Koronární cévy Koronární arterie přinášejí srdeční tkáni krev bohatou na kyslík a živinyYüklə 445 b.
tarix04.04.2017
ölçüsü445 b.


Patofyziologie kardiovaskulárních nemocí-I BIOT-jaro2009 7.4.2009


Koronární cévy

 • Koronární arterie přinášejí srdeční tkáni krev bohatou na kyslík a živiny.

 • Největší srdeční céva-aorta-opouští levou komoru a větví se na pravou a levou koronární arterii.

 • Obě koronárníá arterie se větví jako strom. Zatímco větší jdou po povrchu srdce, menší se zanořují do srdečního svalu. Přes stěnu nejmenších cév-kapilár-si krev vyměňuje se srdeční tkání kyslík, živiny, CO2 a odpadní produkty metabolismu-laktát).

 • .Velké cévy

 • Horní dutá žíla

 • Přivádí do srdce (pravá síň) deoxygenovanou krev z hlavy a horní části těla.

 • Dolní dutá žíla

 • Přivádí do srdce (pravá síň) deoxygenovanou krev z dolní části těla a nohou.

 • Aorta

 • Odvádí ze srdce (levá komora) oxygenovanou krev dovelkého krevního oběhu.

 • Plicnice

 • Transportuje deoxygenovanou krev z pravé komory do plic.

 • Plicní vény

 • Transportují oxygenovanou krev z plic do levé síně

Srdeční činnost

 • Systola

 • DiastolaFunkce krevního oběhu

 • Oběhová soustava (cirkulace)

 • - zásoba tkáně kyslíkem, živinami, vitamíny,

 • - odstranění zplodin metabolismu

 • - udržování stálé koncentrace iontů, acidobazické rovnováhy, teploty

 • - předání informací prostřednictvím aktivních látek (hormonů)

 • tyto úkoly jsou uskutečňovány složitým systémem uzavřeného krevního oběhu (uzavřenost jen ve smyslu kapaliny, která v systému obíhá)Srdeční svalovina

 • Buněčná jádra jsou uložena centrálně jako u svalů hladkých

 • V myofibrilách je patrné příčné pruhování, obdobně jako u svalu kosterního

 • Tloušťka stěny srdečních dutin je rozdílná

 • Nejmohutnější svalovina – levá komora

 • Slabší stěna – pravá komora (5x slabší než svalovina pravé komory)

 • Stěna předsíní – tenká

 • Svalovina srdce se upíná k síňokomorové přepážce, která tvoří oporu i chlopňovému aparátu.Základní fyziologické vlastnosti srdeční svaloviny

 • Automacie (chronotropie)

 • - schopnost vytvářet vzruchy

 • - výsledkem je sled pravidelných rytmických srdečních stahů i bez vnějšího

 • podráždění

 • Vodivost (dromotropie)

 • – vzruch se přenáší na celou srdeční jednotku (síně, komory), čímž je

 • zajištěn synchronní stah všech svalových vláken

 • Dráždivost (bathmotropie)

 • - možnost vyvolat svalový stah dostatečně silným, nadprahovým

 • podnětem

 • Stažlivost (inotropie)

 • – schopnost svalové kontrakce a její závislost na dalších faktorech (např. výchozím napětí

 • svalového vlákna)Funkce chlopní

 • zajišťují jednosměrný průtok krve-působí jako ventily

 • při poruše jejich funkce se zvyšuje srdeční práce pro dosažení stejného výkonu - minutového objemu

 • mohou být nahrazeny umělou chlopní – skutečným ventilem

 • jsou umístěny ve vazivové tkáni, přepážce mezi předsíněmi a komorami, která odděluje svalovinu komor a předsíní a tvoří pevný podklad pro upnutí sval.vláken komor i síníDvě poloměsíčité chlopně (semilunární)

 • sestávají ze tří segmentů

 • mají poměrně malou plochu

 • oddělují prostor velkých cév, aorty a plicní tepny (arteria pulmonalis) od dutin srdečních komor

 • aortální

 • pulmonálníChlopně atrioventrikulární (trikuspidální a bikuspidální chlopeň)

 • oddělují prostor srdečních předsíní a komor

 • větší plocha než chlopně poloměsíčité

 • při vzestupu tlaku v komorách jsou podporovány šlašinkami a papilárními svaly

 • udržení těsnosti chlopně během systoly, kdy se mění prostorové a tlakové vztahy uvnitř srdečních dutin

 • Trikuspidální chlopeň - sestává ze tří částí

 • - odděluje pravou předsíň od pravé komory

 • Bikuspidální chlopeň (mitrální) – má pouze 2 pohyblivé plochy

 • Chlopně se uzavírají pasivně působením zvýšeného tlaku v příslušné dutině.

 • Např. při systole komor se vlivem zvýšeného tlaku v levé a pravé komoře automaticky zavírají chlopně atrioventrikulární, které jsou během diastoly komor zavřeny. Uzavření semilunárních chlopní způsobuje

 • zvýšení tlaku v arteriálním řečišti. Otevírají se na krátkou dobu při vypuzování krve z komor, kdy tlak v komorách převýší tlak v aortě a plicní tepně.Srdce jako pumpa

 • Krevní oběh jsou dva oddělené okruhy, zařazené za sebou.

 • Každý okruh aktivuje jedna srdeční komora.

 • Malý (plicní) oběh – je poháněn pravou komorou srdeční

 • Velký (systémový) oběh – je poháněn levou komorou srdeční

 • Objem krve, který je za časovou jednotku přečerpán malým a velkým oběhem, je stejný.Minutový objem srdeční

 • srdeční výdej (Q) – je množství krve, které proteče aortou za 1min.

 • Srdeční výdej je určen velikostí systolického tepového objemu (objem krve vypuzené během jedné srdeční kontrakce) a tepovou frekvencí.

 • Plicní a systémový oběh se však liší tlakem a odporem.Tlak v plicním oběhu je 4-5krát nižší než v oběhu systémovém.Srdeční výkon

 • Srdce pracuje jako čerpadlo

 • na jeho výkonu se podílí

 • složka statická: překonání tlakového rozdílu mezi komorou a aortou nebo plicnicí

 • složka kinetická: udílí zrychlení vypuzenému množství krve a jistému množství krve v aortě

 • Výkon levého srdce, které pracuje v podmínkách vyššího tlaku, je odpovídajícímzpůsobem vyšší v porovnání s výkonem pravého srdce.Malý oběh

 • začíná v pravé předsíni, kam ústí horní a dolní dutá žíla; z pravé předsíně postupuje krev do pravé komory přes trojcípou chlopeň; po naplnění pravé komory je krev stažením srdeční svaloviny (systolou) vypuzena přes poloměsíčitou pulmonální chlopeň do plicní tepny; ta se v plicích větví na menší tepny, tepénky, arterioly a vlásečnice (kapiláry) plicních sklípků;

 • při průchodu plicními kapilárami se krev nasytí kyslíkem a současně odevzdá oxid uhličitý; rychlost výměny je taková, že stačí vyrovnat parciální tlaky kyslíku i oxidu uhličitého i při několikanásobně zrychleném průtoku krve kapilárou, např. při tělesné námaze.Velký oběh

 • začíná v levé předsíni, odkud krev pokračuje přes bikuspidální (mitrální) chlopeň do levé komory, aktivitou svaloviny levé komory srdeční je krev vypuzována do aorty přes aortální chlopeň; z aorty odstupují menší tepny (arterie), které vedou okysličenou krev do jednotlivých orgánů a částí těla; arterie se větví na menší tepénky (arterioly).

 • Arterie i arterioly mají velký význam pro distribuci krve do jednotlivých orgánů a pro udržování tlaku v systémovém oběhu.Velký oběh

 • Silná vrstva svaloviny ve stěnách arterií malého kalibru

 • a arteriol ovládá vnitřní průsvit cévy, a tím i velikost průtoku krve. Při zúžení průsvitu většího počtu cév stoupá odpor periferní části oběhové soustavy.

 • Síť vlásečnic navazujících na arterioly je prostředím,kde probíhá výměna látek mezi krví a tkáněmi.

 • Při výměně plynů se odevzdá rozhodující část kyslíku a krev příjme příslušné množství oxidu uhličitého.

 • Ve vlásečnicích se rovněž vyměňují živiny a zplodiny metabolismu.

 • Po průtoku kapilárami je krev vedena do venul a postupně do větších žil a vrací se horní nebo dolní dutou žilou do pravého srdce.Srdeční revoluce

 • Srdeční činnost je neustále se opakující cyklický děj.

 • Srdeční revoluce

 • = jeden cyklus

 • Systola – kontrakce myokardu

 • Diastola – uvolnění myokarduSrdeční revoluce

 • Tlak v komorách se zvyšuje, uzavřou se atrioventrikulární chlopně.

 • Začíná aktivní fáze srdeční revoluce – systola komor:

 • 1.fáze - zvýšení nitrokomorového tlaku, avšak

 • bez změny objemu komor = fáze izovolumická

 • 2.fáze - dosažení vyššího tlaku v komorách než je v arteriích,

 • - otevírají se semilunární chlopně a krev pod vlivem tlakového gradientu začíná proudit do velkých cév = ejekční fáze: její počáteční fáze se nazývá období rychlého vypuzování (1/3)

 • - tlak v komorách a velkých arteriích má téměř stejnou hodnotu tzv. systolický tlak: období pomalého vypuzování (2/3)

 • – tlak vypuzování krvepomalu klesá, kontrakce některých částí svaloviny ustává, tlak v komorách začíná klesat: při dalším poklesu tlaku v komorách se uzavřou semilunární chlopně vlivem tlakového rozdílu mezi velkými cévami (aortou a plicnicí) a komorami.

 • Celková doby systoly při klidové srdeční frekvenci je 250 – 300ms.Srdeční revoluce

 • Tlak v komorách dále klesá a blíží se nulovým hodnotám

 • v období diastoly – fáze izovolumické relaxace: nitrokomorový tlak prudce klesá, ale délka svalových

 • vláken se nemění.

 • Při jedné systole se vybudí do oběhu 70 – 80 ml krve.

 • Tento objem se nazývá systolický (tepový) objem.

 • Poměr mezi systolickým a diastolickým objemem se označuje jako ejekční frakce a udává se v procentech (zdravý člověk cca 60%).Převodní systém srdeční

 • - je specializovaný na tvorbu a převod impulzů vyvolávajících kontrakci srdečního svalu.

 • Veškerá srdeční svalovina je schopna samočinného vzniku vzruchu a následného stahu = automacie.

 • Struktura buněk převodního systému se od běžné buňky myokardu liší nižším obsahem myofibril, vysokým obsahem glykogenu a zejména elektrofyziologickými vlastnostmi.

 • - vyniká vysokou rychlostí šíření vzruchu – depolarizační vlny.

 • - uzlová část převodního systému, tj.uzel sinoatriální a atrioventrikulární, má poměrně nízkou rychlost šíření vzruchu, ale naopak vysokou schopnost automacie.Převodní systém srdeční

 • 1. sinoatriální uzel (Keithův-Flackův)

 • je umístěn na vtokové části pravé předsíně,

 • 2. internodální dráhy – spojují sinoatriální uzel s atrioventrikulárním uzlem,

 • 3. atrioventrikulární uzel (Aschoffův-Taawarův)

 • – je umístěn při ústí trikuspidální chlopně,

 • 4. Hissův svazek - odstupuje z atrioventrikulárního uzlu a prochází síňokomorovou

 • přepážkou,

 • 5. pravé a levé Tawarovo raménko směřují do odpovídající svaloviny komor a

 • 6. velmi četná Purkyňova vlákna probíhají periferně a jsou končí ve svalovině komor.Klidový membránový potenciál

 • buněk sinoatriálního uzlu je poměrně nízký: -55 až –65mV.

 • Vlákna sinoatriálního uzlu jsou současně velice propustná pro sodíkové ionty, které vstupují do buňky, a snižují tak jejich klidový membránový potenciál.

 • proces snižování polarizace – probíhá až do dosažení prahové hodnoty

 • –40 mV – prepotenciál (spontánní depolarizace) .

 • Při této hodnotě se náhle otevřou sodíkovápníkové kanály

 • na buněčných membránách a proběhne elektromechanický děj, tzv. akční potenciál – draslíkové kanály jsou uzavřeny, otevřou se až na jeho konci.

 • Následkem přesunu draselných iontů do mezibuněčného prostoru se v buňkách zvyšuje negativita, která způsobí opětovné snížení membránového potenciálu na klidovou úroveň. Celý proces se rytmicky opakuje.Nodální rytmus

 • Udavatelem rytmu komor je atrioventrikulární uzel, jehož rytmus je pomalejší než rytmus sinoatriálního uzlu

 • Aktivace celé svaloviny komor trvá 40 – 40 ms.

 • Vzruch se šiří od endokardu k epikardu

 • a od hrotu k bázi, a vyvolá tak synchronní stah.Srdeční stah

 • Kontraktilní aparát srdeční svalu tvoří myofibrily, které mají obdobnou stavbu jako kosterní svaly.

 • Oproti kosternímu svalu je délka sarkomer menší, neboť již v klidu se konce aktinových vláken překrývají.

 • Při větším protažení vláken před začátkem systoly je proto stah intenzivnější (Frankův-Starlingův zákon), neboť příčné můstky mohou vznikat na větším úseku aktomyozinového komplexu. Při pokračujícím prodlužování sarkomer však můstků ubývá a výkonnost svalové jednotky klesá.

 • Ideální délka sarkomer je 2,2 μm.

 • Ukončení kontrakce je dáno přesunem iontů vápníku do sarkoplazmatického retikula nebo do extracelulárního prostoru (T-tubulů) aktivním transportem zajištěným vápníkovou pumpou.Energetické zajištění srdeční kontrakce

 • Zdroj energie

 • – glukóza, mastné kyseliny, laktát (Staubův efekt), ketolátky, aminokyseliny+

 • – vlastním zdrojem energie je vazba ATP (adenozintrifosfát)

 • - glukóza a laktát = 1/3 energie

 • - mastné kyseliny = téměř 2/3 energie

 • - aminokyseliny = 5%

 • Při tělesné námaze se významně zvyšuje podíl laktátu

 • na srdečním metabolismu.Metabolická aktivita

 • Lze ji posoudit podle spotřeby kyslíku vztažené na 100 g tkáně

 • Množství spotřebovaného kyslíku = rozdíl koncentrací kyslíku v srdečních artériích a žilách (arteriovenózní rozdíl) a z krevního průtoku

 • 20% spotřeby kyslíku pro bazální metabolismus srdeční svaloviny.Srdeční výdej a jeho měření

 • Minutový srdeční objem (srdeční výdej (Q)) –

 • - je vyjádřen součinem srdeční frekvence a systolického objemu

 • (70tepů/min x 80 ml)

 • - v klidových podmínkách činí 5,0 – 5,5 l/min

 • - odpovídá množství krve, které srdce vypudí do aorty nebo

 • plícnice za 1min

 • Srdeční index minutový srdeční objem vztažený na jednotku tělesného povrchu

 • - používán pro vyloučení rozdílů tělesných proporcí při porovnání jedinců

 • (tělesný povrch: muž – 2,1 m2; žena – 1,8 m2)

 • - dosahuje hodnoty 3,0 – 3,2 l/min/m2.Ovlivnění minutového srdečního objemu:

 • - tělesná činnost

 • - emoční reakce : vzrušení a úzkost

 • - tělesná teplota, teplota okolí

 • - těhotenství

 • - zvýšené metabolické nároky (po jídle)

 • - některé hormony (adrenalin, štítné žlázy)

 • Zvýšení MSO - zvýšení srdeční frekvence

 • - zvýšení systolického objemu u zdravých osob se na zvýšení srdečního výdeje podílí oba mechanizmy, přičemž změny tepové frekvence mají větší podíl.Tepová frekvence

 • klidové hodnoty až 200 tepů/min

 • Při vysokých srdečních frekvencích však plnění komor není dokonalé, klesá tepový objem, zhoršuje se stažlivost, takže další zvýšení srdeční frekvence nevede ke nárůstu minutového objemu.

 • Max.min.objem: muži 30 l/min

 • ženy 22 l/min

 • výjimečně u sportovců 45 l/min

 • Změny srdeční frekvence – tzv. změny chronotropie

 • Pozitivní chronotropní efekt = zvýšení tepové frekvence

 • Negativní chronotropní efekt = snížení tepové frekvenceFrankův-Starlingův zákon

 • se zvyšujícím se napětím svalových vláken narůstá i síla kontrakce

 • výsledná síla kontrakce je přímo úměrná počátečné délce srdečních vláken

 • po překročení optimálního napětí svalových vláken se síla kontrakce opět zmenšujeZevní projevy srdeční činnosti

 • Srdeční činnost je vyvolávána a doprovázena několika fyzikálními změnami.

 • Arteriální pulz – tlaková vlna postupující od aorty k artériím

 • Arteriogram – arteriální pulzová křivka, jejíž tvar závisí na rychlosti krevního proudu

 • Rychlost postupu tlakové vlny je mnohem větší, než rychlost proudění krve.

 • Flebogram – postup tlakové vlny v žilách, znázorňuje zejm. tlakové změny v pravé předsíni, které se šíří na periferii žilním řečištěm.

 • - na flebogramu je výrazný pokles tlaku ve venózním systému při systole komor, který napomáhá návratu krve dutými žilami do pravého srdce (žilní návrat)

 • Kvalita tepu

 • - je závislá na tepovém objemu, periferním odporu, tepové frekvenci

 • a kontraktilitě myokardu

 • - může ji ovlivnit i pružnost stěny sledované artérie

 • - zpravidla určována palpačně na končetinových tepnách (arteria radialis a ulnaris) , někdy možno sledovat vizuálně na povrchu těla (a.carotis, břišní aorta)Zevní projevy srdeční činnosti

 • Akustické projevy

 • - nejběžněji sledovány při poslechovém vyšetření (auskultace)

 • - speciálními mikrofony s možností zdůraznit určité frekvence při grafickém záznamu (fonokardiogram)

 • - 2 srdeční ozvy:

 • systolická - hlubší

 • - je dána uzávěrem atrioventrikulárních chlopní a

 • vibrací napínající srdeční stěny na začátku systoly

 • diastolická - vyšší

 • - je způsobena uzávěrem poloměsíčitých chlopní a

 • vibrací krevního sloupce a stěn velkých cév

 • Srdeční šelesty

 • – jsou slyšitelné při patologické komunikaci mezi srdečními dutinamiElektrické projevy srdeční činnosti

 • Elektrokardiogram (EKG) – záznam sumární aktivity srdce

 • - při běžném snímání se používá elektrod umístěných na povrchu těla

 • - normální EKG záznam jedné srdeční revoluce se skládá z vln a kmitů, které mají

 • charakteristický tvar a trvání.

 • Vlna P – je způsobena depolarizací síní

 • Komplex QRS – je projevem počátku depolarizace komor

 • Vlna T – odpovídá repolarizaci komor, tj. postupnému návratu ke klidovému, polarizovanému stavu membrán svalových buněk

 • Křivka EKG je sumárním potenciálem, který je výsledkem akčních potenciálů jednotlivých

 • svalových vlákenEKGElektrické projevy srdeční činnosti

 • Akční potenciál - je podnětem pro spuštění svalové kontrakce

 • - šíří se z místa tvorby vzruchů – sinoatriálního uzlu

 • Klidový potenciál srdečního svalového vlákna je -85 až -95 mV

 • Fáze plató

 • - doba depolarizace komorového vlákna (300ms) a předsíňového vlákna (200ms)

 • - je ukončena rychlou repolarizací, při níž se potenciál vrací na hodnotu klidového

 • membránového potenciálu

 • V období rychlé depolarizace a ve fázi plató nevyvolá podnět nový akční potenciál, svalová vlákna jsou v absolutní refrakterní fázi.

 • Síně vykazují kratší absolutní refrakterní fázi než komory a jsou schopny dosahovat vyšší frekvence stahů.

 • Krátce po skončení repolarizace reaguje svalovina pouze na silný podnět a síla kontrakce je menší i při vysoké intenzitě podnětu – tzv. relativní refrakterní fáze.Řízení srdeční činnosti

 • V klidovém stavu je na chronotropních změnách vyšší podíl parasympatiku, který ovlivňuje rychlé výchylky tepové frekvence v rozsahu až 20-30 tepů/min.

 • Mediátorem parasympatiku je acetylcholin a jeho vylučování ze zakončení X. hlavového nervu (n.vagus) v blízkosti sinoatriálního uzlu přímo ovlivňuje srdeční automacii.

 • Kromě snížení tepové frekvence se stimulace parasympatiku projeví i v prodloužení převodu vzruchu v atrioventrikulárním uzlu (negativní dromotropní efekt).

 • Parasympatické vlivy na srdeční rytmus jsou řízeny zejména z jader v prodloužené míše, nc.dorsalis nervi vagi a nc.ambiguus.

 • Sympatikus má ve srovnání s parasympatikem protichůdné účinky na srdeční činnost.Řízení srdeční činnosti

 • Hlavní cíl srdeční činnosti – dosažení odpovídajícího srdečního výdeje

 • Srdeční frekvence je řízena nervově a humorálně.

 • Nervovou regulaci uskutečňuje sympatikus a parasympatikus.

 • Sympatikus – zvyšuje tepovou frekvenci

 • Parasympatikus – snižuje tepovou frekvenciSympatikus

 • Sympatikus má ve srovnání s parasympatikem protichůdné účinky na srdeční činnost.

 • Sympatické vlivy jsou zprostředkovány nn.cardiaci a mediátorem sympatiku je adrenalin.

 • Dráždění sympatiku zvyšuje tepovou frekvenci (pozitivní chronotropní efekt) a stažlivost (pozitivní inotropní efekt).

 • Sympatické vlivy pocházejí z poměrně rozsáhlé oblasti prodloužené míchy, kde je síť neuronů se vztahem k srdečnímu rytmu i vazomotorickému tonu.Nervová regulace srdečního rytmu

 • zahrnuje rovněž některé reflexy.

 • Arteriální barorecepční reflex – je vyvolán podrážděním mechanoreceptorů v aortě a sinus caroticus. Reflexní odpověď spočívá v zesílení parasympatického dráždění a oslabenísympatického vazokonstrikčního tonu. Při náhlém nárůstu krevního tlaku tudíž barorecepční reflex umožňuje návrat hodnot krevního tlaku na optimální regulovanou hodnotu.

 • Bainbridgeův reflex – je vyvolán napnutím pravé síně a způsobí zrychlení tepové frekvence, což jedáno krátkodobým poklesem parasympatického tonu.

 • Heringův-Breuerův reflex – je vyvolán napnutím plic a receptorů hrudníku. Projeví se snížením tepové frekvence (bradykardií) po silném vdechu.

 • Struktury prodloužené míchy převádějí na srdeční rytmus i vlivy z jiných mozkových struktur, zejména z hypotalamu, amygdaly a mozkové kůry.

 • Respirační centrum rytmicky moduluje jak tonus parasympatiku, tak tonus sympatiku, což přispívá ke kolísání délek tepových intervalů v závislosti na fázi dechového cyklu (respirační sinusová arytmie) i k oscilacím krevního tlaku.Humorální řízení srdeční činnosti

 • Adrenalin a noradrenalin i glukagon mají jak pozitivně chronotropní, tak pozitivně inotropní efekt.

 • Koncentrace iontů draslíku a vápníku v tělních dutinách ovlivňují sílu kontrakce i tepovou frekvenci.

 • Zvýšená koncentrace draslíku na 12mmol/l - srdeční slabost, smrtelné poruchy rytmu.

 • Nadbytek iontů vápníku – spazmy srdečního svalu, protože ionty vápníku aktivují kontraktilní aparát.

 • Nedostatek iontů vápníku – podobný účinek jako nadbytek draslíku.Humorální řízení srdeční činnosti

 • Zvýšená tělesná teplota má pozitivní chronotropní efekt.

 • Krátkodobé zvýšení těl.teploty – zvětšení síly srdeční kontrakci

 • Dlouhodobé zvýšení těl.teploty - vyčerpávání energetické zásoby srdce- vede k srdeční slabosti

 • Pokles těl.teploty – pokles tepové frekvence

 • Déletrvající působení chladu spojené s poklesem těl.teploty - zpomalení srdeční akce

 • - může dojít až k zástavě srdeční činnostiStruktura kapilárního systému

 • arterie se větví 6-8 krát, terminální větvě průměr pod 20 μm – arterioly

 • arterioly se větví 2-5 krát do průměru 5-9 μm – kapiláry

 • venuly

 • vényUspořádání mikrocirkulace

Kapilární stěna

 • 0,5 μm silná

 • jedna vrstva buněk

 • vnější obal tvoří bazální membránaOtvory ve stěně

 • štěrbiny mezi endoteliálními buňkami, 6-7 nm (o málo menší než albumin)

 • tvoří 0,1 % plochy kapilární stěny

 • speciální typy otvorů: mozek x játra

Průtok krve kapilárou

 • nebývá kontinuální, v závislosti na prekapilárním sfinkteru krev teče nebo neteče (změny v sekundách až minutách)

 • hlavním regulačním faktorem množství kyslíku v tkáních

 • hovoří-li se o průtoku, tlaku, atd. má se tedy na mysli průměrný průtok všemi kapilárami v dané tkániDifúze různých látek

 • látky rozpustné v tucích a plyny (kyslík, oxid uhličitý) mohou přecházet přímo přes buněčnou membránu, a proto je jejich přestup mnohem rychlejší než

 • látky rozpustné ve vodě: Na+, K+, Cl-, glukóza, voda; prochází pouze otvory; tok skrz ně 80x rychlejší než přes kapilární stěnu.Vliv velikosti molekul

 • permeabilita kapiláry ve svaluSíly určující pohyb přes kapilární membránu

 • kapilární tlak: působí směrem ven z kapiláry

 • tlak intersticiální tekutiny (IST): dovnitř nebo ven, podle toho je-li pozitivní nebo negativní

 • koloidně-osmotický tlak plazmy: dovnitř

 • koloidně-osmotický tlak IST: venFunkční důsledek

 • tlak nasávající tekutinu na venulárním konci je výrazně nižší

 • ale: venulární konec má vyšší permeabilitu

 • a proto: 90 % tekutiny, která vyteče na arteriolárním konci se na venulárním konci vrátíOddíly srdce

Převodní systém srdečníKoronární řečiště a velké cévySrdeční selhání

 • je multisystémové onemocnění, které postihuje kromě kardiovaskulárního systému také svalovou soustavu, skelet, ledviny a imunitní systém.

 • je polyetiologické onemocnění (ICHS, idiopatická dilatační kardiomyopatie, chlopenní dysfunkce).Akutní srdeční selhání-etiologie

 • akutní infarkt myokardu

 • nestabilní angina pectoris

 • mitrální stenóza

 • aortální stenóza

 • akutní mitrální regurgitace

 • akutní aortální regurgitaceAkutní selhání levé komory-projevy

 • Příznaky otoku plic nebo kardiogenního šoku (klasifikace podle Killipa a Kimballa):

 • 1 - žádné příznaky

 • 2 - lehké selhání (dušnost, chrůpky, cval, městnání na RTG hrudníku, systémová hemostáza)

 • 3 - edém plic

 • 4 - kardiogenní šok

Kardiogenní šok-projevy

 • Hypotenze

 • Tachykardie

 • Hypoperfúze (chladná, zpocená, bledá až šedá kůže)

 • Pokles diurézy pod 20 ml/hod

 • PaO2 < 50 mm Hg, SB <15 mmol/l, BE <-10 mmol/l

 • CI (=cardiac index) < 2 l /min /m2

 • PCWP (=pulmonary capillary wedge pressure) >18 mm HgAkutní selhání pravé komory

 • Etiologie:

 • masivní plicní embolie

 • IM pravé komory

 • Projevy:

 • městnání v systémovém oběhu až kardiogenní šokChronické srdeční selhání-etiologie

 • ischemická choroba srdeční

 • kardiomyopatie

 • hypertenze

 • srdeční vady

 • chronické cor pulmonale

 • nemoci perikarduFunkční klasifikace CHSS

1950-1980

 • 1950-1980

 • Hemodynamický model

 • Systolická dysfunkce

 • Dysfunkce pumpy

 • Léčení:

 • léky ke stimulaci kontraktility

 • vasodilatátory

 • diuretika, digitalis

Mechanotransdukce

 • = proces vnímání mechanických sil srdeční buňkou a následné fyziologické odpovědi na tuto stimulaci.

 • Hypertrofie a zásahy ovlivňující hypertrofii srdeční mohou měnit i normální adaptaci srdce na zátěž a mechanotransdukci.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə