Nİstagmus ve tedaviSİ Latince snusti: uyuklamakYüklə 475 b.
tarix07.03.2017
ölçüsü475 b.


NİSTAGMUS ve TEDAVİSİ


*Latince snusti: uyuklamak

 • *Yunanca

 • nystagmos; Uyuklama

 • nystazein:Uyuklamak

 • (içki sonrası ya da aşırı yorgunlukla başın öne düşmesi)Gözün istemsiz vertikal horizontal veya torsiyonel hareketi

 • Gözün istemsiz vertikal horizontal veya torsiyonel hareketi

 • Danseden gözler

 • Silkinen, sıçrayan, sallanan gözler • Nistagmus sıklığı: -1/1000

 • -1/670

 • -Fiksasyon anomalileri

 • -Uzayda yanlış ve eksik oryantasyon

 • Etiyoloji ?Göz hareketlerinin kontrolü;

 • Göz hareketlerinin kontrolü;

 • -Göz ,

 • -Oksipital kortex,

 • -Beyindeki görme merkezleri,

 • -Frontal lob,

 • -Serebellum,

 • -Beyin sapı,

 • -Kafa çiftleri

 • arasındaki etkileşimle sağlanır.-Göz Hastalıkları

 • -Göz Hastalıkları

 • -SSS Hastalıkları

 • -KBB Hastalıkları

 • *Oftalmolog

 • *Nörolog

 • *KBB doktoru • Nistagmusun belirtileri:

 • -Görme 

 • -Özel baş pozisyonu

 • -Cisimlerin hareketli görülmesi (osilopsia)

 • -Baş dönmesi ve titremesi • Nistagmusun özellikleri:

 • * Hızı ve amplitüdü: Hızlı - yavaş

 • -Hareketin gözde yol aldığı mesafenin genişliği, yani titreşimin gerçekleştiği hareket alanına amplitüd,

 • Bu hareketin birim zamanda oluş sıklığına frekans denir.-Nötral bölge

 • -Nötral bölge

 • “null point”

 • (Sağ-sol-konverjans)İsimlendirme

 • -Pozisyon : * Primer pozisyonda

 • * Bakış yönüne göre değişen

 • -Tip : * Penduler (sarkaç)

 • * Jerk(sıçrayıcı)

 • -Yön : * Sağa/sola/yukarı/aşağı vuruşlu

 • -Hız : * Ani /yavaş

 • -Düzlem : * Yatay/dikey/rotatuar/karma- İki göz hareketi arasındaki ilişki*Konjuge

 • - İki göz hareketi arasındaki ilişki*Konjuge

 • *Dissosiye

 • -Tek göz –Çift göz

 • -Etiyoloji: * Duyusal

 • * MotorNistagmus sınıflamaları

 • 1-Fizyolojik - Patolojik

 • 2-Başlangıç zamanına göre

 • -Erken başlangıçlı :Konjenital - İlk 6 ay

 • -Geç başlangıçlı : Edinsel - >6ay

 • (MS, Vertebrobasiler sistem iskemisi)3-Kaynaklandığı sisteme göre: VOCAL

 • 3-Kaynaklandığı sisteme göre: VOCAL

 • Vestibuler

 • Oküler

 • Cerebellar

 • Ataksik (MS)

 • Lateral gaze

 • (End point-Optokinetik-Fizyolojik)Fizyolojik Nistagmus:

 • Fizyolojik Nistagmus:

 • >40 derece lateral bakış

 • 30SN.

 • -Erken faz: Yavaş

 • *Kas-tendon

 • -Geç faz: Hızlı

 • *Beyin1-İstemli N: Kısa sürelerle oluşturulabilen sarkaç, yatay.

 • 1-İstemli N: Kısa sürelerle oluşturulabilen sarkaç, yatay.2-Aşırı bakış nistagmusu:

 • 2-Aşırı bakış nistagmusu:

 • * Dışa bakışta sıçrayıcı

 • * Normal populasyonda % 603-Optokinetik nistagmus: Sıçrayıcı.

 • 3-Optokinetik nistagmus: Sıçrayıcı.

 • -Barany silindiri

 • -Normal kişide oluşur.

 • -Bebeklerin görmesinin ölçülmesinde

 • -Bilinçli olarak görmesini gizleyenlerdePatolojik Optokinetik Nistagmus

 • Patolojik Optokinetik Nistagmus

 • -Asim. Cevap varsa,

 • -Homonim alan defekti varsa,

 • -Hızlı faz kaybolmuşsa;

 • SEREBRAL HEMİSFERDE LEZYON ŞÜPHESİ+4-Vestibuler N: DKY’a sıcak-soğuk su

 • 4-Vestibuler N: DKY’a sıcak-soğuk su

 • -Soğuk su: Lezyon karşısına

 • -Sıcak su: Lezyona doğru

 • * 2 göz arası fark varsa

 • -labirentit

 • -6.ks hast

 • -Serebellopontin tm

 • * Vertigo +/- Bulantı +/-KONJENİTAL N.

 • -En sık ---- Öykü!!!

 • -Yatay- sarkaç

 • -6-8 hf

 • -Kalıtımsal

 • -%80-90 görme kaybı+

 • *Konjenital idiyopatik nistagmus?LATENT NİSTAGMUS:

 • -Gözlerden biri kapatıldığında ortaya çıkar.

 • -Sıçrayıcı

 • -Konj. ETGEÇ BAŞLANGIÇLI NİSTAGMUS

 • Titreşim // Göz hareketi > Nistagmus

 • +/- Vertigo, başdönmesi

 • -Vestibuler Hastalıklar

 • -Kafa travması

 • -MS

 • -Kafa içi tmSANTRAL VESTİBÜLER NİSTAGMUS

 • - SSS ve serebellar sistem bulguları+

 • -Vertigo, bulantı, kusma, işitme kaybı +/-

 • -

 • -Sabit - fiksasyondan etkilenmez.

WALLENBURG SENDROMU (=LATERAL MEDULLER SENDROM)

 • -Vertebral arter -PİCA oklüzyonu

 • -Yüzde aynı tarafta ağrı/dokunma -

 • -Gövde ve bacaklarda karşı tarafta ağrı/ısı -

 • -Aynı tarafta Horner send.

 • -Aynı tarafta bacaklarda ataksi

 • -Dizartri, disfajiOKÜLER LATEROPULSİYON

 • Gözler vertikal vuruşlar süresince lezyon tarafına doğru oblik deviasyonlar yapar.

 • Lezyonun karşısına doğru vuruşlar hipometriktir ve göz takibi bozuktur.

 • Lezyon tarafına doğru vuruşlar hipermetriktir ve göz takibi normaldir.-oküler dismetri

 • -oküler dismetri

 • -overshoot, hipermetri

 • -undershoot, hipometriPERİFERİK VESTİBULER NİSTAGMUS

 • -

 • Vestibulookuler refleks asimetrisi.

 • -Yavaş erken faz: Patolojik hareket.

 • -Hızlı düzeltici faz: Sağlam tarafa doğru.

 • Şuur açık olmalı!

 • -Uykuda kaybolur.-Gözler hızlı fazın olduğu yöne dönerse 

 • -Gözler hızlı fazın olduğu yöne dönerse 

 • (Alexander kanunu)

 • -Fiksasyonla 

 • -Sağlam kulak üzerine yatılırsa 

 • -Valsalva, kafa sallama, hiperventilasyonla değişir.

 • -Vertigo+/- bulantı+/- =Akut Vestib. Send.

 • -İşitme kaybı, tinnitus+-

 • -Nörolojik bulgular yok. •      Evre 1 = Hızlı faz yönünde nistag+ (Lezyonun karşı tarafı)

 •      Evre 2 = Primer pozisyonda nistagmus+

 •      Evre 3 = Yavaş fazın yönünde nistagmus +VERTİKAL NİSTAGMUS:

 • VERTİKAL NİSTAGMUS:

 • Yukarı vuruşlu:-Primer yavaş faz aşağı,

 • - Ani düzeltici faz yukarı.

 • Foramen magnum çevresi lezyon

 • Aşağı vuruşlu: -Yavaş faz yukarı,

 • -Hızlı faz aşağı.

 • Barbitürat, fenotiyazin, dilantin intoks., Serebellar hastalıkHORİZONTAL N.

 • HORİZONTAL N.

 • -labirentit

 • -lateral serebellar lob lezyonu

 • -dışa bakışla atran nistagmus

 • -m.sklerozPERİYODİK ALTERNAN NİSTAGMUS (PAN)

 • -Binoküler- Konjuge

 • -Primer pozisyonda spontan, vertigo -

 • -Horizontal, siklik hareket

 • -10sn.kaybolur....90sn artan/azalan sıçrayıcı

 • -10sn. aşağı vuruşlu min...90sn. ters yöne sıçrayıcıSebep;

 • Sebep;

 • -Arnold Chiari malformasyonu

 • -Dejeneratif spinoserebellar hastalık

 • -MS, JCS, ataxia telenjiektazi, nörosy,

 • -Hepatik ensefalopati, travma, SSS iskemisi

 • -Antikonvülsan ilaçlar

 • Tanı: MR (Post.fossa)GAZE EVOKED NİSTAGMUS (GEN) (BAKIŞLA ARTAN NİSTAGMUS)

 • -Fizyolojik olabilir.

 • -Patolojik GEN:

 • * 2 bakış yönünde asimetrik nistagmus+

 • * Nistagmusun amplitüdü artar.

 • * 40 derecelik bir bakış alanındaki yavaş faz lineer değildir.

 • (N’de yavaş fazın hızı giderek artar ya da azalır.)GAZE-PARETİK NİSTAGMUS

 • -Kas güçsüzlüğü

 • -Egzantrik bakış devam ettirilemez. *Santral bakış felci

 • *Miyastenia Gravis

 • *Guillian Barre send.nun Miller Fisher varyantıİLACA BAĞLI NİSTAGMUS

 •  >   

 • -Antikonvülzanlar, Antidepresanlar,

 • -Alkol,

 • -Aminoglikozidler,

 • -NSAİİ, aspirin, ….HORİZONTAL ROTATUAR NİSTAGMUS (HRN)

 • - SSS hastalığı

 • - Santral GEN (pons basısı) + HRN (vestibuler sinir hasarı)REBOUND NİSTAGMUS

 • Tip I ; alkolik+vestibuloserebellar dej.+

 • --sentripedal: Pp’a doğru

 • TİP 2; serebellar parankimal hast.

 • --sentrifugal: Egz. bakış yönüne doğruPOZİSYONEL NİSTAGMUS

 • Sıçrayıcı nistagmusun bakıştan çok baş hareketi ile ortaya çıkmasıdır.

 • **Baş pozisyonuyla

 • -yönü değişmiyor; statik pozisyonel -yönü değişiyor; yön değiştiren pozisyonelVESTİBÜLER NİSTAGMUS

 • -Göz küresi statiğinin bozulması

 • -Yarım daire kanallarının normal fizyolojik uyarıları

 • -Vestibuler hastalıklar

 • -Kulak çınlaması, işitme kaybı

 • --Barany döner sandalyesi

 • --Kalorik testlerNÖROJENİK NİSTAGMUS

 • Silkinti- Asimetrik

 •   : Beyin sapı

 •   : Pons, serebellum lezyonları

 •   : Bulbus lezyonları

 • MS, menenjit, kafa travmasıPENDULER NİSTAGMUS

 • Afferent görme yolları normal : -Motor N.

 • -Spasmus mutans

 • -Okuler miyoklonus

 • Afferent görme yollarında sorun + : -Katarakt

 • -Yüksek miyopi

 • -Korneal opasite

 • -Aniridi

 • -Akromatopsi

 • -Albinizm

MOTOR NİSTAGMUS

 • - SSS iskemisi, MS

 • Oblik nistagmus

 • simetrik: sarkaç şeklinde

 • Veya

 • yönü değişken: yeldeğirmeniSPASMUS NUTANS

 • -Pendular nistagmus+torticollis+kafa sallama

 • -, 

 • -4-12 aylık bebek

 • -Benign

 • -    veya karmaOKÜLER MİYOKLONUS

 • -Sürekli dikey penduler n. // yüz, çene hareketi

 • (okulopalatal miyoklonus) (uykuda)

 • - Diskonjuge olabilir.

 • - Nukleus Ruber hasarı.BİNOKULER DİSKONJUGE N. (ZIT YÖNDE SİMETRİK)

 • 1-Vertikal

 • -Seesaw n.

 • -Alternan skew deviasyon.

 • -Okuler tilt reaksiyon

SEESAW NİSTAGMUS (Tahteravalli n.)

 •  

 •  

 • -Vertikal tek diskonjuge n.

 • -Konjenital

 • -Edinsel

 • *Bitemporal hemianopsi (BGA)KONVERJANS-RETRAKSİYON NİSTAGMUSU

 • -Yukarı bakışta globun soket içine retraksiyonu + konverjans N.

 • -Yakın ışık disosiyasyonu

 • --Parinaud send.

 • --Sylvian aquaduct send.KONVERJANS NİSTAGMUS

 • -Konverjan, pendular +/- kapak nistagmusu

 • -//Oculomasticatory myorhythmia

 • + supranükleer dikey bakış felci= Whipple hastalığıMONOKÜLER GÖRSEL DEPRİVASYON

 • -Görme kaybından yıllar sonra görülür.

 • -Hafif...... şiddetli

 • -Görme düzelince kaybolur

 • ----Erişkinde yoğun katarakt..... Nistagmus

 • ( Heimann-Bielschowsky fenomeni )SUPERİOR OBLİK MİYOKİMİ

 • -Tek göz, küçük amplitüd, yüksek frekans,

 • -Tekrarlayıcı,

 • -Torsiyonel, oblik

 • (superior oblik kas liflerinin tremoruna bağlı)

 • -Aşağı içe bakışta artar.

 • Sebep; -sıklıkla idiyopatik

 • -nadiren pons tm, MS.MS’DEKİ MOTOR NİSTAGMUS

 • -Tek göz veya asimetrik olarak 2 göz tutulur.

 • --Yel değirmeni hareketi

 • ---SSS veya serebellum lezyonuINTERNÜKLEER OPTALMOPLEJİ (INO)

 • -En sık dissosiye nistagmus sebebi.

 • -İçe bakış kısıtlılığı + dışa bakan gözde nist.

 •  MLF lezyonu

 • -Sebepleri

 • -- < 40 yaş; MS;

 • -- > 40 yaş; aterosklerotik vertebrobasiler arter hastalığıRESTRİKTİF SENDROMLAR

 • -Tiroid Orbitopati

 • -Miyastenia GravisDİĞER NİSTAGMUSLAR

 • Diverjans nistagmusu:

 • -Nadir-

 • -Asimetrik dışa hareket

 • -Sebep;

 • serebellar hastalıklar.Histerik nistagmus:

 • Histerik nistagmus:

 • - Yatay,

 • - Titreşim sayısı fazla

 • - İstemli

 • - +/- blefarospazm

 • - konverjans spazmıTANISAL TESTLER

 • - + 20 diyoptri gözlük

 • - Biyomikroskop

 • - Elektrofizyolojik yöntemler

 • EOG ve ENGHGN test

 • -ABD’de alkol muayenesinde test olarak kullanılıyor.

 • -Anizokori+ ve konjuge hareket yoksa nistagmus sebebi alkol dışıdır.

 • (SSS hast, Travma..)Burundan 30cm uzakta hareketli nesne

 • Burundan 30cm uzakta hareketli nesne

 • 1- Takip edememe

 • 2-Maksimum deviasyonda belirgin nistagmus

 • 3-45’ açıdan önce görülmesi

 • (aspirin, antidepresanlar, kafein, nikotin,KL!!)VESTİBÜLER TESTLER

 • ENG ve rotasyon testleri: Horizontal yarım daire kanalları + süperior vestibüler sinir

 • Dikey kanalları ve otolitik sistemi muayene etmek için henüz güvenilir bir yöntem yoktur.ELEKTRONİSTAGMOGRAFİ (ENG)

 • -Vestib.sistem stimulasyonu...Göz hareketleri+ korneo-retinal potansiyel değişiklerini kaydeder.

 • Elektrotlar

 • *yatay hareketler için…..Dış kantuslara;

 • *vertikal hareketler için…Pupilin alt ve üstüne

 • *toprak elektrodu…. alına

 • Göz açık-kapalı kayıt + Fixasyondan etkilenmez.ENG ;

 • ENG ;

 • -Vestibülospinal bozukluklar hakkında bilgi vermez.

 • -Periferik vestibüler sistemin sadece bir kısmını sorgular.

 • -Göz hareketlerinin fonksiyonlarının da bilinmesinin büyük önemi vardır. • ENG alt grupları;

 • --Gaze testi,

 • --Sakkadik göz hareketleri testi,

 • --Oküler pursuit testi,

 • --Optokinetik supresyon ve

 • --Fiksasyon testleri;

 • santral vestibüler yolları ve göz motor yollarını sorgular.

 • --Geri kalan statik ve dinamik pozisyon testleri ise periferik vestibüler sistemi sorgular.NİSTAGMUS

 • NİSTAGMUS

 • TEDAVİSİ-Nedeni tedavi et !!

 • -Nedeni tedavi et !!

 • -Optik düzeltme

 • -Ortoptik tedavi

 • -Biofeedback

 • -Botulinum toksin enjeksiyonu: 3-6 ay

 • -Cerrahi tedavi

 • -İlaç tedavisi?

 • *Baklofen • Optik düzeltme:

 • *Cam -Silindirik,ince,kalın kenarlı

 • -Prizmatik camlar:nötr. poz+konverjans

 • -Bifokal cam: sıfır noktası

 • *KL -Taktil uyarı --Daha iyi görme

 • Ortoptik tedavi: Şaşılık ve ambliyopi ted.

 • Biofeedback: Ses, görüntü, KL, takip nesneleriCerrahi; nistagmusu belirli yönlerde azalan olgularda uygulanır.

 • Cerrahi; nistagmusu belirli yönlerde azalan olgularda uygulanır.

 • -Anderson-Kestenbaum reseksiyonu,

 • -Tenotomi,

 • -Horiz. Kas geriletme

 • -TranspozisyonHASTALARIN ANLATTIKLARI

 • *Bulanık görme, görme azlığı (değişken)

 • *Görme azlığı ve göz kontaktı kuramamaktan doğan özgüven kaybı

 • *Sabit hareket eden görüntü

 • *Daha fazla dikkat , daha çabuk yorulma

 • *Büyüteç yada çok yakından okuma ihtiyacı *Typoskop

 • *Okuma hızı yavaş (sınavlar!!)

 • *Baş pozisyonu- sıfır noktası*Derinlik hissi ??

 • *Derinlik hissi ??

 • *Dengesizlik, düşme

 • *Yasal olarak araba kullanabilme?

 • *Bisiklet??

 • *Vertigo, bulantı

 • *Kontrast azlığıTİAMİN-MG

 • -İsrail-1994-1997 9hasta

 • Akut Oftalmopleji +nistagmus+ ataxia

 • --IV Tiamin...48saatte düzelme

 • -Hollanda-1993 Hipomagnezemi // nistagmus

 • -İsviçre-1981- 2 hasta- hipomagnezemi+tiamin eks. //nistagmus

 • ---Fibromiyalji// hipomagnezemi//nistagmus

 • ---Vertigo//hipomagnezemi// nistagmus

 • ---MS//nistagmus Eritr.Mg.düzeyi

 • ---Meniere hast// hipomagnezemi// nistagmusNistagmusla ilintili topluluklar

 • Nystagmus Information  The Nystagmus Network

 • Nystagmus sufferers’ and parents

 • Therapies for Congenital Nystagmus

 • Linda's Nystagmus Page

 • Nystagmus Action Group

 • research@nystagmusnet.orgSINGLETON HOSPITAL, SWANSEA Study on nystagmus and head posture. Singleton Hospital, Sketty Lane, Swansea, SA2 8QA, telephone 01792 205666.

 • SINGLETON HOSPITAL, SWANSEA Study on nystagmus and head posture. Singleton Hospital, Sketty Lane, Swansea, SA2 8QA, telephone 01792 205666.

 • PLYMOUTH UNIVERSITY

 • Professor Chris Harris the effects of nystagmus and in improving our understanding of the mechanism of nystagmus.

 • LEICESTER UNIVERSITY "Treatment of congenital nystagmus with medication" By Professor Irene Gottlob

 • Leicester University :Nistagmus insidansıGENETICS RESEARCH (Leicester) Leicester University in the UK hopes to find out whether any particular gene or genes are responsible for nystagmus

 • GENETICS RESEARCH (Leicester) Leicester University in the UK hopes to find out whether any particular gene or genes are responsible for nystagmus

 • NULL POINT RESEARCH (Cardiff) The Nystagmus Network has awarded a grant to Cardiff University's Department of Optometry and Vision Science : sıfır noktasını araştırıyor.

 • INSTITUTE OF CHILD HEALTH (London) Richard Clement, konj.nistagmusda görme rehabilitasyonu.david.laws@swansea-tr.wales.nhs.uk

 • david.laws@swansea-tr.wales.nhs.uk

 • C.M.Harris@plymouth.ac.uk

 • ig15@leicester.ac.uk.

 • WigginsD1@Cardiff.ac.uk

 • r.clement@ich.ucl.ac.uk • TEŞEKKÜR EDERİM

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə