Maliyyə hesabatıYüklə 3,18 Mb.
səhifə1/124
tarix24.12.2023
ölçüsü3,18 Mb.
#193062
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
S.S-bz-liyev-Derslik Maliyy-Hesabat-Maliyyə hesabatı


Sifariz SəbzəliyevMaliyyə hesabatı
0

Bakı-2018
Sifariz Səbzəliyev
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ
Sifariz Səbzəliyev


MALİYYƏ HESABATI

Dərs vəsaiti


“050402-Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univesitetinin Tədris-Metodiki Şurasının 27 oktyabr 2017-ci il tarixli 01 saylı protokolu ilə ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti kimi dərc olunması tövsiyə edilmişdir.1
BAKI-2018


Maliyyə hesabatı
Elmi redaktor:

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ə.S.SalahovRəyçilər:

iqtisad elmləri doktoru, professor Q.Ə.Abbasov


iqtisad elmləri doktoru, professor V.T.Novruzov


iqtisad elmləri doktoru, professor B.X.Ataşov

Səbzəliyev S. Maliyyə hesabatı. Dərs vəsaiti. Bakı: “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018. - 312 səh.
ISBN 978-9952-501-02-5


 Səbzəliyev S. - 20182
 “İqtisad Universiteti” Nəşriyyatı – 2018


MÜNDƏRİCAT


GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

I BÖLMƏ. MALİYYƏ HESABATININ NƏZƏRİ METODİKİ ƏSASLARI
I FƏSİL. MALİYYƏ HESABATINA GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.1. Bazar iqtisadiyyatında maliyyə hesabatlarının təyinatı . . . . . . . . .

10

1.2. Azərbaycanda və dünya praktikasında maliyyə hesabatının
normativ tənzimlənməsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12


1.3. Maliyyə hesabatlarının tərkibi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.4. Maliyyə hesabatından istifadə edənlər. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.5. Maliyyə hesabatlarının harmonizasiyası və standartlaşdırılması-
nın zəruriliyi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20


1.6. Maliyyə hesabatının MHBS-na uyğun transformasiyası . . . . . . . .

25

II FƏSİL. MALİYYƏ HESABATININ BEYNƏLXALQ VƏ MİLLİ STANDARTLARI, ONLARIN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.1. Maliyyə hesabatının mahiyyəti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.2. İllik maliyyə hesabatının konseptual əsasları . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.3. Maliyyə hesabatının keyfiyyət xüsusiyyətləri. . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.4. Maliyyə hesabatının təqdim olunduğu ünvanlar və müddətlər. . . .

34

2.5. Maliyyə hesabatı formalarında düzəlişlərin aparılması qaydası. . .

36

2.6. İnventarlaşma maliyyə hesabatının etibarlılığını təmin edən üsullardan biridir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37


II BÖLMƏ. MALİYYƏ HESABATININ AYRI-AYRI TƏRKİB HİSSƏLƏRİ
III FƏSİL. MÜHASİBAT BALANSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.1. Mühasibat balansının mahiyyəti və əhəmiyyəti . . . . . . . . . . . . . .

42

3.2. Balansın daxili qarşılıqlı əlaqəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.3. Mühasibat balansının növləri və formaları . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

3.4. Mühasibat balansının maddələrinin qiymətləndirilməsi
xüsusiyyətləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51


3.5. Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada balansların quruluş
sxemləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54IV FƏSİL. MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA HESABAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.1. Bazar iqtisadiyyatında mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın
əhəmiyyəti və məqsədli istiqaməti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57


4.2. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın qurulması prinsipləri . . .

59

4.3. Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada mənfəət və zərərlər
haqqında hesabatın qurulması sxemləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61


4.4. Azərbaycanda və beynəlxalq praktikada mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın qurulması göstəriciləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66


V FƏSİL. KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73


5.1. «Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat» üzrə kommersiya
təşkilatları üçün 2№-li MMUS-un ümumi müddəaları . . . . . . . . . . . .

73


5.2. Hesabatda istifadə edilən əsas anlayışlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74

5.3. Kapitalın komponentləri, tanınması və qiymətləndirilməsi . . . . .

75

5.4. Səhmlərin geri alınması və ləğv edilməsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

VI FƏSİL. PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82


6.1. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təyinatı və
məqsədləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82


6.2. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın qurulmasının
məntiqi ardıcıllığı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84


6.3. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın məzmunu . . . . . . .

86

6.4. Pul vəsaitlərinin axını və onların təsnifatı . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

6.5. Əməliyyat fəaliyyətindən alınan pul vəsaitlərinin hərəkitinin hesablanması metodları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100


VII FƏSİL. UÇOT SİYASƏTI, UÇOT QİYMƏTLƏRİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR SƏHVLƏR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106


7.1. Uçot siyasəti, onun təyinatı, məqsədi və tətbiq olunması sahələri.

106

7.2. Uçot siyasətində dəyişikliklər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

7.3. Uçot siyasətində verilən məlumatların açıqlanması . . . . . . . . . . .

113

7.4. Uçot qiymətlərində dəyişikliklər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

7.5. Retrospektiv qaydada yenidən təqdim etməyə qoyulan
məhdudiyyətlər . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120III BÖLMƏ. MALİYYƏ HESABATININ TƏTBİQİ FORMALARI
VIII FƏSİL. BİRLƏŞDİRİLMİŞ (KONSOLİDƏ EDİLMİŞ) MALİYYƏ HESABATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122


8.1.Birləşdirilmiş ( konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının
təyinatı, məqsədi və tətbiq olunma sahəsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122


8.2. Konsolidə edilmiş hesabatın qarşısında duran vəzifələr və onun
tərtib olunması texnikası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125


8.3. Əsas (ana) müəssisə, övlad müəssisə və asılı cəmiyyətlər anlayışı
və onlara nəzarətin növləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127


8.4. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatı və onun
tərtib olunması proseduraları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130


8.5. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatının
hazırlanması prinsipləri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134


8.6. Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) mühasibat balansının mənfəət
və zərərlər haqqında hesabatın struktutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136


8.7. Xarici övlad müəssisələrin birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatının xüsusiyyətləti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139Yüklə 3,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin