ilə qısa müddətli borcları arasındakı fərq

nə kimi müəyyən edilir?


 1. Borc kapitalı kimi

 2. Fərdi kapital kimi

 3. Dövriyyə kapitalı kimi

 4. Əsas fond kimi

 5. Dövriyyə fondu kimi

89. Dövriyyə kapitalının özünün xüsusi kapitala olan nisbəti necə adlanır? 1. Mütləq likvidlik əmsalı

 2. Likvidliyin ümumi əmsalı

 3. Tədiyyə qabiliyyətliliyi əmsalı

 4. Manevretmə əmsalı

 5. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik əmsalı

90. Firmanın (müəssisənin) balans mənfəətinin, firma öhdəliklərinin orta dəyərinə

(borc və səhmdar kapitalına görə ödənilən faiz və dividentlərin orta faizi) olan

nisbəti necə adlanır? 1. Firmanın dəyəri

 2. Firmanın əsas fondları

 3. Firmanın qiyməti

 4. Firmanın dövriyyə fondları

 5. Firmanın əsas və dövriyyə fondları

91. Firmanın (müəssisənin) qiymətinin aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün

aşağıda qeyd olunanlardan hansı daim öyrənilməlidir?


 1. Bank nəzarəti

 2. Firmanın maliyyə imkanları

 3. Firmanın bankda olan hesabı

 4. Firmanın balansı

 5. Qiymətli kağızlar bazarındakı vəziyyəti

 6. Firmanın səhmlərinin miqdarı və həcmi

  1. 1, 2, 6

  2. 2, 6

  3. 1,5

  4. 2, 3, 4

  5. 4, 5, 6

92. Firmada (müəssisədə) nəyin əsasında müflisləşmə haqqında nəticə çıxarmaq

olar?


 1. Maliyyə vəziyyətinin təhlili

 2. Balans vəziyyətinin təhlili

 3. Kommersiya vəziyyətinin təhlili

 4. Bankdakı vəziyyətinin təhlili

 5. Istehsal vəziyyətinin təhlili

 6. Debitor və kreditor vəziyyətinin təhlili

 1. 1, 2, 4

 2. 2, 4, 6

 3. 1, 3, 5

 4. 3, 4, 6

 5. 2, 3, 4

93. Firmada (müəssisədə) dəqiq qiymətləndirmə üçün kimin formulundan istifadə

olunur?


 1. Karl Marksın

 2. P.F. Drukerin

 3. Gester Barnardin

 4. E. Altmanın

 5. A. Fayol

94. Dəqiq qiymətləndirmə üçün müflisləşməni qabaqcadan bildirən necə dəyişən

əmsaldan istifadə olunur?


 1. Yeddi

 2. Üç

 3. Iki

 4. Beş

 5. Dörd

95. Sabit iqtisadiyyat şəraitində firmanın (müəssisənin) etibarlılığı hansı həddən

yuxarı olduqda, onun etibarlılığı yüksək, müflisləşmə ehtimalı isə çox aşağı

qiymətləndirilir? 1. Z  1,81 olduqda

 2. Z  2,99 olduqda

 3. Z  2,00 olduqda

 4. Z  3,51 olduqda

 5. Z  1,99 olduqda

96. Firmada (müəssisədə) borcun orta qalığı və müddətin uzunluğu cəminin

dövriyyə məbləğinə olan nisbəti necə adlanır?


 1. Manevretmə əmsalı

 2. Mütləq likvidlik əmsalı

 3. Dəqiqləşdirilmiş likvidlik müddəti

 4. Kredit verilməsinin orta müddəti

 5. Likvidliyin ümumi müddəti

97. Firmanın (müəssisənin) müflisləşməsi neçə mərhələyə bölünür? 1. Beş

 2. Dörd

 3. Üç

 4. Iki

 5. Yeddi

98. Firmanın (müəssisənin) müflisləşməsinin birinci mərhələsində nə baş verir? 1. Məhkəmənin həmin işi icraata götürməsi

 2. Firmanın bankdakı hesabında vəsaitin olmaması

 3. Firmanın bankdakı hesabının bağlanması

 4. Firmanın bankdakı hesabına həbs qoyulması

 5. Gizli şəraitdə firmanın qiymətinin aşağı düşməsi

99. Firmanın (müəssisənin) müflisləşməsinin ikinci mərhələsində nə baş verir? 1. Firmanın bankdakı hesabında vəsait olmur

 2. Firmanın bankdakı hesabı bağlanılır

 3. Nəqd vəsaitlər üzrə çətinliklər yaranır

 4. Firmanın bankdakı hesabına həbs qoyulur

 5. Məhkəmə həmin işi icraata götürür

100. Firmanın (müəssisənin) müflisləşməsinin üçüncü mərhələsində nə baş verir? 1. Firmanın bankdakı hesabında vəsait olmur

 2. Firmanın bankdakı hesabı bağlanılır

 3. Firmanın bankdakı hesabına həbs qoyulur

 4. Firmanın (müəssisənin) maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti pozulur

 5. Məhkəmə həmin işi icraata götürür

101. Bizim ölkəmizdə kreditorların ümumi tələblərinin məbləği, borclu

müəssisənin nizamnamə fondunun hansı hissəsini təşkil etdikdə məhkəməyə

müraciət edə bilərlər? 1. 25%-dən çox hissəsini təşkil etdikdə

 2. 40%-dən çox hissəsini təşkil etdikdə

 3. 10%-dən çox hissəsini təşkil etdikdə

 4. 50%-dən çox hissəsini təşkil etdikdə

 5. 70%-dən çox hissəsini təşkil etdikdə

102. Bizim ölkəmizdə borclu müəssisə tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi

günündən hansı müddət keçdikdə məhkəməyə müraciət edə bilərlər?


 1. Altı ay keçdikdə

 2. Iki ay keçdikdə

 3. Üç ay keçdikdə

 4. Bir ay keçdikdə

 5. 45 gün keçdikdə

103. Bizim ölkəmizdə müflisləşmə qaydasının başlanması haqqında məhkəməyə

kimlər müraciət edə bilər?


 1. Polis orqanları

 2. Kreditorlar

 3. Müvafiq icra hakimiyyəti

 4. Borclunun özü

 5. Müvafiq banklar

104. Firma müflisləşmə qaydasının başlanması haqqında haraya müraciət edilə

bilər?


 1. Müvafiq icra hakimiyyətinə

 2. Müvafiq banka

 3. Müvafiq polis orqanlarına

 4. Məhkəməyə

 5. Kreditorlara

105. Kreditorların tələblərinin ödənilməsi üçün iflasla əlaqədar işlər kimlər

tərəfindən həyata keçirilir?


 1. Kreditorların özləri tərəfindən

 2. Kreditorların vəkilləri tərəfindən

 3. Kreditorların nümayəndələri tərəfindən

 4. Əmlak inzibatçısı tərəfindən

 5. Kreditorların yığıncağı tərəfindən

106. Bizim qanunvericiliyə görə borclu müəssisənin işinə hansı halda məhkəmə

baxa bilər?


 1. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun 25 faizindən çox olduqda

 2. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun 50 faizindən çox olduqda

 3. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun 40 faizindən çox olduqda

 4. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun 15 faizindən çox olduqda

 5. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borclu müəssisənin nizamnamə fondunun 10 faizindən çox olduqda

107. Rusiya Federasiyasında kreditorların ümumi tələblərinin məbləği hansı həddə

olduqda məhkəmə işi icraata götürə bilər?


 1. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği minimum əmək haqqının 100 misli qədərdirsə

 2. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği minimum əmək haqqının 500 misli qədərdirsə

 3. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği minimum əmək haqqının 200 misli qədərdirsə

 4. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği minimum əmək haqqının 250 misli qədərdirsə

 5. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği minimum əmək haqqının 1000 misli qədərdirsə

108. Müəssisə hansı hallarda məhkəməyə müraciət edə bilər? 1. Həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də bankda hesablaşma hesabı bağlandıqda

 2. Həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də bankdakı hesablaşma hesabına həbs qoyulduqda

 3. Həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də gələcək təhlükəni əvvəlcədən gördükdə

 4. Həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də nəqd vəsaiti olmadıqda

 5. Həm cari öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədikdə, həm də bankda vəsaiti olmadıqda

109. Əgər müflisləşmiş müəssisə məhkəmə tərəfindən müəyyən olunmuş müddətə

lazımi sənədləri təqdim etməzsə, onda nə olur?


 1. Müəssisə rəhbəri həbs olunur

 2. Müəssisə rəhbərinə nəzarət gücləndirilir

 3. Müəssisə rəhbəri əmlak inzibatçısına işi təhvil verir

 4. Müəssisə rəhbəri cərimələnir

 5. Müəssisə rəhbəri cərimələnir və həbs olunur

110. Borclu müəssisə kreditorların yığıncağı barəsində kreditorlara nə

göndərməlidir?


 1. Məktub

 2. Qərar

 3. Dəvətnamə

 4. Bildiriş

 5. Çağırış vərəqi

111. Kreditorların yığıncağı, iflas prosesinə başlama qərarından sonra ən geci neçə

gün ərzində keçirilməlidir?


 1. 7 gün

 2. 15 gün

 3. 30 gün

 4. 10 gün

 5. 21 gün

112. Borclu müəssisənin rəhbəri kreditorların ilkin yığıncağında hansı məlumatları

verməlidir?


 1. Bütün kreditorlar haqqında

 2. Borclu müəssisənin əmlakı haqqında

 3. Borclu müəssisənin əsas fondları haqqında

 4. Borclu müəssisənin dövriyyə fondları haqqında

 5. Borclu müəssisənin passivləri haqqında

 6. Borclu müəssisənin bankdakı hesabı haqqında

  1. 2, 3, 4

  2. 1, 2, 5

  3. 3, 4, 6

  4. 4, 5, 6

  5. 1, 3, 4, 6

113. Borclu müəssisə kreditorlarının ilkin yığıncağında nə təsdiqlənir? 1. Bank hesabının bağlanması haqqında qərar

 2. Müəssisə rəhbərinin işdən çıxarılması haqqında qərar

 3. Müəssisə fəaliyyətinin dayandırılması haqqında qərar

 4. Iflas haqqında qərar

 5. Müəssisənin bağlanması haqqında qərar

114. Borclu müəssisə kreditorlarının ilkin yığıncağında kim təyin olunur? 1. Auditor xidməti

 2. Auditor nəzarəti

 3. Xüsusi nəzarətçi

 4. Xüsusi rəhbər

 5. Əmlak inzibatçısı

115. Əmlak inzibatçısının əsas vəzifəsi nədir? 1. Borclunun əmlakına sahib çıxmaq

 2. Borclunun aktivlərinin qorunmasını təşkil etmək

 3. Borclu müəssisənin işlərini təşkil etmək


 4. Yüklə 0,59 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin