MƏHƏBBƏt və MƏNƏVİyyat məhəbbət insanın özünü başqasında tapmasıdır. HegelYüklə 0,73 Mb.
səhifə1/4
tarix05.05.2017
ölçüsü0,73 Mb.
#16746
  1   2   3   4MƏHƏBBƏT VƏ MƏNƏVİYYAT


Məhəbbət insanın özünü

başqasında tapmasıdır.

Hegel
Fəlsəfədə insanın dünyaya münasibəti üç istiqamətdə nə­zərdən keçirilir; onu dərk etmək, dəyərləndirmək və əməli surətdə dəyiş­dirmək. Əgər biz məhəbbətin bu münasi­bət­lər sistemində yerini müəy­yənləşdirmək istəsək, ilk növ­bədə onun bu üç istiqamətdən – idraki, aksioloji və praktik aspekt­lərdən hansına aid olduğunu aydınlaşdır­mağa çalışmalıyıq.

Əvvəlcə idrakla əlaqəyə baxaq. Bəlkə məhəbbət insanın nəyi isə dərk etmək cəhdindən irəli gəlir? Bəlkə insan daha çox dərk etdiyini sevir? Amma hamı bilir ki, bu belə deyil. Məhəbbət məntiqi idrakın nə­­ti­cəsi ola bilməz, olsa-olsa məhəbbətin özünü, artıq bir hissi fakt kimi dərk etmək cəhdləri göstərilə bilər.

İdrak geniş mənada götürüldükdə isə, yəni məntiqi idrakdan başqa dünyanı duymaq, sezmək, fəhm etmək də bura daxil edildikdə isə, məhəbbətlə idrakın mürəkkəb bir münasibəti ortaya çıxır. Təsa­düfi deyil ki, bəzi şairlər və filosoflar həqiqi böyük məhəbbəti məhz idrakla əlaqələndirirlər. Məsələn, Platon yazır: «Doğru məhəbbətə sadə və gözəl olanı, həm də düşüncəli və ahəngdar surətdə sevmək xasdır».1 Əl-Qəzali yazır: «Məhəbbət ancaq idrakın nəticəsi ola bilər; belə ki, insan yalnız bildiyi şeyi sevir. Ona görə də, məsələn, daş sevə bilməz. Məhəbbət ancaq dərk edən canlının xassəsidir».1 Əlbəttə, mübahisə etmək və göstərmək olar ki, insanı insan edən təkcə idrak qabiliyyəti deyil. İdrak qabiliyyəti müxtəlif dərəcələrdə hər bir insana xasdır. Şəhvani hiss və övlada münasibət səviyyəsində instinktiv sevgi də hər bir insana, hətta heyvanlara da xas olan bir cəhətdir. Amma böyük məhəbbət ali hiss olaraq nəinki idrakdan hasil olmur, əksinə, onun fövqündə durur, insanın «ağlını əlindən alır», onu ilhamlandırır və ya yaxşı mənada dəli-divanə edir.

Eşq səviyyəsində idrak isə bütün insanlara aid olan hissi və məntiqi idrakdan yüksəkdə durur – idrakın ali məqamına aparır. Bu pillə daha çox dərəcədə idrakın sezgi və vəhy məqamlarına uyğundur. «İnsan yalnız bildiyi şeyi sevir», – fikrinə gəlincə, ancaq bununla razılaşmaq olar ki, insan heç bilmədiyi şeyi həqiqətən də sevə bilməz. Amma tam bildiyi şeyi də sevməz. Belə ki, sevgi daha çox qeyri-müəyyənliklə, müəmma ilə, sirr və sehrlə əla­qədar olub, əslində bir möcüzə axtarışıdır. Təsadüfi deyildir ki, insan ağlı ilə yox, qəlbi ilə sevir, – deyirlər. Hər şey məhz qəlbi, kö­nülü necə başa düşməkdən asılıdır. İdrak fəlsəfəsinin zirvəsində dayanan Əl-Qəzali eşq fəlsə­fəsinin olsa-olsa hələ təməlini hazırlayırdı. Onun dövründə Füzulinin eşq konsepsiyası hələ yaranmamışdı.

Füzuli anlamında eşq insanı məcazi mənada «dəli-divanə», müstəqim mənada «əhli-kəmal» edir:
Ey Füzuli, qılmazam tərki-təriqi-eşq kim,

Bu fəzilət daxili-əhli-kəmal eylər məni.2
Məhəbbətin idrakla, əqllə əlaqə məqamları, məhz Füzuli eşqi ilə tanışlığındandır ki, Asif Əfəndiyevin (Asif Atanın) fəlsə­fəsində daha inandırıcı şərh olunur. Hisslə, ehtirasla bağlı olan məhəbbətdən fərqli olaraq, Asif Əfəndiyev «müdrik məhəbbət» məqamının da izahını verir və ali məhəbbəti müdrikliyin strukturuna daxil edir: «Müdriklik – …ülviyyəti, məhəbbəti, gözəlliyi, əsilliyi müqəddəslik sə­viy­­yəsinə qaldırmaqdır».3 Yaxud: «Məhəbbət – müdriklik timsa­lı­dır. Məhəbbət əhli olmaq – kamal əhli olmaq deməkdir».1

Ş.Sührəvərdi də kamilliyi eşq və şövqlə əlaqələndirir. Onun fik­rinə görə nadan adamın aldığı həzz kamal əhlinin həzzi ilə müqayisəyə gəlməz: «Kamal sahibi olmayan qafil həzz ala bilməz. Hər bir həzzin qədəri kamillik dərəcəsindən asılıdır».2

İkinci növbədə aksioloji aspektə – dəyərləndirmə prosesinə ba­xaq. İnsan nəyi isə yaxşı, nəyi isə pis hesab edir. Nə isə onun xoşuna gəlir, nə isə – gəlmir. Nə zamansa qəlbi sıxılır, özünü narahat hiss edir, bu mühiti, bu münasibəti tezliklə tərk etməyə, ondan uzaq­laş­mağa çalışır, nə zamansa – ülvi hisslər, mənəvi yüksəliş keçirir, bu anın, bu təmasın uzanmasını, əbədiyyətə qədər davam etməsini arzu­layır. Amma niyə, – səbəbini bilmir. Bu – qəlbin hökmüdür. İstək da­xil­dən gəlir, amma dərk olunmamış bir hissdir.

Əlbəttə, dəyərləndirmə aşkar şüurla, dərk olunmuş şəkildə də həyata keçirilə bilər. Bu, müəyyən meyarlarla müqayisə, hansı isə standarta, etalona nisbətin təyin edilməsi ilə mümkündür. Məsələn, gözəllik müsabiqəsində münsiflər ancaq təəssüratdan çıxış etməyib, həm də dəqiq rəqəmlərlə ifadə olunmuş müəyyən etalonlara uyğunluq dərəcəsini, mütənasiblik şərtlərini də nəzərə alırlar. Qalan hallarda dəyərləndirmə aşkarlanmayan şüurla (qeyri-şüurilik) həyata keçir və insan məhz bilmədiyi şeyə daha çox maraq göstərir; öyrənmək, «içinə yetmək» istəyi baş qaldırır. Lakin insan üçün aşkar olmayan, yarıqaranlıq bir aləmlə təmas, həm də qorxu, tərəddüd və şübhə hissi ilə müşayiət olunur.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, insan heç dərk etmədiyi, tam qaranlıq bir aləmə aludə ola bilməz. Bu halda qorxu hissi digər hissləri üstələyir, şübhə inamdan, tərəddüd qətiyyətdən güclü olur. Lakin bu qaranlıqda parıltılar varsa, – insanı cəlb edir. Ürəkdə işığa həsrət varsa, o bu parıltılar tərəfindən cəzb olunur. Sevgi hissi də harada isə bu maraq və qorxunun, inam və şübhənin, tərəddüd və qətiyyətin vəhdətindən pərvazlanır. Yəni sevgi, əslində təkamüldə olan canlı prosesdir. Maraq məftunluq səviyyəsinə qalxırsa və qorxu duyğusundan ancaq müəmma və əsrarəngizlik qalırsa, – məhəbbətin yolu açıqdır.

Tam qaranlıq qəlb işıqdan qorxar. Yəni sevgi ancaq işıqlı, heç olmazsa, qismən işıqlı adamların qismətidir. Yarıqaranlıq qəlb daha parlaq işıqlar tərəfindən cəzb olunur. Bu baxımdan, yarımçıq olanın, bütövləşməyə ehtiyacı olanın, sev­mək ehtimalı daha çoxdur.

Yüksək mənəviyyatlı, incə ruhlu, par­laq qəlbli insanları heyrətləndirmək, məftun etmək üçün daha böyük gözəllik, daha həssas və daha mürəkkəb tərəf-müqabil lazımdır. Ən böyük aşiq isə, heç şübhəsiz, ancaq İşıqlar işığına (Ş.Sührəvərdinin dili ilə desək, Nur əl-Ənvərə) səcdə edə bilər. Bu isə artıq ilahi eşqdir. Beləliklə, biz məhdud mənəviyyatlı insanla, mürəkkəb və zəngin daxili aləmə malik olan insanın sevgi dərəcələrini və aşiq olmaq ehtimalını fərqləndirmiş olduq. Bu deyilənlər dəyərləndirmə aspektinə aid idi.

Və nəhayət, praktik aspektə, əməli fəaliyyət münasibətlərinə baxaq. Şərq anlamında eşqin, romantik məhəbbətin praktika ilə, əməllə əlaqəsi yoxdur. Eşq, bir tərəfdən cismani dünyanın fövqündə durduğu, digər tərəfdən unikal olduğu üçün bu sahədə təcrübə top­lamaq, bu sahənin peşəkarı olmaq mümkün deyil. Əqli nəzarətdən kənara çıxan böyük məhəbbət, «divaneyi-eşq» daha çox nabələd olanların, ilk dəfə sevənlərin qimətidir. Eşqi, məhəbbəti şəhvət səviyyəsində başa düşən bəzi Qərb yazıçılarının əsərlərində isə bu sahəyə də peşə və peşəkarlıq baxımından yanaşmalar az deyil.Don Juanlıq da təbii ki, Qərb təfəkkürünün məhsuludur. Əgər məqsəd sadəcə qadında maraq oyatmaq, onu «yoldan çıxarmaq», «ələ keçir­mək»dirsə və kimsə bu sahədə çox məharətlidirsə, bunun böyük sevgi ilə, eşqlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Burada söhbət sadəcə olaraq hissiyatının fövqünə qalxa bilməyən qadınların zəifliyindən və ya sadəlövhlüyündən sui-istifadədən gedir. Bundan da pisi isə heç qəlbi ələ keçirməyə təşəbbüs də göstərmədən, hansı isə gözəlin sadəcə cisminə sahib olmaq, öz şəhvətini söndürmək üçün istifadə etmək və bu yolda rəyasətdən, vəzifədən, var-dövlətdən yararlanmaqdır.

Əlbəttə, burada da həm zahirən, həm də nəticə etibarilə bir-birinə bənzəyən iki situasiya əxlaqi baxımdan fərqləndirilməlidir. Birinci halda, qarşı tərəf könüllü surətdə, heç bir inzibati və ya digər asılılığı olmayan, hətta heç tanımadığı adama pul müqabilində təslim olur. Gecə klublarının çoxu bu məqsədlərə xidmət edir. Burada qadın artıq konkret bir sosial-əxlaqi statusda çıxış edir. Və belə yerə gedən kişi də məhəbbət axtarmaq üçün yox, ancaq şəhvani hissini təmin etmək üçün gedir. Onun mənəvi təskinliyi də var ki, bu qadınları kluba o dəvət etməyib və onların əxlaqı üçün məsuliyyət daşımır. Qərbdə buna normal baxılır. Burada heç kimin öz kimliyini gizlət­məsinə ehtiyacı olmur. Qərbdə belə hesab edilir ki, insan öz həyat tərzindən utanmamalıdır. Utanılası əməllər onsuz da hüquq müstə­vi­sinə keçir. Hüquqla məhdudlaşdırılmayan bir sfera var ki, onun daxi­lində insan özünü tam azad hiss edə bilər. Yəni əməllər hüquq və ağılla tənzim olunur.

Şərqdə isə əxlaqi normadan azca da kənara çıxan əməllərin üstü açıldıqda hüquqda nəzərdə tutulduğuna nisbətən daha ağır cəza verildiyindən və ictimai tənbeh də həqarətli oldu­ğun­dan, insanlar özlərinin hissi və iradi zəiflik məqamındakı əməllərini giz­lətmək məcburiyyətində qalırlar. Nəticədə pərdəarxası reallıqlar­dan fərqli olaraq hamı zahirdə başqa cür, – «abırlı» görünməyə çalışır; cəmiyyət riyakarlaşır, əxlaqi baxımdan kimin kim olduğunu müəyyənləşdirmək xeyli çətin olur. Beləliklə, əxlaq məsələlərində Şərqdə insanları riyakarlığa sövq edən ictimai tənbehin və cəzanın əmələ adekvat olmaması, tərbiyəedici yox, qəhredici olmasıdır.

Lakin digər hal da var. Öz sosial-əxlaqi statusuna görə «küçə qadını» olmayan, ailədə və cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutan gənc qıza, hətta ana olan, ailəsi olan bir qadına qarşı təhrikçi münasibət və bu zaman vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edilməsi, – bu, daha ezamiyyə sərgüzəşti, gecə klubuna getmək və ya hansı isə ailəsiz qa­dınla könüllü münasibət qurmaq deyil. Bu, sadəcə əxlaqi səbatsızlıq da deyil; əxlaqi pozğunluğun ifrat halı, əsl cinayətdir və Qərbdə belə münasibətə, hətta «sadəcə» təşəbbüsə görə ciddi hüquqi cəza nəzərdə tutulur. Bəli, bizim bəyənmədiyimiz Qərbdə vəzifəli şəxsin tabeliyində olan işçiyə başqa gözlə baxması, müəllimin öz tələbəsinə müsbət qiymət müqabilində təmənnalı münasibət bəsləməsi halları nəinki hüquqi məsuliyyətə cəlb olunur, hətta cəmiyyət özü belə adamları daşqalaq edir və ən başlıcası, belə şey normal insanların heç qəlbindən də keçmir; yəni Qərb bu məsələdə hüquq və əxlaqın adekvatlığına nail ola bilmişdir. Qadınlar da öz hüquqlarını gözəl bildiyindən və qarşı tərəfin qeyri-əxlaqi rəftarına görə onun əvəzinə utanmaq məcburiyyə­tində olmadıqlarından, belə hallarda mütləq məhkəməyə müraciət edirlər. Fəal hüquq, hüquqi mədəniyyətin yüksəkliyi, nəticə etibarilə əxlaqı da yönləndirir. Yəni kişi qarşı tərəfin utandığındanmı, ya nədənsə susmayacağına əmin olduğu üçün heç belə bir təşəbbüs də göstərmir. Çünki cəzanın, ictimai tənbehin qa­çılmaz olduğunu bilir. (Tək bir Monika əhvalatı hamıya görk deyil­dimi?). Tədricən bu qorxu əxlaqi mövqeyi formalaş­dırır, da­ha doğ­rusu peşə əxlaqı qərarlaşır və öz işçisi ilə «sərbəst» rəftar, ona təmən­nalı və ya sırtıq münasibət vəzifəli şəxsin heç ağlına da gəlmir.

Bəs bizdə? Hüquq öz funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyindən və hüquqi mədəniyyət aşağı olduğundan sırtıq münasibətlə üzləşən qadın nə edəcəyini bilmir; ya ürək ağrısı ilə təhqirlərə dözməli, ya iş tapmağın belə çətin olduğu bir vaxtda «üzü sulu» işdən çıxmalı, ya da bunu ərinə, qardaşına, atasına deməklə qan tökülməsinə bais ol­malıdır. Qərbdə ən optimal sayılan məhkəməyə müraciət variantı isə heç ağıla da gəlmir. «Kişilər» də məhz qadının bu «əlacsız» vəziy­yətindən, «özünü biabır etmək istəməməsindən» sui-istifadə edirlər.

Əlbəttə, məhəbbət haqqındakı əsərdə söhbət təhsil müəssisə­lə­rin­də, iş yerlərində gənc qız və oğlanlar, subay kişi və qadınlar ara­sın­da yaranan sağlam dostluq münasibətlərindən və ya məhəbbət­dən getsə, daha çox yerinə düşərdi. Lakin yuxarıda baxdığımız ne­qa­tiv hallar o dərəcədə aktuallaşıb ki, biz bu kontekstdə psevdo­məhəb­bət­dən və hətta antiməhəb­bət­dən də danışmaq məcburiyyətində qalırıq.

Təəssüflər olsun ki, poetik idealda eşqi göylərə qaldıran, məhəbbəti saf, təmiz və hətta müqəddəs duyğu kimi vəsf edən Şərq kişiləri ictimai həyatın reallığına enəndə çox vaxt başqa hava çalırlar. Görünür, burada ictimai rəyin düzgün formalaşmaması və kişi ilə qadın arasında məsuliyyət dərəcələrinin düzgün bölünməməsinin də rolu vardır. Belə ki, elə bil bütün məsuliyyət qadının üzərinə atıl­mışdır. Kişinin təhrikçi münasibətindən daha çox, qadın zəifliyi mə­zəm­mət olunur. Bizim fikrimizə görə isə güclü cinsin nümayəndəsi olmaqla kişi daha çox məsuliyyət daşımalıdır. Lakin günahın çoxu kişilərdən də çox cəmiyyətdədir. Naqis cəmiyyətdə yüksək mənəviy­yatın qorunması çətin olur.

Səbəblərdən biri də eşq ideologiyasının reallıqdan çox uzaq olması, adi insanlar üçün əlçatmaz olmasıdır.

Qərbdə evlənənlərin istifadəsində real ictimai mühitdən, hakim mənəvi dəyərlər sistemindən, üstün ictimai rəydən, ailə iqtisadiyya­tın­dan, hətta psixoloji və fizioloji bilgilərdən çıxış edən, əməli həyatda ya­rarlı, mükəmməl bir ailə-məhəbbət təlimi vardır. Bizimkilər isə məc­nunluqla, yüksək eşq idealı ilə elə yüksəklərə qalxıblar ki, buradan nəinki ailə həyatı, heç ümumiyyətlə yer də görünmür. Real həyatda, ailə münasibətlərində bu konsepsiya kara gəlmir. Daha doğrusu, «aşiqlik istedadı», cəmiyyətin fövqünə qalxmaq əzmi seçilmişlərin qismətidir. Həm də bu seçilmişlər adi mənada xoşbəxt ola bilməyərək, ancaq «cəfadan zövq almağa» məhkumdurlar.

İnsanların böyük əksəriyyəti isə ictimai mühitin, mövcud sosial reallığın bir hissəsidir. «Normal insanların» məhəbbətləri də öz səviy­yələrinə uyğun olur. Şərqdə isə «normal məhəbbət» konsepsiyası yaradılmayıb; görünür, bu əskiklik sayılıb. Ona görə də, ailə quran gənclərin zehnində və əməli istifadəsində onlara yardımçı ola biləcək heç bir örnək, təlimat yoxdur. Bu sahədə biz bəyənmədiyimiz qərbli­lər­dən geri qalırıq. Ailə isə ancaq qadınlarımızın fədakarlığı sayəsində qo­runub saxlanır.

Təəssüflər olsun ki, bizdə qadına ikili münasibət az qala normaya çevrilmişdir. Özümünkü və başqası bölgüsü getmiş, əxlaqi eqoizm hakim kəsilmişdir; «hər kəs ancaq öz ailəsinə cavabdehdir».

Başqalarının haqq yolundan, əxlaq yolundan uzaqlaşmasına biganəlik göstərilir və bəzən hətta dəstək verilir. Bu «özgəyə» biga­nəlik hissi, antimilli mahiyyət kəsb edən fərdiyyətçilik və eqoizm özünü ancaq saf məhəbbət, izzəti-nəfs və namus məsələ­lərində deyil, daha geniş dairədə göstərir. Məmməd Araz da «Məndən ötdü, qardaşıma dəydi…» şerində diqqəti məhz bu cəhətə yönəldir:


Səndən, məndən ötən zərbə

Vətən, Vətən, sənə dəydi…1

Vətən isə təkcə torpaq deyil, ərazi deyil, həm də milli mənə­viy­yat, milli namus və qeyrətdir. Ətrafda milli-mənəvi ənənələr pozu­lur­sa, məhəbbət ucuzlaşırsa, maddi ehtiyac ülvi hissləri ayaq altına atır­sa, Füzulinin, Aşıq Ələsgərin vəsf etdiyi gözəllər mənən dəyər­siz­ləşirsə, – və bütün bunlar sənin Vətənində, ən yaxın ətrafında baş ve­rir­sə, özünün də, övladlarının da gec-tez bu xəstəliyə mübtəla ol­mayacağına əminlik haradandır? Axı, insan mühitdə formalaşır. Və bu mühitdə «söymə nökər atama, söyərlər bəy atana» timsalı da vardır.

Şair biganəlikdən danışır. Lakin bu mühitin pozulmasında bila­vasitə iştirak edən, əxlaqi dəyərlərə, bakirə könüllərə qəsd edən «insanlar» da var. Onlar bizim aramızda olmaqla yanaşı, həm də «hörmət sahibləridir». Belə olan halda, kimsə soruşa bilər ki, heç olmazsa özü düz olmağa çalışan bu binəva «biganə»nin təqsiri nədir?

Amma bütün məsələ də elə bundadır ki, əxlaqi normalardan kənara çıxan pozğun adamlar, naqislər, tüfeylilər hər yerdə ola bilər; lakin cəmiyyət onları məzəmmət edir, islah etməyə çalışır, cəza­landırır. Faciə o zaman baş verir ki, cəmiyyət onları başa mindirir. Bu isə ancaq biganəlik, etinasızlıq xəstəliyinə tutulmuş cəmiyyətdə müm­kündür. Buna ancaq özünü, özünün də ancaq bugününü düşünən, «burnunun ucundan o tərəfi görə bilməyənlər» rəvac verə bilər.

Özünü qorumaq istəyən, ilk növbədə məhz ətrafını, yaşadığı mənəvi mühiti qorumalı deyilmi? Özünü mənən yüksək görə bilmək üçün yüksək mənəviyyatlı millətin nümayəndəsi olmaq şərt deyilmi? Alçal­dılmış və təhqir olunmuş millətin övladı baş ucalığı, qəlb ra­hatlığı tapa bilərmi? Qəlbində Vətən sevgisi, millət sevgisi olmayan ada­mın şəxsi məhəbbətinə, ailə sevgisinə inanmaq olarmı?

Bu sualların cavabını şair gözəl vermişdir:


Mən vətəni canım kimi sevərəm,

Ruhum, ətim, qanım kimi sevərəm.1

Yaxud:


Vətəni sevməyən insan olmaz,

Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz. 2

Lakin, əlbəttə, vicdansızlıq, biganəlik, milli heysiyyatdan məh­rum­luq heç də hamıya aid deyil. Hələ də millətin hər bir nümayən­dəsinin şərəf və ləyaqətini özününkü hesab edən, hər bir Vətən qızına alçaldıcı müna­sibətin qeyrətini çəkən, Xocalı faciəsini də, Dubay ləkəsini də, əsir düşən və ya maddi ehtiyac üzündən könlünü satan, təhqir olunan hər bir qız-gəlinin izzəti-nəfsini də özününkü sayan və qəlbi qübar bağlayan, millətin bu böyük dərdini öz çiyinlərində daşı­yan və bu ağırlıqdan bir az xilas olmaq üçün «mənə biganəlik öyrət, ürəyim», – deyən, amma bir an da biganə ola bilməyən Məmməd Arazlar nə yaxşı ki, hələ vardır… Vardır?!

Gözümüzün qabağında zəmanə eşqi ehtirasın ayağına verir. Yeni «aşiqlər» peyda olur və dinə, millətə, adət-ənənəyə meydan oxuyur. Həyat bayağılaşır. Böyük ideallar qərbləşmək pərdəsi altında qurban verilir. Amma Qərb heç biz sandığımız kimi deyil. Daha çox bayağılaşan əslində çağdaş Şərqdir.

Klassik Şərqdə isə eşq kimisə «ələ keçirmək», onu öz ötəri hisslərinin, istəklərinin təminatçısına çevirmək, yaxud hətta qarşılıqlı həzz almaq mənasında yox, özünü sevgiliyə qurban vermək, onun yolunda hər əzaba qatlaşmaq mənasında başa düşülür. Yəni söhbət nəyi isə əldə etməkdən yox, nədənsə imtina etməkdən gedir. Ancaq bir adamı sevmək mümkün olduğundan, sev­ginin obyekti dəyiş­mədi­yin­dən eşqdə peşəkarlıq ya ümu­miyyətlə qəbul olunmur, ya da tamamilə başqa mənada başa düşülür. Yəni sözün böyük mənasında sevməyi, eşq oduna yanmağı bacarmaq və onun davamlı olmasına, ömürlük ol­ma­sına nail olmaq; çünki eşq hər adamın işi deyil və xüsusi bir istedad tələb edir:


Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,

Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var.1
Fərdi fəlsəfi düşüncələr, insanın dünyadakı gözəllik və harmo­niya qarşısında heyrətindən doğan suallar, insanın özü ilə və dünya ilə təkbətək söhbətləri – kamilliyə aparan yolun məqam­ları­dır. Bu məqamlar özünü maddi dünyadan ayıran, fərqli bir mahiy­yətin təmsilçisi olduğunu dərk edən və özündə dünyaya qarşı dura biləcək bir mənəvi güc, ideya qaynağı tapan və bu qaynaqdan müntəzəm surətdə bəhrələnərək daim kamilləşən, dünya ilə, cahan ilə tən gələn və nəhayətdə, bu «cahana sığmayan» insan-filosofun və ya sözün həqiqi mənasında insanın, böyük hərflə İnsanın həyat məqamları, idrakın əzablı və möhtəşəm addımları, mənəvi yüksəliş yaşantılarıdır. Heyrətdən başlanan idrak yolunda əzab və sevincin, eşq və kədərin vəhdət məqamları!..

Ülviyyət, heyrət və müqəddəslik duyğusu Şərq fəlsəfəsi və poeziyası üçün çox səciyyəvidir. Lakin etiraf etməliyik ki, bu gün biz babalarımızın yaratdıqlarını özümüzə qaytarmağa nail ol­ma­mış və onları inkişaf etdirmək bir yana dursun, sadəcə müasir fəlsəfi fikir kontekstində yenidən mənimsəyə bilməmişik. Təəssüf ki, hey­rətdən başlanan, məhəbbətdən keçən və fəlsəfi idraka, kamillik məqamına yüksələn mənəvi-əqli inkişaf yolunda son mərhələni unutmuş, neçə əsrlər boyu elə məhəbbətdə ilişib qalmışıq və bəzi rəmzləri hərfi mənada təfsir etdiyimizdən, ulularımızın böyük ideya­larını da təhrif etmiş, cılızlaşdırmışıq. Mütəfəkkir şairlərimizin idealı heç də fani dünyanın gözəllikləri yox, ilahi eşq və idrakdır.

Nizami Allaha xitabən yazır:

İlhamlı nəfəsinlə qızıl güldü Nizami,

Güllərin nəğməkarı bir bülbüldü Nizami.1
Necə ki, sonralar ilahi eşq adi sevgi ilə, əql evi bir gözəlin çöhrəsi ilə qarışıq salınıb, eləcə də gül-bülbül möv­zusu zaman keçdikcə mənasını dəyişib. Əbu Turxanın məlum rübaisində deyildiyi kimi:
İdrakı rəmz edib bir gül sandılar,

Aqil olanları bülbül sandılar,

Vaxt keçdi, rəmz itdi, sonra gələnlər

Təkcə bülbül ilə gülü andılar.
Şərqdə məhəbbət həmişə kamillik və harmoniya ilə, ilahi başlanğıcla əlaqələndirilmiş, yeri gələndə kosmo­qonik məna kəsb et­miş­dir. Nizami məhəbbəti təbiətin hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab etmiş, hətta pla­netlər arasındakı cazibəni də məhəbbətin təza­hürü kimi mənalandırmışdır:
Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır,

Filosoflar bunu eşq adlandırır.1

Yaxud:


İdrakı dinləsək, söyləyir o da:

-Hər şey eşq üstündə durur dünyada

Göylər yaransaydı eşqdən azad,

Düşün, olardımı yer üzü abad? 2
Nizami məhəbbətin universal konsepsiyasını yaradır və onu bütövlüyün, harmoniyanın əsas şərti, dəyərlər sistemində ən yüksək dəyər kimi təqdim edir:
Eşqdir mehrabı uca göylərin,

Eşqsiz, ey dünya, nədir dəyərin?
Eşqsiz olsaydı, xilqətin canı,

Dirilik sarımazdı, böyük cahanı.3
Ən önəmlisi budur ki, Nizami Gəncəvi Günəşi şölələnməyə, planetləri fırlanmağa, buludları dolmağa və boşalmağa məcbur edən qüvvəni məhz eşq kimi təqdim edir. Əslində klassik fəlsəfədə bu qüvvə nəfsin və ya əqlin xislətidir. Məsələn, Fərabi göy cismlərinin intellek­tindən4, Ş.Sührəvərdi isə göyün nəfsindən5 bəhs edir. Kainatda hərə­kətin mənbəyi də dünya əqli və ya göy nəfsinin iradəsidir.6

Poetik düşüncə isə, belə yüksək missiyanı ancaq eşqə etibar edir. Nizami həm də təkcə göy cismlərinin yox, irili-xırdalı bütün təbiət hadisə­lərinin hərəkətverici qüvvəsini eşqdə görür. Ən obrazlı deyimlərdən birini misal gətirək:Eşqin yanğısıdan gözəl şey nə var?

Onsuz gül gülər, bulud ağlar.1
İbn Sina məhəbbətə maddi və mənəvi var­lığın iyerar­xiyasında əlaqələndirici məqam kimi bax­mış­dır. Aşağı mərtəbədəki varlıq daha yüksək mərtəbə­dəki varlığın nuru ilə işıqlandığı üçün parıltısı və gö­zəlliyi artır.2

Sən demə, ilkin materiya, forma və əlamətlər də məhəbbət qa­nun­larına tabe imiş. İbn Sinaya görə, ilkin materiya fitri məhəbbətə malikdir. «İlkin materiya öz çirkinliyini gizlətməyə çalışan eybəcər qadın kimidir; hər dəfə onun niqabı açılanda o, öz çatış­mazlıqlarını əli ilə örtür».3 Burada ilkin materiyanın həmişə «paltarda», forma ilə birlikdə təzahür etdiyi, xalis şəkildə («özündə şey») isə insan üçün dərkolunmaz olduğu nəzərə çarp­dırılır.

Məhəbbətin mənəvi kamilliyin təməli olması həm də şərti­dir. Yəni, ancaq sevərək gözəlləşmək müm­kündür. Övlad, valideyn sev­gisi, millət, vətən sevgisi, tə­biətə, kainata, bəşəriyyətə – insanlığa bağlılıq, özünü dərk etməyin, dünyanı dərk etməyin, Allahı dərk et­mə­yin mənəvi yüksəliş yolları – ilahi eşq! İnsan ancaq dünyanın harmo­niyasını, insan qəlbinin möhtəşəm zənginliyini, əq­lin fitrətini, ilahi qüdrətin ecaz­karlığını duymaqla gözəl­ləşir. Əql, bilik insanı daha nəcib edir. İncə strukturlar ona aşkarlandıqca, o özü də incələşir, zərifləşir. Bu mə­nəvi zəriflik sifətdə də təzahür edir.

Şərqdə məhəbbətin böyük anlamı əsrlər keçdikcə, təəssüf ki, tarixdə qalmışdır. Əqli və dini tərbiyəyə xidmət edən ilahi eşq ideyası getdikcə solmuş, cırlaşmış və onun yerini fərdi məhəbbət tutmuşdur. Əlbəttə, bir oğlanın bir qıza olan məhəbbəti nə qədər ülvi, təmiz və böyük olsa, bir o qədər yaxşıdır. Bu həm də gələcək ailənin sağlam təməli deməkdir. Lakin ifrata varanda hər şey öz əksliyinə çevrilir. İnsanın öz həyatında və dünyada ən böyük arzu və idealını, ən ülvi hisslərini başqa bir şəxsdə tapması, onu həyatının mənasına çevirməsi poetik baxımdan nə qədər gözəl görünsə də, sağlam şüur və ictimai reallıq müstəvisində bir absurddur. Şərq isə məhəbbət məsələsində bu ifratı, bu absurdu ucalıq və ali məqam hesab edir. Şərq fəlsəfi düşün­cəsinin çağdaş təmsilçisi olan Asif Əfəndiyev yazır: «Məcnun üçün dünya və Leyli birdir. Məcnunluqda məhəbbət insan iradəsinə bü­tünlükdə hakim olur. Bu hökmün əzəməti qarşısında hər şey aşiqə sönük görünür»1. Göründüyü kimi, rasional düşüncənin ifrat və ab­surd saydığını emonsional düşüncə etalon hesab edir. Lakin bu mə­həbbətin, bu zirvənin həqiqi mahiyyəti açıldıqca sağlam şüur çətin suallar qarşısında qalır. Asif Əfəndiyev daha sonra yazır: «Başqaları üçün məhəbbət həyatın bəzəyidirsə, Məcnun üçün həyatın özüdür. Məcnun üçün dünyada məhəbbətdən qeyri heç nə yoxdur»2.


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin